Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskih trošenja sredstava

NN 155/2008 (30.12.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskih trošenja sredstava

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I ME?UGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

4251

Na temelju članka 108. stavka 1. točke 14. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine« broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07.), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O OBAVLJENIM ISPLATAMA I DOSTAVI IZVJEŠĆA O UTROŠENIM SREDSTVIMA TE KONTROLI NAMJENSKIH TROŠENJA SREDSTAVA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te kontroli namjenskih trošenja sredstava (»Narodne novine« broj 54/08.) u članku 5. stavku 1. i stavku 2. riječi »za matične poslove« zamjenjuju se riječima »za poslove matičarstva«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»1) Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju za korisnike novčanih prava koji prebivalište imaju u inozemstvu, dva puta u kalendarskoj godini zatražit će od korisnika prava u ostavljenom roku dostavu potvrde o životu sa ovjerenim osobnim potpisom kod nadležnog tijela države u kojoj korisnik ima prebivalište. Potvrda o životu sadrži i izjavu o zaposlenju, o redovitom školovanju, o priznavanju prava na mirovinu i o zaključenju braka.

2) Tijelo uprave iz stavka 1. ovoga članka će u slučaju kada do ostavljenog roka od korisnika novčanog prava ne zaprimi potvrdu o životu iz stavka 1. ovoga članka, poduzeti mjere za sprečavanje isplate nepripadajućih novčanih prava korisnicima novčanih prava od kojih nije zaprimilo potvrdu o životu, odnosno provesti postupak utvrđen člankom 7. ovog pravilnika.«

Članak 3.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju će obvezno pozvati korisnika-dužnika, te ukoliko korisnik-dužnik pristane, sačiniti potpisani i ovjereni zapisnik o povratu sredstava, u kojem će osim općih podataka o korisniku-dužniku navesti razlog nastanka duga, iznos ukupnog duga, navesti da li će dug biti plaćen jednokratnom uplatom u roku od 30 dana od dana sastavljanja zapisnika, ili će dug biti plaćen u mjesečnim ratama.

Korisnik-dužnik je obvezan platiti zatezne kamate sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05.), ukoliko dug ne uplati jednokratnom uplatom na račun Državnog proračuna u roku navedenom u zapisniku o povratu sredstava.Ukoliko korisnik-dužnik u zapisniku prihvati da će dug platiti u mjesečnim ratama, tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju obvezno će obračunati zateznu kamatu sukladno članku 29. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« broj 35/05.) i obračun dostaviti korisniku-dužniku, kao i broj žiro-računa Državnog proračuna Republike Hrvatske za uplatu duga i uplatu kamata. U iznimnim slučajevima kada se zbog socijalno ekonomskih razloga koji postoje kod korisnika-dužnika (ugroženost osnovnih egzistencijalnih potreba kao što su prehrana, smještaj, komunalne usluge i slično), zbog kojih korisnik-dužnik ne može dug platiti jednokratnom uplatom ili otplatom do 12 jednakih mjesečnih rata, tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju može odobriti plaćanje duga u primjerenom broju mjesečnih rata, a najviše do 24 mjesečne rate. Korisnik-dužnik je obvezan izvršiti uplatu mjesečne rate do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, s tim da je korisnik-dužnik obvezan odmah po izvršenoj uplati dostaviti dokaz o istoj nadležnom tijelu uprave koje rješava u prvom stupnju.

Tijelo uprave koje rješava u prvom stupnju obvezno će u zapisniku navesti da zbog prekida uplata dviju mjesečnih rata povrata duga, bez razlike da li postoje dvije uzastopne neplaćene mjesečne rate, ili dvije pojedinačne neplaćene mjesečne rate, dospijeva na naplatu cjelokupni ostatak duga, a taj ostatak duga sa zateznom kamatom, obvezan je uplatiti u roku od 30 dana od dana dospijeća prve naredne mjesečne rate.«

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-01/05-0001/29
Urbroj: 519-04/3-08-8
Zagreb, 12. studenoga 2008.

Potpredsjednica Vlade
Republike Hrvatske, ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.