Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

NN 13/2009 (30.1.2009.), Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA


297

Na temelju članka 200. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj: 67/08.) ministar unutarnjih poslova u suglasnosti s ministrom mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozače pojedine kategorije vozila (u daljnjem tekstu: osposobljavanje), Plan i okvirni program osposobljavanja, prostorni uvjeti, nastavna sredstva, pomagala i oprema potrebni za izvođenje osposobljavanja te vođenje evidencija i dokumentacije o osposobljavanju kandidata za vozače.

I. UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA

1. Uvjeti za osposobljavanje

Članak 2.

Osposobljavanje iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći i Upravljanje vozilom provodi se na temelju Plana i okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače koji proizlazi iz Programa vozačkog ispita i prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata.

Plan i okvirni program osposobljavanja kandidata za vozače tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Prilog 1).

Članak 3.

Osposobljavanje iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom mogu provoditi autoškole koje imaju:

1. pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole,

2. stručnog voditelja autoškole u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje toga posla,

3. predavača iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme s najmanje pola radnog vremena koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje toga posla,

4. potreban broj instruktora vožnje u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme s punim radnim vremenom,

5. propisno opremljenu učionicu u vlasništvu ili zakupu,

6. uredski prostor za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole u vlasništvu ili zakupu,

7. prometno vježbalište od najmanje 510 m2 (najmanje duljine 60 i širine 8,5 metara) za A1, A2, A, B, B+E, F i M kategoriju vozila, a za ostale kategorije odgovarajuće povećanje prema potrebnoj veličini površine u odnosu na prometno-tehničke elemente propisane Programom vozačkog ispita vodeći računa o kapacitetu vježbališta, u vlasništvu ili zakupu, koje se nalazi na udaljenosti do 10 km cestom od sjedišta autoškole,

8. potreban broj vozila odgovarajuće kategorije u vlasništvu ili zakupu opremljenih za osposobljavanje kandidata za vozače u skladu s odredbama članka 13. do 16. ovoga Pravilnika,

9. parkirališni prostor za vozila autoškole C1, C1+E, C, C+E i D kategorije u vlasništvu ili zakupu, koji nije dio prometnog vježbališta iz stavka 1. točka 7. ovoga članka,

10. nastavna sredstva, pomagala i opremu za nastavu iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila u vlasništvu,

11. računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

O svim promjenama uvjeta iz stavka 1. točaka 1. – 11. ovoga članka, autoškola je dužna izvijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju najkasnije osam dana po promjeni uvjeta, a ovlaštena stručna organizacija dužna je pravilnik proslijediti Ministarstvu unutarnjih poslova u roku od osam dana od dana njegova primitka.

Članak 4.

Pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika mora sadržavati odredbe o:

– broju registra autoškole, pravni status (tvrtka, obrt i ostalo), rješenje o osposobljavanju, ovlaštenjima i odgovornostima osoba s pravom zastupanja autoškole,

– zaposlenicima autoškole (stupanj i smjer stručne spreme, vozačka dozvola određene kategorije, dozvola instruktora vožnje određene kategorije, dozvola stručnog voditelja i predavača, poslovi koje obavljaju - stručni voditelj, predavač, instruktor vožnje),

– vozilima za osposobljavanje (podaci o vrsti, tipu, modelu, starosti, zapremini i snazi motora, najvećoj brzini kretanja koju može razviti, masi, nosivosti, dužini, širini vozila),

– učionici (oblik učionice, dimenzije, površina, potreban namještaj za smještaj kandidata i nastavnih sredstava),

– nastavnim sredstvima i pomagalima, sukladno programu i kategorijama vozila za koje autoškola provodi osposobljavanje,

– prometnom vježbalištu (dokaz o vlasništvu ili zakupu, dimenzije, površina, prometno-tehnički elementi, oprema, i udaljenost od sjedišta autoškole),

– uredskom prostoru (prostorije, površina, namještaj, oznaka autoškole, cjenik svih usluga koje autoškola pruža te obavijest o uredovnom vremenu).

Sve promjene podataka iz stavka 1. ovoga članka, autoškola je dužna uvrstiti u pravilnik o organizaciji i uvjetima rada autoškole i u roku od osam dana od dana promjene dužna je izmijenjeni pravilnik dostaviti ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

Autoškola je dužna obavijestiti ovlaštenu stručnu organizaciju o datumu i vremenu početka izvođenja nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila, najkasnije na dan početka izvođenja nastave, putem elektroničke pošte.

2. Djelatnici autoškole

Članak 5.

Stručni voditelj i predavač autoškole mogu u okviru punog radnog vremena kombinirati obavljanje poslova tako da jedna osoba može obavljati poslove:

– stručnog voditelja na pola radnog vremena u autoškoli u kojoj je zasnovao radni odnos i na pola radnog vremena u podružnici autoškole, odnosno izdvojenom pogonu,

– predavača na pola radnog vremena u autoškoli u kojoj je zasnovao radni odnos i na pola radnog vremena u podružnici autoškole, odnosno izdvojenom pogonu,

– stručnog voditelja na pola radnog vremena i predavača na pola radnog vremena, u autoškoli u kojoj je zasnovao radni odnos ili u podružnici, odnosno izdvojenom pogonu,

Ako osoba u autoškoli istodobno obavlja poslove stručnog voditelja i predavača autoškole u okviru punog radnog vremena te ako za to postoji potreba može u sklopu tog radnog vremena osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje najviše do dva nastavna sata dnevno, mjesečno do 40 nastavanih sati, a godišnje do 440 nastavnih sati.

Ako osoba u autoškoli obavlja samo poslove stručnog voditelja autoškole ili samo poslove predavača u autoškoli u okviru punog radnog vremena te ako za to postoji potreba može u sklopu tog radnog vremena osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje najviše do tri nastavna sata dnevno, mjesečno do 60 nastavanih sati, a godišnje do 660 nastavnih sati.

Ako osoba u autoškoli obavlja samo poslove stručnog voditelja autoškole na pola radnog vremena ili samo poslove predavača na pola radnog vremena te ako za to postoji potreba, može u sklopu tog radnog vremena osposobljavati kandidate za vozače i kao instruktor vožnje najviše dva nastavna sata dnevno, mjesečno do 24 nastavna sata, a godišnje do 264 nastavna sata.

Osoba iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka ne smije obavljati poslove više od propisanog broja nastavnih sati.

Članak 6.

Stručni voditelj odgovora za rad autoškole i obavlja sljedeće poslove:

– organizira osposobljavanje kandidata za vozače u skladu s važećim propisima,

– odgovara za urednost i čuvanje upisne dokumentacije,

– u ime autoškole sklapa i ovjerava ugovore s kandidatima za vozače kada je za to ovlašten,

– izdaje i svojim potpisom ovjerava knjižicu kandidata za vozača i nalog za osposobljavanje,

– nadzire rad predavača i instruktora vožnje u autoškoli,

– prati i nadzire nastavni proces te kontrolira pripadajuću dokumentaciju i evidenciju,

– sudjeluje s instruktorom vožnje u procjeni uspješnosti svladavanja programa osposobljavanja za pojedinog kandidata za vozača iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,

– utvrđuje raspored upisanih kandidata za vožnju s pojedinim instruktorom vožnje,

– provjerava razinu osposobljenosti kandidata za vozača prije prijave polaganja vozačkog ispita te svojim potpisom ovjerava svladavanje programa,

– ovjerava vjerodostojnost upisanih podataka o osposobljavanju kandidata za vozača iz pojedinog nastavnog predmeta u knjižici kandidata za vozača i nalogu za osposobljavanje,

– ovjerava podatke o eventualnom ponovnom osposobljavanju kandidata za vozača iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ili Upravljanje vozilom u knjižici kandidata za vozača,

– ovjerava upisane podatke o osposobljenosti kandidata za vozače unesene u prijavnicu za vozački ispit,

– savjetuje i nadzire rad administrativnih djelatnika autoškole,

– propisani broj sati obavlja poslove kao instruktor vožnje,

– obavlja i druge poslove u vezi s osposobljavanjem kandidata za vozače u autoškoli,

– vodi evidenciju u blok naloga svojih nastavnih sati kao instruktor vožnje,

– dostavlja podatke o radnom vremenu ovlaštenoj stručnoj organizaciji.

U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova stručnog voditelja u autoškoli (bolovanje, godišnji odmor), istog može zamijeniti i osoba koja je zaposlena u toj autoškoli, a koju odredi stručni voditelj autoškole, ako ima uvjete za stručnog voditelja ili osoba koja ima zakonom propisanu stručnu spremu ili osoba koja kao instruktor vožnje ima najviše radnog iskustva, ali ga ne može mijenjati dulje od 42 radna dana tijekom kalendarske godine.

Predavač u autoškoli obavlja poslove provedbe nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Obveze predavača u autoškoli su:

– nastavu izvoditi stručno i u skladu s metodičko-didaktičkim načelima te važećim propisima,

– kvalitetno se pripremati za nastavu,

– ažurno voditi evidenciju u dnevniku rada s imenikom,

– potpisom u knjižici kandidata za vozača ovjeravati nazočnost kandidata na nastavi,

– predlagati stručnom voditelju autoškole unapređenja u nastavnom procesu,

– analizirati sa stručnim voditeljem autoškole rezultate ispita iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te predlagati i provoditi mjere u cilju njihova poboljšanja,

– propisani broj sati obavljati poslove kao instruktor vožnje,

– voditi evidenciju u blok naloga svojih nastavnih sati kao instruktor vožnje.

U slučaju objektivne spriječenosti obavljanja poslova predavača u autoškoli (bolovanje), istu može zamijeniti i osoba koja je zaposlena u toj autoškoli ako ima dozvolu za stručnog voditelja ili za predavača, ali ga ne može mijenjati dulje od 42 radna dana tijekom kalendarske godine.

Dozvolu stručnom voditelju i predavaču izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nakon položenog stručnog ispita, s rokom važenja od 10 godina.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova, putem ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Stručna organizacija dužna je u roku od tri dana od zaprimanja zahtjeva isti dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova radi izdavanja dozvole.

O izdanim i oduzetim dozvolama iz stavka 5. ovoga članka Ministarstvo vodi evidenciju u elektroničkom obliku.

Dozvola iz stavka 5. ovoga članka je svijetloplave boje, izrađuje se od papira s integriranim vodenim znakom koji se sastoji od teksta: »HR«, a njezine dimenzije i sadržaj propisani su na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 1. i 2.).

Stručni voditelj i predavač za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 1. i 3. ovoga članka moraju nositi vidljivo istaknutu dozvolu iz stavka 5. ovoga članka.

Članak 7.

Instruktor vožnje obavlja poslove provedbe nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom.

Obveze instruktora vožnje su:

– nastavu izvoditi stručno i u skladu s metodičko-didaktičkim načelima izvođenja nastave te važećim propisima,

– provjeriti prije početka nastave ima li kandidat kod sebe knjižicu kandidata za vozača, liječničko uvjerenje i propisana pomagala (naočale i sl.),

– za vrijeme nastave imati kod sebe vozačku dozvolu i dozvolu instruktora vožnje,

– ažurno voditi podatke u nalozima za osposobljavanje,

– potpisom u knjižici kandidata za vozača ovjeravati nazočnost kandidata na nastavi,

– analizirati sa stručnim voditeljem autoškole rezultate ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom te predlagati i provoditi mjere u cilju njihova poboljšanja,

– zajedno sa stručnim voditeljem autoškole predlagati kandidatu potreban broj nastavnih sati za uspješno svladavanje propisanih sadržaja,

– voditi računa o tehničkoj ispravnosti, čistoći i urednosti vozila za osposobljavanje,

– imati kod sebe u vozilu blok naloga s ovjerenim obrascima od strane stručnog voditelja autoškole za tekući tjedan, maksimalno do sedam radnih dana te uredno i propisno ih popunjavati.

Dozvolu instruktoru vožnje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova, s rokom važenja od 10 godina, ukoliko rok važenja njegove vozačke dozvole nije kraći.

Zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se Ministarstvu unutarnjih poslova, putem ovlaštene stručne organizacije iz članka 206. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Ovlaštena stručna organizacija dužna je u roku od tri dana od zaprimanja zahtjeva isti dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova radi izdavanja dozvole.

O izdanim i oduzetim dozvolama iz stavka 2. ovoga članka Ministarstvo vodi evidenciju u elektroničkom obliku.

Dozvola iz stavka 3. ovoga članka je ružičaste boje, izrađuje se od papira s integriranim vodenim znakom koji se sastoji od teksta: »HR«, a njezine dimenzije i sadržaj propisani su na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Obrazac 3.).

Instruktor vožnje za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 1. ovoga članka mora nositi vidljivo istaknutu dozvolu iz stavka 3. ovoga članka.

Članak 8.

Ministarstvo će stručnom voditelju autoškole, predavaču u autoškoli i instruktoru vožnje oduzeti dozvolu ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kaznena djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog čudoređa, protiv imovine, protiv opće sigurnosti ljudi i imovine i sigurnosti prometa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda, protiv službene dužnosti, koja se progone po službenoj dužnosti, odnosno ako su pravomoćno osuđene za prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama za koje je propisana kazna zatvora.

Stručni voditelj autoškole, predavač u autoškoli i instruktor vožnje dužni su o vlastitom trošku oglasiti nestanak dopuštenja (licencije) u »Narodnim novinama«.

Članak 9.

Administrativni djelatnici autoškole obavljaju poslove prijema kandidata za vozače, pripremu dokumentacije osposobljavanja i druge poslove koje odredi stručni voditelj autoškole.

3. Uvjeti za izvođenje nastave

Članak 10.

Učionica za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila ne smije biti dio ugostiteljskog ili stambenog prostora, odnosno ne smije biti neposredno povezana s ugostiteljskim objektom i mora imati:

1. vlastiti ulaz, koji ne služi kao prolaz u prijemni ured,

2. ukupnu površinu od najmanje 25 m2 i oblik koji udovoljava didaktičko-metodičkim zahtjevima i standardima za izvođenje nastave,

3. visinu najmanje 2,4 m,

4. radnu površinu najmanje 1,5 m2 po osobi,

5. radnu površinu za predavača najmanje 8 m2,

6. odgovarajući namještaj i opremu i to:

– školsku ploču ili odgovarajuću plohu za pisanje s mogućnošću okretanja, veličine najmanje 1 m2 ili bez mogućnosti okretanja veličine 2 m2 ili više,

– ormare za nastavni pribor, opremu i dokumentaciju,

– radne stolove ili školske klupe sa stolicama s naslonom, odnosno stolice s podlogom za pisanje.

Prostor učionice iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati i uvjetima propisanim posebnim propisima o tehničkoj opremljenosti, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekova okoliša i zaštiti od buke.

Članak 11.

Pored učionice u istom građevinskom objektu ili u neposrednoj blizini, autoškola mora imati uredski prostor za prijem kandidata za vozače i rad stručnog voditelja autoškole, koji ne smije biti dio ugostiteljskog ili stambenog prostora, odnosno ne smije biti neposredno povezan s ugostiteljskim objektom i koji udovoljava uvjetima iz članka 10. stavka 1. točaka 3. i 4. ovoga Pravilnika i koji ima površinu najmanje 8 m2.

Uredski prostor mora imati:

– najmanje dva pisaća stola sa stolicama,

– ormar za dokumentaciju,

– najmanje dvije stolice i stolić za prijam kandidata za vozače,

– najmanje jednu telefonsku liniju s telefonom,

– faks uređaj,

– računalnu opremu za ostvarivanje informatičke povezanosti s ovlaštenom stručnom organizacijom.

U uredskom prostoru na vidljivom mjestu mora biti istaknuta obavijest o cijeni nastavnog sata za pojedini nastavni predmet i pojedine kategorije vozila za koje autoškola osposobljava kandidate te visina naknade za ispitni sat iz predmeta Upravljanje vozilom koja se plaća autoškoli.

Na ulasku u uredski prostor autoškole mora biti istaknuta natpisna ploča autoškole koja sadrži naziv, djelatnost, sjedište s adresom te istaknutu obavijest o radnom vremenu.

Pored učionice i uredskog prostora u istom građevinskom objektu autoškola mora imati prostoriju sa sanitarnim čvorom sa po jednim muškim i ženskim WC-om s umivaonikom.

Članak 12.

Za izvođenje nastave iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom, autoškola mora imati minimum nastavnih sredstava i pomagala i to:

I. Propise koji uređuju djelatnost osposobljavanja kandidata za vozače:

– Zakon o sigurnosti prometa na cestama i provedbene propise donesene na temelju toga Zakona i

– druge propise iz područja cestovnog prometa i sigurnosti u prometu.

II. Stručnu literaturu:

– o osposobljavanju kandidata za vozače vozila svih kategorija i bicikla,

– o uređajima na vozilima koji su značajni za sigurnost u cestovnom prometu,

– o djelovanju raznih nepovoljnih činitelja na odvijanje cestovnog prometa,

– iz područja psihologije prometa, prometne tehnike, andragogije i metodike obuke vožnje i

– testove znanja koji se koriste tijekom nastave.

III. Nastavna sredstva i pomagala:

1. računalo s monitorom ili više njih ili LCD projektorom,

2. računalni program za realizaciju nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila,

3. panoe s prikazom prometnih znakova, opreme i signalizacije na cestama,

4. komplet propisane opreme vozila u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila na cesti u prometu,

5. tahograf sa zapisnim listovima (za vozila C1, C i D kategorije),

6. uređaj za komunikaciju s kandidatima za vozače vozila A1, A2, A, ili M kategorije,

7. prsluk reflektirajuće boje s bijelim slovom »L« u plavom polju i najmanje dvije kacige različitih standardiziranih veličina za kandidate za vozače vozila A1, A2, A ili M kategorije,

8. grafoskop ili projektor ili televizor s videorekorderom (player),

9. grafoprozirnice ili videofilmove ili filmove koji po sadržaju obuhvaćaju nastavni plan i program iz nastavnih predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila i Upravljanje vozilom i

10. potreban broj čunjeva.

IV. Vozilo za osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom

Članak 13.

Za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom autoškola mora imati ispitano sukladno članku 276. Zakona o sigurnosti prometa na cestama i tehnički ispravno te čisto i uredno vozilo pojedine kategorije, koje udovoljava uvjetima iz Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama i uvjetima određenim Programom vozačkog ispita.

Osoba s invaliditetom može se osposobljavati iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i na svome vozilu, ako ono udovoljava uvjetima određenim Programom vozačkog ispita i ako udovoljava zahtjevima sukladno Uvjerenju o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača.

Osobe s posebnim potrebama osposobljavat će se sukladno posebnoj uputi ovlaštene stručne organizacije.

Članak 14.

Vozila B, C1, C i D kategorije za izvođenje nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom moraju imati:

1. udvojene komande najmanje spojke i radne kočnice, a za vozila B kategorije s automatskim prijenosom najmanje radne kočnice,

2. uređaje na udvojenim komandama na vozilima B kategorije koji pri uporabi daju zvučne signale,

3. uz propisane (standardne) uređaje i opremu, dodatno unutarnje i dva vanjska zrcala na vozilima B kategorije, koja i instruktoru vožnje omogućuju nadzor nad vozilom,

4. najmanje dva dodatna vanjska zrcala za skup vozila B+E kategorije, ovisno o konstrukcijskim osobinama i opremi prikolice,

5. najmanje četiri vozačka zrcala s vanjskih strana prednjeg dijela vozila na vozilima C1, C i D kategorije,

6. tahograf za vozila C1, C i D kategorije,

7. aparat za gašenje požara,

8. ploču za označavanje vozila autoškole i

9. oznaku autoškole istaknutu na odgovarajućim mjestima, odnosno naljepnice.

Vozilo iz stavka 1. ovoga članka mora se podvrgnuti ispitivanju o čemu se mora pribaviti potvrda o obavljenom ispitivanju.

Vozilo B kategorije kojim instruktor vožnje za vrijeme nastavnog sata iz Upravljanja vozilom prati kandidata za vozača vozila A1, A2, A ili M kategorije mora udovoljavati uvjetima iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 15.

Ploča za označavanje vozila autoškole je svjetleća ili obojena reflektirajućom žutom bojom i na njoj je upisan tekst »Autoškola«. Iza teksta »Autoškola« s desne strane u plavome polju dimenzija 150 × 150 mm upisana je oznaka »L« bijele boje. Dimenzije ploče su 630 × 200 mm.

Na osobnim automobilima ploča za označavanje vozila autoškole ispisana s obje strane postavlja se na najvišem mjestu vozila, a na ostalim vozilima postavlja se na prednjoj i stražnjoj strani vozila, osim na vozilima A1, A2, A i M kategorije.

Na ploči za označavanje vozila autoškole iz stavka 1. ovoga članka, nosaču te ploče ili krovu vozila na kojem se nalazi ploča ne smije biti ništa dopisano, nalijepljeno, postavljeno ili nadograđeno.

Ploča iz stavka 1. ovoga članka za vozila B kategorije smije biti istaknuta na vozilu samo za vrijeme osposobljavanja kandidata iz predmeta Upravljanje vozilom u toku radnog vremena i ne smije se koristiti suprotno od propisanog. Ukoliko se vozilo ne koristi za osposobljavanje mora biti skinuta ili spuštena.

Naljepnica s oznakom autoškole je žute boje, dimenzije 500 × 250 mm s upisanim nazivom autoškole, sjedištem, adresom i brojem telefona, slovima crne boje, a postavlja se na lijevim i desnim prednjim vratima vozila autoškole. Na naljepnici se ne smije nalaziti ništa drugo osim propisanog.

Izgled i sadržaj ploče iz stavka 1. ovoga članka te naljepnice iz stavka 5. ovoga članka propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Privitak 1. i 2.).

Članak 16.

Oznaka plave boje s bijelim slovom »L« dimenzija 150 × 150 mm postavlja se:

1. na motociklu i mopedu – na stražnjoj strani vozila, neposredno uz registarsku pločicu,

2. na traktoru – jedna pločica na prednjoj strani traktora, a druga na stražnjoj strani prikolice, neposredno s lijeve strane registarske pločice i

3. na radnom stroju – jedna pločica na prednjoj strani vozila, a druga na stražnjoj strani vozila, neposredno s lijeve strane registarske pločice.

Izgled oznake iz stavka 1. ovoga članka propisan je na obrascu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio (Privitak 3.).

Članak 17.

Prometno vježbalište autoškole mora imati suvremeni kolnički zastor (asfalt ili beton) i obilježene prometno-tehničke elemente propisane Programom vozačkog ispita za kategoriju za koju autoškola osposobljava kandidate. Prometno-tehnički elementi mogu biti međusobno povezani, što ovisi o obliku, dimenzijama i veličini prometnog vježbališta.

Ako se prometno-tehnički elementi na prometnom vježbalištu preklapaju, onda moraju biti obilježeni različitom bojom.

Prometno vježbalište mora biti obilježeno prometnim znakom »Zabrana prometa u oba smjera« s dodatnom pločom »Osim za vozila autoškole«. Obveza je vlasnika prometnog vježbališta istaknuti na vidnom mjestu kod ulaza u vježbalište naziv ili nazive autoškola koje ga koriste.

4. Osposobljavanje kandidata za vozače

Članak 18.

Osoba može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije:

1. najranije šest mjeseci prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom te kategorije,

2. ako ima valjano uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom te kategorije i

3. ako je pismena i ako može samostalno rješavati ispitne testove.

Osobi koja se uključi u osposobljavanje za vozača autoškola obvezno izdaje knjižicu kandidata za vozača.

Članak 19.

Proces osposobljavanja kandidata za vozače započinje nastavom iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Članak 20.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije koji se prethodno osposobljavao za vozača jedne od kategorija dužan je pri upisu u autoškolu predočiti valjanu vozačku dozvolu, a presliku priložiti upisnoj dokumentaciji.

Članak 21.

Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača u procesu osposobljavanja uređuju se ugovorom u pisanom obliku, koji mora sadržavati sljedeće obvezne elemente: obvezu autoškole osposobiti kandidata za vozača za upravljanje vozilom određene kategorije u razdoblju propisanom člankom 27. ovoga Pravilnika, obvezu autoškole da pravodobno informira kandidata o njegovim obvezama i pravima, obveze kandidata za sudjelovanjem u nastavi, definiranu cijenu nastavnog sata za pojedini nastavni predmet i za minimalni propisani broj sati, administrativnu naknadu za ispis iz autoškole, trajanje osposobljavanja, način podmirivanja naknade za osposobljavanje, aneks ugovora o dopunskom programu osposobljavanja s cijenom dopunskog nastavnog sata, način razvrgnuća ugovora, način rješavanja sporova i nadležnost suda te obvezu kandidata da obavijesti pravodobno autoškolu o prekidu procesa osposobljavanja ili nedolasku na nastavu iz pojedinog nastavnog predmeta.

Ugovor iz stavka 1. ovoga članka za maloljetnu osobu potpisuje zakonski zastupnik te osobe.

Članak 22.

Kandidat se može ispisati iz autoškole u kojoj se osposobljava i nastaviti osposobljavanje u drugoj autoškoli.

Kandidat koji je prekinuo osposobljavanje za vozača ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj autoškoli ako od dana početka osposobljavanja iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila do dana nastavljanja osposobljavanja nije prošlo više od jedne godine.

Autoškola je dužna kandidatu koji nastavlja osposobljavanje u drugoj autoškoli izdati potvrdu o završenom dijelu programa i druge originalne dokumente potrebne za nastavak osposobljavanja. Autoškola je dužna o činjenici prekida osposobljavanja unijeti podatak u evidenciju o osposobljenim kandidatima.

Autoškola u kojoj kandidat iz stavka 1. ovoga članka nastavlja osposobljavanje izdaje mu novu knjižicu kandidata za vozača.

Kandidat za vozača iz stavka 1. ovoga članka obvezan je tijekom nastavka osposobljavanja uvijek kod sebe imati sve knjižice kandidata za vozača.

5. Izvođenje nastave i radno vrijeme

Članak 23.

Nastava iz svih nastavnih predmeta je obvezna i provodi se u okviru nastavnih sati.

Nastavni sat traje 45 minuta u okviru 60 minuta radnog vremena, a blok sat 90 minuta u okviru 120 minuta radnog vremena.

Poslije nastavnog sata od 45 minuta predavač i instruktor vožnje moraju pet minuta koristiti za popunjavanje dokumentacije i objašnjenja i deset minuta za pripremu narednog nastavnog sata i odmor, a poslije blok sata dvostruko više.

Ako su ispunjeni uvjeti za preraspodjelu punog radnog vremena instruktor vožnje može raditi u preraspodijeljenom radnom vremenu prosječno radno vrijeme tijekom kalendarske godine, ali ne dulje od punoga radnog vremena prema odredbama Zakona o radu.

Preraspodijeljeno radno vrijeme, ne smatra se prekovremenim radom.

Dnevno radno vrijeme

Instruktor vožnje tijekom osposobljavanja kandidata za vozače smije izvoditi najviše osam nastavnih sati dnevno.

Iznimno, u preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla instruktor vožnje smije izvoditi najviše devet nastavnih sati dnevno.

Tjedno radno vrijeme

Tjedno radno vrijeme instruktora vožnje ne smije biti dulje od 40 nastavnih sati.

U preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla i provedbe ispita instruktor vožnje smije izvoditi najviše do 48 nastavnih sati tjedno.

Iznimno, preraspodijeljeno tjedno radno vrijeme može se produljiti najviše do 52 nastavna sata, ali najviše dva tjedna tijekom jednog mjeseca i u okvirima preraspodjele mjesečnog radnog vremena.

Mjesečno radno vrijeme

Mjesečno radno vrijeme instruktora vožnje godišnje u prosjeku traje 168 nastavnih sati, a najviše 184 nastavna sata prema propisanoj satnici za najdulji mjesec.

U preraspodijeljenom radnom vremenu zbog naravi posla i zbog provedbe ispita instruktor vožnje smije izvoditi najviše do 208 nastavnih sati mjesečno.

Godišnje radno vrijeme

Ukupno godišnje radno vrijeme instruktora vožnje ne smije biti dulje od punog radnog vremena propisanog odredbama Zakona o radu, umanjeno za neradne dane i godišnji odmor.

Za obračun ukupne satnice rada u obzir se uzimaju ukupno ostvareni nastavni sati u uvjetima preraspodjele, a obračunsko usklađenje do punog radnog vremena izvršava se za razdoblje jedne kalendarske godine.

Redovno radno vrijeme instruktora vožnje uređuje se ugovorom o radu, a sukladno odredbama Zakona o radu.

Odredbe ovoga članka primjenjuju se od 1. siječnja 2009. godine.

Autoškola je obvezna najkasnije do 31. siječnja tekuće godine ovlaštenoj stručnoj organizaciji dostaviti cjelovito izvješće o ukupnom realiziranom broju nastavnih sati po instruktoru vožnje za prethodnu godinu, a ovlaštena stručna organizacija obvezna je u roku od dva tjedna od dana prijema izvješća iz ovoga stavka nadležnom ministarstvu dostaviti analizu stanja.

Članak 24.

Nastava iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila organizira se u skupini do najviše 30 kandidata, ovisno o prostorno-tehničkim mogućnostima autoškole. Oblik nastave može biti frontalni (predavačka nastava), rad u skupinama, konzultacije, stručne radionice i drugi pogodan oblik, a mora omogućiti aktivno sudjelovanje svih kandidata za vozače u realizaciji nastave.

U tijeku dnevnog radnog vremena s jednom skupinom iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila smiju se održati najviše tri nastavna sata.

Članak 25.

Nastava iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom može započeti s kandidatom za vozača koji je prethodno položio ispit iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

Nastava iz stavka 1. ovoga članka izvodi se individualno, a prvih pet sati po jedan nastavni sat. S jednim kandidatom za vozača instruktor vožnje ne smije izvoditi nastavu dulje od dva nastavna sata dnevno, osim provedbe nastave na autocesti ili na cesti izvan naselja, koja može trajati prema programu osposobljavanja kandidata za vozače.

Za vrijeme nastave iz stavka 1. ovog članka osim kandidata koji se osposobljava i instruktora vožnje u vozilu mogu biti do najviše tri kandidata.

Za vrijeme nastave u vozilu se mogu nalaziti kandidati za vozače, instruktor vožnje, stručni voditelj autoškole, osoba ovlaštena za nadzor, kandidat za instruktora kad obavlja stručnu praksu, osoba koja se priprema za polaganje stručnog ispita te roditelj ili skrbnik kandidata koji se osposobljava u dogovoru sa stručnim voditeljem autoškole.

Vozilom kojim instruktor vožnje za vrijeme nastavnog sata iz Upravljanja vozilom prati kandidata za vozača vozila A1, A2, A, F, G ili M kategorije ne smije upravljati drugi kandidat za vozača.

Instruktor vožnje koji izvodi nastavni sat za osposobljavanje kandidata koji se osposobljavaju za upravljanje kategorijom vozila iz stavka 5. ovoga članka, smije tijekom tog nastavnog sata raditi isključivo s jednim kandidatom.

Za vrijeme trajanja nastave iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom B+E, C1, C1+E, C, C+E i F kategorije, vučno i priključno vozilo moraju biti, u drugoj polovici propisanog fonda sati, opterećeni teretom mase propisane Programom vozačkog ispita. Teret na vozilu mora imati deklaraciju o masi izdanu od nadležnog tijela, mora biti složen na paletu (betonska kocka, kamena kocka ili sl.) i propisno učvršćen.

Članak 26.

Nastavni sat iz Upravljanja vozilom A1, A2, A, F, G ili M kategorije provodi se na javnoj cesti tako da kandidat samostalno upravlja vozilom, a instruktor vožnje ga prati vozeći iza njega.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, instruktor vožnje potrebne upute kandidatu za vozača daje uz pomoć uređaja za komunikaciju na daljinu.

Kandidat za vozača A1, A2, A ili M kategorije za vrijeme vožnje na javnoj cesti mora na sebi imati prsluk reflektirajuće boje s bijelim slovom »L« u plavom polju i na glavi propisanu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu.

Članak 27.

Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za vozača vozila B kategorije, autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa osposobljavanja u roku od tri do najdulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja, a kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila u roku koji je proporcionalno kraći ili dulji, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program.

6. Evidencija i dokumentacija

Članak 28.

O osposobljavanju kandidata autoškola vodi sljedeću evidenciju:

1. evidenciju o osposobljenim kandidatima – matičnu knjigu,

2. evidenciju o nastavi – dnevnik rada s imenikom.

Autoškola čuva evidenciju o osposobljenim kandidatima trajno, a ostalu evidenciju tri godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozača.

Evidencije iz stavka 1. ovoga članka vode se na računalu i ručno, a ispunjavaju se prema naputku danom uz taj obrazac.

Članak 29.

Dokumentaciju o osposobljavanju kandidata čini:

1. ugovor o osposobljavanju kandidata za vozača,

2. nalog za osposobljavanje iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom,

3. potvrda o završenom dijelu programa osposobljavanja,

4. knjižica kandidata za vozača,

5. zapisni list tahografa.

Dokumentaciju iz stavka 1. ovoga članka autoškola čuva tri godine od dana završetka osposobljavanja kandidata za vozača (od dana polaganja vozačkog ispita) osim knjižice kandidata za vozača koja se čuva najmanje pet godina.

Nalog za osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom iz stavka 1. točka 2. ovoga članka po rednim brojevima zadužuje autoškola od ovlaštene stručne organizacije, o čemu se vodi evidencija u bazi podataka.

Stručni voditelj autoškole po rednom broju zadužuje u autoškoli svakog instruktora vožnje s po jednim blokom naloga za osposobljavanje koji sadrži 50 stranica-obrazaca. Instruktor vožnje u jedan obrazac po rednim brojevima dnevno sukcesivno upisuje sve nastavne sate koje realizira za kategorije vozila za koje osposobljava kandidate (svaki sat se upisuje posebno bez obzira radi li se o blok satu (jedan redni broj - jedan nastavni sat), a najviše devet, uključujući i ispite iz predmeta Upravljanja vozilom. Kada instruktor vožnje popuni blok naloga za osposobljavanje, predaje ga stručnom voditelju autoškole i zadužuje novi.

Instruktor vožnje kod sebe u vozilu tijekom osposobljavanja smije imati samo po jedan blok naloga s ovjerenim obrascima od strane stručnog voditelja autoškole za tekući tjedan, maksimalno do sedam radnih dana. Ne mogu biti u opticaju dva ili više blokova naloga.

Nalog za osposobljavanje kandidata za vozače instruktor vožnje uredno i propisno popunjava tako da slijedi redne brojeve obrazaca bez preskakanja i vodi prema uputama danim uz obrazac naloga. Ukoliko dođe do eventualne pogreške tijekom popunjavanja obrasca naloga, isti mora ostati storniran u bloku, a pogreška ovjerena od strane stručnog voditelja autoškole.

Članak 30.

Obrasce evidencija iz članka 28. stavka 1. te dokumentacije iz članka 29. stavka 1. točke 2., 3. i 4. ovoga Pravilnika propisuje i tiska ovlaštena stručna organizacija.

Članak 31.

U slučaju prestanka djelovanja autoškole, matična knjiga se pohranjuje kod pravnog slijednika.

Ukoliko autoškola nema pravnog slijednika matična knjiga predaje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji najkasnije u roku 15 dana od dana prestanka rada autoškole.

7. Financiranje

Članak 32.

Troškove osposobljavanja u cijelosti snosi kandidat za vozača.

Pri prelasku u drugu autoškolu, kandidat za vozača obvezan je podmiriti stvarno nastale troškove postupka ispisa utvrđene ugovorom o osposobljavanju.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Kandidati za vozače koji su započeli osposobljavanje prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, osposobljavanje će dovršiti prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj 6/05) u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Ukoliko kandidati iz stavka 1. ovoga članka u predviđenom roku ne dovrše osposobljavanje autoškola je obvezna osposobiti ih sukladno odredbama ovoga Pravilnika i pripadajućeg programa osposobljavanja.

Članak 34.

Odredba članka 10. stavka 1. točke 2. primjenjuje se na autoškole koje će nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika tražiti odobrenje za rad ili promjenu lokacije prostora.

Autoškole su dužne uskladiti svoju organizaciju i djelatnost s odredbama članka 11. stavka 4. i članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Odredbe propisane člankom 13., 14., 15. i 16. ovoga Pravilnika ne primjenjuje se na vozila autoškola koja su do dana njegovog stupanja na snagu zatečena u procesu osposobljavanja kandidata za vozače.

Članak 35.

Dozvola instruktora vožnje izdana po propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 105/04), zamijenit će se kada joj istekne rok valjanosti.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o osposobljavanju kandidata za vozače (»Narodne novine« broj: 6/05).

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-78736/3-2008.

Zagreb, 21. siječnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.

PRILOG 1.

PLAN I OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

I. PLAN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

Osposobljavanje kandidata za vozače djelatnost je koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanim sadržajima utvrđenim Programom vozačkog ispita.

Obuhvaća nastavne predmete:

1. Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP),

2. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP),

3. Upravljanje vozilom (UV).

1. Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače

Minimalni broj nastavnih sati osposobljavanja kandidata za vozače vozila određene kategorije prikazan je tabelarnim pregledom koji čini sastavni dio ovoga plana, a izrađen je prema sadržajima utvrđenim Programom vozačkog ispita.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije koji nema vozačku dozvolu obvezan je prisustvovati najmanje 30 nastavnih sati nastavi iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Kandidat za vozača koji posjeduje vozačku dozvolu kategorije vozila B, B+E, C1, C, C1+E, C+E, D, D+E ili H, a osposobljava se za kategoriju vozila A1, A2 ili A, nije obvezan prisustvovati nastavi iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila. Ukoliko kandidat za vozača već posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilom neke od kategorija, obvezan je tom nastavnom predmetu prisustvovati najmanje broj nastavnih sati predviđenih za to u tabelarnom prikazu.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije koji nema vozačku dozvolu obvezan je prisustvovati nastavi iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. Ukoliko kandidat za vozača već posjeduje vozačku dozvolu za upravljanje vozilom neke od kategorija, nije obvezan prisustvovati nastavi iz ovoga nastavnog predmeta.

Kandidat za vozača vozila bilo koje kategorije dužan je tijekom osposobljavanja u sklopu nastavnog predmeta Upravljanje vozilom odvoziti broj nastavnih sati predviđen za određenu kategoriju vozila tabelarnim prikazom. Pri tome kandidat za vozača vozila B kategorije tijekom osposobljavanja mora upravljati vozilom najmanje dva nastavna sata noću i najmanje tri nastavna sata na autocesti ili na brzoj cesti ili na državnoj cesti gdje autocesta ili brza cesta nije izgrađena, što se posebno evidentira u knjižici kandidata za vozača.

II. OKVIRNI PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČE

Izvođenje sadržaja okvirnog programa trebaju kandidatu za vozača omogućiti:

– upoznavanje temeljnih propisa koji uređuju odvijanje cestovnog prometa,

– razvijanje svijesti o ponašanju u cestovnom prometu u skladu s prometnim propisima,

– stjecanja navika primjene tehnike sigurne vožnje i veće razine kulture ponašanja u cestovnom prometu,

– upoznavanje s prometnim pravilima i načinom djelovanja sila na vozilo tijekom vožnje i kočenja,

– upoznavanje s karakteristikama vozila na kojem se osposobljava,

– naučiti postupak dnevnog preventivnog pregleda i značenje tehničke ispravnosti vozila za sigurnu vožnju,

– razvijanje vještina i navika za sigurno i samostalno upravljanje vozilom, uz poštivanje prometnih propisa i sigurnosnih pravila,

– usvajanje načela defenzivne vožnje, učenje predviđanja i prepoznavanja opasnih situacija u prometu,

– učenje racionalne i ekonomične vožnje i razvijanje svijesti o potrebi očuvanja okoliša, zdravlja i života ljudi te čuvanju imovine i vrijednosti,

– usvajanje temeljnih znanja i načela za pružanje prve pomoći i samopomoći u prometnoj nesreći.

Sadržaje okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače za kategoriju vozila za koju se kandidata osposobljava proizlaze iz sadržaja propisanih Programom vozačkog ispita.

1. Sadržaji iz nastavnog predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila

1.1. Sadržaji za sve kategorije vozila

Propisi u cestovnom prometu: izrazi, kategorije vozila, uvjeti za upravljanje vozilom, stjecanje prava na upravljanje vozilom, obveze i odgovornosti sudionika u prometu.

Ponašanje vozača: prometna kultura, stavovi i navike, oprez i pozornost u prometu, uvjeti vidljivosti i vremenske prilike, uočavanje prometne situacije, percepcija, predviđanje, gledanje iz vozila, procjena opasnosti prometne situacije i proces donošenja pravilne odluke, pravodobno reagiranje, vrijeme reagiranja, ponašanje prema drugim sudionicima, defenzivna vožnja, rizično ponašanje, promjene u ponašanju pod utjecajem alkohola, opojnih droga, lijekova, utjecaj psihofizičkog stanja i umora, mladi vozači.

Ostali sudionici u prometu: posebni rizici vezani uz nedostatak iskustva ostalih sudionika u prometu i najugroženije kategorije sudionika, djeca, pješaci, biciklisti, vozači mopeda, vozači motocikla i osobe s invaliditetom, obveze vozača.

Vozilo: dokumenti, osnove funkcioniranja uređaja na vozilu, oprema vozila, vidljivost iz vozila, vozačka ogledala, instrument ploča u vozilu, svjetlosno-signalni uređaji i uporaba, uporaba sigurnosnih pojaseva i naslona za glavu, uporaba zaštitne opreme za djecu, uređaj za upravljanje, uređaj za zaustavljanje, ovjesi, gume, sigurnosni uređaji, vuča vozila, prijevoz tereta, prijevoz osoba, registracija i tehnički pregled, postupak u slučaju kvara na vozilu, mjere pri napuštanju vozila. Pravila korištenja vozila u odnosu na zaštitu okoliša, ekonomična potrošnja goriva, ekovožnja, ograničenje štetnih plinova.

Cesta: karakteristike različitih vrsta cesta, kolnik, stanje kolnika i utjecaj vremenskih prilika, prianjanje, sile koje djeluju na vozilo, razmak i procjena razmaka između vozila u vožnji, zaustavni put vozila, put kočenja i put reagiranja, radovi na cesti.

Znakovi u prometu: prometni znakovi, prometna svjetla i svjetlosne oznake, oznake na kolniku i drugim površinama; znaci koje daju ovlaštene osobe, zvučni i svjetlosni znaci, postupanje prema znakovima u prometu.

Prometna i sigurnosna pravila: radnje vozilom u prometu, uključivanje u promet i isključivanje iz prometa, kretanje vozila, brzina i procjena brzine kretanja vozila, skretanje, propuštanje vozila i prednost prolaska, promet na raskrižju, upravljanje prometom na raskrižju, mimoilaženje, pretjecanje i obilaženje, zaustavljanje i parkiranje, promet na prijelazu ceste preko željezničke pruge, promet na autocesti, brzoj cesti i cesti namijenjenoj isključivo za promet motornih vozila, vožnja u koloni, vožnja u tunelu, vozila pod pratnjom i vozila s pravom prednosti prolaska.

Vožnja u naselju (gradu): pravila vožnje cestom s jednosmjernim prometom i cestom s više prometnih traka, prestrojavanje, izbor prometne trake, pravila vožnje kružnim tokom prometa.

Vožnja izvan naselja (grada): pravila vožnje cestom izvan naselja, održavanje potrebnog razmaka između vozila, pravila ponašanja tijekom pretjecanja, vožnja zavojima, vožnja na uzdužnom nagibu.

Vožnja u posebnim uvjetima: smanjena vidljivost, noć, vremenski uvjeti, kiša, magla, zimski uvjeti, ograničenje prometa.

Pravila ponašanja u slučaju prometne nesreće: dužnosti, postupak, sigurnosne mjere.

1.2. Posebni sadržaji za kategorije vozila M, A1,
A2 i A

Korištenje zaštitne opreme: rukavice, obuća, odjeća, zaštitna kaciga.

Uočljivost vozača vozila tih kategorija u odnosu na druge sudionike u prometu.

Čimbenici rizika vezani uz različite uvjete na cesti s dodatnom pozornošću na skliske dijelove kolnika (poklopci kanala za odvodnju, tramvajske tračnice, oznake na kolniku i sl.).

Vozila tih kategorija u funkciji sigurnosti cestovnog prometa, a posebno kočnice.

1.3. Posebni sadržaji vezani uz kategorije C1, C1+E, C, C+E, D, D+E, H

Propisi o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika, posade, vremena vožnje, prekidi vožnje, odmori vozača, odgovornost prijevoznika, izuzeća,

Tahografi, nadzorni uređaji, zapisni list,

Pravila koja se odnose na prijevoz tereta ili putnika,

Dokumenti vozila i prijevozna dokumentacija za domaći i međunarodni prijevoz tereta i putnika,

Čitanje autokarte, ceste, planiranje puta, korištenje navigacijskih sustava (nije obvezno)

Posebnosti vezane za konstrukciju i funkcioniranje motora i uređaja, zaštita protiv smrzavanja, uporaba i funkcioniranje kočionog sustava, sustava za reguliranje brzine te ABS, ARS, ESP sustava, tipovi, uporaba-funkcioniranje, glavni dijelovi, korištenje i svakodnevno održavanje sustava za spajanje vučnog i priključnog vozila,

Gume, konstrukcija, montaža, pravilna uporaba i održavanje, mjere prigodom skidanja i zamjene guma na vozilu,

Mjere koje treba poduzeti prilikom skidanja ili zamjene kotača,

Nosivost, masa, ukupna masa, najveća dopuštena masa vozila, osovinsko opterećenje,

Dimenzije vozila i ograničenja vidnog polja vezanog uz karakteristike vozila;

Sigurnosni čimbenici vezani za prijevoz tereta: izvanredni prijevoz, prijevoz opasnih tvari, prijevoz specijalnih tereta, označavanje vozila, oprema, kontrola tereta (utovar, slaganje, pričvršćivanje), različite vrste tereta (tekućine, tereti koji vise, životinje), utovar i istovar tereta i uporaba sredstava za utovar i opreme (za kategorije C, C+E, C1, C1+E,);

Odgovornost vozača u odnosu na prijem, prijevoz i isporuku tereta sukladno propisanim i dogovorenim uvjetima,

Način utvrđivanja kvarova na vozilu,

Preventivno održavanje vozila i nužni tekući popravci,

Odgovornost vozača vezana za prijevoz putnika: vrste prijevoza i autobusa (autobusi javnog prijevoza, turistički autobusi, autobusi posebnih dimenzija, …), udobnost i sigurnost putnika, prijevoz djece, označavanje autobusa, nužne provjere prije kretanja, (samo za kategorije D i D+E).

Ponašanje u slučaju prometne nesreće, mjere koje treba poduzeti nakon nesreće, mjere prve pomoći, mjere u slučaju požara i sl.

2. Sadržaji iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom

2.1. Kategorije A1, A2, A i M

1. Upoznavanje i priprema vozila.

2. Namještanje zaštitne opreme: rukavice, odjeća, obuća i zaštitna kaciga.

3. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu

1. Skidanje vozila s njegovih nožica, postavljanje na nožice, pokretanje bez pomoći motora, hodajući uz vozilo.

2. Vožnja po pravcu i zaustavljanje.

3. Mijenjanje brzina, vožnja malom brzinom i zaustavljanje.

4. Slalom vožnja.

5. Vožnja po osmici.

6. Kočenje i zaustavljanje.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, kontrola vozila, izbor trenutka za uključivanje, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, silazak s vozila, ostavljanje vozila.

2. Vožnja cestom: položaj vozila u prometnoj traci, izbor prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, noć, magla, ako postoji), mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, praćenje uvjeta i odvijanja prometa.

3. Vožnja zavojima, kočenje prilagodba brzine vožnje.

4. Približavanje raskrižju, prestrojavanje, vožnja raskrižjem, skretanje ulijevo i udesno, izbor prometne trake, promjena prometnih traka, propuštanje vozila, odnos prema pješacima.

5. Postupanje prema znakovima u prometu.

6. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): pravilnost postupka, provjera prometnih uvjeta, uporaba pokazivača smjera, prilagodba brzine vožnje.

7. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.

8. Upravljanje vozilom prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz ceste preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz stajališta vozila javnog prijevoza putnika, vožnja u tunelu, vožnja uzbrdicama ili nizbrdicama.

9. Samostalna vožnja.

10. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

2.2. Kategorija B i B+E

1. Upoznavanje i priprema vozila.

2. Prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju.

3. Prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnog pojasa, prilagodba naslona za glavu.

4. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.

5. Spajanje vučnog i priključnog vozila, kočionih i elektroničkih spojeva (samo za kategoriju B+E).

6. Sposobnost čitanja autokarte, planiranje puta (itinerera), uporaba elektroničkih sustava za navigaciju (nije obvezno).

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu

1. Vožnja po pravcu, mijenjanje brzina i zaustavljanje.

2. Vožnja unaprijed-unatrag po pravcu s promjenom smjera.

3. Okretanje vozila zbog promjene smjera (korištenjem vožnje unatrag i unaprijed).

4. Parkiranje vozila.

5. Kočenje i zaustavljanje.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, uporaba pokazivača smjera, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.

2. Polukružno okretanje, okretanje vozila s više postupaka, okretanje vozila zbog promjene smjera, parkiranje vozila (bočno, okomito ili koso, naprijed ili unatrag).

3. Postupanje prema znakovima u prometu.

4. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje), mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.

5. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.

6. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim vrstama raskrižja u odnosu na način uređenja odvijanja prometa, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, izbor prometne trake, skretanje. odnos prema pješacima, propuštanje vozila.

7. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost postupka vožnja uz parkirana vozila, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.

8. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), pravilnost postupka, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.

9. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).

10. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.

11. Samostalna vožnja.

12. Ekovožnja, vožnja na ekološki osviješten i prihvatljiv način, provjera tlaka u gumama, vještina mijenjanja brzina, pravila ekovožnje.

13. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

2.3. Kategorija C1, C, D, C1 + E, C + E i D + E

1. Upoznavanje i priprema vozila.

2. Prilagodba sjedala, pravilan položaj za vožnju.

3. Prilagodba vozačkih ogledala, vezanje sigurnosnim pojasom, prilagodba naslona za glavu (ako je moguće).

4. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.

5. Provjera sustava pomoći pri kočenju, tlak zraka, spremnik za zrak, tekućine u vozilu (razinu ulja u motoru, tekućine za hlađenje, tekućine za pranje stakala); provjera i korištenje instrument ploče s instrumentima i uređajima, i provjera opreme vozila, provjera i postavljanje zapisnog lista u tahograf, rukovanje s nadzornim uređajem i pripadajućim karticama.

6. Provjera sigurnosnih čimbenika vezanih za utovar tereta, karoserija, cerade, vrata tovarnog prostora, mehanizam za utovar tereta (ako postoji), zaključavanja kabine (ako postoji), način utovara, osiguranje tereta (samo za kategorije C1, C, C1 + E, C+E).

7. Provjera mehanizma spajanja vučnog i priključnog vozila, kočionih i električnih spojeva (samo za kategoriju C1 + E, C + E, D + E).

8. Sposobnost poduzimanja posebnih mjera zaštite vozila, kontrola karoserije, pomoćnih vrata, izlaza u slučaju opasnosti, oprema za prvu pomoć, aparati za gašenje požara i druga sigurnosna oprema (samo za kategoriju D, D + E).

9. Sposobnost čitanja autokarte planiranja puta (itinerera), uporaba elektroničkih sustava za navigaciju (nije obvezno).

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu

1. Spajanje i odvajanje vučnog i priključnog vozila.

2. Vožnja unaprijed-unatrag po pravcu s promjenom smjera.

3. Parkiranje vozila.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, kontrola vozila, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, rad s tahografom i nadzornim uređajem, očitavanje podataka, izlazak iz vozila, odvajanje priključnog vozila, osiguranje vozila od pokretanja i ostavljanje vozila.

2. Postupanje prema znakovima u prometu.

3. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, izbor i promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaj tijela, rad upravljačem i mjenjačem, mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje) mimoilaženje, propuštanje vozila pri mimoilaženju, vožnja zavojima, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.

4. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.

5. Vožnja na redovnoj liniji između dva mjesta (gradski ili prigradski prijevoz): udobnost i sigurnost vožnje, (samo za kategorije D, D + E).

6. Polazak vozilom na uzbrdici (nizbrdici): polazak s pomoću ručne kočnice, ostavljanje vozila na nizbrdici (uzbrdici) i postavljanje klinastih podmetača.

7. Polukružno okretanje, okretanje vozila zbog promjene smjera.

8. Parkiranje vozila kako bi se omogućio siguran ulaz i izlaz putnika iz autobusa na autobusnom stajalištu ili kolodvoru (samo za kategorije D i D + E).

9. Vožnja raskrižjem: približavanje, prilagođavanje brzine, uočavanje prometne situacije, vožnja različitim tipovima raskrižja i načina upravljanja prometom, propuštanje vozila, skretanje, odnos prema drugim sudionicima.

10. Pretjecanje, obilaženje, mimoilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost, vožnja uz određenu zapreku, prilagođavanje brzine vožnje, postupak kada drugo vozilo pretječe.

11. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).

12. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.

13. Ekovožnja, vožnja na ekološki osviješten i prihvatljiv način, provjera tlaka u gumama, vještina mijenjanja brzina, pravila ekovožnje.

14. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

2.4. Kategorija F i G

1. Upoznavanje i priprema vozila.

2. Prilagodba sjedala i vozačkih ogledala.

3. Dnevni preventivni tehnički pregled vozila.

4. Provjera sigurnosnih čimbenika u vezi s opterećenjem priključnog vozila,

5. karoserija, učvršćivanje tereta.

A) Posebne radnje vozilom – sadržaji na prometnom vježbalištu

1. Spajanje i odvajanje vučnog i priključnog vozila.

2. Vožnja unaprijed-unazad po pravcu i s promjenom smjera.

3. Parkiranje vozila.

B) Sadržaji osposobljavanja na javnoj cesti – ponašanje u prometu

1. Uključivanje u promet i isključivanje iz prometa: utvrđivanje prometnih uvjeta i uključivanje, uporaba pokazivača smjera, propuštanje pješaka i vozila, zaustavljanje, mjere opreza, ostavljanje vozila.

2. Polazak vozilom na uzbrdici (nizbrdici), uz korištenje pomoćne i radne kočnice.

3. Polukružno okretanje, okretanje vozila zbog promjene smjera, parkiranje.

4. Postupanje prema znakovima u promet.

5. Vožnja: položaj vozila u prometnoj traci, promjena prometne trake, održavanje razmaka, kontrola vozila, položaja tijela i ruku; mijenjanje brzina, ubrzavanje i usporavanje, kočenje i zaustavljanje, prilagođavanje brzine kolničkim, prometnim i vremenskim uvjetima (kiša, magla, snijeg, noć, ako postoje), mimoilaženje i propuštanje vozila, praćenje uvjeta i odvijanja prometa, samostalna vožnja (samostalno pronalaženje puta i odredišta), prepoznavanje opasnih situacija.

6. Vožnja zavojima, prilagodba brzine vožnje, kočenje.

7. Vožnja raskrižjem: približavanje, prestrojavanje, vožnja različitim vrstama raskrižja u odnosu na način uređenja odvijanja prometa, prilagođavanje brzine vožnje, uočavanje prometne situacije, izbor prometne trake, skretanje, odnos prema pješacima, propuštanje vozila.

8. Pretjecanje i obilaženje (ako je moguće): procjena mogućnosti i opasnosti, pravilnost postupka, vožnja uz parkirana vozila, prilagodba brzine vožnje, postupak kada pretječe drugo vozilo.

9. Uključivanje na autocestu ili brzu cestu ili cestu namijenjenu za promet motornih vozila i isključivanje s tih cesta (ako postoji), pravilnost postupka, korištenje trake za ubrzavanje i usporavanje.

10. Vožnja u naselju (gradu) i izvan naselja (grada).

11. Vožnja prometnicama s posebnim karakteristikama (ako postoje): kružni tok prometa, prijelaz preko željezničke ili tramvajske pruge u razini, vožnja uz autobusna (tramvajska) stajališta, vožnja u tunelu, vožnja duljim uzbrdicama ili nizbrdicama.

12. Ekovožnja, vožnja na ekološki osviješten i prihvatljiv način, provjera tlaka u gumama, vještina mijenjanja brzina, pravila ekovožnje.

13. Ponašanje prema drugim sudionicima u prometu sukladno prometnim propisima i pravilima.

3. Sadržaji iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

Sadržaji iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći realizirat će se sukladno programu kojeg donosi ministar nadležan za zdravstvo.

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3.

Privitak 1.

Krovna ploča obostrano svjetleća ili od reflektirajuće folije.

Podloga – reflektirajuća žuta folija.

Natpis »autoškola« – obična folija crne boje.

Oznaka L – podloga reflektirajuća, plava, slovo L reflektirajuće bijelo.

Tekstualni sadržaj treba biti napisan fontom Arial Black, odgovarajuće veličine kako bi stao u zadani omjer.

Krovna ploča mora biti postavljena na stražnjoj polovini krova vozila.

Krovna ploča mora biti vidljiva cijelom površinom s prednje i stražnje strane vozila, tj. okomito postavljena na površinu krova vozila (ne smije biti zakošena kada je vozilo zaustavljeno).

Privitak 2.

Bočne oznake autoškola – magnetne ili samoljepljive (bez dodatnih reklama i ukrasnih obruba). Podloga – obična žuta folija, slova obična crna folija

Telefonski broj.

Naziv autoškole u crnoj boji bez logotipa.

Tekstualni sadržaj treba biti napisan fontom Arial Black, odgovarajuće veličine kako bi stao u zadani omjer.

Privitak 3.

Oznaka L za motocikl identična je izgledom i dimenzijama oznaci L na krovnoj ploči vozila.

Podloga – reflektirajuća plava folija.

Slovo L – reflektirajuća bijela folija.

Na motocikl mora biti postavljena tako da je vidljiva u cijelosti.

Oznaku L valja izvesti kao grafički oblik, a ne pisati zasebnim fontom.