Uredba o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

NN 155/2008 (30.12.2008.), Uredba o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4211

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/2008), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine donijela

UREDBU

O OSNIVANJU AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Ovom Uredbom osniva se Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Agencija), kao javna ustanova, te se uređuje djelatnost, ustrojstvo, prava, obveze i izvori sredstava Agencije.

Članak 2.

(1) Djelatnost Agencije je financiranje, nabava, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske.

(2) U obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Agencija:

– financijski upravlja razvojnim programima Europske unije iz područja regionalnog razvoja,

– prema smjernicama nositelja izvora financiranja priprema i izrađuje smjernice koje se odnose na natječajne procedure i sustav provedbe projekata iz programa koje provodi,

– provodi postupke nabave vezano za prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske te utvrđenim smjernicama i metodologijama,

– provodi postupke ocjenjivanja projekata, odabira projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, pripreme i zaključenja ugovora,

– vrši plaćanje prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te prati tijekove financijskih sredstava,

– prati, kontrolira i vrednuje provedbu projekata, te o tome priprema izvješća,

– uspostavlja informatički sustav praćenja provedbe projekata unutar pojedinih programa,

– organizira izobrazbu vezano za svoju djelatnost,

– savjetuje potencijalne projektne partnere u procesu vezanom uz programe koje provodi,

– promovira razvojne programe Europske unije iz područja regionalnog razvoja,

– obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

Članak 3.

(1) Osnivač Agencije je Republika Hrvatska. Osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

(2) Agencija ima svojstvo pravne osobe i upisuje se u sudski registar.

(3) Sjedište Agencije je u Zagrebu.

(4) Agencija može osnivati podružnice s time da se njihova djelatnost uređuje Statutom Agencije.

Članak 4.

(1) Unutarnji ustroj, ovlasti i detaljan način odlučivanja tijela Agencije, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije uređuju se Statutom Agencije.

(2) Osnivanje, sjedište, unutarnji ustroj, djelatnosti i druga pitanja u vezi s radom podružnica uređuju se Statutom Agencije.

(3) Statut Agencije donosi Upravno vijeće Agencije, uz suglasnost osnivača, a na prijedlog ravnatelja Agencije.

Članak 5.

(1) Agencija stječe sredstva za obavljanje svoje djelatnosti iz državnog proračuna Republike Hrvatske i iz vlastitih prihoda.

(2) Za osnivanje i početak rada Agencije osigurana su sredstva u državnom proračunu.

Članak 6.

Tijela Agencije su Upravno vijeće i ravnatelj.

Članak 7.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće, koje čini predsjednik i dva člana.

(2) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za regionalni razvoj Republike Hrvatske, s time da je predsjednik Upravnog vijeća predstavnik ministarstva nadležnog za regionalni razvoj.

(3) Članovi Upravnog vijeća imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

(4) Upravno vijeće donosi godišnji program rada Agencije i nadzire njegovo izvršenje, donosi financijski plan i završni račun Agencije, određuje vrstu usluga koje Agencija pruža uz naknadu i utvrđuje visinu naknade za pružene usluge, te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom Agencije.

(5) Upravno vijeće odluke donosi na sjednicama većinom glasova svih članova.

(6) Postupak donošenja odluka i druga pitanja u svezi s radom Upravnog vijeća uređuju se Statutom Agencije.

Članak 8.

(1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj.

(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu.

(3) Ravnatelj ne može, bez posebne ovlasti Upravnog vijeća, nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.

(4) Ministar nadležan za regionalni razvoj, na prijedlog Upravnog vijeća, imenuje i razrješava ravnatelja Agencije na razdoblje od četiri godine.

(5) Ravnatelj Agencije mora imati visoku stručnu spremu ekonomske, pravne ili tehničke struke, te najmanje šest godina rada u struci.

(6) Na prijedlog ravnatelja Agencije, Upravno vijeće, uz suglasnost ministra nadležnog za regionalni razvoj, imenuje zamjenika ravnatelja, na način i u postupku utvrđenim Statutom Agencije.

(7) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom Agencije.

Članak 9.

Agencija može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čiji se djelokrug i nadležnost utvrđuje Statutom Agencije.

Članak 10.

(1) Ministar nadležan za regionalni razvoj imenuje privremenog ravnatelja Agencije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2) Mandat privremenog ravnatelja Agencije traje do imenovanja ravnatelja Agencije, a ne dulje od šest mjeseci.

(3) Privremeni ravnatelj donijet će privremeni Statut Agencije, obaviti poslove u vezi s upisom Agencije u sudski registar i organizirati početak rada Agencije.

(4) Privremeni Statut iz stavka 3. ovog članka primjenjivat će se do stupanja na snagu Statuta kojeg će donijeti Upravno vijeće Agencije u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe.

Članak 11.

Agencija vodi poslovne knjige i sastavlja financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva proračunskih korisnika.

Članak 12.

Agencija ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretninu i drugu imovinu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednosti veća od vrijednosti utvrđene Statutom Agencije.

Članak 13.

Nadzor nad zakonitošću rada Agencije obavlja ministarstvo nadležno za regionalni razvoj.

Članak 14.

(1) Danom upisa Agencije u sudski registar prenose se poslovi provedbe programa koji se financiraju iz sredstava Europske unije iz djelokruga regionalne razvojne politike Republike Hrvatske iz Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva u Agenciju.

(2) Pismohranu i ostalu dokumentaciju, opremu te financijska prava i obveze iz djelokruga poslova iz stavka 1., ovog članka preuzima Agencija.

(3) Državnim službenicima zaposlenim na poslovima provedbe programa financiranja iz Europske unije u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, a koji su u službi na dan stupanja na snagu ove Uredbe, ponudit će se sporazumni prestanak državne službe i prijelaz u Agenciju na radna mjesta prema općim propisima o radu.

(4) U svrhu provedbe stavaka 2. i 3. ovog članka, ministar nadležan za regionalni razvoj sklopit će s privremenim ravnateljem Agencije protokol o prijenosu poslovanja iz stavka 1. ovog članka, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(5) Državni službenici iz stavka 3. ovog članka koji ne prihvate sporazumni prestanak državne službe i prelazak u Agenciju, rasporedit će se na odgovarajuća službenička mjesta u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva sukladno propisima o državnim službenicima.

Članak 15.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 302-01/08-02/05

Urbroj: 5030118-08-1

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.