Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

NN 155/2008 (30.12.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu

MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4236

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 1., 2. i 3. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj: 63/2007.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima isprava te obrascima i načinu vođenja evidencija o oružju i streljivu (»Narodne novine« broj 33/08.) u obrascima broj 1., 2., 3. i 6., koji su tiskani uz pravilnik i čine njegov sastavni dio, iza riječi »MBG« i »Matični broj«, u novom redu dodaju se riječi »OIB«.

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik objavljuje u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. 1. 2009. godine.

Broj: 511-01-152-80159/3-2008

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

Obrazac 1

POLICIJSKA UPRAVA

Broj registra ___________

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NABAVU ORUŽJA

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

MBG

OIB Matični broj

Ime OIB

Prezime Naziv

Datum rođenja

Mjesto, općina

i država rođenja

Prebivalište i adresa

Državljanstvo

Vrsta
(zaokružiti odgovarajuće)

Državno tijelo

Lokalna samouprava

Streljačke organizacije

Lovačke organizacije

Trgovačka društva ili obrti

Ostalo

Zanimanje Djelatnost

Stručna sprema Sjedište i adresa

Zaposlen u

(naziv)

(mjesto i adresa)

SADRŽAJ ZAHTJEVA

Vrsta oružja

Razlozi Osobna sigurnost 1 Zaštita imovine 2

Šport i rekreacija 3 Ostalo 4

Obrazloženje razloga: 1. Radi držanja 2. Radi držanja i nošenja

Suglasan sam da policija može, po mom zahtjevu, postupati sukladno članku 13. stavak 4. i 5. Zakona o oružju (»Narodne novine«: broj: 63/2007.).

U

(mjesto) (datum) (potpis podnositelja zahtjeva)

Mjesto za upravnu pristojbu

POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA

Izdano odobrenje za nabavu oružja: 1. radi držanja 2. radi držanja i nošenja

1. Zahtjev odbijen, 2. Zahtjev odbačen, 3. Postupak obustavljen

Razlog odbijanja zahtjeva:

(datum rješavanja zahtjeva) (potpis službene osobe)

Obrazac 2

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA

Broj:

U __________________

(mjesto) (datum)

Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o oružju (»Narodne novine«, broj: 63/07.), Policijska uprava/Policijska postaja ________ izdaje

ODOBRENJE ZA NABAVU ORUŽJA

Odobrava se

(ime i prezime – naziv)

(prebivalište – sjedište i adresa)

MB ___________________, nabava _____________________

(vrsta oružja)

OIB___________________

Ovo odobrenje vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja. Odobrenje koje nije iskorišteno mora se vratiti policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji koja ga je izdala u roku osam dana od isteka roka valjanosti.

Osoba kojoj je izdano odobrenje za nabavu oružja, mora u roku od 8 dana od dana nabave podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za unutarnje poslove za registraciju oružja.

Upravna pristojba po Tarifnom broju ______________ u iznosu od __________________ kn naplaćena je i poništena.

MP ______________________

(potpis službene osobe)

Potvrđuje se da je navedeni na temelju ovog odobrenja danas nabavio slijedeće oružje:

vrsta: ________________, marka i model: ________________

kalibar: _______________, tvornički broj: ________________.

Oružje nabavljeno kod:

(naziv ovlaštenog trgovaca – prezime
i ime prodavatelja oružja)

(sjedište – prebivalište i adresa)

(Redni broj Evidencije o prodanom oružju, odnosno Registra
izdanih oružnih listova i odobrenja za držanje oružja)

Identitet utvrđen uvidom u osobnu iskaznicu broj: _____________, _____________

(mjesto izdavanja)

U

(mjesto) (datum) Potpis prodavatelja

00000000

Obrazac 3

POLICIJSKA UPRAVA

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU ORUŽJA

Vrsta zahtjeva (zaokružiti odgovarajuće)

Izdavanje:

Oružnog lista za držanje oružja 1

Oružnog lista za držanje i nošenje oružja 2

Odobrenja za držanje oružja 3

Potvrda o prijavljenom oružju 4

Zamjena isprave 5

Promjena podataka o oružju i vlasniku 6

Odjava 7

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

FIZIČKA OSOBA PRAVNA OSOBA

Vlasnik

MBG Matični broj

OIB OIB

Ime Naziv

Prezime

Datum rođenja

Mjesto, općina

i država rođenja

Prebivalište i adresa

Državljanstvo

Zanimanje

Vrsta
(zaokružiti odgovarajuće)

Državno tijelo 1

Lokalna samouprava 2

Streljačke organizacije 3

Lovačke organizacije 4

Trgovačka društva ili obrti 5

Ostalo 6

Stručna sprema Djelatnost

Zaposlen u Sjedište i adresa

(mjesto i adresa)

SADRŽAJ ZAHTJEVA

Temelj registracije: (zaokružiti odgovarajuće)

Odobrenje za nabavu oružja 1

Ostavinski postupak 2

Račun, kupoprodajni ili darovni ugovor
(za potvrdu o prijavljenom oružju) 3

Oružni list 4

Prijava posjedovanja oružja bez isprave (legalizacije) 5

Rješenje ministra unutarnjih poslova 6

Rješenje ministra obrane 7

Obrazloženje zahtjeva

Suglasan sam da policija može, po mom zahtjevu, postupati sukladno članku 13. stavak 4. i 5. Zakona o oružju (»Narodne novine«, broj: 63/2007.).

Podaci o oružju:

vrsta oružja

marka i model

broj cijevi (komada)

kalibar: 1. cijevi

2. cijevi

3. cijevi – umetak

tvornički broj: oružja

cijevi

rezervne cijevi

U

(mjesto) (datum) potpis podnositelja zahtjeva

POPUNJAVA SLUŽBENA OSOBA

Broj odobrenja, rješenja, ovlaštenja, registrira vlasnika oružja, datum izdavanja i naziv tijela

Vrsta promjene

1. Zahtjev usvojen

2. Zahtjev odbijen

3. Zahtjev odbačen

4. Postupak obustavljen

Datum registracije – promjene

Redni broj registra

Serijski broj isprave

Razlog odbijanja zahtjeva

___________________

potpis službene osobe

Obrazac 6

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA

ODOBRENJE ZA DRŽANJE ORUŽJA

MB Naziv

OIB Sjedište

PODACI O ORUŽJU

Vrsta

Marka i model

Tvornički broj

Kalibar

Registarski broj:

IZDALA

Upravna pristojba Tarifnom broju ___________________ u iznosu od __________________ kn naplaćena je i poništena.

__________________ M.P. ____________________

Mjesto i datum Potpis službene osobe

00000000