Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

NN 156/2008 (31.12.2008.), Pravilnik o uvjetima za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

4272

Na temelju članka 36. stavka 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 40/07), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti za prijevoz izvanrednih pošiljaka u željezničkom prometu koje osiguravaju upravitelj infrastrukture, željeznički prijevoznici i pravne osobe koje obavljaju prijevoz za vlastite potrebe na željezničkim prugama u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Izvanredne pošiljke smiju se prevoziti samo prema odobrenim posebnim uvjetima prijevoza za siguran tijek prometa, uz poštivanje zadanih ograničenja.

(2) Posebne uvjete prijevoza za siguran tijek prometa i ograničenja za prijevoz izvanrednih pošiljaka u unutarnjem i međunarodnom prometu, ovisno o svojstvima izvanredne pošiljke i željezničke pruge na kojoj se ona prevozi, za željezničke pruge na svojem području određuje upravitelj infrastrukture na temelju odredbi ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. »Željezničko vozilo« je vozilo s pripadajućim i ugrađenim uređajima i opremom namijenjeno za kretanje po željezničkoj pruzi ili kolosijeku.

2. »Pošiljka« je tovareno ili prazno željezničko vozilo koje se prevozi na vlastitim kotačima.

3. »Profil željezničkoga vozila« je ograničeni prostor u poprečnom presjeku pruge odnosno kolosijeka, okomitom na uzdužnu os kolosijeka i ravninu kolosijeka položenu na gornje rubove voznih tračnica, čija os prolazi sredinom kolosijeka, a koji prazno ili natovareno željezničko vozilo u mirovanju (statički profil ili teretni profil) ili u pokretu (kinematički profil) ne smije prijeći niti jednim svojim dijelom.

4. »Slobodni profil« je ograničeni prostor u poprečnom presjeku pruge odnosno kolosijeka, okomitom na uzdužnu os kolosijeka i ravninu kolosijeka položenu na gornje rubove voznih tračnica, čija os prolazi sredinom kolosijeka, a koji mora biti slobodan za prolaz željezničkih vozila.

Članak 4.

Prilozi ovoga Pravilnika njegov su sastavni dio.

II. IZVANREDNA POŠILJKA

Članak 5.

Izvanredna pošiljka je željezničko vozilo, s teretom ili bez tereta, koje na određenoj željezničkoj pruzi na kojoj se prevozi ili rabi prekoračuje dopušteni profil željezničkoga vozila (teretni profil) i/ili dopuštenu masu po osovini i/ili dopuštenu masu po duljinskom metru i/ili svojim konstrukcijskim, tehničkim ili drugim svojstvima ne udovoljava propisanim uvjetima, kao i ono željezničko vozilo koje iz nekoga drugog razloga zahtijeva posebne prometno-tehničke uvjete prijevoza.

Članak 6.

Izvanrednim pošiljkama u smislu ovoga Pravilnika smatraju se:

– tereti koji prekoračuju profil željezničkoga vozila (teretni profil) na prijevoznom putu odnosno na dijelu prijevoznoga puta,

– tereti koji nisu osigurani prema UIC-ovim smjernicama za utovar i tereti kod kojih ne postoji jednako vrijedan drugi način osiguravanja,

– krute teretne jedinice tereta na dva ili više vagona s okretnim postoljima odnosno okretnim kliznim postoljima,

– savitljive teretne jedinice tereta dulje od 36 metara tovarene na više vagona bez okretnih postolja,

– pošiljke koje na cijelome prijevoznom putu, na jednome dijelu prijevoznoga puta ili na više dijelova prijevoznoga puta, prekoračuju dopuštenu masu željezničkoga vozila po osovini i/ili po duljinskom metru za više od 2% vlastite mase (tare) vozila,

– željeznička vozila koja su natovarena preko dozvoljene granice tovarenja prema važećem međunarodnom sporazumu,

– željeznički vagoni koji se na dijelu prijevoznoga puta prevoze trajektom, a ne mogu sigurno prelaziti najveći okomiti nagibni kut prijelaznice na trajektu,

– tovarena ili prazna željeznička vozila koja nemaju oznaku da je njihov prijevoz dopušten ili ograničeno dopušten,

– tovareni vagoni s više od osam osovina,

– teretne jedinice koje se bez pretovara ne mogu prevesti do odredišnoga kolodvora, a masa im je veća od 25 t, ili su utovarene na vagone sa spuštenim podom,

– sve druge pošiljke koje moraju biti prevezene prema posebnim prometno-tehničkim uvjetima za siguran tijek prometa,

– vagoni kod kojih je prekoračen rok revizije s obzirom na važenje rastera o održavanju vagona, i to za tovarene vagone više od 14 dana i manje od 6 mjeseci, a za prazne vagone više od 6 mjeseci.

III. OPĆI UVJETI ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA

Odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 7.

(1) Za prijevoz izvanredne pošiljke u unutarnjem prijevozu, željeznički prijevoznici dužni su ishoditi pisano odobrenje upravitelja infrastrukture u Republici Hrvatskoj, a u međunarodnom prometu pisana odobrenja od sudjelujućih upravitelja infrastrukture.

(2) Odobrenje za prijevoz izvanredne pošiljke izdaje se s valjanošću ne kraćom od vremena potrebnoga za prijevoz.

(3) Za više istovrsnih izvanrednih pošiljaka, koje se prevoze na istom prijevoznom putu i pod istim prijevoznim uvjetima, odobrenje se može izdati s valjanošću do 31. siječnja sljedeće kalendarske godine.

(4) Izdano odobrenje može biti opozvano ili promijenjeno onda ako na prijevoznom putu dođe do promjene prijevoznih uvjeta.

(5) Ako predaja izvanredne pošiljke na prijevoz kasni, pa on ne može biti obavljen u roku valjanosti izdanoga odobrenja, tada željeznički prijevoznik mora obnoviti zahtjev ili zatražiti produljenje roka valjanosti odobrenja.

Podnošenje zahtjeva za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 8.

(1) Željeznički prijevoznik upravitelju infrastrukture podnosi pisani zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke.

(2) U pisanom zahtjevu za prijevoz izvanredne pošiljke, ovisno o vrsti, obliku i načinu prijevoza, željeznički prijevoznik navodi podatke i prilaže odgovarajuće priloge u skladu s odredbama članaka 9., 10., 11. i 12. ovoga Pravilnika.

Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje profil željezničkoga vozila (teretni profil)

Članak 9.

(1) U zahtjevu za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje profil željezničkoga vozila (teretni profil), podnositelj zahtjeva mora navesti:

a) svoj naziv i adresu,

b) planirani datum otpreme pošiljke,

c) otpremni i odredišni kolodvor, prijevozni put,

d) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskoga ili manipulativnoga kolosijeka, uz posebnu naznaku ako pri utovaru ili istovaru na elektrificiranim kolosijecima kontaktna mreža može stvarati smetnje,

e) vrstu željezničkoga vozila i njegovu seriju,

f) masu željezničkoga vozila (t),

g) duljinu željezničkoga vozila preko odbojnika (mm),

h) masu željezničkoga vozila po duljinskom metru (t/m),

i) broj osovina i masu željezničkoga vozila po osovini (t/os),

j) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm),

k) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm),

l) podatke o vrsti tereta s grafičkim prikazima u mjerilu 1:20 ili 1:25 (u tlocrtu, pogledu i mjerodavnim uzdužnim i poprečnim presjecima koji obuhvaćaju kritična mjesta na kojima je prekoračen profil željezničkoga vozila – teretni profil) na kojima su naznačene sve potrebne mjere,

m) masu tereta (t),

n) težište tereta ili težište svakoga dijela tereta, ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova,

o) točke oslonaca pošiljke na pod vagona.

(2) Podnositelj zahtjeva obvezan je upravitelju infrastrukture dostaviti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku, ako upravitelj infrastrukture to od njega zatraži.

Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke željezničkoga vozila na vlastitim kotačima

Članak 10.

(1) U zahtjevu za prijevoz izvanredne pošiljke željezničkoga vozila na vlastitim kotačima, podnositelj zahtjeva mora navesti:

a) svoj naziv i adresu,

b) planirani datum otpreme pošiljke,

c) otpremni i odredišni kolodvor, prijevozni put,

d) vrstu željezničkoga vozila i njegovu seriju,

e) masu željezničkoga vozila (t),

f) duljinu željezničkoga vozila preko odbojnika (mm),

g) masu željezničkoga vozila po duljinskom metru (t/m),

h) broj osovina i masu željezničkoga vozila po osovini (t/os),

i) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm),

j) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm),

k) karakteristike koje ne odgovaraju uvjetima tehničkoga jedinstva željeznica,

l) najveće dopuštene brzine (km/h) pri vožnji u pravac i pri vožnji u skretanje za namjeravani način vožnje (kao vučeno vozilo ili na vlastiti pogon),

m) grafičke prikaze u mjerilu 1:20 ili 1:25 (u tlocrtu, pogledu i mjerodavnim uzdužnim i poprečnim presjecima koji obuhvaćaju kritična mjesta na kojima je prekoračen profil željezničkoga vozila – teretni profil) na kojima su naznačene sve potrebne mjere,

n) najmanji polumjer zavoja kroz koji željezničko vozilo može proći,

o) podatke o kočnicama.

(2) Podnositelj zahtjeva obvezan je upravitelju infrastrukture dostaviti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku, ako upravitelj infrastrukture to od njega zatraži.

Zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje najveću dopuštenu masu željezničkoga vozila

Članak 11.

(1) U zahtjevu za prijevoz izvanredne pošiljke koja prekoračuje dopuštenu masu željezničkoga vozila po osovini i/ili duljinskom metru, podnositelj zahtjeva mora navesti:

a) svoj naziv i adresu,

b) planirani datum otpreme pošiljke,

c) otpremni i odredišni kolodvor, prijevozni put,

d) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskog ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku ako pri utovaru ili istovaru na elektrificiranim kolosijecima kontaktna mreža može stvarati smetnje,

e) vrstu željezničkoga vozila i njegovu seriju,

f) masu željezničkoga vozila (t),

g) duljinu željezničkoga vozila preko odbojnika (mm),

h) masu željezničkoga vozila po duljinskom metru (t/m),

i) broj osovina i masu željezničkoga vozila po osovini (t/os),

j) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm),

k) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm).

l) masu tereta (t),

m) težište tereta ili težište svakoga dijela tereta, ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova,

n) točke oslonaca pošiljke na pod vagona,

(2) Podnositelj zahtjeva obvezan je upravitelju infrastrukture dostaviti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku, ako upravitelj infrastrukture to od njega zatraži.

Zahtjev za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka

Članak 12.

(1) U zahtjevu za prijevoz drugih izvanrednih pošiljaka, podnositelj zahtjeva mora navesti:

a) svoj naziv i adresu,

b) planirani datum otpreme pošiljke,

c) otpremni i odredišni kolodvor, prijevozni put,

d) utovarno i istovarno mjesto s naznakom industrijskog ili manipulativnog kolosijeka, uz posebnu naznaku ako pri utovaru ili istovaru na elektrificiranim kolosijecima kontaktna mreža može stvarati smetnje,

e) vrstu željezničkoga vozila i njegovu seriju,

f) masu željezničkoga vozila (t),

g) duljinu željezničkoga vozila preko odbojnika (mm),

h) masu željezničkoga vozila po duljinskom metru (t/m),

i) broj osovina i masu željezničkoga vozila po osovini (t/os),

j) razmak između krajnjih osovina ili razmak između svornjaka okretnih postolja (mm),

k) razmak između osovina unutar okretnoga postolja (mm),

l) masu tereta (t),

m) težište tereta ili težište svakoga dijela tereta, ako se teretna jedinica sastoji od više dijelova,

n) točke oslonaca pošiljke na pod vagona.

(2) Podnositelj zahtjeva obvezan je upravitelju infrastrukture dostaviti i druge podatke ili dokumente koji se odnose na izvanrednu pošiljku, ako upravitelj infrastrukture to od njega zatraži.

Evidencija izvanrednih pošiljaka

Članak 13.

(1) Upravitelj infrastrukture mora voditi evidenciju za svako izdano odobrenje za prijevoz izvanrednih pošiljaka.

(2) Evidencija prijevoza izvanrednih pošiljaka mora sadržavati: broj odobrenja, datum prijama zahtjeva za određivanje uvjeta prijevoza, naziv podnositelja zahtjeva, otpremni i odredišni kolodvor, datum izdavanja odobrenja.

(3) Svi kolodvori na prijevoznom putu vode evidenciju dobivenih prijevoznih uvjeta za prijevoz izvanredne pošiljke.

Određivanje mogućnosti i uvjeta za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 14.

Nakon što primi zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke, upravitelj infrastrukture mora ispitati mogućnosti prijevoza i odrediti posebne uvjete prijevoza za siguran tijek prometa.

Odobravanje ili odbijanje prijevoza izvanredne pošiljke

Članak 15.

(1) Ako upravitelj infrastrukture odobri prijevoz izvanredne pošiljke, tada mora o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva i pisano navesti posebne uvjete prijevoza za siguran tijek prometa i ograničenja za prijevoz izvanredne pošiljke.

(2) Ako upravitelj infrastrukture izvanrednu pošiljku ne može preuzeti na prijevoz zbog tehničkih, prometnih ili sigurnosnih razloga, tada mora o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva uz pisano obrazloženje.

(3) Na podneseni zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke, upravitelj infrastrukture mora odgovoriti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije za 14 dana. Ovaj rok iznimno se može produžiti ako se radi o izvanrednoj pošiljci koja zahtijeva složenije prometno-tehničke uvjete.

Izdavanje pisanoga odobrenja za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 16.

Upravitelj infrastrukture u pisanom odobrenju za prijevoz izvanredne pošiljke mora navesti sve uvjete pod kojima će se izvanredna pošiljka prevoziti na željezničkim prugama na njegovom području.

Uvjeti koje željeznički prijevoznik mora ispuniti prije prijevoza izvanredne pošiljke

Članak 17.

Izvanredna pošiljka smije biti prevezena onda ako željeznički prijevoznik ispuni sljedeće uvjete:

a) da je odobren podneseni zahtjev za prijevoz izvanredne pošiljke,

b) da je pregledom ustanovio da izvanredna pošiljka odgovara uvjetima propisanim od upravitelja infrastrukture,

c) da vozilo na kojem se prevozi izvanredna pošiljka ima odgovarajuće konstruktivne elemente koji omogućuju siguran prijevoz izvanredne pošiljke,

d) da je pregledom ustanovio da mjere (duljina, širina i visina), masa i težište izvanredne pošiljke odgovaraju tvrdnjama i crtežima priloženima zahtjevu za prijevoz,

e) da je na vagon i teretni list stavljen listić za označavanje izvanredne pošiljke prikazan u Prilogu I. ovoga Pravilnika,

f) da je kritična točka na izvanrednoj pošiljci označena listićem za označavanje kritične točke prikazanim u Prilogu II. ovoga Pravilnika, u slučaju kada je njezin položaj uvjetovan voznim smjerom,

g) da su osigurani pratitelji onda kada je praćenje obvezno, ili kada je ono ugovoreno, te da su oni spremni pridržavati se uputa mjerodavnoga osoblja upravitelja infrastrukture,

h) da su pratitelji izvanredne pošiljke pojedinačno upoznati sa sigurnosnim mjerama kojih se moraju pridržavati tijekom prijevoza,

i) da, kada se to od njega zatraži, uzemlji izvanrednu pošiljku koja treba biti prevezena na elektrificiranim prugama,

j) da su natovareni predmeti učvršćeni tako da se ne mogu pomicati čak ni pod utjecajem udara i drugih kretanja neizbježnih pri normalnim prijevoznim uvjetima (o provjeri tih uvjeta za osobito teške terete, ili za terete koji se prevoze zakvačeni na nosače posebnih vagona, željeznički prijevoznik upravitelju infrastrukture mora proslijediti sve podatke i odgovarajuće skice o natovarenom teretu i pisanu izjavu da je učvršćivanje obavljeno na siguran način),

k) da izvanrednu pošiljku na prijevoz preda pravodobno, kako bi do odredišnoga kolodvora mogla biti prevezena u roku propisanome u prijevoznim uvjetima.

IV. POSEBNI UVJETI PRIJEVOZA ZA SIGURAN TIJEK PROMETA

Određivanje posebnih uvjeta prijevoza za siguran tijek prometa i zaštitnih mjera pri prijevozu izvanrednih pošiljaka

Članak 18.

(1) U cilju osiguravanja urednoga i sigurnoga prijevoza izvanrednih pošiljaka, osiguravanja urednoga i sigurnoga prometa drugih vlakova i sprječavanja možebitnoga oštećivanja željezničke infrastrukture na prijevoznom putu izvanredne pošiljke, pri prijevozu svake izvanredne pošiljke upravitelj infrastrukture mora odrediti odgovarajuće posebne uvjete prijevoza za siguran tijek prometa, a po potrebi i odgovarajuća ograničenja te prometne i tehničke zaštitne mjere.

(2) Pri prijevozu izvanredne pošiljke, s obzirom na njena svojstva i uvjete na prijevoznom putu, upravitelj infrastrukture po potrebi određuje sljedeće prometne i tehničke zaštitne mjere u sklopu posebnih uvjeta prijevoza za siguran tijek prometa:

a) dopuštenu brzinu vlaka u koji je uvrštena izvanredna pošiljka na prijevoznom putu odnosno na dijelovima prijevoznoga puta

b) dopuštenu brzinu vlaka u koji je uvrštena izvanredna pošiljka preko skretnica u pravac i u skretanje, kao i preko kritičnih mjesta na pruzi na prijevoznom putu odnosno na dijelovima prijevoznoga puta,

c) kolosijeke u kolodvorima na prijevoznom putu na koje ne smije biti primljen vlak u koji je uvrštena izvanredna pošiljka odnosno kolosijeke po kojima je dopušten prijevoz,

d) mjesto za uvršćivanje pomoćnoga vagona s potrebnim alatom i osobljem u sastavu vlaka s izvanrednom pošiljkom,

e) kolosijek na višekolosiječnoj pruzi po kojem mora voziti vlak s izvanrednom pošiljkom i/ili smije li voziti po nepravilnom kolosijeku na dvokolosiječnoj pruzi,

f) zabranu mimoilaženja i pretjecanja vlaka s izvanrednom pošiljkom s drugim vlakovima na usporednoj, dvokolosiječnoj i višekolosiječnoj pruzi,

g) slobodnost susjednih kolosijeka od međnika pri vožnji vlaka s izvanrednom pošiljkom,

h) zabranu da izvanredne pošiljke pri manevriranju budu odbacivane ili da drugi vagoni budu odbacivani na njih,

i) zabranu spuštanja izvanredne pošiljke preko spuštalice u ranžirnom kolodvoru

j) zabranu zaustavljanja izvanredne pošiljke ručnom papučom i kolosiječnom kočnicom,

k) kolodvore u kojima će biti obavljani tehnički pregledi izvanredne pošiljke te podmazivanje i opskrbljivanje samohodnih vozila pogonskim gorivom i slični poslovi,

l) mjesto u vlaku na koje smije biti uvrštena izvanredna pošiljka,

m) poduzimanje odgovarajućih zaštitnih mjera pri prijevozu izvanredne pošiljke na elektrificiranim prugama,

n) poduzimanje radova na ojačavanju pruge i pružnih građevina ili na privremenom izmicanju stabilnih postrojenja,

o) pregled pruge i dijelova željezničkih infrastrukturnih podsustava prije i/ili poslije prijevoza izvanredne pošiljke,

p) poduzimanje drugih prometnih i tehničkih zaštitnih mjera.

(3) Pri prijevozu izvanredne pošiljke i određivanju posebnih uvjeta prijevoza za siguran tijek prometa, moraju se poštivati i drugi propisi kojima je to uređeno.

Praćenje izvanredne pošiljke

Članak 19.

(1) Ovisno o vrsti i posebnosti izvanredne pošiljke, kao i o tehničkom uporabnom stanju željezničke infrastrukture na prijevoznom putu, upravitelj infrastrukture određuje mora li izvanredna pošiljka tijekom prijevoza biti praćena.

(2) Izvanrednu pošiljku, koja mora biti praćena zbog davanja uputa i/ili zbog obavljanja nadzora i posluživanja pri prijevozu, mora pratiti mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture i/ili pratitelj kojega odredi željeznički prijevoznik.

(3) U posebnim uvjetima prijevoza za siguran tijek prometa mora biti navedeno tko će pratiti izvanrednu pošiljku.

(4) Ako tijekom praćenja izvanredne pošiljke mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture ustanovi da je posebne uvjete prijevoza za siguran tijek prometa potrebno djelomično izmijeniti u smislu povećanja sigurnosti prometa, tada je mjerodavna stručna osoba ovlaštena učiniti te izmjene.

(5) Pratitelju izvanredne pošiljke kojega odredi, željeznički prijevoznik mora uručiti iskaznicu za pratitelja i upoznati ga sa sigurnosnim mjerama kojih se mora pridržavati.

Pregled izvanredne pošiljke i preuzimanje na prijevoz

Članak 20.

(1) Željeznički prijevoznik izvanrednu pošiljku smije prevesti samo onda ako ju je prethodno pregledao i ustanovio da odgovara uvjetima propisanim od upravitelja infrastrukture.

(2) Upravitelj infrastrukture može odrediti da pri pregledu izvanredne pošiljke prije prijevoza sudjeluje i ovlašteno stručno osoblje upravitelja infrastrukture.

Planiranje, objavljivanje, nadzor i praćenje prijevoza izvanredne pošiljke

Članak 21.

Upravitelj infrastrukture mora pratiti i nadzirati prijevoz izvanrednih pošiljaka na željezničkim prugama u Republici Hrvatskoj.

Članak 22.

(1) Upravitelj infrastrukture s uvjetima prijevoza izvanredne pošiljke mora pisano upoznati službeno osoblje upravitelja infrastrukture na prijevoznom putu kojega se to tiče.

(2) Planiranje, objavljivanje, nadzor i praćenje prijevoza izvanredne pošiljke, upravitelj infrastrukture pobliže uređuje u provedbenoj uputi.

Otprema vlakova s izvanrednom pošiljkom

Članak 23.

(1) Upravitelj infrastrukture mora prije otpreme vlaka s izvanrednom pošiljkom obavijestiti službeno osoblje upravitelja infrastrukture na prijevoznom putu o prijevozu izvanredne pošiljke, uz navođenje broja odobrenja.

(2) Upravitelj infrastrukture mora pisano obavijestiti osoblje vlaka o prijevozu izvanredne pošiljke i o uvjetima za prijevoz izvanredne pošiljke.

(3) Pri prijevozu izvanredne pošiljke mora se tražiti dopuštenje za otpremu vlaka između dva susjedna kolodvora i isto pisano evidentirati.

(4) Postupak otpreme i prijevoza izvanredne pošiljke te izdavanja i primopredaje dokumenata, upravitelj infrastrukture detaljnije uređuje u provedbenoj uputi.

V. PROPISIVANJE UVJETA ZA PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA

Proračun i ustanovljivanje prostora potrebnoga za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 24.

Jedinstveni način proračunavanja i ustanovljivanja prostora potrebnoga za prijevoz izvanrednih pošiljaka na željezničkim prugama u Republici Hrvatskoj uključuje:

– određivanje kritičnih točaka profila željezničkoga vozila (teretnoga profila),

– određivanje potrebne poprečne udaljenosti i potrebne udaljenosti po visini za prijevoz izvanredne pošiljke,

– određivanje raspoložive udaljenosti za prijevoz izvanredne pošiljke,

– određivanje dodatka za vodoravni luk i pravac,

– određivanje dodatka za nepravilnosti u kolosijeku.

Kritične točke prekoračivanja profila željezničkoga vozila (teretnoga profila)

Članak 25.

(1) Kritične točke prekoračivanja profila željezničkoga vozila (teretnoga profila) su točke koje prekoračuju profil željezničkoga vozila (teretni profil) na određenim željezničkim prugama ili dijelovima željezničkih pruga na prijevoznom putu.

(2) Položaj kritične točke određuje se kao:

– udaljenost kritične točke od ravnine koja prolazi kroz uzdužnu vagonsku os i okomita je na ravninu kolosijeka koja prolazi gornjim rubovima tračnica,

– udaljenost kritične točke od gornjega ruba tračnice,

– udaljenost kritične točke od osovine vagona prema sredini vagona ili prema kraju vagona.

Potrebne udaljenosti za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 26.

(1) Potrebna poprečna udaljenost i potrebna udaljenost po visini su izračunate vrijednosti mjerodavne za ustanovljivanje prostora potrebnoga za prijevoz izvanredne pošiljke.

(2) Potrebna poprečna udaljenost je zbroj:

– udaljenosti kritične točke od ravnine koja prolazi kroz uzdužnu vagonsku os i okomita je na ravninu kolosijeka koja prolazi gornjim rubovima tračnica,

– dodatka za vodoravni luk i pravac,

– dodatka za nepravilnosti u kolosijeku.

(3) Dodatci za vodoravni luk i pravac i za nepravilnosti u kolosijeku računaju se prema odredbama članaka 28. i 29. ovoga Pravilnika.

(4) Potrebna udaljenost po visini je zbroj visine kritične točke iznad gornjega ruba tračnice i odgovarajuće vrijednosti uspravnih udaljenosti okomitih na ravninu kolosijeka iz tablice 1 u članku 29. ovoga Pravilnika.

Raspoložive udaljenosti za prijevoz izvanredne pošiljke

Članak 27.

(1) Raspoložive udaljenosti su granične udaljenosti o kojima ovise mogućnost i uvjeti za prijevoz izvanredne pošiljke, a koje omogućuje željeznička pruga s pružnim građevinama, postrojenjima i opremom.

(2) Vrijednosti raspoloživih udaljenosti upravitelj infrastrukture za željezničke pruge na svom području ustanovljuje na temelju mjerenja ili na temelju već poznatoga položaja pružnih građevina, postrojenja i opreme.

(3) Izvanredna pošiljka na željezničkim prugama odnosno dijelovima željezničkih pruga smije se prevoziti samo onda ako su raspoložive udaljenosti iz stavka 1. ovoga članka veće od izračunatih potrebnih udaljenosti za prijevoz izvanredne pošiljke iz članka 26. ovoga Pravilnika.

Određivanje dodatka za vodoravni luk i pravac

Članak 28.

(1) Na slici 1 shematski je prikazana izvanredna pošiljka s kritičnim točkama i udaljenostima, gdje su:

A B, C i D – kritične točke

b – udaljenosti kritičnih točaka od ravnine koja prolazi kroz uzdužnu vagonsku os i okomita je na ravninu kolosijeka koja prolazi gornjim rubovima tračnica

h – visine kritičnih točaka iznad gornjega ruba tračnice (GRT)

nu – udaljenost kritične točke od svornjaka okretnoga postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskoga vagona prema sredini vagona (unutarnje točke)

nv – udaljenost kritične točke od svornjaka okretnoga postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskoga vagona prema kraju vagona (vanjske točke)

a – razmak između svornjaka okretnih postolja odnosno osovina kod dvoosovinskoga vagona

p – razmak između osovina u okretnom postolju

(2) Način određivanja dodataka za vodoravni luk i pravac prikazan je u Prilozima III., IV. i V. ovoga Pravilnika.

Slika 1 IZVANREDNA POŠILJKA S KRITIČNIM TOČKAMA I UDALJENOSTIMA

Određivanje dodatka za nepravilnosti u kolosijeku

Članak 29.

(1) Dodatak za nepravilnosti u kolosijeku sadrži:

– dodatak uslijed nepravilnosti u kolosijeku,

– oscilacije izvanredne pošiljke,

– sigurnosni razmak između izvanredne pošiljke i fizičke zapreke.

(2) Dodatkom za nepravilnosti u kolosijeku obuhvaćene su svi dodatci koji nisu sadržani u dodatku za vodoravni luk i pravac. U tablici 1 dane su granične vrijednosti toga dodatka ovisno o brzini kojom se izvanredna pošiljka prevozi te o visini njezinih kritičnih točaka iznad gornjega ruba tračnice.

(3) Vrijednosti za potrebne dodatke iz ovoga članka odnose se na udaljenost između izvanredne pošiljke i fizičke zapreke (tunelski zid i slično), ali ne i na udaljenost između izvanredne pošiljke i točaka kontaktne mreže pod naponom, koja je propisana u člancima 42. i 43. ovoga Pravilnika.

(4) U iznimnim slučajevima, upravitelj infrastrukture vrijednosti iz tablice 1 za određene željezničke pruge odnosno dijelove željezničkih pruga može smanjiti. Kriteriji prema kojima se određuje primjena smanjenja vrijednosti iz tablice 1 su:

– tehničko stanje željezničke pruge,

– dopuštena odstupanja za održavanje kolosijeka i kolosiječne osi u odnosu na projektiranu kolosiječnu os,

– učestalost periodičnih pregleda željezničke pruge.

(5) Brzina kojom izvanredna pošiljka smije biti prevožena na željezničkim prugama odnosno dijelovima željezničkih pruga ovisi o raspoloživoj udaljenosti koja mora biti veća od potrebne udaljenosti i o visini kritične točke iznad gornjega ruba tračnice.

Tablica 1

h – visina kritične točke izvanredne pošiljke iznad gornjega ruba tračnice.

Specifičnost prijevoza izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama

Članak 30.

(1) Za normalno odvijanje prometa na susjednom kolosijeku dvokolosiječne željezničke pruge ili na susjednom kolosijeku usporedne željezničke pruge, polovica širine za susjedni kolosijek mora biti uzeta u iznosu od 1675 mm. Ta polovica širine zamjenjuje fizičku zapreku. Razmak između kolosijeka u tome slučaju mora biti jednak ili veći od zbroja navedene polovice širine (1675 mm) i potrebne poprečne udaljenosti izvanredne pošiljke.

(2) Istodoban prijevoz izvanrednih pošiljaka na oba kolosijeka dvokolosiječne željezničke pruge mora biti obavljen prema odredbama članaka 33., 34., 35. i 36. ovoga Pravilnika.

Pravila za prijevoz izvanrednih pošiljaka na jednokolosiječnim i dvokolosiječnim željezničkim prugama

Članak 31.

(1) Ovisno o vrsti i mjerama izvanredne pošiljke te o broju kolosijeka na otvorenoj pruzi, propisuju se sljedeća pravila i postupci za prijevoz izvanrednih pošiljaka s obzirom na primijenjene posebne uvjete prijevoza za siguran tijek prometa:

– Pravilo A za prijevoz izvanrednih pošiljaka na jednokolosiječnim željezničkim prugama (prijevoz bez posebnih uvjeta),

– Pravilo B za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama (dopušteno mimoilaženje s izvanrednim pošiljkama),

– Pravilo C za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama (zabranjeno mimoilaženje s izvanrednim pošiljkama),

– Pravilo D za prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama (zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima),

– Pravilo E za prijevoz izvanrednih pošiljaka na svim željezničkim prugama (prijevoz uz posebno određene uvjete).

Pravilo A za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 32.

Pravilo A odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na jednokolosiječnim željezničkim prugama bez dopunskih posebnih uvjeta prijevoza za siguran tijek prometa.

Pravilo B za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 33.

(1) Pravilo B odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi dopušteno mimoilaženje s vlakovima koji na susjednom kolosijeku prevoze izvanredne pošiljke koje su također u skladu s pravilom B.

(2) Pravilo B primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke na strani prema susjednom kolosijeku:

– pri osnom razmaku između kolosijeka od 3500 mm poprečno ne prelazi 1675 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka od 3600 mm poprečno ne prelazi 1725 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka od 3800 mm poprečno ne prelazi 1825 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka od 3900 mm poprečno ne prelazi 1875 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka od 4000 mm poprečno ne prelazi 1925 mm.

Pravilo C za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 34.

(1) Pravilo C odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi zabranjeno mimoilaženje s vlakovima koji prevoze izvanredne pošiljke s prekoračenim profilom željezničkoga vozila (teretnim profilom) po širini na susjednom kolosijeku.

(2) Pravilo C primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke na strani prema susjednom kolosijeku:

– pri osnom razmaku između kolosijeka 3500 mm poprečno prelazi 1675 mm do najviše 1775 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka 3600 mm poprečno prelazi 1725 mm do najviše 1875 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka 3800 mm poprečno prelazi 1825 mm, do najviše 2075 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka 3900 mm poprečno prelazi 1875 mm, do najviše 2175 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka 4000 mm poprečno prelazi 1925 mm, do najviše 2275 mm.

Pravilo D za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 35.

(1) Pravilo D odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka na dvokolosiječnim željezničkim prugama i usporednim željezničkim prugama, ako je na otvorenoj pruzi zabranjeno mimoilaženje sa svim vlakovima na susjednom kolosijeku. Sa susjednoga kolosijeka moraju se ukloniti sva vozila ili predmeti koji bi mogli ometati prijevoz izvanredne pošiljke.

(2) Pravilo D primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada na dvokolosiječnim i usporednim prugama potrebna udaljenost izvanredne pošiljke na strani prema susjednom kolosijeku:

– pri osnom razmaku između kolosijeka 3500 mm poprečno prelazi 1775 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka 3600 mm poprečno prelazi 1875 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka 3800 mm poprečno prelazi 2075 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka 3900 mm poprečno prelazi 2175 mm,

– pri osnom razmaku između kolosijeka 4000 mm poprečno prelazi 2275 mm.

Pravilo E za prijevoz izvanrednih pošiljaka

Članak 36.

(1) Pravilo E odnosi se na prijevoz izvanrednih pošiljaka kada se u posebnim slučajevima izvanredna pošiljka mora prevoziti posebnim vlakom uz obveznu pratnju.

(2) Pravilo E primjenjuje se na prijevoz izvanredne pošiljke kada se izvanredna pošiljka zbog razlike manje od 40 mm, ili negativne razlike, između raspoložive i potrebne udaljenosti prema odredbama članaka 37. i 38. ovoga Pravilnika prevozi uz posebno određene uvjete i u slučajevima kada se izvanredna pošiljka mjestimice mora poprečno pomicati lijevo ili desno od od kolosiječne osi.

VI. PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA PREMA POSEBNIM UVJETIMA PRIJEVOZA ZA SIGURAN TIJEK PROMETA

Prijevoz izvanrednih pošiljaka smanjenom brzinom

Članak 37.

(1) Ako izvanredna pošiljka na nekoj pruzi ili na nekome njezinu dijelu ne može biti prevezena brzinom propisanom voznim redom, tada upravitelj infrastrukture, ovisno o razlici raspoložive i potrebne udaljenosti prema tablici 1 iz članka 29. ovoga Pravilnika, na dijelu željezničke pruge uz prepreku prijevoz izvanredne pošiljke može dopustiti smanjenom voznom brzinom.

(2) Ako je prethodnom provjerom relativnoga položaja kolosijeka i pružnih građevina, postrojenja i opreme ustanovljeno da je razlika između raspoložive i potrebne udaljenosti manja od 40 mm, tada upravitelj infrastrukture na dijelu željezničke pruge uz prepreku prijevoz izvanredne pošiljke može dopustiti najmanje brzinom ljudskoga hoda (oko 5 km/h).

(3) Izvanrednu pošiljku iz stavka 2. ovoga članka obvezatno mora pratiti mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture.

Prijevoz izvanrednih pošiljaka na posebnim vagonima koji omogućuju pomicanje tereta

Članak 38.

(1) Ako je razlika između raspoložive i potrebne udaljenosti manja od 40 mm, prijevoz izvanredne pošiljke mora se obaviti na posebnim vagonima konstruiranima za moguća vodoravna i okomita pomicanja tereta, dotično za promjenu njegova položaja onda kada vagoni dođu na mjesto zapreke.

(2) Izvanredne pošiljke iz stavka 1. ovoga članka mora pratiti mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture.

Prijevoz izvanrednih pošiljka uz posebne radove na željezničkoj pruzi

Članak 39.

Samo iznimno, uz određivanje posebnih mjera za siguran tijek prometa koje sadrže i posebnu organizaciju prometa drugih vlakova u tim uvjetima, upravitelj infrastrukture može na prijevoznom putu za potrebe prijevoza izvanredne pošiljke dopustiti uklanjanje ploča s glavnih signala, skretničkih signala, dijelova ograda na mostovima te dijelova drugih postrojenja, ili posebnim radovima na kolosijeku privremeno prilagoditi smjer i niveletu kolosijeka.

Prijevoz izvanrednih pošiljaka s prekoračenjem dopuštene mase željezničkih vozila

Članak 40.

Za izvanredne pošiljke koje na željezničkim prugama odnosno na dijelu željezničkih pruga na prijevoznom putu prekoračuju dopuštenu masu željezničkih vozila po osovini ili duljinskom metru za više od 2 % vlastite mase (tare) vozila, a koje je prema ocjeni upravitelja infrastrukture moguće prevesti, određuju se, ovisno o tehničkom stanju željezničke pruge i pružnih građevina, sljedeći posebni uvjeti prijevoza za siguran tijek prometa:

– smanjena brzina prijevoza,

– po potrebi razdvajanje vozila s izvanrednom pošiljkom od ostalih teških vozila u vlaku potrebnim brojem međuvagona (tovarenih ili praznih), čija masa po duljinskom metru za svako vozilo ne smije biti veća od 6,4 t/m za željezničke pruge koje udovoljavaju kategoriji modela opterećenja od B2 do E5 odnosno 3,5 t/m za željezničke pruge koje udovoljavaju kategoriji modela opterećenja od A’ do B1,

– po potrebi pregled željezničke pruge i pružnih građevina nakon obavljenoga prijevoza.

VII. PRIJEVOZ IZVANREDNIH POŠILJAKA NA ELEKTRIFICIRANIM PRUGAMA

Posebni uvjeti za prijevoz izvanrednih pošiljaka na elektrificiranim prugama

Članak 41.

Ako se izvanredna pošiljka prevozi na elektrificiranoj željezničkoj pruzi, tada upravitelj infrastrukture ovisno o sustavu električne vuče i razmaku između najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže određuje posebne uvjete prijevoza za siguran tijek prometa na elektrificiranoj željezničkoj pruzi.

Članak 42.

Izvanredna pošiljka može se prevesti bez posebnih uvjeta prijevoza za siguran tijek prometa na elektrificiranoj željezničkoj pruzi i u pravilu bez uzemljivanja, ako su zadovoljeni sigurnosni razmaci između najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže, koji iznose:

– 340 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim jednofaznim sustavom 25 kV, 50 Hz,

– 270 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim istosmjernim sustavom 3 kV.

Članak 43.

Ako pri prijevozu izvanredne pošiljke ne mogu biti osigurani sigurnosni razmaci navedeni u članku 42. ovoga Pravilnika, onda se izvanredna pošiljka može prevesti uz primjenu sljedećih zaštitnih mjera:

a) teret mora biti uzemljen, a kontaktna mreža ostaje pod naponom kada razmak između najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže iznosi:

– manje od 340 mm do uključivo 270 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim jednofaznim sustavom 25 kV, 50 Hz,

– manje od 270 mm do uključivo 150 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim istosmjernim sustavom 3 kV.

b) teret mora biti uzemljen, a napon u kontaktnoj mreži mora biti isključen kada razmak između najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže iznosi:

– manje od 270 mm do uključivo 100 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim jednofaznim sustavom 25 kV, 50 Hz,

– manje od 150 mm do uključivo 100 mm, na željezničkim prugama elektrificiranim istosmjernim sustavom 3 kV.

Članak 44.

(1) Ako se izvanredna pošiljka prevozi na željezničkim prugama elektrificiranima samo jednim sustavom električne vuče, tada se primjenjuje granična vrijednost razmaka najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže propisana za taj sustav električne vuče.

(2) Ako se izvanredna pošiljka prevozi na željezničkim prugama elektrificiranima različitim sustavima električne vuče, tada se primjenjuje najnepovoljnija granična vrijednost razmaka između najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže.

Članak 45.

(1) Izvanredna pošiljka iznimno može biti preuzeta na prijevoz i kada razmak najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže iznosi manje od 100 mm, ali uz primjenu sljedećih posebnih uvjeta prijevoza za siguran tijek prometa:

– teret mora biti uzemljen, a napon u kontaktnoj mreži isključen,

– brzina vlaka koji prevozi izvanrednu pošiljku smije biti najviše 10 km/h na dijelu pruge na kojemu je razmak najbližih dijelova izvanredne pošiljke i kontaktne mreže manji od 100 mm

– izvanrednu pošiljku mora pratiti mjerodavna stručna osoba upravitelja infrastrukture, koja može odrediti dodatne uvjete za siguran tijek prometa,

– između strojovođe i mjerodavne stručne osobe upravitelja infrastrukture mora biti osigurana radioveza,

– prigodom prijevoza noću ili kroz tunele mora biti omogućeno osvjetljavanje izvanredne pošiljke i kontaktne mreže.

(2) Uz posebne uvjete prijevoza za siguran tijek prometa iz stavka 1. ovoga članka, mogu se primijeniti i druge zaštitne mjere, kao što su:

– namještanje na sam teret klizača sličnoga klizaču pantografa na elektrovučnom vozilu, čija tvrdoća kliznih površina mora biti manja od tvrdoće kontaktnoga vodiča,

– primjena štitnih vagona s potpornim valjcima ili klizačima,

– mjestimično podizanje ili uklanjanje kontaktne mreže.

Uzemljivanje izvanrednih pošiljaka

Članak 46.

(1) Uzemljivanje izvanrednih pošiljaka provodi se u slučajevima kada je to propisano odredbama članaka 43. i 45. ovoga Pravilnika.

(2) Veza između tereta i vodiča za uzemljivanje te između vodiča za uzemljivanje i vagonskoga postolja mora biti čvrsta i pouzdana.

(3) Postupak, način i izvedbu uzemljenja, upravitelj infrastrukture detaljnije uređuje u provedbenoj uputi.

Članak 47.

Za prijevoz uzemljenih izvanrednih pošiljaka na elektrificiranim željezničkim prugama moraju biti uporabljeni vagoni opremljeni otvorima ili vijcima za pričvršćenje vodiča za uzemljivanje za vagonsko postolje, na kojima je električna veza između vagonskoga postolja i kotača ispravna i pouzdana.

VIII. PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Upravitelj infrastrukture donijet će provedbenu uputu za primjenu ovoga Pravilnika u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(2) Upravitelj infrastrukture dužan je provedbenu uputu iz stavka 1. ovoga članka dati na uvid željezničkom prijevozniku.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Na dan početka primjene ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prijevozu izvanrednih pošiljaka (Službeni vjesnik HŽ Hrvatskih željeznica, br. 9/04.), naveden u članku 99. stavku 3. točki 9. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu (»Narodne novine«, br. 40/07).

Članak 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/07-02/48

Urbroj: 530-08-08-138

Zagreb, 11. prosinca 2008.

Ministar
mora, prometa i infrastrukture
Božidar Kalmeta, v. r.

PRILOG I.

LISTIĆ ZA IZVANREDNE POŠILJKE (NA PLAVOJ ILI BIJELOJ PODLOZI)

(uz članak 17. podstavak e)

Približna veličina: 210 x 210/50 mm

PRILOG II.

LISTIĆ ZA OZNAČAVANJE KRITIČNE TOČKE (PLAVO SLOVO »O« U BIJELOM POLJU NA PLAVOJ PODLOZI)

(uz članak 17. podstavak f)

PRILOG III.

DODATAK ZA VODORAVNI LUK I PRAVAC ZA UNUTARNJE TOČKE

(uz članak 28.)

1) Dodatak za unutarnju točku (Du) na kolosijeku u pravcu i vodoravnom luku polumjera r jednakoga ili većega od 250 m izračunava se prema izrazu:

a – razmak između osovina

nu – unutarnja udaljenost kritičnih točaka od svornjaka okretnoga postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskog vagona prema sredini vagona (unutarnje točke)

p – razmak između osovina u okretnom postolju (m)

r – polumjer vodoravnoga luka (m)

C – dodatna veličina u mm kojom se uzimaju u obzir dopuštena proširenja na kolosijeku i moguće pomicanje u osovinskom ležaju, svornjaku i kolijevci, koja iznosi:

– u pravcu (r = ∞) – 42,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 2000 m – 42,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1500 m – 44,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1000 m – 46,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 700 m – 48,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 600 m – 50,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera < 600 m – 52,5 mm

Dodatna veličina "C" izračunava se prema izrazu:

, u kojem je:

l – širina kolosijeka u ovisnosti od polumjera vodoravnog luka, koja iznosi:

– u pravcu (r = ∞) – 1445 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 2000 m – 1445 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1500 m – 1449 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1000 m – 1453 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 700 m – 1457 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 600 m – 1461 mm

– u vodoravnom luku polumjera < 600 m – 1465 mm

d – 1410 mm tj. udaljenost između vijenca kotača pri najvećoj istrošenosti mjerena 10 mm ispod kruga kotrljanja

q – moguće poprečno pomicanje krajnjih osovina iz srednjega položaja na obje strane (pri najvećoj istrošenosti) između prstena ležaja i rukavca osovine i između nosača osovine i kućišta osovinskoga ležaja,

w – moguće vodoravno pomicanje svornjaka okretnih postolja i kolijevke iz srednjega položaja na obje strane

Uzima se: q + w = 25 mm.

Za unutarnju točku dodatak za vodoravni luk veći je na unutarnjoj strani vodoravnoga luka.

Za vanjsku stranu vodoravnoga luka dovoljno je ako se ostvaruje dodatak za vodoravni luk veličine 53 mm.

2) Dodatak za vodoravni luk unutarnje točke u vodoravnom luku polumjera r manjega od 250 m (Du) izračunava se prema izrazu:

Članovi ∆Xu i ∆bu izračunavaju se prema izrazima:

bu – udaljenost kritične točke u širinu od uzdužne vagonske osi u metrima.

PRILOG IV.

DODATAK ZA VODORAVNI LUK I PRAVAC ZA VANJSKE TOČKE

(uz članak 28.)

1) Dodatak za vodoravni luk za vanjsku točku (Dv) na vanjskoj strani vodoravnog luka polumjera r jednakoga ili većega od 250 m izračunava se prema izrazu:

Dodatak za vodoravni luk za vanjsku točku (Dv) na unutarnjoj strani vodoravnoga luka polumjera r jednakoga ili većega od 250 m izračunava se prema izrazu:

Dodatak za kolosijek u pravcu (Dv(r=∞)) izračunava se prema izrazu:

a – razmak između osovina

nv – unutarnja udaljenost kritičnih točaka od svornjaka okretnoga postolja odnosno od osovine kod dvoosovinskoga vagona prema kraju vagona (vanjske točke)

p – razmak između osovina u okretnom postolju (m)

r – polumjer vodoravnoga luka (m)

C – dodatna veličina u mm kojom se uzimaju u obzir dopuštena proširenja na kolosijeku i moguće pomicanje u osovinskom ležaju, svornjaku i kolijevci, koja iznosi:

– u pravcu (r = ∞) – 42,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 2000 m – 42,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1500 m – 44,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1000 m – 46,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 700 m – 48,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 600 m – 50,5 mm

– u vodoravnom luku polumjera < 600 m – 52,5 mm

Dodatna veličina »C« izračunava se prema izrazu:

, u kojem je:

l – širina kolosijeka u zavisnosti od polumjera vodoravnoga luka, koja iznosi:

– u pravcu (r = ∞) – 1445 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 2000 m – 1445 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1500 m – 1449 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 1000 m – 1453 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 700 m – 1457 mm

– u vodoravnom luku polumjera ≥ 600 m – 1461 mm

– u vodoravnom luku polumjera < 600 m – 1465 mm

d – 1410 mm tj. udaljenost između vijenca kotača pri najvećoj istrošenosti mjerena 10 mm ispod kruga kotrljanja

q – moguće poprečno pomicanje krajnjih osovina iz srednjeg položaja na obje strane (pri najvećoj istrošenosti) između prstena ležaja i rukavca osovine i između nosača osovine i kućišta osovinskoga ležaja,

w – moguće vodoravno pomicanje svornjaka okretnih postolja i kolijevke iz srednjega položaja na obje strane

Uzima se: q + w = 25 mm.

Kod vanjske točke po pravilu je dodatak na vanjskoj strani (Dv) veći nego dodatak na unutarnjoj strani (Dv). Prema izrazima (4) i (5) smanjuje se utjecaj udaljenosti krajnjih osovina u okretnom postolju na dodatak u vodoravnom luku s vanjske strane (Dv) i povećava na dodatak s unutarnje strane (Dv).

Dodatak za vodoravni luk na unutarnjoj strani vodoravnoga luka zbog toga kod udaljenosti vanjske točke od nv = 0 m do otprilike nv = 1 m može biti veći nego na vanjskoj strani vodoravnoga luka.

Da bi se ovo uzelo u obzir, dovoljno je da se s unutarnje strane vodoravnoga luka uzme dodatak za slučaj r = ∞ te doda 10 mm i time je utjecaj udaljenosti krajnjih osovina u okretnom postolju uračunat.

Proračun prema izrazu (5) često daje manje vrijednosti.

2) Dodatak za vodoravni luk vanjske točke u vodoravnom luku polumjera r manjega od < 250 m izračunava se prema izrazima:

za vanjsku stranu vodoravnog luka

za unutarnju stranu vodoravnog luka.

Članovi ∆Xv i ∆bv izračunavaju se prema izrazima:

bv – udaljenost kritične točke u širinu od uzdužne vagonske osi u metrima.

PRILOG V.

UTJECAJ UDALJENOSTI OSOVINA U OKRETNOM POSTOLJU NA DODATAK ZA VODORAVNI LUK

(uz članak 28.)

Utjecaj udaljenosti osovina u okretnom postolju izračunava se prema izrazu:

p – razmak između osovina u okretnom postolju

r – polumjer vodoravnoga luka (m)