Dopuna tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

NN 154/2008 (29.12.2008.), Dopuna tarifnog sustava za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

4208

Na temelju članka 28. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 68/01, 177/04 i 76/07) te članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04 i 76/07), Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, na sjednici održanoj 23. prosinca 2008. godine, donosi

DOPUNU

TARIFNOG SUSTAVA ZA USLUGE ENERGETSKIH DJELATNOSTI PROIZVODNJE, DISTRIBUCIJE I OPSKRBE TOPLINSKOM ENERGIJOM, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Članak 1.

U Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, broj 65/07 – pročišćeni tekst), iza članka 19. dodaje se članak 19.a koji glasi:

»Članak 19.a

Iznimno od odredbe članka 4. stavka 3. ovoga Tarifnog sustava, svi poslovni potrošači III. kategorije iz Odluke o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (»Narodne novine«, broj 115/07 i 127/07) pripadaju tarifnoj grupi Tg3 – kućanstva na centraliziranom toplinskom sustavu odnosno Tg4 – kućanstva na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama) dvije godine od dana stupanja na snagu ovih Dopuna Tarifnog sustava, a nakon toga roka prelaze u tarifnu grupu Tg1 – Industrija i poslovni potrošači na centraliziranom toplinskom sustavu odnosno Tg2 – Industrija i poslovni potrošači na područnim toplanama (zasebnim kotlovnicama).«

Članak 2.

Ova Dopuna Tarifnog sustava stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-01/04

Urbroj: 371-01/08-11

Zagreb, 23. prosinca 2008.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.