Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata

NN 154/2008 (29.12.2008.), Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

4199

Na temelju članka 134. stavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03, 48/05, 85/06 i 117/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O MJERILIMA ZA PRIJAM SPECIJALIZANATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila za prijam zdravstvenih radnika visoke stručne spreme – specijalizanata u zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republike Hrvatska ili županija te način njihova izbora.

Članak 2.

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije (u daljnjem tekstu: pristupnik) mora ispunjavati jesu:

– zdravstveni radnik visoke stručne spreme,

– odobrenje za samostalan rad,

– aktivno znanje jednoga stranog jezika.

Članak 3.

Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika su:

Red.
broj

MJERILO

BODOVI

1.

Duljina trajanja studija

Najveći mogući broj bodova: 6 bodova

Produžetak studija:

– za svaku godinu produžetka studija – minus 1 bod

Za produljenje studija uslijed komplikacija u trudnoći, rodiljnoga dopusta, duže bolesti (uz predočenje liječničkog nalaza) ili nekog drugog razloga koji predstavlja višu silu (uz priloženi pisani dokaz), ne dodjeljuju se negativni bodovi.

2.

Prosjek ocjena studija

Prosjek ocjena studija = broj bodova (na dvije decimale)

3.

Nagrade za vrijeme studija

– nagrada rektora Sveučilišta,

– nagrada dekana medicinskog, stomatološkog, farmaceutsko-biokemijskog fakulteta

1 bod po nagradi (najveći mogući broj bodova
– 2 boda) 

4.

Poslijediplomski studij:

– doktorski studij

odslušan studij s položenim ispitima

– magistarski studij

odslušan studij s položenim ispitima

2 boda


1 bod

5.

Stručna i znanstvena aktivnost:

(najveći mogući broj bodova
– 2 boda)

a) radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI

– ako je pristupnik prvi autor

– ako je pristupnik koautor1 bod


0,4 bodova

b) radovi objavljeni »in extenso«

– ako je pristupnik prvi autor

– ako je pristupnik koautor


0,4 boda0,1 bod

c) ostali radovi i sažeci – samo ako je pristupnik prvi autor0,2 boda

6.

Aktivno znanje drugog ili trećeg stranog jezika

(najveći mogući broj bodova – 1 bod) 0,5 boda

7.

Rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

(najveći mogući broj bodova
– 4 boda)

a) za svaku navršenu godinu rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

1 bod (najveći mogući broj bodova
– 2 boda)

b) za svaku navršenu godinu rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima, brdsko-Planinskim područjima Republike Hrvatske i na područjima posebne državne skrbi

2 boda (najveći mogući broj bodova – 4 boda)

Primjenom mjerila iz točke 5.a) i 5.b) ovoga članka pristupnik- koautor može ostvariti najviše 1 bod.

Primjena mjerila iz točke 7.b) ovoga članka isključuje primjenu mjerila iz točke 7.a) ovoga članka.

Članak 4.

Prijedlog za izbor specijalizanata utvrđuje Povjerenstvo koje ima pet članova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), a čine ga:

1.) predstojnik klinike ili kliničkog zavoda ili pročelnik zavoda ili voditelj odjela za koji je odobrena specijalizacija,

2.) tri člana šireg stručnog kolegija klinike ili kliničkog zavoda ili zavoda ili odjela za koji je odobrena specijalizacija,

3.) ravnatelj zdravstvene ustanove ili član ovlašten od ravnatelja.

Povjerenstvo imenuje Upravno vijeće zdravstvene ustanove.

Članak 5.

Natječaj za prijam specijalizanata obvezno se objavljuje u jednom dnevnom listu koji se prodaje na cijelom području Republike Hrvatske, na internetskoj stranici zdravstvene ustanove i na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Cjelokupni natječajni materijal (sve ponude s prilozima i dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja) dostavlja se Povjerenstvu.

Dokaze iz stavka 2. ovoga članka čine:

– preslik odobrenja za samostalan rad,

– preslik prijepisa položenih ispita na studiju,

– preslik potvrde o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija,

– preslik potvrde o aktivnom znanju drugog ili trećeg stranog jezika,

– preslik nagrada za vrijeme studija,

– preslik potvrde o poslijediplomskom studiju,

– popis objavljenih radova,

– presliku radne knjižice ili potvrde o radnom iskustvu.

Obveznu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka čine i preslici rezultata psihološkog testiranja, a za kirurške grane i preslik rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, ako je takvo testiranje zatražilo Povjerenstvo.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju iz stavka 2. ovoga članka.

Na razgovoru iz stavka 5. ovoga članka pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata iz stavka 2. ovoga članka.

Povjerenstvo je obvezno bodovati, pozvati i obaviti razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem.

Članak 6.

Povjerenstvo obavlja razgovor s pristupnicima u svrhu stjecanja uvida u motivaciju pristupnika za određeno specijalističko usavršavanje.

Svaki od članova Povjerenstva nakon obavljenog razgovora s pristupnikom ocjenjuje ga s najviše tri boda.

Prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju, pod uvjetom da su rezultati psihološkog testiranja i testiranja manualne spretnosti, kada su zatraženi, pozitivni utvrđuje se zbrajanjem bodova koje su pristupnici ostvarili na temelju provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom.

Članak 7.

Povjerenstvo dostavlja ravnatelju prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju provedenog bodovanja i razgovora s Povjerenstvom sukladno stavku 3. članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

U slučaju kada dva pristupnika ostvaruju isti broj bodova sukladno mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom, prednost pri konačnom redoslijedu kandidata ima pristupnik koji je bio sudionik Domovinskog rata sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Članak 9.

Odluku o izboru specijalizanata sukladno redoslijedu kandidata iz članka 6. stavka 3. i članka 8. ovoga Pravilnika donosi ravnatelj zdravstvene ustanove.

Odluka o izboru specijalizanata iz stavka 1. ovoga članka javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici zdravstvene ustanove najkasnije u roku od 15 dana od dana razgovora s Povjerenstvom iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Nakon obavljenog izbora svaki pristupnik može dobiti na uvid svoju i bodovnu listu svakog pristupnika za određeno specijalističko usavršavanje.

Protiv odluke o izboru specijalizanata iz stavka 1. ovoga članka nezadovoljan pristupnik može podnijeti prigovor Upravnom vijeću zdravstvene ustanove u roku od 8 dana od objave odluke na oglasnoj ploči, odnosno na internetskoj stranici zdravstvene ustanove.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata (»Narodne novine«, br. 133/07).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-04/67
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 18. prosinca 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.