Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

NN 155/2008 (30.12.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

4246

Temeljem članka 1021. stavak 3. alineja 5. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04 i 76/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U LUKAMA I NA OSTALIM DIJELOVIMA UNUTARNJIH MORSKIH VODA I TERITORIJALNOG MORA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Pravilnika o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (»Narodne novine« 90/2005. i 10/2008), iza točke 7. dodaju se točke 8., 9., 10., 11., 12. i 13. koje glase:

»8. IMO FAL Konvencija je IMO Konvencija o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu, 1965. kako je izmijenjena i dopunjena;

9. IMO FAL obrasci su standardizirani IMO FAL obrasci 1-6 u A-4 formatu kako su propisani IMO FAL Konvencijom;

10. brodske zalihe su roba namijenjena korištenju na brodu, uključujući potrošnu robu, robu namijenjenu za prodaju putnicima i posadi, gorivo i maziva, ali isključujući brodsku opremu i rezervne dijelove;

11. brodska oprema su proizvodi osim brodskih rezervnih dijelova koji se nalaze na brodu radi njihove uporabe na brodu i koji mogu biti pomični, ali ne i potrošni, uključujući i dodatnu opremu kao što su brodice za spašavanje, sredstva za spašavanje, namještaj, ukrasni i slični predmeti;

12. brodski rezervni dijelovi su stvari namijenjene zamjeni, popravku ili ugradnji na brodu na kojem se nalaze

13. osobne stvari članova posade su odjeća, stvari za svakodnevnu uporabu i drugi predmeti uključujući novac koji članovi posade imaju na brodu.«

Članak 2.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »putnika« dodaje se zarez i riječi: »izjavu o brodskim zalihama i izjavu o osobnim stvarima članova posade,«.

U stavku 6. iza riječi: »posade« dodaje se zarez, i briše se veznik: »i«, a iza riječi: »putnika« dodaju se riječi: »izjava o brodskim zalihama i izjava o osobnim stvarima članova posade«.

Članak 3.

U članku 42. iza riječi: »tereta« dodaju se riječi: »kao i izjavu o brodskim zalihama.«

Članak 4.

U članku 80.b. stavku 1. iza riječi: »Republike Hrvatske« dodaju se riječi: »ili plove u neškodljivom prolasku«

Članak 5.

Prilog 2. mijenja se i glasi:

»Sustav za automatsku identifikaciju (AIS) moraju imati:

– na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika:

– putnički brodovi bruto tonaže 150 i više na međunarodnim putovanjima;

– teretni brodovi bruto tonaže 300 i više na međunarodnim putovanjima;

– brza plovila bruto tonaže 150 i više građena po DSC Kodeksu, 1994 HSC Kodeksu i 2000 HSC Kodeksu;

– brza putnička plovila bruto tonaže manje od 150 neovisno o kodeksu po kojem su građeni koja obavljaju redovita linijska putovanja.

– Od datuma prvog redovitog pregleda nakon 1. siječnja 2009.:

– putnički brodovi bruto tonaže 300 i više koji plove u području plovidbe 5, 6, 7 i 8;

– teretni brodovi bruto tonaže 300 i više koji plove u području plovidbe 5, 6, 7 i 8.

– s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji:

– Svi putnički brodovi bez obzira na bruto tonažu na međunarodnim putovanjima.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/79
Urbroj: 530-04-08-5
Zagreb, 8. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.