Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu

NN 156/2008 (31.12.2008.), Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4263

Na temelju članka 297. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/2008.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O NAČINU EVIDENTIRANJA I PRAĆENJA PREKRŠAJA U CESTOVNOM PROMETU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način evidentiranja, praćenja i objave podataka o izrečenim kaznama, mjerama sigurnosti, zaštitnim mjerama, negativnim prekršajnim bodovima te prometnim nesrećama i njihovim posljedicama.

Članak 2.

Na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova u podsustavu Poslovi prometa vodi se evidencija o prekršajima iz područja sigurnosti prometa na cestama i prometnim nesrećama.

Članak 3.

Evidencija o prometnim nesrećama sadrži podatke o prometnim nesrećama te sudionicima i vozilima koja su sudjelovala u prometnim nesrećama.

Članak 4.

Evidencija o procesuiranju prekršaja iz područja cestovnog prometa sadrži podatke o počiniteljima prekršaja, prekršajima, tijeku procesuiranja prekršaja, prekršajnim sankcijama, negativnim prekršajnim bodovima, pravnoj posljedici osude, sigurnosnim mjerama, plaćanju novčane kazne i troškova postupka, izvršenju neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, izrečenim mjerama opreza, izrečenim zaštitnim mjerama te o dostavi pravomoćno izrečenih odluka ministarstvu nadležnom za vođenje kaznenih i prekršajnih evidencija.

Članak 5.

Za počinitelja prekršaja vode se podaci o imenu i prezimenu fizičke osobe, datumu rođenja, državljanstvu i drugi podaci iz evidencije prebivališta, a za pravnu osobu podaci o nazivu i sjedištu.

Članak 6.

Za počinjeni prekršaj evidentira se datum, mjesto i vrijeme počinjenja, kaznena odredba, način procesuiranja prekršaja (novčana kazna na mjestu počinjenja, prekršajni nalog ili optužni prijedlog) i izrečene sankcije.

Članak 7.

U vezi prekršajnog postupka evidentira se način procesuiranja, tijelo koje procesuira prekršaj, broj i datum dokumenta, a za prekršajne naloge i datum uručenja, troškovi postupka, podaci o prigovoru, podaci o odluci suda ukoliko je sud donosio odluku i datum pravomoćnosti.

Članak 8.

Za prekršajne sankcije vode se podaci o vrsti, iznosu novčane kazne, trajanju zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, trajanju zabrane upravljanja motornim vozilom kao pravne posljedice osude, vrsti mjere opreza i trajanju iste, trajanju kazne zatvora i datumu odluke o prekršaju.

Članak 9.

Negativni prekršajni bodovi evidentiraju se po primljenoj pravomoćnoj odluci ili pravomoćnom prekršajnom nalogu, ukoliko nije bilo izjavljenog pravnog lijeka, u broju propisanom za pojedini prekršaj.

Članak 10.

Odluka (rješenje) o pravnoj posljedici osude nakon prikupljenog određenog broja bodova evidentira se s datumom donošenja, zatim se evidentira podatak o podnesenoj žalbi, podatak o pravomoćnosti, trajanje mjere i podatak o izvršenju.

Članak 11.

Sigurnosne mjere i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom evidentiraju se po izricanju i pravomoćnosti u evidenciju za svakog vozača i drugog sudionika u prometu na cesti.

Članak 12.

Mjere opreza privremenog oduzimanje vozačke dozvole, putovnice ili druge isprave za prelazak državne granica, registarskih pločica evidentiraju se i izvršavaju odmah po izricanju.

Članak 13.

O plaćanju novčanih kazni i troškova postupka vodi se podatak o datumu, uplaćenom iznosu novčane kazne i uplaćenom iznosu troškova postupka.

Članak 14.

U podacima o izvršenju novčanih kazni i troškova postupka evidentira se tijelo koje podnosi zahtjev za izvršenje, tijelo kojem se podnosi zahtjev, datum i broj zahtjeva za izvršenje, iznos izrečene novčane kazne i iznos troškova postupka čije se izvršenje traži.

Članak 15.

U svezi dostave podataka o prekršaja iz područja cestovnog prometa u prekršajnu evidenciju bilježi se datum odluke, podatak o prekršitelju, podatak o dostavi pravomoćno izrečenih sankcija i datum dostave podataka.

Članak 16.

Podatke iz evidencije osim Ministarstva unutarnjih poslova mogu koristiti pravosudna tijela koja sudjeluju u prekršajnom postupku, vode prekršajni postupak ili evidencije o prekršajima.

Članak 17.

Statističke podatke o prekršajima iz oblasti sigurnosti cestovnog prometa i podatke o prometnim nesrećama mogu koristiti znanstvene institucije i pojedinci koji se bave znanstvenim istraživanjima, tijela javnog priopćavanja i druga tijela koja se bave pitanjima sigurnosti prometa na cestama kao i fizičke i pravne osobe koje obavljaju javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe.

Broj: 511-01-152-78660/2008.

Zagreb 23. prosinca 2008.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.