Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva

NN 154/2008 (29.12.2008.), Pravilnik o dodjeli adresa i brojeva

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

4205

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1. i članka 70. stavka 9. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08) Vijeće Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije donosi

PRAVILNIK

O DODJELI ADRESA I BROJEVA

I. OPĆE ODREDBE

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuje način i postupak u vezi s dodjelom adresa i brojeva u skladu s Planom adresiranja i Planom numeriranja, te izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za primarnu dodjelu adresa i brojeva, obrasca zahtjeva za davanje suglasnosti na prijenos prava na uporabu adresa i brojeva i obrasca za dostavu podataka o grupama brojeva koji su sastavni dio ovoga pravilnika.

POJMOVI I ZNAČENJA

Članak 2.

U smislu ovoga pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. Zakon: Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« broj 73/08),

2. Agencija: Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije,

3. Grupa: skup brojeva koji uključuje sve brojeve koji imaju isti broj znamenki i istu namjenu prema Planu numeriranja,

4. Provjera načina uporabe brojeva: godišnja provjera količine uporabe brojeva po pojedinoj grupi i godini,

5. Blok brojeva: neprekinuti dio brojevnog prostora određen prvim i zadnjim brojem,

6. Primarna dodjela: postupak dodjele adresa i brojeva kojim Agencija dodjeljuje adrese i/ili brojeve operatorima na uporabu,

7. Sekundarna dodjela broja: postupak dodjele brojeva kojim operatori dodjeljuju brojeve iz primarne dodjele drugim operatorima ili krajnjim korisnicima na uporabu,

8. Nepokretna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja ne obuhvaća pokretnu elektroničku komunikacijsku mrežu,

9. Pokretna elektronička komunikacijska mreža: elektronička komunikacijska mreža koja omogućuje uspostavljanje elektroničke komunikacijske veze i u uvjetima fizičkog kretanja korisnika usluga te mreže.

II. PRIMARNA DODJELA ADRESA I BROJEVA

NAČIN PRIMARNE DODJELE ADRESA I BROJEVA

Članak 3.

(1) Agencija dodjeljuje brojeve za usluge u nepokretnoj i pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži u blokovima i to:

– od 1.000,

– 10.000,

– 100.000,

– 1.000.000

– i 10.000.000 brojeva.

(2) Iznimno, od stavka 1. ovog članka, Agencija može dodjeljivati brojeve u blokovima od 10 ili 100 brojeva, na temelju pisanog zahtjeva operatora, a sve u svrhu osiguravanja djelotvornog upravljanja adresnog i brojevnog prostora.

(3) Agencija dodjeljuje adrese pojedinačno primarnom dodjelom.

(4) Sve ostale brojeve, koji nisu obuhvaćeni stavcima 1. i 2. ovog članka, Agencija dodjeljuje pojedinačno primarnom dodjelom.

(5) Agencija će pri primarnoj dodjeli osobito voditi računa da ne dodjeljuje brojeve koji imaju različit broj znamenaka, ukoliko dolazi do preklapanja prvih znamenaka brojeva s različitim brojem znamenki.

POSTUPAK PRIMARNE DODJELE ADRESA I BROJEVA

Članak 4.

(1) Agencija donosi odluke o zahtjevima za primarnu dodjelu adresa i brojeva sukladno odredbama Zakona.

(2) Zahtjev za primarnu dodjelu adresa i brojeva podnosi se Agenciji na propisanom obrascu, nalazi se u Dodatku 1. ovoga pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(3) Agencija može, po potrebi, prije donošenje odluke o primarnoj dodjeli adresa i brojeva podnositelju zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka odrediti primjeren rok, koji ne može biti kraći od 8 dana, za dostavu dodatnih podatka koje je ocijenila važnim u postupku rješavanja tog zahtjeva.

IMPLEMENTACIJA PRIMARNE DODJELE ADRESA I BROJEVA

Članak 5.

(1) Operator koji u svojoj mreži implementira adrese i brojeve dodijeljene primarnom dodjelom drugom operatoru, mora omogućiti njihovo korištenje u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva operatora za implementaciju dodijeljenih brojeva.

(2) Iznimno od stavka 1., ukoliko nema tehničkih mogućnosti za implementaciju, operator je dužan o tome u roku od tri dana od dana zaprimanja zahtjeva izvijestiti podnositelja zahtjeva za implementaciju brojeva i Agenciju.

SEKUNDARNA DODJELA ADRESA I BROJEVA

Članak 6.

(1) Operator će pri sekundarnoj dodjeli osobito voditi računa da ne dodjeljuje brojeve koji imaju različit broj znamenaka, ukoliko dolazi do preklapanja prvih znamenaka brojeva s različitim brojem znamenki.

(2) Operator će pri sekundarnoj dodjeli osobito voditi računa o načelu transparentnosti, objektivnosti, nepristranosti i jednake dostupnosti odgovarajućeg broja adresa i brojeva svim operatorima i korisnicima usluga.

UVJETI UPORABE ADRESA I BROJEVA

Članak 7.

(1) Operatori su obvezni pridržavati se uvjeta korištenja adresa i brojeva sukladno odredbama Zakona i ovog pravilnika.

(2) Operatori ne smiju ni na koji način trgovati dodijeljenim adresama i brojevima odnosno iznos naknade za dodjelu broja krajnjem korisniku ne smije biti veći od troška primarne dodjele broja operatoru.

III. PRIJENOS PRAVA NA UPORABU ADRESA I BROJEVA

Članak 8.

(1) Agencija će donositi odluke za davanje suglasnosti na prijenos prava na uporabu adresa i brojeva sukladno odredbama Zakona.

(2) Obrazac zahtjeva za davanje suglasnosti na prijenos prava na uporabu adresa i brojeva nalazi se u Dodatku 2. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

IV. ODUZIMANJE DODIJELJENIH ADRESA I BROJEVA

Članak 9.

Agencija će donijeti odluku o potpunom ili djelomičnom oduzimanju dodijeljenih adresa i brojeva sukladno odredbama Zakona.

V. VOĐENJE POPISA

PLAN ADRESIRANJA I PLAN NUMERIRANJA

Članak 10.

(1) Agencija donosi Plan adresiranja i Plan numeriranja te je obvezna redovito provjeravati i, po potrebi, isti izmijeniti sukladno odredbama Zakona.

(2) Plan numeriranja utvrđuje namjenu brojeva na način da se svaki broj koji je dodijeljen ili može biti dodijeljen, nalazi u grupi koja sadrži sve brojeve s istom namjenom i istim brojem znamenaka.

(3) Namjena iz stavka 2. ovog članka može uključivati ograničenja vezana uz:

– cjenovne sustave,

– zemljopisni položaj za zemljopisne brojeve,

– sadržaj za brojeve koji se koriste za usluge s dodanom vrijednosti.

(4) Agencija može u slučaju potrebe odrediti ograničenja iz stavka 3. ovog članka svojom Odlukom.

POPIS ADRESA I BROJEVA

Članak 11.

(1) Agencija redovito vodi javno dostupni popis adresa i brojeva koji jesu ili mogu biti dodijeljeni primarnom dodjelom sukladno Planu adresiranja ili Planu numeriranja.

(2) Svaki broj ili adresa s popisa iz stavka 1. ovog članka može imati jednu od sljedećih vrijednosti:

1. slobodan – adresa ili broj je slobodan za primarnu dodjelu,

2. dodijeljen – adresa ili broj je dodijeljen u postupku primarne dodjele,

3. u mirovanju – adresa ili broj je izvan uporabe u razdoblju kraćem od godine dana, a nakon isteka tog razdoblja, adresa ili broj postaje slobodan,

4. prenesen – broj je primarno dodijeljen jednom operatoru, a koristi se u mreži drugog operatora.

PROVJERA NAČINA UPORABE BROJEVA

Članak 12.

(1) Agencija će, na temelju prikupljenih podataka od operatora, obavljati godišnju provjeru načina uporabe brojeva u svrhu osiguravanja djelotvorne uporabe i upravljanja adresnim i brojevnim prostorom.

(2) Operator je obvezan, na zahtjev Agencije, dostaviti podatke iz stavka 1. ovog članka, u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva Agencije.

(3) Podaci za svaku grupu brojeva uključuju sljedeće:

1. sekundarno dodijeljenu količinu brojeva u grupi u trenutku provjere,

2. primarno dodijeljenu količinu brojeva u grupi po pojedinim godinama koje su prethodile provjeri,

3. količinu brojeva u grupi koju operator planira zatražiti primarnom dodjelom u godinama nakon provjere.

(4) Podaci iz stavka 3. ovog članka dostavljaju se Agenciji na propisanom obrascu kao i u elektroničkom obliku, ako je to tehnički izvedivo.

(5) Obrazac za dostavu podataka o grupi brojeva nalazi se u Dodatku 3. ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(6) Agencija će objaviti rezultate provjere načina uporabe brojeva iz ovog članka na prikladan način.

USLUGE OD DRUŠTVENOG ZNAČAJA (116XXX)

Članak 13.

(1) Usluge od društvenog značaja su namijenjene pojedincima na način da zadovoljavaju određenu socijalnu potrebu koja osobito pridonosi dobrobiti ili sigurnosti građana odnosno određenoj skupini građana, ili pomažu građanima u nevolji, te mogu biti od koristi inozemnim posjetiocima.

(2) Navedene usluge služe za pružanje informacija, pomoći, podrške i izvješćivanju građana.

(3) Navedene usluge su dostupne svim građanima te nije potreban prethodni zahtjev ili registracija za pristup navedenim uslugama.

(4) Korištenje usluga nije vremenski ograničeno te isključuju usluge privremenog karaktera (npr. usluge koje su povezane uz neki pojedinačni događaj).

(5) Navedene usluge nisu namijenjene za komercijalne svrhe, te im se pristupa putem besplatnog broja odnosno bilo kakvo plaćanje ili obveza plaćanja od strane pozivatelja ne može biti preduvjet korištenja ovih usluga.

(6) Prilikom korištenja usluge isključeno je oglašavanje, zabava, marketing i prodaja, korištenje poziva za buduću prodaju komercijalnih usluga.

(7) Organizacije koje pružaju usluge od socijalnog značenja, a koriste 116 brojeve moraju biti spremne prihvatiti trošak dolaznih poziva u skladu s ugovorom sklopljenim s operatorom.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

PROPIS KOJI PRESTAJE VAŽITI

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o numeriranju i adresiranju u javnim telekomunikacijama i plaćanju naknade (»Narodne novine« broj 177/03, 108/05), osim u dijelu koji se odnosi na plaćanje naknada za uporabu adresa i brojeva.

STUPANJE NA SNAGU PRAVILNIKA

Članak 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/00012

Urbroj: 376-11-08-01

Zagreb, 5. prosinca 2008.

Predsjednik Vijeća Agencije
Gašper Gaćina, dipl. ing. el., v. r.

DODATAK 1

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

ZAHTJEV ZA PRIMARNU DODJELU ADRESA I BROJEVA

1.

Naziv i adresa operatora

2.

Vrsta elektroničke komunikacijske usluge za obavljanje koje se zahtijeva dodjela adresa ili brojeva

3.

Datum početka korištenja brojeva ili adresa

4.

Dokaz o nedostatnosti adresa ili brojeva koji su ranije dodijeljeni operatoru

5.

Tražene adrese, brojevi ili blokovi brojeva

Početak

bloka

Kraj bloka

Veličina

bloka

UKUPNO: ____ adresa/brojeva u ____ blokova

Mjesto i nadnevak:

_______________

M.P.

Potpis operatora:

_______________

Obrazac HAKOM-AN-1

DODATAK 2

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

ZAHTJEV ZA DAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIJENOS PRAVA NA UPORABU ADRESA I BROJEVA

1.

Naziv i adresa operatora koji prenosi pravo na uporabu adresa ili brojeva

2.

Naziv i adresa operatora na kojeg se prenosi pravo na uporabu adresa ili brojeva

3.

Vrsta elektroničke komunikacijske usluge za koje se zahtijeva prijenos prava na uporabu adresa ili brojeva

4.

Datum početka korištenja brojeva ili adresa iz prethodne obavijesti za operatora iz točke 2.

5.

Adrese, brojevi ili blokovi brojeva za koje se zahtijeva prijenos prava na uporabu

Početak

bloka

Kraj bloka

Veličina

bloka

UKUPNO: ____ adresa/brojeva u ____ blokova

Mjesto i nadnevak:

1. ______________

2. ______________

M.P.

M.P.

Potpis operatora:

1. ______________

2. ______________

Obrazac HAKOM-AN-2

DODATAK 3

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

PODACI O GRUPI BROJEVA

1.

Naziv i adresa operatora

2.

Vrste grupe brojeva

Količina blokova brojeva

Količina brojeva koju operator trenutno koristi za sekundarnu dodjelu

(u postotku)

Veličina bloka

Količina aktivnih brojeva u pojedinoj godini

Količina brojeva koja će se koristiti u pojedinoj godini

Prije tri godine

Prije dvije godine

Prošle godine

Iduća godina

Za dvije godine

Za tri godine

Obrazac HAKOM-AN-3

VRSTE GRUPE BROJEVA PREMA USLUGAMA:

Oznaka usluge

Naziv usluge

01

usluge nepokretne elektroničke komunikacijske mreže (nepokretna)

02

usluge općeg sadržaja (60)

03

usluge humanitarnog karaktera (609)

04

usluge glasovanja telefonom (61)

05

usluge jedinstvenog pristupnog broja (62)

06

usluge namijenjena djeci (64)

07

usluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu/maloljetne osobe (65)

08

usluge osobnog broja (74)

09

usluge osobnog broja (75)

10

usluge pristupa Internetu (76)

11

usluga pristupa Internetu na nacionalnoj razini (77)

12

usluge besplatnog poziva (800)

13

usluge besplatnog poziva (801)

14

usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

15

usluge zatvorenih korisničkih skupina (CUG)