Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima, te prikupljanje podataka s natjecanja

NN 154/2008 (29.12.2008.), Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima, te prikupljanje podataka s natjecanja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

4194

Na temelju članka 9.a, stavka 5. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA SUDJELOVANJE KOPITARA NA NATJECANJIMA, TE PRIKUPLJANJU PODATAKA S NATJECANJA[1]

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti sudjelovanja kopitara na natjecanjima, uvjeti koje kopitari moraju ispuniti kako bi sudjelovali na natjecanjima, te način prikupljanja podataka s natjecanja.

(2) Pojam natjecanja označava svako konjičko natjecanje uključujući utrke konja, natjecanja u preponskom jahanju, ispit svestrane upotrebljivosti konja, dresurno jahanje, vožnju zaprega, daljinsko jahanje, natjecanja u parakonjičkim disciplinama kao i ostale priredbe s kopitarima.

(3) Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se i definicije određene člankom 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.) i člankom 2. Pravilnika o identifikaciji i registraciji kopitara (»Narodne novine« broj 74/07.)[2].

II. PRAVILA ZA NATJECANJA KOPITARA

Članak 2.

(1) Natjecanje kopitara provodi se u suglasju s Pravilima natjecanja (u daljnjem tekstu: Pravila).

(2) Pravila predstavljaju pisani dokument kojim se zavisno od vrste i načina natjecanja kopitara detaljno uređuju uvjeti natjecanja uključujući prikupljanje, obradu i čuvanje podataka o natjecanju, te praćenje raspodjele novca od nagrada ili dobitaka koji mogu proizaći iz natjecanja.

(3) U Pravilima se ne smije praviti razlika između kopitara koji su registrirani u Republici Hrvatskoj i kopitara registriranih u drugim državama članicama Europske unije.

(4) U Pravilima se ne smije praviti razlika između kopitara podrijetlom iz Republike Hrvatske i kopitara podrijetlom iz drugih država članica Europske unije.

(5) Pravila za svaku vrstu natjecanja kopitara moraju biti usklađena s pravilima međunarodnih organizacija iz područja natjecanja kopitara.

Članak 3.

(1) Pravila se moraju primijeniti kod:

– zahtjeva za sudjelovanje na natjecanju posebno kod utvrđivanja minimalnih i maksimalnih uvjeta za ulazak na natjecanje,

– suđenja na natjecanjima,

– raspodjele novca od nagrada ili dobitka koji može proizaći iz natjecanja.

(2) Pravila se ne primjenjuju u organizaciji:

– natjecanja namijenjenih kopitarima upisanih u posebne matične knjige u cilju unapređivanja pojedinih pasmina i uzgoja,

– regionalnih natjecanja namijenjenih selekciji kopitara,

– povijesnih ili tradicionalnih manifestacija.

(3) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će kod organiziranja natjecanja iz stavka 2. ovoga članka unaprijed obavijestiti Europsku Komisiju o općim uvjetima organizacije natjecanja.

Članak 4.

(1) Organizator natjecanja u skladu s Pravilima mora najviše do 20% novca od nagrada ili dobitka koji može proizaći iz natjecanja osigurati za mjere zaštite, razvoja i unapređivanja uzgoja.

(2) Uvjeti raspodjele sredstava iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo mora dostaviti Europskoj Komisiji i drugim državama članicama unutar Stalnog odbora za zootehniku.

III. PRIKUPLJANJE PODATAKA

Članak 5.

(1) Nacionalni športski savezi koji se bave konjičkim natjecanjima (u daljnjem tekstu: ovlaštene organizacije) odgovorni su za sakupljanje podataka koji se odnose na natjecanja iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Ovlaštene organizacije dužne su podatke o provedenom natjecanju osam dana nakon natjecanja dostaviti Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državnoj ergeli Lipik (u daljnjem tekstu: HCK) koji će kao koordinirajuće tijelo podatke koristiti u uzgojnom radu te pratiti uvjete korištenja sredstava iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Ministarstvo će dostaviti Europskoj Komisiji naziv i adresu koordinirajućeg tijela iz stavka 2. ovoga članka.

IV. POVJERENSTVO ZA NATJECANJA KOPITARA

Članak 6.

(1) Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja imenuje Povjerenstvo za natjecanja kopitara (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje:

– daje suglasnost na Pravila,

– donosi odluku o visini sredstava iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika,

– donosi odluku o raspodjeli sredstava i namjeni korištenja sredstava iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Povjerenstvo sačinjavaju po jedan predstavnik ovlaštene organizacije, dva predstavnika Ministarstva, te dva predstavnika HCK.

(3) Povjerenstvo mora čuvati dokumentaciju o Pravilima, odnosno suglasnosti na Pravila najmanje pet godina od dana izdavanja suglasnosti, te o navedenom voditi evidenciju.

(4) Povjerenstvo određuje uvjete provjere Pravila za svaku pojedinačnu vrstu natjecanja kopitara, te izvještava Ministarstvo o svom radu.

Članak 7.

(1) Kada se odbije prijava kopitara na natjecanje, organizator natjecanja mora obavijestiti vlasnika kopitara ili njegova zakonskog zastupnika o razlozima odbijanja prijave kopitara registriranog u državi članici Europske unije.

(2) O razlozima odbijanja prijave kopitara na natjecanje organizator natjecanja dužan je izvijestiti Povjerenstvo.

(3) Vlasnik kopitara odnosno njegov zakonski zastupnik može o odbijanju prijave kopitara na natjecanje zahtijevati mišljenje Povjerenstva[3].

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Organizatori natjecanja dužni su Pravila uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika, te ih dostaviti Povjerenstvu radi dobivanja suglasnosti najkasnije do 1. svibnja 2009. godine.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2009. godine osim odredbi članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2. i članka 5. stavka 3. ovoga Pravilnika koji će stupiti na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-01/51

urbroj: 525-2-08-1

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 90/428/EEC od 26. lipnja 1990. o razmjeni kopitara namijenjenih natjecanjima i uvjetima za njihovo sudjelovanje.na natjecanjima; te odredbe Odluke Komisije 92/216/EEC od 26. ožujka 1992. godine o prikupljanju podataka s natjecanja kopitara koji se odnose na članak 4 (2) Direktive Vijeća 90/428/EEC.

[2]2 Pravilnikom o identifikaciji i registraciji kopitara („Narodne novine« broj 47/07.) u većem dijelu preuzete su odredbe Direktive Vijeća 90/427/EEC. Izmjenama i dopunama Pravilnika o identifikaciji i registraciji kopitara do 30. rujna 2009. godine u potpunosti će se uskladiti sa Direktivom Vijeća 90/427/EEZ i Uredbom Komisije 504/08/EZ.

[3]Pravilnikom o veterinarskim pregledima u prometu s državama članicama Europske unije s ciljem stvaranja jedinstvenog tržišta (NN 139/08.) preuzimaju se odredbe Direktive 89/662/EEZ.