Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra, te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

NN 10/2009 (23.1.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra, te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

234

Na temelju članka 40. stavka 4. Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 140/05, 82/06 i 129/08) ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIKUPLJANJA PODATAKA, VOĐENJU REGISTRA, TE UVJETIMA KORIŠTENJA PODATAKA O ŠUMSKIM POŽARIMA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra, te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine« broj 126/06, 101/07 i 74/08) u članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za šumske požare koji opožare površinu od najmanje 50 hektara Trgovačko društvo i Šumarska savjetodavna služba dužni su voditi i dodatne podatke koji uključuju razinu štete (mala, srednja ili velika) te lokaciju.

Dosadašnji stavci 2. do 6. postaju stavci 3. do 7.

Članak 2.

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi:

»Članak 7a.

Ministarstvo je dužno do 1. srpnja svake godine za potrebe Europskog informacijskog sustava za šumske požare (EFFIS) dostaviti Zajedničkom istraživačkom centru Europske komisije sljedeće podatke o svakom šumskom požaru koji se dogodio na području Republike Hrvatske tijekom prethodne godine:

– datum i vrijeme prve uzbune

– datum i vrijeme prve intervencije

– datum i vrijeme ugašenja

– lokaciju izbijanja požara na razini jedinice lokalne samouprave

– ukupna opožarena površina

– razdiobu opožarene površine na šume, ostalo šumsko zemljište i nešumsko zemljište

– vjerojatni uzrok požara.

Podaci se dostavljaju datotekama u formatu ASCII odvojeni zarezom (tj. CSV – vrijednosti odvojene zarezom). Svaki požar je jedna stavka datoteke.«

Članak 3.

Obrasci ŠP-1 i ŠP-2 koji su prilog i sastavni dio Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (»Narodne novine« br. 126/06, 101/07 i 74/08) zamjenjuju se novim Obrascima ŠP-1 i ŠP-2 koji su prilog i sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 7a. koja stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Klasa: 011-01/09-01/01

Urbroj: 538-07-09-01

Zagreb, 13. siječnja 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.