Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika

NN 155/2008 (30.12.2008.), Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4240

Na temelju članka 203. stavka 3., članka 206. stavka 7. i članka 208. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA STRUČNOG VODITELJA U AUTOŠKOLI, PREDAVAČA, OVLAŠTENOG ISPITIVAČA I OVLAŠTENOG NADZORNIKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provedbe i program stručnog ispita za stručnog voditelja autoškole (u daljnjem tekstu: stručni voditelj), predavača u autoškoli (u daljnjem tekstu: predavač), ovlaštenog ispitivača za nastavne predmete Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom (u daljnjem tekstu: ovlašteni ispitivač) te za ovlaštenog nadzornika koji obavlja poslove stručnog nadzora nad radom autoškola (u daljnjem tekstu: ovlašteni nadzornik).

Članak 2.

Stručni ispit za stručnog voditelja autoškole može polagati osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 203. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Stručni ispit za predavača u autoškoli može polagati osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 203. stavka 2. Zakona.

Stručni ispit za ovlaštenog ispitivača može polagati osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 208. stavka 4. Zakona.

Stručni ispit za ovlaštenog nadzornika može polagati osoba koja ispunjava uvjete propisane člankom 206. stavka 6. Zakona.

II. PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Članak 3.

Program stručnog ispita za stručnog voditelja, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Privitak 1).

Program stručnog ispita za stručnog voditelja obuhvaća:

1. Propise koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače,

2. Organizaciju poslovanja i stručne poslove u autoškoli,

3. Prometne propise i sigurnosna pravila,

4. Psihologiju poučavanja kandidata za vozače,

5. Didaktiku,

6. Prometnu tehniku,

7. Poznavanje cestovnih vozila,

8. Metodiku poučavanja,

9. Metodiku nastave upravljanja vozilom.

Program stručnog ispita za predavača obuhvaća:

1. Propise koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače,

2. Prometne propise i sigurnosna pravila,

3. Psihologiju poučavanja kandidata za vozače,

4. Didaktiku,

5. Prometnu tehniku,

6. Poznavanje cestovnih vozila,

7. Metodiku poučavanja.

Program stručnog ispita za ovlaštenog ispitivača obuhvaća:

1. Propise koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita,

2. Prometne propisi i sigurnosna pravila,

3. Prometnu tehniku,

4. Poznavanje cestovnih vozila,

5. Dokimologiju na vozačkom ispitu,

6. Upravljanje vozilom,

7. Metodiku nastave upravljanja vozilom,

8. Praktičnu provedbu ispita s kandidatom za vozača.

Program stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika obuhvaća:

1. Opće propise u vezi s obavljanjem poslova stručnog nadzora,

2. Propise o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti u vezi s radom autoškola,

3. Propise koji uređuju područje osposobljavanja kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita,

4. Prometne propisi i sigurnosna pravila,

5. Metodiku nastave upravljanja vozilom,

6. Organizaciju i način obavljanja stručnog nadzora nad radom autoškola,

7. Dokumentaciju i evidenciju u vezi osposobljavanje kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita.

III. NAČIN PROVEDBE STRUČNOG ISPITA

Stručni ispit za stručnog voditelja i predavača

Članak 4.

Stručni ispit provodi Povjerenstvo koje čine predsjednik i dva člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike te tajnika Povjerenstva imenuje odgovorna osoba ovlaštene stručne organizacije na rok od godinu dana.

Predsjednik Povjerenstva, članovi i njihovi zamjenici moraju imati završen najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog (cestovnog), pravnog ili odgojno-obrazovnog smjera te stečen odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom te radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu.

Članak 5.

Povjerenstvo utvrđuje za svaku kalendarsku godinu rokove polaganja i mjesta održavanja stručnog ispita i objavljuje ga na web-
-stranicama.

Članak 6.

Osoba koja želi polagati stručni ispit podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za stručnog voditelja prilaže se:

1. preslika dokumenta o potrebnoj završenoj stručnoj spremi iz članka 203. stavka 1, Zakona (uz davanje na uvid izvornika),

2. preslika osobne isprave (preslika osobne iskaznice),

3. dokaz o potrebnom radnom iskustvu na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu (uz davanje na uvid izvornika).

4. preslika radne knjižice ili izvod,

5. preslika valjane dozvole instruktora vožnje (uz davanje na uvid izvornika).

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita za predavača prilaže se:

1. preslika dokumenta o potrebnoj završenoj stručnoj spremi iz članka 203. stavka 2. Zakona (uz davanje na uvid izvornika),

2. preslika osobne isprave (preslika osobne iskaznice),

3. preslika vozačke dozvole za B kategoriju vozila (uz davanje na uvid izvornika),

4. preslika valjane dozvole instruktora vožnje (uz davanje na uvid izvornika).

Osobu koja je ovlaštenoj stručnoj organizaciji dostavila prijavu koja ne sadrži priloge navedene u stavku 2. i 3. ovoga članka, obavijestit će se o tome na koji način je dužna upotpuniti prijavu za polaganje stručnog ispita. Rok za upotpunjavanje prijave je 15 dana od dana obavijesti. Nakon proteka toga roka, nepotpune prijave neće se razmatrati.

Članak 7.

Osoba koja se prijavila za polaganje stručnog ispita, može pristupiti polaganju ispita u roku koji je odredilo Povjerenstvo nakon obavljenih priprema za stručni ispit. O terminu i mjestu održavanja ispita, Povjerenstvo pravodobno obavještava prijavitelja pošiljkom s povratnicom, faksom ili elektroničkom poštom.

Članak 8.

Za vrijeme dok priprema stručni ispit za stručnog voditelja, osoba je dužna:

1. prisustvovati obavljanju stručnog nadzora nad radom autoškole najmanje dva puta (u onoj autoškoli u kojoj se tijekom njegovih priprema za stručni ispit nadzor obavlja),

2. prisustvovati obavljanju stručnog nadzora nastave iz svakoga pojedinoga nastavnog predmeta najmanje po jedan puta,

3. obaviti najmanje dvije individualne ili grupne konzultacije s članom Povjerenstva.

Za vrijeme dok priprema stručni ispit za predavača, osoba je dužna:

1. prisustvovati nastavi u autoškoli iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila najmanje deset sati,

2. pripremiti prezentaciju jednoga nastavnog sata za nastavnu jedinicu koju odredi Povjerenstvo iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila u Power Pointu, snimiti prezentaciju na CD (DVD) i dostaviti je Povjerenstvu,

3. obaviti najmanje dvije individualne ili grupne konzultacije s članom Povjerenstva.

Svi subjekti iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužni su omogućiti osobi koja je prijavila polaganje stručnog ispita provedbu priprema za taj ispit i dužne su joj izdati potvrdu o obavljenom dijelu priprema.

Potvrda o obavljenim pripremama za stručni ispit predaje se Povjerenstvu najkasnije deset dana prije održavanja stručnog ispita.

Osim konzultacija iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija može organizirati i održati skupne pripremne seminare za osobe koje se pripremaju polagati stručni ispit. Pristupanje ovim seminarima nije obvezno.

Ukoliko osoba koja je prijavila polaganje stručnog ispita ne postupi u skladu s odredbama iz stavaka 1. do 3. ovoga članka, smatrat će se da nije ispunila uvjete za pristupanje stručnom ispitu, a Povjerenstvo će joj odrediti drugi rok, koji ne može biti kraći od tri mjeseca.

Članak 9.

Stručni ispit se sastoji od tri dijela: rješavanja testa, oglednog nastavnog sata i usmenog dijela stručnog ispita.

O stručnom ispitu vodi se zapisnik, a potpisuju ga predsjednik, članovi Povjerenstva i tajnik.

Članak 10.

Poznavanje sadržaja programa stručnog ispita Povjerenstvo ispituje testom kojeg priprema za svaki ispitni rok.

Rješavanje testa iz stavka 1. ovoga članka traje najdulje dva nastavna sata.

Članak 11.

Ogledni nastavni sat provodi se pred Povjerenstvom održavanjem jednog unaprijed pripremljenoga nastavnog sata u skladu sa stručnim i metodičko-didaktičkim načelima na zadanu temu.

Članak 12.

U usmenom dijelu stručnog ispita, Povjerenstvo ispituje sve propisane sadržaje programa, a osobito sadržaje iz članka 3. stavak 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Članak 13.

Uspjeh na pojedinom dijelu stručnog ispita ocjenjuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. Odluku o uspjehu Povjerenstvo donosi natpolovičnom većinom.

Smatra se da osoba nije položila stručni ispit ukoliko je iz jednog dijela stručnog ispita ocijenjena ocjenom »nije položio«.

Prilikom ponovnog polaganja stručnog ispita osoba polaže samo dio stručnog ispita za koji je ocijenjena ocjenom »nije položio«.

Članak 14.

Osobama koje su položile stručni ispit ovlaštena stručna organizacija izdaje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Izgled i sadržaj Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (obrazac 1. i 2.).

Stručni ispit za ovlaštenog ispitivača

Članak 15.

Osoba koja želi polagati stručni ispit podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita prilaže se:

1. preslika dokumenta o potrebnoj završenoj stručnoj spremi iz članka 208. stavak 4. Zakona (uz davanje na uvid izvornika),

2. preslika osobne isprave (preslika osobne iskaznice),

3. dokaz o potrebnom radnom iskustvu na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu (uz davanje na uvid izvornika).

4. preslika radne knjižice ili izvod,

5. preslika vozačke dozvole određene kategorije vozila (uz davanje na uvid izvornika),

6. preslika dozvole instruktora vožnje za odgovarajuću kategoriju vozila (uz davanje na uvid izvornika),

7. uvjerenje da se protiv nje ne vodi prekršajni ili kazneni postupak.

Prijave bez svih priloga iz stavka 2. ovoga članka neće se razmatrati, ukoliko osoba u određenom roku ne upotpuni prijavu.

Članak 16.

Stručni ispit provodi Povjerenstvo koje čine predsjednik i četiri člana, od kojih najmanje dva moraju imati i dozvolu instruktora vožnje najmanje B kategorije.

Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike te tajnika Povjerenstva imenuje odgovorna osoba ovlaštene stručne organizacije na rok od godinu dana, od kojih su najmanje dva člana predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova.

Za člana Povjerenstva iz ovlaštene stručne organizacije mora biti imenovana osoba koja je završila najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom i ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu, od kojih su najmanje dva sa završenim prometnim (cestovnim) smjerom, a jedan je psiholog, odnosno pedagog.

Članak 17.

Povjerenstvo iz članka 16. ovoga Pravilnika utvrđuje za svaku kalendarsku godinu rokove polaganja i mjesto održavanja stručnog ispita i objavljuje ga na web-stranicama.

O rokovima, mjestu i vremenu održavanja stručnog ispita Povjerenstvo je dužno pravodobno obavijestiti osobu iz članka 15. ovoga Pravilnika pošiljkom s povratnicom, faksom ili elektroničkom poštom.

Članak 18.

Stručni ispit se sastoji od: pismenog dijela – rješavanja testa, praktičnog dijela i usmenog dijela stručnog ispita.

O stručnom ispitu vodi se zapisnik, a potpisuju ga predsjednik, članovi Povjerenstva te tajnik.

Poznavanje sadržaja programa stručnog ispita iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika Povjerenstvo ispituje testom kojeg priprema za svaki ispitni rok.

Rješavanje testa iz stavka 3. ovoga članka traje najdulje dva nastavna sata.

Članak 19.

Praktični dio stručnog ispita provodi se provjeravanjem i ocjenjivanjem vožnje osobe koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača na vozilu određene kategorije od strane Povjerenstva.

Osoba koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača prati, provjerava i ocjenjuje vožnju druge osobe po odabranoj ispitnoj trasi, a prema sadržaju ispitnog lista iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Osoba koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača o radnjama iz stavka 2. ovoga članka u pisanoj formi obrazlaže svoje odluke, stavove te pismene navode iz ispitnog lista što ih je tijekom tog dijela stručnog ispita zabilježila. Ovaj dio stručnog ispita traje 90 minuta.

Praktični dio stručnog ispita iz stavka 1. i 2. ovoga članka polaže se u vozilu, u trajanju od po 45 minuta za svaki dio praktičnog dijela stručnog ispita.

Članak 20.

Uspjeh osobe koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača na dijelu stručnog ispita iz članka 19. ovoga Pravilnika ocjenjuje se na temelju:

– zadaća koje je kandidatu za vozača davao tijekom provedbe ispita i primjeni kriterija za ocjenu uspjeha na ispitu,

– sadržaja i kvalitete njegovih zadaća što ih je dao tijekom vođenja kandidata odabranom trasom,

– sposobnosti stručnog i objektivnog procjenjivanja vožnje kandidata,

– kvalitete njegove procjene razine osposobljenosti kandidata i ocjene vožnje,

– obrazloženja ocjene vožnje kandidata koju je pri stručnom ispitu ocjenjivao,

– kvaliteta zaključka o znanju, vještini i ponašanju kandidata za sigurno i samostalno upravljanje vozilom u prometu.

Članak 21.

Osoba koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača dužna je za potrebe ispita iz članka 3. ovoga Pravilnika raspolagati s tehnički ispravnim, čistim, propisno opremljenim i urednim vozilom s četvora ili petora vrata.

U slučaju da osoba koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača ne raspolaže vozilom iz stavka 1. ovoga članka, praktični dio ispita provest će se na vozilu ovlaštene stručne organizacije uz naknadu, koju utvrđuje ovlaštena stručna organizacija.

Članak 22.

Na usmenom dijelu stručnog ispita Povjerenstvo osobu koja polaže ispituje sve propisane sadržaje programa, a osobito sadržaje iz članka 3. stavak 4. točka 5. i 6.

Na dijelu ispita iz stavka 1. ovoga članka osoba koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača daje dopunska obrazloženja o vožnji osobe s kojom je provela ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Osim obveznih dijelova usmenog dijela ispita iz stavka 1. i 2. ovoga članka osoba koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača odgovara na pitanja Povjerenstva i iz ostalih područja koja obuhvaća program stručnog ispita.

Članak 23.

Za svaki pojedini dio stručnog ispita, ispitna pitanja za njegovo polaganje priprema Povjerenstvo iz članka 16. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Uspjeh osobe koja polaže stručni ispit za ovlaštenog ispitivača ocjenjuje se većinom glasova članova Povjerenstva. Konačna ocjena povjerenstva za svaki dio stručnog ispita može biti »položio« ili »nije položio«.

Osoba koja nije položila pojedini dio stručnog ispita, ponavlja ispit u cijelosti u roku koji odredi Povjerenstvo koje je provelo ispit, a koji ne može biti kraći od tri mjeseca.

Članak 25.

Osobi koja je položila stručni ispit ovlaštena stručna organizacija izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Obrazac uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovoga Pravilnika (obrazac 3.).

Stručni ispit za ovlaštenog nadzornika

Članak 26.

Stručni ispit za ovlaštenog nadzornika provodi Povjerenstvo koje čine predsjednik i četiri člana. Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenike.

Članove Povjerenstva i njihove zamjenike te tajnika, imenuje odgovorna osoba ovlaštene stručne organizacije, od kojih su najmanje dva člana predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova.

Za predsjednika, člana Povjerenstva i njihove zamjenike iz ovlaštene stručne organizacije može biti imenovana osoba koja je završila najmanje preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prometnog (cestovnog), pravnog ili odgojno-obrazovnog smjera te stekla odgovarajući naziv u skladu s posebnim zakonom te ima radno iskustvo od najmanje pet godina na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu.

Članak 27.

Povjerenstvo iz članka 26. ovoga Pravilnika utvrđuje rok, vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika.

Povjerenstvo je dužno omogućiti osobama koje su prijavile polaganje stručnog ispita, najmanje dva ispitna roka godišnje, a po potrebi se mogu odrediti i izvanredni rokovi.

O rokovima, mjestu i vremenu održavanja stručnog ispita Povjerenstvo je dužno pravodobno obavijestiti osobe koje su prijavile polaganje stručnog ispita pošiljkom s povratnicom, faksom ili elektroničkom poštom.

Članak 28.

Osoba koja želi polagati stručni ispit za ovlaštenog nadzornika podnosi prijavu za polaganje stručnog ispita ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Uz prijavu za polaganje stručnog ispita prilaže se:

1. preslika dokumenta o potrebnoj završenoj stručnoj spremi iz članka 206. stavak 6. Zakona (uz davanje na uvid izvornika),

2. preslika osobne isprave (preslika osobne iskaznice),

3. dokaz o radnom iskustvu na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače i o provedbi vozačkih ispita (uz davanje na uvid izvornika),

4. preslika radne knjižice ili izvod,

5. preslika vozačke dozvole (uz davanje na uvid izvornika),

6. preslika dozvole instruktora vožnje (uz davanje na uvid izvornika).

Prijava za polaganje stručnog ispita koja ne sadrži priloge navedene u stavku 2. ovoga članka neće se razmatrati, ukoliko je osoba u roku koji odredi Povjerenstvo ne upotpuni.

Članak 29.

Osoba koja je prijavila polaganje stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika, može pristupiti polaganju stručnog ispita nakon obavljenih priprema.

Za vrijeme dok priprema stručni ispit, osoba koja ga želi polagati dužna je:

1. prisustvovati obavljanju stručnog nadzora nad radom autoškole najmanje dva puta,

2. prisustvovati obavljanju stručnog nadzora nastave iz svakog pojedinog nastavnog predmeta najmanje jedanput,

3. obaviti najmanje dvije individualne ili grupne konzultacije s članom Povjerenstva.

Ovlaštena stručna organizacija dužna je omogućiti osobi koja je prijavila polaganje stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika provedbu priprema za taj ispit.

Osim konzultacija iz stavaka 1. točke 3. ovoga članka, ovlaštena stručna organizacija može organizirati pripremni seminar za osobe koje se pripremaju polagati stručni ispit. Pristupanje ovom seminaru nije obvezno.

Članak 30.

Stručni ispit sastoji se od pisanog dijela – rješavanja testa, praktičnog dijela i usmenog dijela stručnog ispita.

O stručnom ispitu vodi se zapisnik, a potpisuju ga predsjednik, članovi Povjerenstva i tajnik.

Članak 31.

Pisani dio ispita sastoji se od pitanja na teme vezane uz poslove stručnog nadzora nad radom autoškola.

Praktični dio ispita sastoji se od obavljanja radnji propisanih općim aktom kojim se uređuje stručni nadzor u nekoj od autoškola, u nazočnosti Povjerenstva. Nakon obavljenog nadzora kandidat mora sačiniti izvješće o obavljenom nadzoru kojem prilaže svu potrebnu dokumentaciju i pripadajuća obrazloženja. Prilikom obavljanja nadzora kandidat postupa kao ovlašteni nadzornik.

Usmeni dio ispita sastoji se od općeg i posebnog dijela. U općem dijelu ispituje se poznavanje općih propisa kojima je propisano obavljanje poslova stručnog nadzora, a u posebnom dijelu ispituje se poznavanje propisa kojim je propisano osposobljavanje kandidata za vozače i obavljanje poslova stručnog nadzora.

Članak 32.

Test za pisani dio stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika Povjerenstvo priprema za svaki ispitni rok.

Rješavanje testa iz stavka 1. ovoga članka traje najdulje dva nastavna sata.

Članak 33.

Uspjeh iz pojedinog dijela stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika ocjenjuje se ocjenom »položio« ili »nije položio«. Odluku o uspjehu Povjerenstvo donosi natpolovičnom većinom.

Smatra se da osoba nije položila stručni ispit za ovlaštenog nadzornika ukoliko je iz jednog dijela stručnog ispita ocijenjena ocjenom »nije položio«.

Prilikom ponovnog polaganja stručnog ispita za ovlaštenog nadzornika osoba polaže samo dio stručnog ispita za koji je ocijenjena ocjenom »nije položio«.

Članak 34.

Osobi koja je položila stručni ispit za ovlaštenog nadzornika, ovlaštena stručna organizacija izdaje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

Izgled i sadržaj Uvjerenja iz stavka 1. ovoga članka propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (obrazac 4.).

IV. FINANCIRANJE

Članak 35.

Visinu naknade za polaganje stručnog ispita za stručnog voditelja, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika utvrđuje ovlaštena stručna organizacija svojim općim aktom. Odluka o visini naknade objavljuje se u »Narodnim novinama«. Troškove stručnog ispita snosi osoba koja polaže stručni ispit.

Osoba koja ponovno prijavljuje polaganje dijela stručnog ispita uplaćuje samo pripadajući dio naknade za stručni ispit.

V. EVIDENCIJA I DOKUMENTACIJA

Članak 36.

O stručnim ispitima za stručnog voditelja, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika ovlaštena stručna organizacija vodi evidencije.

Evidencije iz stavka 1. ovoga članka i evidenciju izdanih Uvjerenja o položenom stručnom ispitu ovlaštena stručna organizacija vodi u elektroničkom obliku i čuva trajno.

Članak 37.

Dokumentaciju o stručnom ispitu čini:

1. prijava za polaganje stručnog ispita,

2. riješeni ispitni test,

3. priprema oglednog nastavnog sata – CD/DVD s prezentacijom,

4. potvrde o obavljenim pripremama,

5. pismeni prikaz provedbe ispita s kandidatom za vozača

6. zapisnik o provedbi stručnog ispita.

Obrasce dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka ovlaštena stručna organizacija čuva najmanje tri godine od dana polaganja stručnog ispita.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Izgled i sadržaj prijave za polaganje stručnog ispita, propisanih potvrda te dokumentacije i evidencija o stručnim ispitima utvrđuje i tiska ovlaštena stručna organizacija.

Članak 39.

Osoba koja položi stručni ispit za stručnog voditelja autoškole, smatrat će se da je položila i stručni ispit za predavača u autoškoli te joj se na temelju toga može izdati i uvjerenje o položenom ispitu za predavača u autoškoli.

Osoba koja položi stručni ispit za predavača u autoškoli, smatrat će se da je položila i dio stručnog ispita za stručnog voditelja-ogledni nastavni sat te nije obvezna polagati taj dio ispita ako namjerava polagati ispit za stručnog voditelja.

Članak 40.

Ovlaštena stručna organizacija svojim će općim aktima pobliže propisati način organiziranja i provedbu stručnog ispita.

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom ispitu za stručnog voditelja autoškole (»Narodne novine«, broj 179/04), Pravilnik o stručnom ispitu za predavača u autoškoli (»Narodne novine«, broj 179/04), Pravilnik o stručnom ispitu za ovlaštenog nadzornika nad radom autoškola (»Narodne novine«, broj 187/04) i Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti ovlaštenih ispitivača (»Narodne novine«, 187/04.).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-78840/2008.

Zagreb, 23. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRIVITAK 1.

PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA STRUČNOG VODITELJA I PREDAVAČA

Sadržaji pojedinih područja za polaganje stručnog ispita

1. Propisi koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama,

• Pravilnik o stručnom ispitu za predavača u autoškoli,

• Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškole, predavača i instruktora vožnje,

• Pravilnik o načinu organiziranja i obavljanja vozačkih ispita,

• Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače,

• Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola,

• Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila na cesti u prometu.

2. Organizacija poslovanja i stručni poslovi u autoškoli (samo za stručnog voditelja)

• planiranje procesa rada autoškole i nastave,

• planiranje i organiziranje nastavnog procesa u autoškoli,

• prijem dokumentacije, postupak s dokumentacijom te njezino čuvanje,

• sklapanje ugovora s kandidatima za vozače,

• praćenje rada predavača i instruktora vožnje u autoškoli,

• praćenje nastavnog procesa te kontrola pripadajuće dokumentacije i evidencije,

• postupak rasporeda upisanih kandidata za vožnju,

• provjera razine osposobljenosti kandidata za vozača prije prijave vozačkog ispita,

• postupak ovjeravanja podataka o osposobljavanju kandidata u prijavnici za vozački ispit,

• postupak ovjeravanja podataka o osposobljavanju kandidata u knjižici kandidata za vozača,

• praćenje rada administrativnih radnika,

• odnos prema kandidatima, međusobna prava i obveze kandidata i autoškole.

3. Prometni propisi i sigurnosna pravila

• informiranost i znanja iz struke,

• sadržaji Prometnih propisa i sigurnosnih pravila prema Programu vozačkog ispita.

4. Psihologija poučavanja kandidata za vozače

• metode i postupci u psihologiji poučavanja, osjeti, percepcija prometne situacije,

• učenje, načela, oblici i metode učenja, čimbenici uspješnog učenja,

• mišljenje i inteligencija,

• psihomotorne sposobnosti,

• stjecanje znanja i vještina, pamćenje i zaboravljanje,

• ličnost kandidata za vozača

• sposobnosti za snalaženje u složenim prometnim situacijama,

• utjecaj motivacije na stjecanje znanja,

• utjecaj emocija na ponašanje u prometu,

• stavovi, navike i ponašanje u cestovnom prometu,

• GDE matrica – ciljevi osposobljavanja,

• odnos prema kandidatu za vozača.

5. Didaktika

• osnovni pojmovi didaktike,

• metodološka pitanja didaktike,

• nastavni proces, nastavnik i polaznik kao subjekti u nastavnom procesu, priroda komunikacije polaznik – nastavnik, kibernetički model nastave,

• uloga nastavnika u oblikovanju nastave,

• organizacija nastave, nastavne metode, posebni oblici organizacije nastave u autoškolama, teorijska i praktična nastava za kandidate za vozače, nastavno okružje, priprema za izvođenje nastavnog sata,

• upoznavanje, praćenje, provjera znanja i ocjenjivanje polaznika u nastavi, individualne karakteristike polaznika, subjektivni i objektivni postupci u provjeravanju znanja polaznika, praćenja i vrednovanja znanja polaznika,

• obrazovna tehnologija u nastavi, audiovizualna tehnika (AV), kibernetska tehnika, primjena programirane nastave, kompjutorizirane elektronske učionice i autosimulatori, multimedijski sustav u nastavi i učenju, kombinacija primjene AV i kibernetske tehnike u novim metodama nastave.

6. Prometna tehnika

• čimbenici sigurnosti prometa, osnovni i dopunski,

• težište, otpori vožnje i osnove tehnike vožnje,

• stabilnost vozila,

• kočenje i zaustavni put,

• tehnike vožnje u nekim karakterističnim situacijama u prometu,

• razmak između vozila u koloni, mimoilaženje, obilaženje, pretjecanje vozila,

• potrošnja goriva,

• propusna moć ceste,

• raskrižje u razini i u više razina,

• pješački promet.

7. Poznavanje cestovnih vozila

• vozilo u funkciji sigurnosti cestovnog prometa,

• uređaji od posebnog značaja za sigurnost cestovnog prometa, uređaj za upravljanje, uređaj za zaustavljanje,

• suvremeni uređaji na vozilu, ABS – sustav protiv blokiranja kotača, ESP – Program elektroničke stabilizacije, ASR – regulacija pogonskog proklizavanja, GPS – sustav globalnog pozicioniranja, EBS – Elektronski regulirani sustav za kočenje, GRA – uređaj za reguliranje brzine,

• sustav za automatsko registriranje podataka kako je to precizirano propisom EEC – tahograf,

• uređaj za normalnu vidljivost, svjetlosno-signalni uređaji, priključni uređaji,

• kotači i gume,

• ostali uređaji i oprema.

8. Metodika poučavanja

• poučavanje kao proces, obilježja i vrste nastavnog procesa,

• planiranje i programiranje nastavnog procesa, organizacija nastave, nastavna načela, nastavni oblici,

• dinamika nastavnog procesa, vođenje nastave, komunikacija u nastavi, problemska nastava,

• nastavni proces, nastavnik i polaznik kao subjekti u nastavnom procesu,

• uloga nastavnika u oblikovanju nastave,

• motivacija kandidata za vozača, motiviranje ocjenjivanjem,

• ocjenjivanje i praćenje napredovanja kandidata,

• obrazovna tehnologija u nastavi,

• vještina poučavanja,

• planiranje i priprema nastavnog sata, dimenzioniranje nastavnih jedinica, artikulacija nastavnog sata,

• organiziranje i izvođenje nastavnog sata,

• odabir prikladnih metoda za izlaganje nastavnog sadržaja,

• metode za obradu konkretnih nastavnih jedinica.

9. Metodika nastave upravljanja vozilom (samo za stručnog voditelja)

• priprema za nastavni sat, dimenzioniranje nastavnih jedinica upravljanja vozilom, oblikovanje pripreme za nastavni sat vožnje, elementi za pripremu,

• artikulacija nastavnog sata,

• motivacija kandidata za vozača,

• izbor mjesta za izvođenje nastavnog sata,

• sigurnosni aspekti u izvođenju pojedine radnje vozilom,

• izvođenje tijeka nastavnog sata vožnje, teorijska podloga za izvođenje pojedine nastavne jedinice, planiranje aktivnosti tijekom sata, definiranje cilja nastavnog sata, primjena načela postupnosti pri planiranju i obradi nastavnog sata,

• GDE matrica – ciljevi osposobljavanja,

• izbor odgovarajuće metode, oblika i načela za realizaciju nastavnog sata,

• analiza pogrešaka tijekom nastavnog sata,

• ocjena nastavnog sata i praćenje napredovanja kandidata,

• dokumentacija i popunjavanje dokumentacije o vrednovanju i praćenju napredovanja kandidata,

• odabir nastavne metode u ovisnosti o tehničko-metodičkim karakteristikama prometnog vježbališta, prometno-tehničkim uvjetima na javnoj cesti i vrsti motornih vozila,

• metode uvježbavanja konkretnih prometnih situacija,

• metode uvježbavanja rješavanja prometnih situacija u nepovoljnim vremenskim uvjetima,

• metode uvježbavanja predviđanja opasnosti i prepoznavanja rizičnih situacija u vožnji,

• metode uvježbavanja samostalne vožnje.

• metode uvježbavanja eko-vožnje.

PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG ISPITIVAČA

Sadržaji pojedinih područja za polaganje stručnog ispita

1. Propisi koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita

• Program vozačkog ispita,

• Pravilnik o načinu organiziranja i obavljanja vozačkih ispita,

• Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače,

• Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila na cesti u prometu.

2. Prometni propisi i sigurnosna pravila

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

3. Prometna tehnika

• čimbenici sigurnosti prometa, osnovni i dopunski,

• mehanika kretanja vozila, težište, stabilnost vozila, otpori pri kretanju vozila, brzine, kočenje i zaustavni put vozila, razmak između vozila u koloni, mimoilaženje, obilaženje i pretjecanje vozila,

• propusna moć ceste,

• raskrižja,

• osnovne karakteristike pješačkog prometa.

4. Poznavanje cestovnih vozila

• vozilo u funkciji sigurnosti cestovnog prometa,

• uređaji od posebnog značaja za sigurnost cestovnog prometa, uređaj za upravljanje, uređaj za zaustavljanje,

• suvremeni uređaji na vozilu, ABS – sustav protiv blokiranja kotača, ESP – Program elektroničke stabilizacije, ASR – regulacija pogonskog proklizavanja, GPS – sustav globalnog pozicioniranja, EBS – Elektronski regulirani sustav za kočenje, GRA – uređaj za reguliranje brzine,

• sustav za automatsko registriranje podataka kako je to precizirano propisom EEC – tahograf,

• uređaj za normalnu vidljivost, svjetlosno-signalni uređaji, priključni uređaji,

• kotači i gume,

• ostali uređaji i oprema.

5. Dokimologija na vozačkom ispitu

• dokimologija kao disciplina,

• predmet ocjenjivanja, pogreške kod ocjenjivanja, vrste ocjena,

• čimbenici koji utječu na procjenu i ocjenu znanja i vještina vožnje,

• ocjenjivanje kandidata za vozača,

• subjektivni i objektivni postupci u provjeravanju znanja i vještina kandidata za vozača (utjecaj treme, straha, stresa kandidata na njegovo ponašanje tijekom ispita),

• provedba vozačkog ispita (procjena i ocjena sposobnosti kandidata za vozača).

6. Upravljanje vozilom

• način vožnje,

• kontroliranje vozila,

• ponašanje u prometu,

• kvaliteta vožnje,

• promatranje i praćenje prometne situacije,

• odnos prema drugim sudionicima u prometu,

• defenzivna vožnja (primjerena vožnja, predviđanje, donošenje odluka, pravodobno i pravilno izvođenje radnji i postupaka),

• samostalna vožnja,

• eko-vožnja,

• sigurna vožnja.

7. Metodika nastave upravljanja vozilom

• priprema za nastavni sat, dimenzioniranje nastavnih jedinica upravljanja vozilom, oblikovanje pripreme za nastavni sat vožnje, elementi za pripremu,

• artikulacija nastavnog sata,

• motivacija kandidata za vozača,

• izbor mjesta za izvođenje nastavnog sata,

• sigurnosni aspekti u izvođenju pojedine radnje vozilom,

• izvođenje tijeka nastavnog sata vožnje, teorijska podloga za izvođenje pojedine nastavne jedinice, planiranje aktivnosti tijekom sata, definiranje cilja nastavnog sata, primjena načela postupnosti pri planiranju i obradi nastavnog sata,

• GDE matrica – ciljevi osposobljavanja,

• izbor odgovarajuće metode, oblika i načela za realizaciju nastavnog sata,

• analiza pogrešaka tijekom nastavnog sata,

• ocjena nastavnog sata i praćenje napredovanja kandidata,

• dokumentacija i popunjavanje dokumentacije o vrednovanju i praćenju napredovanja kandidata,

• odabir nastavne metode u ovisnosti o tehničko-metodičkim karakteristikama prometnog vježbališta, prometno-tehničkim uvjetima na javnoj cesti i vrsti motornih vozila,

• metode uvježbavanja konkretnih prometnih situacija,

• metode uvježbavanja rješavanja prometnih situacija u nepovoljnim vremenskim uvjetima,

• metode uvježbavanja predviđanja opasnosti i prepoznavanja rizičnih situacija u vožnji,

• metode uvježbavanja samostalne vožnje.

• metode uvježbavanja eko-vožnje.

8. Praktična provedba ispita s kandidatom za vozača

• sadržaji programa vozačkog ispita,

• vođenje kandidata na ispitu,

• procjena i ocjena postupaka i radnji kandidata,

• samostalnost vožnje kandidata,

• ponašanje kandidata tijekom vožnje.

PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA OVLAŠTENOG NADZORNIKA

Sadržaji pojedinih područja za polaganje stručnog ispita

1. Opće propise u vezi s obavljanjem poslova stručnog nadzora:

• Ustavno uređenje, ustrojstvo i rad državne uprave (Ustav Republike Hrvatske,

• Zakon o sustavu državne uprave,

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave,

• Zakon o općem upravnom postupku,

• Zakon o državnim službenicima i namještenicima,

• Zakon o radu,

• Zakon o lokalnoj i područnoj samoupravi,

• Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave,

• Uredba o uredskom poslovanju i drugi provedbeni propisi u vezi s navedenim zakonima).

2. Propise o prekršajnoj i kaznenoj odgovornosti u vezi s radom autoškola:

• Kaznene odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama,

• Prekršajni zakon,

• Kazneni zakon.

3. Propise koji uređuju područje osposobljavanja kandidata za vozače i provedbu vozačkih ispita:

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama,

• Zakon o trgovačkim društvima,

• Zakon o obrtu,

• Zakon o obveznim odnosima,

• Zakon o zakupu poslovnog prostora,

• Zakon o zaštiti na radu,

• Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače vozila,

• Pravilnik o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita,

• Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola,

• Pravilnik o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti stručnih voditelja autoškola, predavača u autoškolama i instruktora vožnje i drugi zakonski i podzakonski propisi koji uređuju ovo područje.

4. Prometni propisi i sigurnosna pravila

• Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

5. Metodika nastave upravljanja vozilom

• priprema za nastavni sat, dimenzioniranje nastavnih jedinica upravljanja vozilom, oblikovanje pripreme za nastavni sat vožnje, elementi za pripremu,

• artikulacija nastavnog sata,

• motivacija kandidata za vozača,

• izbor mjesta za izvođenje nastavnog sata,

• sigurnosni aspekti u izvođenju pojedine radnje vozilom,

• izvođenje tijeka nastavnog sata vožnje, teorijska podloga za izvođenje pojedine nastavne jedinice, planiranje aktivnosti tijekom sata, definiranje cilja nastavnog sata, primjena načela postupnosti pri planiranju i obradi nastavnog sata,

• GDE matrica – ciljevi osposobljavanja,

• izbor odgovarajuće metode, oblika i načela za realizaciju nastavnog sata,

• analiza pogrešaka tijekom nastavnog sata,

• ocjena nastavnog sata i praćenje napredovanja kandidata,

• dokumentacija i popunjavanje dokumentacije o vrednovanju i praćenju napredovanja kandidata,

• odabir nastavne metode u ovisnosti o tehničko-metodičkim karakteristikama prometnog vježbališta, prometno-tehničkim uvjetima na javnoj cesti i vrsti motornih vozila,

• metode uvježbavanja konkretnih prometnih situacija,

• metode uvježbavanja rješavanja prometnih situacija u nepovoljnim vremenskim uvjetima,

• metode uvježbavanja predviđanja opasnosti i prepoznavanja rizičnih situacija u vožnji,

• metode uvježbavanja samostalne vožnje.

• metode uvježbavanja eko-vožnje.

6. Organizaciju i način obavljanja stručnog nadzora nad radom autoškola

7. Dokumentacija i evidencija u vezi osposobljavanja kandidata za vozače i provedbe vozačkih ispita:

• Evidencije,

• Ugovor o osposobljavanju kandidata,

• Knjižica kandidata za vozača,

• Nalog za osposobljavanje kandidata za vozače,

• Zapisni list,

• Ispitni list i druga dokumentacija u vezi s poslovima osposobljavanja kandidata za vozače i provedbom vozačkih ispita.

Napomena: poznavanje navedenih propisa obuhvaća važeće propise i njihove izmjene i dopune, kao i izmjene i dopune navedenih propisa koje će stupiti na snagu nakon objavljivanja ovoga Programa.

Obrazac 1.

REPUBLIKA HRVATSKA

________________________
(ovlaštena stručna organizacija)

Na temelju članka 14. Pravilnika o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj: ___/____.) izdaje se

UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu za stručnog voditelja autoškole

__________________________________________________
(ime i prezime)

rođen/a ___________________ u _______________________

općina _______________________, država _______________

položio/la je na temelju članka 203. stavak 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama («Narodne novine«, broj: 67/2008.) stručni ispit za stručnog voditelja

autoškole dana ______________ u _________________.

Broj evidencije:_________

U Zagrebu, _______________.

Predsjednik povjerenstva Odgovorna osoba
___________________ M. P. ________________

Obrazac 2.

REPUBLIKA HRVATSKA

________________________
(ovlaštena stručna organizacija)

Na temelju članka 14. Pravilnika o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj: ___/____.) izdaje se

UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu za predavača u autoškoli

__________________________________________________
(ime i prezime)

rođen/a ___________________u _______________________

općina _______________________, država _______________

položio/la je na temelju članka 203. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008.) stručni ispit za predavača u autoškoli

dana ___________ u ____________________________.

Broj evidencije:_________

U Zagrebu, _______________.

Predsjednik povjerenstva Odgovorna osoba
___________________ M. P. ________________

Obrazac 3.

REPUBLIKA HRVATSKA

________________________
(ovlaštena stručna organizacija)

Na temelju članka 25. Pravilnika o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj: ___/____.) izdaje se

UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog ispitivača

__________________________________________________
(ime i prezime)

rođen/a __________________ u________________________

općina ______________________ država _________________

položio/la je na temelju članka 208. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008.) stručni ispit za ovlaštenog ispitivača dana

_____________u ___________________________.

Broj evidencije: __________.

U Zagrebu, ___________________.

Predsjednik povjerenstva Odgovorna osoba
___________________ M. P. ________________

Obrazac 4.

REPUBLIKA HRVATSKA

________________________
(ovlaštena stručna organizacija)

Na temelju članka 34. Pravilnika o stručnom ispitu za stručnog voditelja u autoškoli, predavača, ovlaštenog ispitivača i ovlaštenog nadzornika (»Narodne novine«, broj: ___/____.) izdaje se

UVJERENJE

o položenom stručnom ispitu za ovlaštenog nadzornika

__________________________________________________
(ime i prezime)

rođen/a ___________________ u_______________________

općina _____________________ država ________________

položio/la je na temelju članka 206. stavak 7. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/2008.) stručni ispit za ovlaštenog nadzornika

dana ____________ u ____________________________.

Broj evidencije: ____________.

U Zagrebu, ______________________.

Predsjednik povjerenstva Odgovorna osoba
___________________ M. P. ________________