Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

NN 155/2008 (30.12.2008.), Uredba o iznosu, roku i načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4212

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o Fondu za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine«, broj 107/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine donijela

UREDBU

O IZNOSU, ROKU I NAČINU UPLATE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE I ZBRINJAVANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se iznos, rok i način uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: sredstva).

Članak 2.

(1) Sukladno važećem Programu razgradnje Nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva (u daljnjem tekstu: Program razgradnje) sredstva se uplaćuju u iznosu od 14.250.000,00 EUR-a godišnje, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

(2) Iznos sredstava iz stavka 1. ovoga članka može biti izmijenjen u skladu s revizijom Programa razgradnje potvrđenom od strane Međudržavnog povjerenstva.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. stavka 1. i članka 7. stavka 1. ove Uredbe uplaćuju se na račun Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (u daljnjem tekstu: Fond), broj: 2390001-1300004346, otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb.

Članak 4.

Sredstva se uplaćuju na račun Fonda do prestanka rada Nuklearne elektrane Krško sukladno Ugovoru između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 9/2002), odnosno dok se ne ostvari planirani iznos sredstava utvrđen važećim Programom razgradnje.

Članak 5.

Obveznik uplate sredstava na račun Fonda je Hrvatska elektroprivreda d.d.

Članak 6.

(1) Obvezu uplate sredstva u iznosu utvrđenom u članku 2. stavku 1. ove Uredbe, Hrvatska elektroprivreda d.d. ispunjavat će u četiri tromjesečne rate godišnje, svaku u iznosu od 3.562.500 EUR-a, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.

(2) Tromjesečne rate iz stavka 1. ovoga članka, Hrvatska elektroprivreda d.d. dužna je uplatiti najkasnije do kraja ožujka, lipnja, rujna i prosinca tekuće godine.

Članak 7.

(1) Iznos sredstava za 2004. i 2005. godinu Hrvatska elektroprivreda d.d. će uplaćivati u četiri tromjesečne rate godišnje, svaku u iznosu od 1.425.000 EUR-a, u protuvrijednosti u kunama, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate, sve dok se ne ostvari iznos od 28.500.000 EUR-a.

(2) Iznos sredstava iz stavka 1. ovoga članka može biti izmijenjen u skladu s revizijom Programa razgradnje potvrđenom od strane Međudržavnog povjerenstva.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu uplate sredstava za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško (»Narodne novine«, br. 50/2006 i 77/2006).

Članak 9.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-33/08-01/03

Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.