Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila

NN 155/2008 (30.12.2008.), Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

4243

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 40/07.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKOM PREGLEDU ŽELJEZNIČKIH VOZILA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i postupak obavljanja tehničkog pregleda željezničkog vozila, sadržaj odobrenja za uporabu, postupak izdavanja, produljenja, ukidanja, poništavanja, suspendiranja i priznavanja tehničkog odobrenja.

Članak 2.

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na pojedinačno proizvedeno željezničko vozilo, serijski proizvedeno željezničko vozilo, pojedinačno rekonstruirano željezničko vozilo, serijski rekonstruirano željezničko vozilo, uvezeno željezničko vozilo ili željezničko vozilo uzeto u zakup iz inozemstva, koje je namijenjeno uporabi u željezničkom prometu.

Članak 3.

Tehnički pregled željezničkog vozila, iz članka 2. ovoga Pravilnika, mora se obaviti prije uporabe željezničkog vozila u prometu.

Članak 4.

Tehničkim pregledom željezničkog vozila mora se ustanoviti:

– da li vozilo udovoljava propisanim uvjetima,

– da li vozilo ima ugrađene propisane i ispravne uređaje i opremu,

– da li je vozilo sposobno za siguran promet,

– da li serijski ili pojedinačno proizvedeno vozilo odgovara odobrenom prototipu.

Članak 5.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »posjednik« je vlasnik, pravna ili fizička osoba koja ima pravo raspolaganja vozilom i koristi vozilo kao sredstvo prijevoza u gospodarske svrhe,

2. »prototip željezničkog vozila« je tip vozila kojem su tehničkom dokumentacijom definirana temeljna svojstva vozila, a za koji ne postoji odobrenje za uporabu u prometu,

3. »rekonstruirano željezničko vozilo« je vozilo na kojem su izvršene promjene izvorne izvedbe koje bitno utječu na konstrukcijska, tehnička ili uporabna svojstva vozila,

4. »RIC« je međunarodni propis o uzajamnoj uporabi putničkih vagona u međunarodnom prometu,

5. »RIV« je međunarodni propis o uzajamnoj uporabi teretnih vagona u međunarodnom prometu,

6. »serijsko željezničko vozilo« je željezničko vozilo koje je serijski ili pojedinačno proizvedeno ili rekonstruirano prema odobrenom prototipu,

7. »TSI« tehničke specifikacije za interoperabilnost su funkcionalne i tehničke specifikacije kojima mora udovoljavati podsustav ili dio podsustava kako bi se zadovoljili temeljni uvjeti i osigurala interoperabilnost međunarodnog transeuropskog željezničkog sustava.

Članak 6.

1) Tehnički pregled željezničkog vozila obavlja Agencija za sigurnost željezničkog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija).

2) Na postupak tehničkog pregleda primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.

3) Podaci koji se dobiju pri tehničkom pregledu željezničkih vozila su službena tajna.

4) Osoblje Agencije i druge osobe koje sudjeluju u obavljanju tehničkog pregleda dužne su čuvati tajnost podataka koje saznaju tijekom obavljanja tehničkog pregleda.

5) Tehnički pregled željezničkog vozila obavlja se kao tehnički pregled:

1. prototipa;

2. serijskog vozila.

6) Na postupak ukidanja (povlačenja), suspendiranja i poništavanja odobrenja za uporabu željezničkog vozila primjenjuju se odredbe članka 10. stavka 6., 7., 8., 9. i 10., Jedinstvenih pravila o tehničkom odobrenju za prihvatljivost željezničkih sredstava namijenjenih za korištenje u međunarodnom prometu (ATMF – Dodatak G Konvenciji COTIF).

7) Tehnički pregled prototipa obavlja se za prototipsko željezničko vozilo koje je prvi puta proizvedeno ili nije rekonstruirano u skladu s odobrenim prototipom.

8) Tehničkom pregledu serijskog vozila podliježe serijsko željezničko vozilo, vozilo uvezeno iz inozemstva, odnosno uzeto u zakup, a koje udovoljava uvjetima utvrđenim TSI, odnosno uvjetima propisanim za međunarodni željeznički promet te ima odobrenje za uporabu u prometu izdano od nadležnog tijela i upisano je u registar željezničkih vozila države iz koje se uvozi.

9) Udovoljava li uvezeno željezničko vozilo ili uzeto u zakup iz inozemstva uvjetima propisanim za međunarodni željeznički promet, utvrđuje se na temelju tehničke dokumentacije o vozilu i izvornog dokumenta o sposobnosti vozila za uporabu u međunarodnom željezničkom prometu izdanog od nadležnog tijela u državi iz koje se vozilo uvozi ili uzima u zakup.

10) Tehnička dokumentacija i izvorni dokument iz stavka 9. ovoga članka moraju biti prevedeni na hrvatski jezik.

II. TEHNIČKI PREGLED PROTOTIPA

Članak 7.

1) Tehnički pregled prototipa obavlja se na temelju zahtjeva za izdavanjem odobrenja za uporabu (u daljnjem tekstu: zahtjev).

2) Zahtjev može podnijeti proizvođač, posjednik, uvoznik ili njegov ovlašteni predstavnik (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

3) Zahtjev se podnosi Agenciji.

4) Zahtjev mora sadržavati:

1. naziv podnositelja zahtjeva,

2. naziv posjednika željezničkog vozila,

3. vrstu i tip željezničkog vozila,

4. naziv proizvođača,

5. namjenu vozila.

Članak 8.

Tehničkom pregledu prototipa proizvedenog, odnosno rekonstruiranog vozila, dužni su prisustvovati predstavnici podnositelja zahtjeva i proizvođača, ako isti nije podnositelj zahtjeva.

Članak 9.

Podnositelj zahtjeva mora za potrebe tehničkog pregleda staviti na raspolaganje:

1. tehničku dokumentaciju o vozilu, sa svim izmjenama koje su nastale tijekom proizvodnje,

2. dokumente koji se odnose na kvalitetu strukturnih podsustava vozila, odnosno dokumente o ispitivanju i dokumente o sukladnosti,

3. tehnički opis vozila sa crtežima i shemama, te uputama za upravljanje vozilom i za njegovo održavanje,

4. dodatnu dokumentaciju o kompatibilnosti s infrastrukturom, po zahtjevu Agencije, potrebnu za obavljanje tehničkog pregleda.

Članak 10.

1) Podnositelj zahtjeva dužan je za tehnički pregled pripremiti tehničku dokumentaciju, osigurati potrebne tehničke uvjete za obavljanje tehničkog pregleda i organizirati pokusnu vožnju.

2) Pod tehničkim uvjetima iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se nivelirani kolosijek s kanalom, uređaji, oprema, mjerni instrumenti i osoblje koje je potrebno za utvrđivanje:

1. vanjske izmjere i mase vozila,

2. ispravnosti i funkcionalnosti električne opreme,

3. ispravnosti i funkcionalnosti kočnica i kočne opreme,

4. ispravnosti i funkcioniranja mehaničkih komponenti,

5. nepropusnosti prema atmosferilijama,

6. ponašanja vozila pri različitim brzinama vožnje, a posebno kod najveće brzine za koju je vozilo proizvedeno.

Članak 11.

1) Tijekom tehničkog pregleda obvezno se provjerava:

1. da li tehnička dokumentacija i vozilo udovoljavaju propisanim uvjetima, tehničkim podacima sadržanim u dokumentima o proizvodnji i drugim dokumentima,

2. da li su za vrijeme proizvodnje obavljena ispitivanja dijelova, sklopova, uređaja i vozila u cjelini, te da li su ispitivanja dala zadovoljavajuće rezultate,

3. da li vozilo ima propisane uređaje i opremu, te da li su uređaji i oprema ispravni i funkcionalni,

4. da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu.

2) Ako se obavlja tehnički pregled vozila za posebne namjene, provjerava se i da li konstrukcija, uređaji, oprema i druga svojstva tog vozila, odgovaraju predviđenoj posebnoj namjeni.

3) Ako se obavlja tehnički pregled rekonstruiranog vozila, pored rekonstruiranog dijela vozila, provjerava se da li vozilo kao cjelina udovoljava predviđenim uvjetima za siguran promet.

4) Provjera iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka odnosi se na parametre navedene u Prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 12.

1) Tehnički pregled prototipa obavlja se u stanju mirovanja i kretanja (pokusna vožnja).

2) Tehnički pregled prototipa u mirovanju obavlja se pregledom tehničke dokumentacije, vizualnim pregledom i provjerom da li vozilo ispunjava uvjete iz Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu i Pravilnika o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željeznička vozila.

3) Ako vozilo ispunjava uvjete za pokusnu vožnju, izdaje se mišljenje o sposobnosti vozila za obavljanje pokusne vožnje.

4) Tehnički pregled prototipa u pokusnoj vožnji mora se obaviti na dionici pruge koja omogućava provjeravanje svih predviđenih tehničkih i eksploatacijskih svojstava vozila, njegov utjecaj na infrastrukturu i da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu i pri najvećim dopuštenim brzinama predviđenim za to vozilo uvećanoj za 10%, a prema uvjetima za obavljanje pokusne vožnje utvrđenim ovim Pravilnikom.

5) Izuzetno od stavka 1. i 2. ovoga članka, tehnički pregled prototipa željezničkog vozila za koji je od nadležnog tijela izdana EZ potvrda o sukladnosti i Izjava proizvođača da je vozilo izgrađeno sukladno važećim TSI, obavlja se samo pregled tehničke dokumentacije bez drugih provjera.

6) U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, Agencija može radi utvrđivanja utjecaja željezničkog vozila na infrastrukturu zahtijevati obavljanje pokusne vožnje.

Članak 13.

1) O obavljenom tehničkom pregledu vodi se zapisnik. Zapisnik mora sadržavati: naziv mjesta, dan i sat početka pregleda, oznaku i temeljne podatke o prototipu, ime i prezime osoba koje su obavile tehnički pregled, ime i prezime predstavnika podnositelja zahtjeva za tehnički pregled i drugih osoba koje su prisutne tehničkom pregledu, broj vlaka i relaciju na kojoj su obavljene pokusne vožnje, rezultate provjera, mišljenje o sposobnosti prototipa za uporabu u prometu, dan i sat završetka pregleda.

2) Zapisnik potpisuju voditelj postupka i ovlašteni predstavnik podnositelja zahtjeva.

3) Agencija temeljem zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu izdaje odobrenje za uporabu prototipa, odnosno privremeno odobrenju za uporabu prototipa.

Članak 14.

1) Odobrenje za uporabu prototipa mora sadržavati:

1. naziv Agencije,

2. naziv podnositelja zahtjeva,

3. naziv posjednika,

4. vrstu i oznaku vozila, s naznakom namjene i specifičnim eksploatacijskim svojstvima,

5. tehničke karakteristike potrebne za identifikaciju prototipa željezničkog vozila,

6. mjesto i datum obavljenog tehničkog pregleda,

7. naznaku da je vozilo sposobno za promet bez ograničenja ili privremeno odobrenje s određenim uvjetima,

8. mjesto i datum izdavanja rješenja,

9. pečat i potpis ovlaštene osobe Agencije.

2) Ako je odobrenje o uporabi prototipa privremeno, mora se u odobrenju naznačiti rok valjanosti, obavezni postupci koje mora ispuniti podnositelj zahtjeva za ispostavljanje odobrenja za trajnu uporabu prototipa.

III. TEHNIČKI PREGLED SERIJSKOG VOZILA

Članak 15.

1) Tehnički pregled serijskog vozila obavlja se na temelju zahtjeva podnositelja zahtjeva.

2) Tehnički pregled serijskog vozila obavlja se pojedinačno za svako vozilo iz te serije.

3) Zahtjev se podnosi Agenciji.

4) Zahtjev mora sadržavati:

1. naziv podnositelja zahtjeva,

2. naziv posjednika željezničkog vozila,

3. vrstu i tip željezničkog vozila,

4. naziv proizvođača,

5. namjenu vozila,

6. odobrenje za uporabu prototipa u prometu kojem odgovara dotično serijsko vozilo i pisanu potvrdu da željezničko vozilo odgovara odobrenom prototipu. Ako izvorni dokument nije pisan na hrvatskom jeziku potrebno je priložiti prijevod.

Članak 16.

1) Tijekom tehničkog pregleda serijskog vozila čiji prototip nije upisan u evidencije i/ili registar željezničkih vozila, obavlja se pregled kompletne tehničke dokumentacije vozila, a kod serijskih vozila čiji je prototip upisan u evidenciji i/ili registru željezničkih vozila, pregledava se osnovna tehnička dokumentacija (tehnički opis, uputa o rukovanju i održavanju) vozila.

2) Podnositelj zahtjeva dužan je za tehnički pregled pripremiti tehničku dokumentaciju serijskog vozila, vozilo, osigurati potrebne tehničke uvjete za obavljanje tehničkog pregleda i organizirati pokusne vožnje.

3) Pod tehničkim uvjetima iz stavka 2. ovoga članka podrazumijeva se nivelirani kolosijek s kanalom, uređaji, oprema, mjerni instrumenti i osoblje koje je potrebno za utvrđivanje:

1. vanjske izmjere i mase vozila,

2. ispravnosti i funkcionalnosti električne opreme,

3. ispravnosti i funkcionalnosti kočnica i kočne opreme,

4. ispravnosti i funkcioniranja mehaničkih komponenti,

5. nepropusnosti prema atmosferilijama,

6. ponašanja vozila pri različitim brzinama vožnje, a posebno kod najveće brzine za koju je vozilo proizvedeno.

4) Tijekom tehničkog pregleda istom je dužan prisustvovati predstavnik podnositelja zahtjeva.

Članak 17.

1) Na tehničkom pregledu obavezno se provjerava:

1. da li vozilo udovoljava propisanim uvjetima i da li odgovara tehničkoj dokumentaciji odobrenog prototipa i tehničkim podacima sadržanim u dokumentima o proizvodnji i drugim dokumentima, te uputama za upravljanje i održavanje vozila,

2. da li vozilo ima propisane uređaje i opremu, te da li su uređaji i oprema ispravni i funkcionalni, te da li ugrađena oprema i uređaji odgovaraju tehničkoj dokumentaciji,

3. da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu.

2) Ako se obavlja tehnički pregled vozila za posebne namjene, provjerava se i da li konstrukcija, uređaji, oprema i druga svojstva tog vozila, odgovaraju predviđenoj posebnoj namjeni.

3) Ako se obavlja tehnički pregled rekonstruiranog serijskog vozila na kojemu je obavljena rekonstrukcija u skladu s prototipom, pored rekonstruiranog dijela vozila, provjerava se i da li vozilo kao cjelina udovoljava predviđenim uvjetima za siguran promet.

4) Provjera iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka odnosi se na parametre navedene u Prilogu ovoga Pravilnika.

Članak 18.

1) Tehnički pregled serijskog vučnog vozila obavlja se u stanju mirovanja i kretanja (pokusna vožnja).

2) Tehnički pregled serijskog vučnog vozila u mirovanju obavlja se pregledom tehničke dokumentacije i vizualnim pregledom vozila.

3) Tehnički pregled serijskog vučnog vozila u pokusnoj vožnji mora se obaviti na dionici pruge koja omogućava provjeravanje svih predviđenih tehničkih i eksploatacijskih svojstava vozila, njegov utjecaj na infrastrukturu i da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu i pri najvećoj dopuštenoj brzini predviđenoj za to vozilo, a prema uvjetima za obavljanje pokusne vožnje utvrđenim ovim Pravilnikom.

Članak 19.

1) Tehnički pregled serijskog vagona i vagona za posebne namjene obavlja se u stanju mirovanja i kretanja (pokusna vožnja).

2) Tehnički pregled serijskog vozila iz stavka 1. ovoga članka u mirovanju obavlja se pregledom tehničke dokumentacije i vizualnim pregledom vozila.

3) Tehnički pregled serijskog vagona i vagona za posebne namjene u pokusnoj vožnji mora se obaviti na dionici pruge koja omogućava provjeravanje svih predviđenih tehničkih i eksploatacijskih svojstava vozila i da li je vozilo sposobno za sigurnu uporabu u prometu i pri najvećoj dopuštenoj brzini predviđenoj za to vozilo, a prema uvjetima za obavljanje pokusne vožnje utvrđenim ovim Pravilnikom.

4) Izuzetno od stavka 1. ovoga članka, tehnički pregled vagona ili vagona za posebne namjene, koji odgovara međunarodnim propisima, a koji je uzet u zakup ili uvezen iz inozemstva i za koji je izdano odobrenje za uporabu u državi iz koje se uvozi, obavlja se u stanju mirovanja.

5) Ako proizvođač serijskog vozila izda garancijsku ispravu da je vozilo proizvedeno, odnosno rekonstruirano, sukladno s odobrenim prototipom koji je sukladan međunarodnim propisima odnosno TSI te da je sposobno za siguran promet, tehnički pregled takvog vozila može se obaviti samo provjeravanjem u pokusnoj vožnji.

Članak 20.

1) Tijekom obavljanja tehničkog pregleda serijskog vozila vodi se zapisnik.

2) Zapisnik mora sadržavati: naziv mjesta, dan i sat početka pregleda, oznaku i temeljne podatke o serijskom vozilu, ime i prezime osoba koje su obavile tehnički pregled, ime i prezime predstavnika podnositelja zahtjeva za tehnički pregled i drugih osoba koje su prisutne tehničkom pregledu, broj vlaka i relaciju na kojoj su obavljene pokusne vožnje, rezultate provjera, mišljenje o sposobnosti serijskog vozila za uporabu u prometu, dan i sat završetka pregleda.

3) Zapisnik potpisuju voditelj postupka i ovlašten predstavnik podnositelja zahtjeva.

4) Agencija temeljem zapisnika o obavljenom tehničkom pregledu izdaje odobrenje za uporabu serijskog vozila.

Članak 21.

Odobrenje za uporabu serijskog vozila mora sadržavati:

1. naziv Agencije,

2. naziv podnositelja zahtjeva,

3. naziv posjednika,

4. vrstu i oznaku vozila, s naznakom namjene i temeljnim eksploatacijskim svojstvima,

5. tehničke karakteristike potrebne za identifikaciju serijskog vozila,

6. mjesto i datum obavljenog tehničkog pregleda,

7. naznaku da je vozilo sposobno za promet,

8. mjesto i datum izdavanja rješenja,

9. pečat i potpis ovlaštene osobe Agencije.

IV. POKUSNA VOŽNJA ŽELJEZNIČKOG VOZILA

Članak 22.

1) Pokusna vožnja željezničkog vozila obavlja se na dionici pruge od najmanje 30 km u jednom smjeru.

2) Pokusna vožnja prototipa željezničkog vozila obavlja se sa i bez opterećenja.

3) Pokusna vožnja prototipa mora se obaviti na dionici pruge koja omogućava provjeravanje svih predviđenih tehničkih i eksploatacijskih svojstava vozila, njegov utjecaj na infrastrukturu i sposobnost vozila za sigurnu uporabu u prometu, pri čemu se mora postići najveća dopuštena brzina predviđena za to vozilo uvećana za 10%.

4) Pokusna vožnja serijskog željezničkog vozila obavlja se bez opterećenja.

5) Izuzetak od stavka 4. ovog članka čini pokusna vožnja lokomotive kod koje se obavlja i pokusna vožnja s opterećenjem vučom vlaka odgovarajuće mase prema mogućem opterećenju lokomotive, pri čemu se provjerava funkcioniranje lokomotive pri ubrzanju do najveće dopuštene brzine vlaka. Manevarski rad lokomotive u trajanju od 6 sati smatra se pokusnom vožnjom s opterećenjem. Za novoizgrađene teretne vagone iste serije, Agencija može tražiti provođenje pokusne vožnje pod opterećenjem.

6) Tijekom pokusne vožnje serijskog vozila provodi se ispitivanje vozila vožnjom najvećom projektiranom brzinom i učinkovitost kočnog sustava.

7) Za vozila s dvije upravljačnice, pokusna vožnja se obavlja iz obje upravljačnice.

8) Za vrijeme pokusne vožnje obavezno se vodi zabilješka o pokusnoj vožnji koja mora biti sastavni dio zapisnika o tehničkom pregledu željezničkog vozila. Zapisniku se prilaže ovjeren zapis s registracijskog uređaja vučnog vozila.

9) Za vrijeme pokusne vožnje u vozilu se mogu nalaziti samo osobe koje sudjeluju u obavljanju tehničkog pregleda.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Inozemna željeznička vozila koja su označena oznakom RIV ili RIC i vozila koja su označena oznakom o ispunjavaju uvjeta TSI, a koja su puštena u promet od strane nadležnog tijela, smatra se da imaju propisano odobrenje za uporabu u smislu ovoga Pravilnika.

Članak 24.

Željeznička vozila koja su puštena u promet od strane nadležnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima prije 26. travnja 2007. godine i vode se u evidencijama željezničkih vozila na području Republike Hrvatske, smatra se da imaju propisano odobrenje za uporabu.

Članak 25.

Zahtjevi za izdavanjem odobrenja za uporabu zaprimljeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika rješavat će se u skladu s Pravilnikom o tehničkom pregledu željezničkih vozila (»Narodne novine«, broj 32/94., 45/00. i 129/08.)

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o tehničkom pregledu željezničkih vozila (»Narodne novine«, broj 32/94., 45/00. i 129/08.).

Članak 27.

Prilog uz ovaj Pravilnik čini njegov sastavni dio

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. prosinca 2009. godine, osim odredbe članka 12. stavka 5. ovog Pravilnika koja stupa na snagu na dan prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-01/07-02/48

Urbroj: 530-08-08-147

Zagreb, 16. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG

POPIS PARAMETARA KOJI SE OBVEZNO PROVJERAVAJU NA TEHNIČKOM PREGLEDU ŽELJEZNIČKOG VOZILA

1. Opći podaci

– podaci u vezi s važećim zakonskim i podzakonskim aktima

– matična knjiga vozila ili knjiga održavanja

– podaci iz evidencije obavljenih radova i eksploatacije

2. Sučelje prema infrastrukturi

– oduzimači struje (pantografi)

– oprema za napajanje vozila ugrađena na vozilo

– utjecaj vozila na elektromagnetsku kompatibilnost s infrastrukturom

– vanjske dimenzije vozila u praznom i tovarenom stanju

– uređaji na vozilu u funkciji sigurnosti, upravljanja i nadzora vožnje vlaka

– uređaji za komunikaciju između vlaka i pružnog podsustava

3. Obilježja željezničkog vozila

– dinamička svojstva vozila

– nadogradnja vozila

– vlačna i odbojna oprema

– okretna postolja i osovinski sklopovi

– sklop za uležištenje kotača

– kočna oprema

– tehnički sustavi za nadzor i mjerni instrumenti

– čelni i bočni prozori

– ulazna i prolazna vrata

– prijelazi između vagona

– upravljački i nadzorni sustavi

– sustavi za tehničku vodu i otpadne vode

– zaštita okoliša

– protupožarna zaštita

– zaštita na radu

– tlačni spremnici

– dekompresijski kontejneri

– način pričvršćivanja tereta

– oznake

– tehnologija zavarivanja