Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM odnosno 204,40 EUR)

NN 155/2008 (30.12.2008.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM odnosno 204,40 EUR)

FOND ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

4253

Na temelju članka 13. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narodne novine«, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02) i članaka 3. i 8. Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine (»Narodne novine«, broj 69/97, 105/99 i 64/00), Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine, na 18. sjednici održanoj 19. prosinca 2008. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAČINU ISPLATE IZNOSA NAKNADE U OBVEZNICAMA MANJEGA OD NOMINALNE VRIJEDNOSTI JEDNOG OBVEZNIČKOG UDJELA (400,00 DEM odnosno 204,40 EUR)

I.

Naziv Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (400,00 DEM odnosno 204,40 EUR) (»Narodne novine«, broj: 119/00 i 47/02) mijenja se i glasi: »Odluka o načinu isplate iznosa naknade manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR-a) Globalne obveznice Republike Hrvatske za naknadu imovine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.«

II.

U točki I. Odluke mijenja se stavak 2. i glasi:

»Iznos naknade koji preostane nakon pretvaranja naknade u obvezničke udjele, a manji je od 204,40 EUR-a, isplatit će se jednokratno u kunskoj protuvrijednosti ovlaštenicima naknade – obvezničarima, odmah nakon primitka ispravnog zahtjeva za isplatu a najkasnije do 1. srpnja 2009. godine.«

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ovlaštenicima naknade – obvezničarima kojima će pravomoćnim rješenjem biti utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obveznicama Republike Hrvatske nakon 1. srpnja 2009. godine, iznos naknade koji preostane nakon pretvaranja naknade u obvezničke udjele, a manji je od 204,40 EUR-a, isplatit će se jednokratno u kunskoj protuvrijednosti, odmah nakon primitka ispravnog zahtjeva za isplatu, zajedno s isplatom dospjelih anuiteta.«

Dosadašnji stavak 3. u točki I. i dosadašnja točka II. brišu se.

Iza točke I. dodaju se nove točke II., III. i IV. koje glase:

III.

Isplatu naknade koja je predmet ove Odluke izvršit će Fond za naknadu oduzete imovine.

IV.

Ovlašćuje se predsjednik Fonda za naknadu oduzete imovine utvrditi i objaviti pročišćeni tekst Odluke o načinu isplate iznosa naknade u obveznicama Republike Hrvatske manjega od nominalne vrijednosti jednog obvezničkog udjela (204,40 EUR-a).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/03
Urbroj: 5630-03/2008-01
Zagreb, 19. prosinca 2008.

Predsjednik
Upravnog odbora
Ivan Šuker, v. r.