Izmjena Plana i programa mjere zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 156/2008 (31.12.2008.), Izmjena Plana i programa mjere zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

4266

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« br. 85/06, 105/06, 118/06, 77/07, 111/07 i 35/08.) na prijedlog Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora, ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

IZMJENU

PLANA I PROGRAMA MJERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Planu i programu mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 126/06) u poglavlju IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE u točki 1. riječi: »dvije godine od dana njegova stupanja na snagu. »zamjenjuju se riječima: »do stupanja na snagu Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno članku 15. stavku 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 150/08).«.

Članak 2.

Ova Izmjena Plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-02/102

Urbroj: 534-07-08-3

Zagreb, 23. prosinca 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.