Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

NN 154/2008 (29.12.2008.), Pravilnik o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

4192

Na temelju članka 73. stavka 5. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBAVLJANJA VETERINARSKIH PREGLEDA I KONTROLA ŽIVIH ŽIVOTINJA U PROMETU PREKO GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE[1]

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom propisuje način obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja koje se unose iz trećih zemalja na područje Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na područje Zajednice.

2) Ovaj se Pravilnik ne primjenjuje na veterinarske preglede kućnih ljubimaca koji se kreću u pratnji vlasnika i namijenjeni su za nekomercijalne svrhe, osim kopitara.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se, prema potrebi, pojmovi iz članka 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08)[2] i sljedeći pojmovi:

(a) dokumentacijski pregled – pregled veterinarskog certifikata, veterinarskog dokumenta ili drugih dokumenata koji prate pošiljku životinja;

(b) identifikacijski pregled – vizualni pregled kojim se utvrđuje usklađenost dokumenata i broja životinja te oznaka koje moraju biti na životinjama;

(c) fizički pregled – pregled životinje koji može uključivati uzimanje uzoraka za laboratorijske pretrage, te kada je potrebno, dodatne preglede tijekom trajanja karantene;

(d) uvoznik – bilo koja fizička ili pravna osoba koja uvozi životinje u Republiku Hrvatsku, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, u Zajednicu;

(e) pošiljka – broj životinja iste vrste, obuhvaćene istim veterinarskim certifikatom ili dokumentom, koje se prevoze istim prijevoznim sredstvom i dolaze iz iste treće zemlje ili dijela treće zemlje;

(f) granična veterinarska postaja – veterinarska postaja na graničnom prijelazu smještena u neposrednoj blizini mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, na područja iz Dodatka I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08)[3], koja je određena i odobrena za obavljanje veterinarskih pregleda živih životinja u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika;

(g) nadležno tijelo – Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja;

(h) treće zemlje – zemlje koje nisu države članice Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice), osim Republike Hrvatske.

POGLAVLJE I.
ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE PREGLEDA

Članak 3.

1) Uvoznici su obvezni 24 sata prije dolaska životinja na graničnu veterinarsku postaju obavijestiti graničnog veterinarskog inspektora odnosne granične veterinarske postaje o dolasku životinja, te o broju, vrsti i približnom vremenu dolaska životinja.

2) Pošiljke živih životinja moraju biti izravno, pod službenim nadzorom, prevezene na graničnu veterinarsku postaju u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika ili, kada je primjenjivo, u karantenski centar u skladu s člankom 10. stavkom 1. alinejom drugom ovoga Pravilnika.

3) Životinje ne smiju napustiti graničnu veterinarsku postaju ili karantenski centar, osim ako:

(a) granični veterinarski inspektor preko certifikata iz članka 7. stavka 1. alineje druge ili članka 8. ovoga Pravilnika potvrdi da su veterinarski pregledi na odnosnim životinjama obavljeni u skladu s člankom 4. stavkom 1. i stavkom 2. točkama (a), (b) i (d) te člancima 8. i 9. ovoga Pravilnika sa zadovoljavajućim rezultatom;

(b) je za veterinarske preglede plaćena naknada i, kada je primjenjivo, položen polog za troškove iz članka 10. stavka 1. alineje druge i treće te stavka 6. i članka 12. stavka 2. ovoga Pravilnika.

4) Carinarnica odnosno carinska ispostava neće dozvoliti stavljanje životinja u promet u Republici Hrvatskoj, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije na područja iz Dodatka I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske4, bez dokaza o udovoljavanju zahtjevima iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 4.

1) Bez obzira na odredište životinja naznačeno u carinskim dokumentima, za svaku pošiljku životinja koje se unose iz trećih zemalja mora se obaviti dokumentacijski i identifikacijski pregled od strane graničnoga veterinarskog inspektora na jednoj od odobrenih graničnih veterinarskih postaja radi utvrđivanja:

– njihovog podrijetla,

– sljedećeg odredišta, osobito u slučaju provoza ili nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije u slučaju životinja za koje uvjeti za stavljanje u promet nisu usklađeni u Zajednici ili za koje su odlukama Zajednice propisani posebni zahtjevi, u odnosu na pojedinu državu članicu,

– da pojedinosti navedene na certifikatima ili dokumentima pružaju jamstva određena važećim propisima[4]5,

– da nije evidentirano odbijanje pošiljke u skladu s postupkom određenom člankom 1. posebnog propisa[5]6.

2) Ne dovodeći u pitanje odstupanja iz članka 8. ovoga Pravilnika, granični veterinarski inspektor mora obaviti i fizički pregled životinja koji uključuje:

(a) klinički pregled životinja, kako bi se osiguralo da pošiljka odgovara podacima navedenim u pratećem certifikatu ili drugom dokumentu, te da su životinje klinički zdrave;

(b) sve laboratorijske pretrage koje se smatraju neophodnima ili su određene važećim propisima7;

(c) moguće službene uzorke koji se ispituju na rezidue i analiziraju što je prije moguće;

(d) potvrdu da pošiljka udovoljava minimalnim zahtjevima propisanim Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07)[6]8.

3) Za potrebe daljnje kontrole prijevoza i, kada je prikladno, udovoljavanja odredišnog gospodarstva dodatnim zahtjevima, granični veterinarski inspektor unosi potrebne podatke u sustav razmjene informacija u skladu s člankom 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[7]9.

4) Graničnom veterinarskom inspektoru u obavljanju određenih poslova može pomagati kvalificirano posebno obučeno osoblje, koje radi pod njegovim nadzorom.

5) Pregled mora biti obavljen nakon provjere baze podataka u skladu s člankom 1. alinejom drugom posebnog propisa10.

6) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, za životinje koje ulaze preko luke ili zračne luke na područje Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, na područja iz Dodatka I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[8]11, identifikacijski i fizički pregled može se obaviti u luci ili zračnoj luci odredišta pod uvjetom da luka ili zračna luka ima graničnu veterinarsku postaju iz članka 6. ovoga Pravilnika, i da životinje nastavljaju put, morem ili zrakom u istom brodu ili istom zrakoplovu. U navedenim slučajevima nadležno tijelo koje je obavilo dokumentacijski pregled obavještava graničnog veterinarskog inspektora granične veterinarske postaje odredišta putem sustava razmjene informacija iz članka 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[9]12 da su životinje prošle graničnu veterinarsku postaju.

7) Sve troškove iz ovoga članka snose pošiljatelj, primatelj ili njihov zastupnik, bez prava na naknadu od strane Republike Hrvatske.

Članak 5.

Zabranjen je ulazak pošiljke na područje Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, na područja iz Dodatka I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske13 kada se pregledima utvrdi da:

(a) životinjske vrste dolaze s područja trećih zemalja ili dijela područja trećih zemalja koje nisu na popisu zemalja iz kojih je dozvoljen uvoz, odnosno s područja ili dijela područja države iz kojih je zabranjen uvoz ili provoz u skladu s važećim propisima14*;

(b) životinje, osim onih iz točke (a) ovoga stavka, ne udovoljavaju zahtjevima određenim važećim propisima u odnosu na slučajeve propisane ovim Pravilnikom;

(c) životinje boluju ili se sumnja da boluju od ili su zaražene nekom kontagioznom ili zaraznom bolešću ili bolešću koja predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili iz bilo kojeg drugog razloga određenog važećim propisima14;

(d) treća zemlja izvoza ne udovoljava zahtjevima iz važećih propisa15;

(e) životinje nisu sposobne nastaviti putovanje;

(f) veterinarski certifikat ili dokument koji prati životinje ne ispunjava uvjete određene važećim propisima16 odnosno u određenim situacijama zahtjevima nacionalnih propisa za različite slučajeve propisane ovim Pravilnikom.

Članak 6.

1) Granična veterinarska postaja mora udovoljavati zahtjevima propisanim ovim člankom.

2) Granična veterinarska postaja mora biti:

(a) smještena na mjestu ulaska u Republiku Hrvatsku. U slučaju zemljopisnih ograničenja (kao što su pristaništa, željezničke stanice, planinski prolazi) i pod uvjetom da je u navedenom slučaju granična veterinarska postaja smještena daleko od gospodarstava ili mjesta na kojima se drže životinje za koje postoji vjerojatnost da su zaražene kontagioznim bolestima, može se dopustiti da sjedište granične veterinarske postaje bude na određenoj udaljenosti od mjesta ulaska u Republiku Hrvatsku;

(b) smještena u carinskom području, što omogućava da budu obavljene i drugi postupci, uključujući i carinske postupke u odnosu na uvoz;

(c) određena i odobrena u skladu sa stavkom 3. ovoga članka;

(d) pod nadzorom graničnog veterinarskog inspektora, koji je odgovoran za preglede. Graničnom veterinarskom inspektoru može pomagati kvalificirano posebno obučeno pomoćno osoblje koje radi pod njegovim nadzorom;

(e) granični veterinarski inspektor osigurava da se provode sva ažuriranja baza podataka u skladu sa člankom 1. alinejom trećom posebnog propisa[10]17.

3) Nadležno tijelo sastavlja popis graničnih veterinarskih postaja odgovornih za obavljanje veterinarskih pregleda živih životinja i potvrđuje njihovo udovoljavanje minimalnim zahtjevima iz Dodatka A ovoga Pravilnika, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije navedeni popis dostavlja Europskoj komisiji navodeći za svaku graničnu veterinarsku postaju sljedeće podatke:

(a) vrstu granične veterinarske postaje:

– luka,

– zračna luka,

– cestovni prijelaz,

– željeznički prijelaz;

(b) vrstu životinja koje se mogu pregledavati na odnosnoj graničnoj veterinarskoj postaji s obzirom na opremu i veterinarsko osoblje na raspolaganju, navodeći životinje na kojima se na graničnoj veterinarskoj postaji ne može obavljati pregled, te u odnosu na registrirane kopitare, radno vrijeme posebno odobrenih graničnih veterinarskih postaja;

(c) podatke o osoblju određenom za veterinarske preglede:

– broj graničnih veterinarskih inspektora s najmanje jednim graničnim veterinarskim inspektorom na dužnosti za vrijeme kada je granična veterinarska postaje otvorena,

– broj posebno osposobljenog pomoćnog osoblja ili pomoćnika;

(d) opis opreme i prostora gdje se obavlja:

– dokumentacijski pregled,

– fizički pregled,

– uzimanje uzoraka,

– opća laboratorijska ispitivanja iz članka 4. stavka 2. točke (b) ovoga Pravilnika,

– specifična laboratorijska ispitivanja koja odredi granični veterinarski inspektor;

(e) odgovarajući kapacitet za smještaj životinja do dobivanja rezultata ispitivanja kad je potrebno;

(f) vrstu opreme koja omogućava brzu razmjenu informacija, osobito s drugim graničnim veterinarskim postajama;

(g) gustoću prometa (vrsta i broj životinja koje prolaze preko odnosne granične veterinarske postaje).

Članak 7.

1) U slučaju kada pošiljka životinja, vrsta za koje su uvozni propisi nisu usklađeni u Zajednici, nije namijenjena stavljanju na tržište Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, države članice, i u kojoj su obavljeni pregledi iz članka 4. ovoga Pravilnika, granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje, ne dovodeći u pitanje posebne uvjete koji se primjenjuju na registrirane kopitare koje prati identifikacijski dokument određen posebnim propisom[11]18:

– osigurava osobi odgovornoj za pošiljku presliku, ili, ukoliko se radi o pošiljci koja se dijeli, onoliko pojedinačno ovjerenih preslika izvornog certifikata s obzirom na pošiljke životinja, a rok važenja navedenih preslika ne može biti dulji od 10 dana,

– izdaje zajednički veterinarski dokument o ulasku (u daljnjem tekstu: ZVDU) u skladu sa Pravilnikom o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda životinja koje ulaze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 82/06, 139/06, 75/07 i 116/07)[12]19, u kojem potvrđuje da pošiljka zadovoljava propisane zahtjeve, navodeći vrstu uzetih uzoraka i rezultate laboratorijskih ispitivanja, te vrijeme potrebno za dobivanje rezultata ispitivanja,

– čuva izvorni certifikat ili certifikate koji prate životinje.

2) Nakon odobravanja ulaska životinja na područje Republike Hrvatske ili, nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, jedno od područja iz Dodatka I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[13]20, promet životinjama obavlja se u skladu s veterinarskim pregledima propisanim Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[14]21.

3) Podaci koji se dostavljaju nadležnom tijelu mjesta odredišta putem sustava razmjene informacija u skladu s člankom 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[15]22, moraju sadržavati sljedeće informacije:

– životinje su namijenjene državi članici ili području s posebnim zahtjevima,

– uzorci su uzeti, ali u trenutku kada prijevozno sredstvo napušta graničnu veterinarsku postaju rezultati nisu poznati.

Članak 8.

1) Veterinarski pregledi uvoznih pošiljaka živih životinja vrsta na koje se ne odnose propisi iz Dodatka A Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[16]23 obavljaju se u skladu sa sljedećim odredbama:

(a) Kada se životinje izravno prijavljuju na jednoj od graničnih veterinarskih postaja Republike Hrvatske radi uvoza, na navedenoj graničnoj veterinarskoj postaji moraju se podvrgnuti svim kontrolama iz članka 4. ovoga Pravilnika. Nakon obavljenog veterinarskog pregleda pošiljke granični veterinarski inspektor:

– izdaje obrazac ZVDU kojim potvrđuje da su životinje propuštene i prošle preglede,

– obavještava nadležno tijelo mjesta odredišta, putem sustava za razmjenu informacija u skladu s člankom 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije24 da su životinje propuštene,

– o odluci u odnosu na prijavljenu pošiljku životinja obavještava nadležno carinsko tijelo odnosne granične veterinarske postaje;

(b) Kada se životinje prijave na graničnoj veterinarskoj postaji, a krajnje im je odredište država članica, uz njen prethodni pristanak;

– ili se svi pregledi iz članka 4. ovoga Pravilnika moraju obaviti u ime države članice odredišta kako bi se osiguralo da se postupa sukladno propisima navedene države u odnosu na zdravlje životinja,

– ili u slučaju sporazuma između nadležnog tijela Republike Hrvatske s nadležnim tijelom države članice odredišta i ukoliko je potrebno, one države ili država članica provoza, na graničnoj veterinarskoj postaji obavljaju se samo pregledi iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, dok se pregledi iz članka 4. stavka 2. ovoga Pravilnika obavljaju u državi članici odredišta.

(c) U slučaju iz točke (b) alineje druge ovoga stavka, životinje mogu napustiti graničnu veterinarsku postaju nakon obavljenog dokumentacijskog i identifikacijskog pregleda u zapečaćenim prijevoznim sredstvima i samo nakon što granični veterinarski inspektor:

– navede na preslici, ili kada se pošiljka dijeli u više dijelova, na preslikama izvornih certifikata da su životinje propuštene i da su pregledane,

– obavještava, putem sustava za razmjenu informacija iz članka 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije25 nadležno tijelo mjesta odredišta, ili, po potrebi, države članice provoza da su životinje propuštene,

– obavještava nadležno carinsko tijelo odnosne granične veterinarske postaje o odluci u odnosu na prijavljenu pošiljku životinja.

U slučaju životinja namijenjenih klanju, nadležno tijelo primjenjuje isključivo odredbe iz točke (b) alineje prve ovoga stavka.

Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju i države članice, o slučajevima primjene odredbi iz točke (b) alineje druge ovoga stavka.

2) Za životinje koje dolaze iz treće zemlje za koje uvjeti stavljanja u promet u odnosu na zdravlje životinja nisu propisani u Republici Hrvatskoj, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije nisu usklađeni u Zajednici, do donošenja jedinstvenih uvjeta, životinje se mogu se uvoziti pod sljedećim zahtjevima:

– moraju biti u trećoj zemlji otpreme najmanje tijekom razdoblja određenog posebnim propisom[17]26,

– moraju biti podvrgnute pregledu utvrđenom člankom 4. ovoga Pravilnika,

– ne smiju napustiti prostor granične veterinarske postaje ili karantenskog centra dok se pregledom ne utvrdi da životinja ili pošiljka životinja:

(a) ne dovodeći u pitanje posebne zahtjeve koji se primjenjuju na odnosne treće zemlje glede bolesti koje nisu prisutne u Republici Hrvatskoj, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, glede bolesti koje nisu prisutne u Zajednici, treća zemlja udovoljava zahtjevima koji se odnose na zdravlje životinja i primjenjuju u prometu navedenim vrstama iz Dodatka A Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[18]27, ili sa zahtjevima zdravlja životinja određenim u posebnom propisu28; ili

(b) u odnosu na jednu ili više određenih bolesti, treća zemlja ispunjava jednakovrijedne uvjete priznate na osnovi uzajamnosti, između treće zemlje i Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, između treće zemlje i Zajednice;

– ako su životinje namijenjene Republici Hrvatskoj ili državi članici, koja zahtijeva dodatna jamstva iz članka 3. stavka 1. točke (e) alineje treće i četvrte Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[19]29, moraju udovoljavati zahtjevima koji se primjenjuju u prometu unutar Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, u prometu unutar Zajednice,

– životinje za klanje nakon prolaska granične veterinarske postaje moraju se otpremiti izravno do odredišne klaonice, ili ukoliko se radi o životinjama za rasplod i proizvodnju ili akvatičnim životinjama otpremiti do odredišnog gospodarstva;

3) Ukoliko se pregledima iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da životinja ili pošiljka životinja ne udovoljava navedenim zahtjevima, životinji ili pošiljci neće se dopustiti odlazak s granične veterinarske postaje ili iz karantenskog centra već se primjenjuju odredbe članka 12. ovoga Pravilnika.

4) U slučajevima kada životinje iz stavka 1. ovoga članka nisu namijenjene stavljanju na tržište Republike Hrvatske koja je obavila veterinarski pregled, primjenjuju se odredbe članka 7. ovoga Pravilnika, a osobito one koje se odnose na izdavanje certifikata.

5) Na mjestu odredišta, životinje za uzgoj i proizvodnju moraju ostati pod službenim nadzorom nadležnog tijela. Nakon isteka razdoblja promatranja, životinje se mogu staviti u promet na područje Republike Hrvatske, pod uvjetima navedenim u Pravilniku o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[20]30. Na životinje za klanje primjenjuju se u odredišnoj klaonici, važeći propisi31, koji se odnose na klanje odnosnih vrsta.

Članak 9.

1) Provoz životinja iz jedne treće zemlje u drugu treću zemlju preko područja Republike Hrvatske može se odobriti pod uvjetom:

(a) da je za provoz prethodno dobiveno odobrenje graničnog veterinarskog inspektora granične veterinarske postaje na području gdje se životinje moraju prijaviti kako bi se podvrgnule pregledima propisanim člankom 4. ovoga Pravilnika i po potrebi, nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, odobrenje nadležnog tijela država članica provoza;

(b) da osoba odgovorna za pošiljku dokaže da se prva treća zemlja u koju se otpremaju životinje nakon provoza preko područja Republike Hrvatske obvezuje da neće odbiti prihvat ili izvršiti vraćanje pošiljki životinja čiji je uvoz ili provoz odobrila te se obvezuje na područjima iz Dodatka I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske postupati u skladu s važećim propisima32 o zaštiti životinja tijekom prijevoza;

(c) da se pregledom iz članka 4. ovoga Pravilnika i ukoliko je primjenjivo nakon što su životinje prošle kroz karantenski centar utvrdi da životinje udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika, ili u slučaju životinja na koje se primjenjuju propisi iz Dodatka A Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[21]33, pružaju zdravstvena jamstva koja su najmanje jednakovrijedna navedenim zahtjevima;

(d) da granični veterinarski inspektor obavijesti izlaznu graničnu veterinarsku postaju, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije i nadležno tijelo država članica provoza informacijskim sustavom iz članka 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[22]34 o prolazu životinja preko granične veterinarske postaje;

(e) u slučaju prolaska preko područja iz Dodatka I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske30, takav provoz se obavlja u skladu s provoznim postupkom Zajednice (vanjski provoz) ili u skladu s bilo kojim carinskim provoznim postupkom utvrđenim važećim propisima35, a postupanje s pošiljkom tijekom prijevoza jedino je dozvoljeno na točki ulaska u ili izlaska s područja iz Dodatka I., kao i postupci koji se poduzimaju radi osiguravanja dobrobiti životinja.

2) Sve troškove iz ovoga članka snosi pošiljatelj, primatelj ili njihov predstavnik, bez prava na naknadu od strane Republike Hrvatske.

Članak 10.

1) U slučajevima kada važeći propisi36 ili drugi propisi određuju da se žive životinje moraju smjestiti u karantenu ili izolaciju, takva karantena ili izolacija može se provesti:

– za bolesti, osim slinavke i šapa, bjesnoće i newcastleske bolesti, u karantenskom centru smještenom u trećoj zemlji podrijetla, pod uvjetom da karantenu odobri nadležno tijelo i da nad njim redovitu inspekciju provode veterinarski stručnjaci Republike Hrvatske i veterinarski stručnjaci Europske komisije,

– u karantenskom centru smještenom unutar područja Republike Hrvatske, koji ispunjava uvjete iz Dodatka B ovoga Pravilnika,

– na gospodarstvu odredišta.

2) Ukoliko granični veterinarski inspektor nadležan za graničnu veterinarsku postaju odredi smještaj u karantenu, ta se karantena mora provesti, ovisno o opasnosti koju je utvrdio granični veterinarski inspektor:

– bilo na samoj graničnoj veterinarskoj postaji ili u njenoj neposrednoj blizini,

– ili na gospodarstvu odredišta,

– ili u karantenskom centru smještenom u blizini gospodarstva odredišta.

3) Opće uvjete koje moraju ispunjavati karantenski centri iz stavka 1. alineje prve i druge ovoga članka određeni su Dodatkom B ovoga Pravilnika.

4) Nadležno tijelo:

(a) odobrava karantenske centre iz stavka 1. alineje druge ovoga članka i stavka 2. alineje prve ovoga članka, a koji ispunjavaju uvjete iz Dodatka B ovoga Pravilnika te svakom centru dodjeljuje se broj;

(b) izrađuje i ažurira popis odobrenih karantenskih centara uz naznaku njihovih brojeva odobrenja uz mogućnost pristupa javnosti i državama članicama.

Karantenski centri su predmet inspekcije iz članka 17. ovoga Pravilnika.

5) Stavci 3. i 4. ovoga članka ne primjenjuju se na karantenske centre koji su namijenjeni isključivo životinjama navedenim u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika.

6) Sve troškove iz ovoga članka snosi pošiljatelj, primatelj ili njihov zastupnik, bez prava na naknadu od strane Republike Hrvatske.

Članak 11.

1) Ne dovodeći u pitanje odredbe ovoga Poglavlja, granični veterinarski inspektor ili nadležno tijelo u slučajevima kada postoji sumnja u postupanje protivno veterinarskim propisima ili sumnja u identitet životinje obavljaju veterinarske preglede koje inspektor ili nadležno tijelo smatra potrebnim.

2) Nadležno tijelo poduzima odgovarajuće mjere u slučaju postupanja protivno važećim propisima, osobito kad se utvrdi da certifikati ili dokumenti ne odgovaraju stvarnom stanju u odnosu na životinje, da identifikacijske oznake nisu u skladu s važećim propisima, da životinje nisu prijavljene graničnoj veterinarskoj postaji ili nisu otpremljene na prvobitno planirano odredište.

Članak 12.

1) U slučajevima kada se pregledima propisanim ovim Pravilnikom utvrdi da određena životinja ne udovoljava zahtjevima važećih propisa37, ili kada se navedenim pregledima utvrdi određena nepravilnost, nadležno tijelo nakon savjetovanja s uvoznikom ili njegovim zastupnikom određuje jedno od sljedećeg:

(a) osiguravanje skloništa, hrane i vode te, po potrebi liječenje životinje; ili

(b) ovisno o slučaju, smještaj u karantenu ili izoliranje pošiljke; ili

(c) otpremu pošiljke životinja, u roku koji određuje nadležno tijelo, izvan područja Republike Hrvatske, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, izvan područja iz Dodatka I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske[23]38 ukoliko to dozvoljavaju propisi o zaštiti zdravlja ili dobrobiti životinja.

U navedenom slučaju, granični veterinarski inspektor granične veterinarske postaje mora:

– obavijestiti druge granične veterinarske postaje, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije granične veterinarske postaje država članica u skladu s člankom 1. alinejom prvom posebnog propisa[24]39 o odbijanju pošiljke, navodeći utvrđene nepravilnosti,

– poništiti veterinarski certifikat ili dokument koji prati odbijenu pošiljku.

Ukoliko ponovna otprema pošiljke nije moguća, osobito iz razloga dobrobiti životinja, granični veterinarski inspektor:

– može nakon dobivanja odobrenja od strane nadležnog tijela i nakon ante-mortem inspekcije, odobriti klanje životinja za prehranu ljudi pod uvjetima utvrđenim važećim propisima40,

– mora, u ostalim slučajevima, narediti klanje životinja, koje se ne mogu koristiti za prehranu ljudi ili narediti uništavanje životinjskih trupala navodeći uvjete za kontrolu korištenja dobivenih proizvoda.

2) Nadležno tijelo obavještava Europsku komisiju o slučajevima navedenog odstupanja u skladu sa odredbama stavka 5. ovoga članka.

3) Uvoznik ili njegov zastupnik odgovorni su za troškove nastale provedbom mjera iz stavka 1. ovog članka, postupka uništavanja pošiljke ili korištenja mesa za druge svrhe. Prihod od prodaje proizvoda iz stavka 1. točke (c) ovoga članka, mora se dostaviti vlasniku životinja ili njegovom zastupniku, nakon odbitka navedenih troškova.

4) U odnosu na ovaj članak primjenjuju se odredbe posebnog propisa41.

5) Nadležno tijelo po potrebi objavljuje sve raspoložive podatke u skladu s posebnim propisom[25]42.

Članak 13.

Identifikacija i registracija u skladu s člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[26]43, osim u slučajevima životinja za klanje i registriranih kopitara obavlja se na mjestu odredišta životinja, ovisno o slučaju nakon razdoblja promatranja utvrđenog člankom 8. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Granični veterinarski inspektor pri uvozu životinja iz ovoga Pravilnika zbog nastalih troškova zdravstvenih inspekcija i pregleda naplaćuje naknadu u skladu s Pravilnikom o visini naknada za obvezne veterinarske preglede u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine, broj 107/08), a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije u skladu s Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine« broj, 99/07)[27]44.

Članak 15.

O svojim odlukama i razlozima za njihovo donošenje nadležno tijelo obavještava uvoznika na kojeg se odnose ili njegovog zastupnika.

Na zahtjev uvoznika ili njegovog zastupnika nadležno tijelo odluku koja sadrži razloge na temelju kojih se donosi i pravo na žalbu donosi u pisanom obliku.

POGLAVLJE II.
ZAŠTITNE ODREDBE

Članak 16.

1) Ukoliko se bolest navedena u posebnom propisu[28]45, zoonoza ili druga bolest ili pojava koja predstavlja ozbiljnu opasnost za zdravlje životinja ili ljudi pojavi ili proširi na području treće zemlje, ili ukoliko bilo koji drugi ozbiljni razlog u odnosu na zdravlje životinja opravdava, osobito u okviru nalaza veterinarskih stručnjaka, nadležno tijelo poduzima jednu od sljedećih mjera, bez odgode i ovisno o ozbiljnosti situacije:

– zabranjuje uvoz sa cijelog područja ili dijela područja treće zemlje, i po potrebi iz treće zemlje provoza,

– određuje posebne uvjete u odnosu na životinje koje dolaze iz odnosne treće zemlje ili dijela treće zemlje.

2) Ukoliko se pregledom propisanim ovim Pravilnikom utvrdi da pošiljka životinja predstavlja opasnost za zdravlje ljudi i životinja, nadležno tijelo bez odgode poduzima sljedeće mjere:

– oduzimanje i uništavanje pošiljke,

– obavještava druge granične veterinarske postaje, a nakon pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije i Europsku komisiju o nalazima i o podrijetlu životinja u skladu s člankom 12. stavkom 4. ovoga Pravilnika.

3) U slučaju kada je nadležno tijelo službeno obavijestilo Europsku komisiju o potrebi poduzimanja zaštitnih mjera, a Europska komisija nije sukladno odredbama ovoga članka poduzela potrebne zaštitne mjere, nadležno tijelo može donijeti privremene zaštitne mjere u odnosu na životinje u pitanju.

O poduzetim privremenim zaštitnim mjerama u odnosu na treću zemlju pod uvjetima propisanim ovim stavkom, nadležno tijelo obavještava države članice i Europsku komisiju u skladu s člankom 12. stavkom 5. ovoga Pravilnika.

POGLAVLJE III.
INSPEKCIJA

Članak 17.

1) Veterinarski stručnjaci Europske komisije mogu, u suradnji s nadležnim tijelom i u mjeri u kojoj je to potrebno radi jedinstvene primjene ovoga Pravilnika, obavljati preglede radi utvrđivanja da li granične veterinarske postaje odobrene u skladu s člankom 6. ovoga Pravilnika i karantenski centri odobreni u skladu s člankom 10. ovoga Pravilnika udovoljavaju kriterijima iz Dodatka A odnosno Dodatka B ovoga Pravilnika.

2) Veterinarski stručnjaci Europske komisije mogu, u suradnji s nadležnim tijelom provoditi kontrole na licu mjesta.

3) Nadležno tijelo osigurava veterinarskim stručnjacima Europske komisije potrebnu pomoći.

POGLAVLJE IV.
OPĆE ODREDBE

Članak 18.

1) U slučaju kada nadležno tijelo, na temelju pregleda obavljenih na mjestu stavljanja životinje na tržište smatra da granična veterinarska inspekcija države članice nije postupila sukladno odredbama ovoga Pravilnika, bez odgode obavještava nadležno tijelo odnosne države članice o utvrđenoj nesukladnosti.

2) Ukoliko nadležno tijelo smatra da poduzete mjere nisu primjerene, s nadležnim tijelom odnosne države pronalazi zajednička rješenja, koja mogu uključivati i preglede na licu mjesta. Ukoliko se pregledom iz članka 7. ovoga Pravilnika utvrdi ponavljanje nepravilnosti, nadležno tijelo povećava broj pregleda na životinjama koje dolaze iz navedene države, te obavještava Europsku komisiju i države članice.

Članak 19.

1) Nadležno tijelo izrađuje program za razmjenu osoblja koje provodi veterinarske kontrole na životinjama koje dolaze iz trećih zemalja.

2) Nadležno tijelo poduzima sve potrebne mjere kako bi osiguralo provedbu programa iz stavka 1. ovoga članka.

POGLAVLJE V.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Dodatak A i B tiskani su kao prilog ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 21.

Odredbe ovoga Pravilnika ne dovode u pitanje provedbu odredaba carinskih propisa.

Članak 22.

Posebni propisi iz:

– članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika bit će donesen do 31. ožujka 2009. godine,

– članka 8. stavka 2. alineje prve i točke (a) ovoga Pravilnika bit će donesen do 30. lipnja 2009. godine.

– članka 7. stavka 1. i članka 12. stavka 5. ovoga Pravilnika bit će doneseni do 30. rujna 2009. godine.

Članak 23.

Odredbe članka 2. točaka (e) i (h), članka 3. stavka 3. točke (b), članka 8. stavka 2. točaka (a) i (b), članka 9. stavka 1. i članka 16. ovoga Pravilnika primjenjuju se na države članice do pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Članak 24.

Članak 16. stavak 1. alineja druga ovoga Pravilnika primjenjuje se do dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

Članak 25.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj, 147/04) i Pravilnik o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj, 147/04).

Članak 26.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe članka 4. stavka 1. alineje četvrte i stavka 5., članka 6. stavka 2. točke (e), članka 7., članka 8. stavka 1. točaka (b) i (c) te stavka 4., članka 9. stavka 1. točaka (b) i (e), članka 12. stavaka 2. i 4., članka 16. stavka 3., članka 17. i članka 18. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/47

Urbroj: 525-11-08-01

Zagreb, 22. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

DODATAK A

UVJETI ZA ODOBRAVANJE GRANIČNIH VETERINARSKIH POSTAJA ZA PROMET ŽIVIH ŽIVOTINJA

Granične veterinarske postaju moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

1) imati pristupnu prometnu traku namijenjenu prijevozu živih životinja kako bi životinje bile pošteđene nepotrebnog čekanja;

2) raspolagati prostorima i opremom (koji se moraju lako čistiti i dezinficirati) za utovar u i istovar iz različitih prijevoznih sredstava, inspekciju, hranjenje, napajanje i liječenje životinja, odgovarajuće veličine te osvjetljenje i ventilaciju prilagođenu broju životinja koje se podvrgavaju pregledu;

3) raspolagati s dovoljnim brojem, u odnosu na broj životinja s kojima radi granična veterinarska postaja, veterinarskog i pomoćnog osoblja posebno obučenog za obavljanje provjera pratećih dokumenata i provedbu kliničkih pregleda u skladu s člancima 4., 5., 8. i 12. ovoga Pravilnika;

4) imati dovoljno velike prostorije na raspolaganju osoblju odgovornom za obavljanje veterinarskih pregleda, uključujući i prostorije za presvlačenje, tuševe i sanitarni čvor;

5) raspolagati primjerenim prostorijama i opremom za uzimanje i obradu uzoraka za redovne preglede u skladu s važećim propisima[29]46;

6) usluge specijaliziranog laboratorija koji može obaviti posebna ispitivanja na uzorcima uzetim na graničnoj veterinarskoj postaji;

7) usluge odobrenih objekata u neposrednoj blizini koji imaju prostore, postrojenja i opremu za smještaj, hranjenje, napajanje, liječenje, a ako je potrebno i klanje životinja;

8) kada se navedene postaje koriste kao odmorišta ili mjesta premještanja za životinje tijekom prijevoza, raspolagati odgovarajućim objektima u koje se životinje mogu istovarit, napojiti, nahraniti, odgovarajuće smjestiti, ukoliko je potrebno i koje omogućuju traženi tretman ili ukoliko je potrebno klanje na licu mjesta na način koji onemogućava nepotrebne patnje;

9) imati odgovarajuću opremu koja dozvoljava brzu razmjenu informacija s drugim graničnim veterinarskim postajama i nadležnim veterinarskim tijelima iz članka 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije[30]47, bilo kojim sredstvima komunikacija;

10) raspolagati opremom i prostorima za čišćenje i dezinfekciju.

DODATAK B

OPĆI UVJETI ZA ODOBRAVANJE KARANTENSKIH CENTARA

1. Primjenjuju se zahtjevi iz Dodatka A točaka 2., 4., 5., 7., 9. i 10. ovoga Pravilnika.

2. Dodatno, karantenski centri moraju:

– biti stavljeni pod trajni nadzor i odgovornost graničnog veterinarskog inspektora ili službenog veterinara,

– biti smješteni na udaljenosti od gospodarstava ili drugih mjesta gdje se drže životinje za koje se vjeruje da su zaražene kontagioznim bolestima,

– imati uspostavljen učinkovit sustav kontrole koji osigurava odgovarajući nadzor životinja.

[1]1 Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 91/496/EEZ od 15. srpnja 1991. o načelima kojima se regulira organizacija veterinarske kontrole životinja koje ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja i kojom se izmjenjuju i dopunjuju Direktive 89/662/EEZ, 90/425/EEZ i 90/675/EEZ

[2]2 Člankom 2. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 2. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[3]3, 4 Dodatkom I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Dodatka I Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[4]5, 7, 14*, 14, 15, 16, 31, 32, 35, 36, 37, 40 Nacionalno zakonodavstvo kojim se prenosi zakonodavstvo Europske unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju EU

[5]6,10 Odluka Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o kompjuterizaciji veterinarskih postupaka uvoza kojom se izmjenjuju Direktive 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluka 90/424/EEZ te ukida Odluka 88/192/EEZ (92/438/EEZ), izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[6]8 Pravilnikom o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (»Narodne novine«, broj 7/07) preuzete su odredbe Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 od 22. prosinca 2004. o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, kojom se mijenjaju Direktive 64/432/EEZ i 93/119/EZ te Uredba (EZ) br. 1255/97

[7]9 Člankom 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 20. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[8]11,13 Dodatkom I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Dodatka I. Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[9]12 Člankom 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 20. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.

[10]17 Odluka Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o kompjuterizaciji veterinarskih postupaka uvoza kojom se izmjenjuju Direktive 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluka 90/424/EEZ te ukida Odluka 88/192/EEZ (92/438/EEZ), izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[11]18 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća br. 90/427/EEZ od 26. lipnja 1990. o zootehničkim i genealoškim uvjetima za promet kopitara unutar Zajednice

[12]19 Pravilnikom o dokumentu za prijavljivanje veterinarsko-zdravstvenog pregleda životinja koje ulaze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, broj 82/06, 139/06, 75/07 i 116/07) preuzete su odredbe Uredbe komisije (EZ) br. 282/04 od 18. veljače 2004. godine kojom se propisuje dokument za izjavu o, i veterinarskim pregledima na životinjama iz trećih zemalja koje iz trećih zemalja ulaze u Zajednicu

[13]20 Dodatkom I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Dodatka I Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[14]21 Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[15]22, 24, 25 Člankom 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 20. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[16]23 Dodatkom A Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe Dodatka A Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[17]26,28 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 2004/98/EZ od 26. travnja 2004. kojom se utvrđuju zdravstveni uvjeti pri uvozu u i provozu kroz Zajednicu određenih živih kopitara, kojom se mijenjaju Direktive 90/426/EEZ i 92/65/EEZ i ukida Direktiva 72/462/EEZ

[18]27 Dodatkom A Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/08) preuzete su odredbe Dodatka A Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[19]29 Člankom 3. stavkom 1. točkom (e) alinejom trećom i četvrtom Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/08) preuzete su odredbe članka 3. stavka 1. točke (e) alineje treće i četvrte Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[20]30 Pravilnikom o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/08) preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[21]33 Dodatkom A Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/08) preuzete su odredbe Dodatka A Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.

[22]34 Člankom 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 20. Direktive Vijeća 90/425/EEZ od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.

[23]38 Dodatkom I. Pravilnika o načinu obavljanja veterinarskih pregleda i kontrola proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 132/08) preuzete su odredbe Dodatka I. Direktive Vijeća 97/78/EZ od 18. prosinca 1997. kojom se utvrđuje način obavljanja veterinarskih pregleda proizvoda koji ulaze u Zajednicu iz trećih zemalja

[24]39, 41 Odluka Vijeća 92/438/EEZ od 13. srpnja 1992. o kompjuterizaciji veterinarskih postupaka uvoza kojom se izmjenjuju Direktive 90/675/EEZ, 91/496/EEZ, 91/628/EEZ i Odluka 90/424/EEZ te ukida Odluka 88/192/EEZ (92/438/EEZ), izravno će se primijeniti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[25]42 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 89/608/EEZ od 21. studenoga 1989. o uzajamnoj pomoći između upravnih tijela država članica i suradnje potonjih s Komisijom kako bi osigurale pravilnu primjenu zakonodavstva o veterinarskim i zootehničkim pitanjima,

[26]43 Člankom 3. stavkom 1. točkom (c) Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine« broj 147/08) preuzete su odredbe članka 3. stavka 1. točke (c) Direktive Vijeća 90/425 od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice

[27]44 Pravilnikom o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (»Narodne novine«, broj 99/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama pravila o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja

[28]45 Posebnim propisom preuzet će se odredbe Direktive Vijeća 82/894/EEZ od 21. prosinca 1982. o prijavi bolesti životinja unutar Zajednice

[29]46 Važećim propisima preuzeti su propisi Zajednice ili će se preuzeti propisi Zajednice do dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije

[30]47 Člankom 20. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (»Narodne novine«, broj 147/08) preuzete su odredbe članka 20. Direktive Vijeća 90/425 od 26. lipnja 1990. o veterinarskim i zootehničkim pregledima koji se provode radi uspostave unutrašnjeg tržišta u prometu živim životinjama i proizvodima unutar Zajednice.