Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

NN 13/2009 (30.1.2009.), Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA


300

Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08 i 116/08) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA IZLOŽENOSTI OPASNIM TVARIMA PRI RADU I O BIOLOŠKIM GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Članak 1.

SADRŽAJ PRAVILNIKA

1) Pravilnikom se utvrđuju granične vrijednosti izloženosti (GVI) opasnim tvarima pri radu koje mogu biti prisutne u radnom okolišu ili su rezultat bilo kakve radne aktivnosti ili procesa koji uključuje korištenje kemikalije.

2) Ovim Pravilnikom propisuju se za određene opasne tvari i kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti (KGVI) koje su više od graničnih vrijednosti izloženosti. Kratkotrajna je ona koncentracija opasne tvari kojoj radnik može bez opasnosti od oštećenja zdravlja biti izložen kroz kraće vrijeme.

3) Pravilnik propisuje i obveze poslodavca u vezi s osiguranjem zdravog radnog okoliša, kao i prava radnika i/ili njihovih predstavnika.

4) Ovim Pravilnikom propisuju se i biološke granične vrijednosti za određene opasne kemikalije ili grupu srodnih kemikalija.

5) Odredbe Zakona o zaštiti na radu u cijelosti se primjenjuje na cijelo područje iz ovoga članka, ne dovodeći u pitanje strože ili podrobnije odredbe ovoga Pravilnika.

Članak 2.

IZUZECI

Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na životni okoliš u naseljima u okolini radnih prostorija i prostora, niti na stanovnike tih naselja.

Članak 3.

DEFINICIJE

Pojmovi u ovome Pravilniku imaju sljedeća značenja:

Kemikalije su tvari i pripravci;

Tvari su kemijski elementi ili njihovi spojevi u prirodnom stanju ili proizvedeni u proizvodnom procesu, korištene ili oslobođene/ispuštene, uključujući ispuštanje kao otpad pri bilo kakvoj radnoj aktivnosti bez obzira da li su ili nisu proizvedene namjerno i da li su ili nisu stavljene na tržište/u promet;

Pripravci jesu smjese ili otopine koje su sastavljene od dvije ili više tvari;

Opasne kemikalije:

– tvari ili pripravci koja zadovoljavaju kriterije o razvrstavanju u opasne tvari ili pripravke sukladno važećim propisima bez obzira da li su unutar tih propisa razvrstane kao opasne osim onih tvari i pripravaka koji samo zadovoljavaju kriterije o razvrstavanju u opasne tvari za okoliš,

– tvari i pripravci koji još ne zadovoljavaju kriterije za razvrstavanje u opasne kemikalije ali mogu, zbog svojih fizikalno-kemijskih, kemijskih, toksikoloških svojstava i/ili načina na koji su korištene ili su prisutne na mjestu rada, predstavljati opasnost za sigurnost i zdravlje radnika, te

– tvari i pripravci za koje je utvrđena granična vrijednost izloženosti;

Opasne kemikalije sukladno važećim propisima su kemikalije razvrstane kao: eksplozivne, oksidirajuće, vrlo lako zapaljive, lako zapaljive, zapaljive, vrlo otrovne, otrovne, štetne kemikalije, nagrizajuće kemikalije, nadražujuće kemikalije, koje dovode do preosjetljivosti, karcinogene, mutagene, reproduktivno toksične, opasne za okoliš;

Rad koji uključuje kemikalije su sve radne aktivnosti pri kojima se koriste ili se namjeravaju koristiti kemikalije, u bilo kojem procesu, uključujući proizvodnju, rukovanje, skladištenje, prijevoz, uklanjanje, obradu, kao i druge aktivnosti koje su rezultat takvog rada;

Granična vrijednost izloženosti na radu (GVI) je granica od prosjeka vremenski izmjerenih koncentracija (prosječna koncentracija) tvari (plinova, para, aerosola, prašine) u zraku na mjestu rada u zoni disanja radnika u odnosu na određen ciljani period. Smatra se da utvrđena granična vrijednost izloženosti (Prilog I) pri temperaturi od 20 °C i tlaku zraka od 1013 mbara prema sadašnjim saznanjima ne dovodi do oštećenja zdravlja pri svakodnevnom osmosatnom radu (uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje), a izražena je u ml/m³ (ppm), odnosno u mg/m³ ili u broju vlakana /cm³;

Kratkotrajna granična vrijednost izloženosti (KGVI) je ona koncentracija kemikalije kojoj radnik može bez opasnosti od oštećenja zdravlja biti izložen kroz kraće vrijeme. Izloženost takvoj koncentraciji opasne tvari može trajati najviše 15 minuta i ne smije se ponoviti više od četiri puta tijekom radnog vremena. Između dvije izloženosti toj koncentraciji mora proći najmanje 60 minuta. Vrijednosti kratkotrajne izloženosti se izražavaju u ml/m³ (ppm) ili mg/m³;

Radne prostorije su prostorije u kojima se obavljaju različiti radni procesi odnosno u kojima rade, zadržavaju ili se kreću osobe na radu;

Radni prostor je mjesto rada izvan radnih prostorija u kojem se obavljaju različiti radni procesi, odnosno u kojima rade, zadržavaju ili se kreću osobe na radu;

Mjesto rada je mjesto/mjesta unutar prostorije/prostora na kojima radnik obavlja zadane mu poslove;

Biološka granična vrijednost (BGV) je ona koncentracija opasne kemikalije i/ili njezina metabolita, odnosno bioloških učinaka nastalih pod djelovanjem te kemikalije u organizmu, koja se određuje u odgovarajućem biološkom uzorku (krv, plazma, mokraća, izdahnuti zrak) radnika profesionalno izloženih kemikalijama u svakodnevnom osmosatnom radu, uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje, a kod koje prema sadašnjem stupnju saznanja ne dolazi do štetnih učinaka po zdravlje;

Zdravstveni nadzor ocjena zdravstvenog stanja radnika koji su izloženi određenim kemikalijama pri radu;

Opasnost bitno svojstvo kemikalije s velikom mogućnošću da uzrokuje štetno djelovanje;

Rizik vjerojatnost da će doći do štetnog djelovanje na sigurnost i zdravlje radnika pri uvjetima korištenja i/ili izloženosti.

Članak 4.

GRANIČNE VRIJEDNOST IZLOŽENOSTI NA RADU

1) Granične vrijednosti izloženosti (GVI) određenim tvarima dane su u Prilogu I ovoga Pravilnika. U Prilogu I su dani i drugi toksikološki podaci o kemikalijama kao što su karcinogeni i/ili mutageni i/ili reproduktivno toksični učinci te podaci o označavanju opasnih kemikalija za kemikalije koje su razvrstane u skladu s važećim propisima, odnosno u skladu s Aneksom I Direktive 67/548 EEC i Direktivom 88/ 379 EEC.

2) U Prilogu II posebno su izdvojene obvezujuće granične vrijednosti izloženosti za određene tvari, a koje su propisane EC Direktivama.

3) Za opasne kemikalije, koje su razvrstane u skladu s važećim propisima o razvrstavanju, odnosno Direktivama 67/548/EEC i 88/379/EEC, ili koje ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u opasne kemikalije, a za koje nisu utvrđene granične vrijednosti izloženosti u Prilogu I, granice izloženosti dane su Prilogu III ovoga Pravilnika kao smjernice za utvrđivanje granica izloženosti. Granice izloženosti su utvrđene za razrede opasnosti A, B, C, D i E u koje su razvrstane kemikalije obzirom na njihova opasna svojstva i štetne učinke koje mogu proizvesti na ljudsko zdravlje, a u skladu s razvijenim i najčešće primjenjivanim internacionalnim metodologijama.

Članak 5.

BIOLOŠKE GRANIČNE VRIJEDNOSTI

1) Podaci o biološkim graničnim vrijednostima dani su u Prilogu IV ovoga Pravilnika.

2) Opasne kemikalije u prilogu su svrstane po kemijskoj srodnosti. Po jednoj kemikaliji postoji jedan ili više karakterističnih pokazatelja koji se mogu odrediti u biološkom uzorku kao što su krv, plazma, mokraća i izdahnuti zrak.

3) Vrijeme uzorkovanja određeno je na osnovi vremena polueliminacije ispitivane kemikalije i očekivanog odgovora organizma na izloženost tijekom radne smjene, a mora se strogo poštivati.

4) Kod analize karakterističnih pokazatelja u jednokratnim uzorcima urina obvezno se mora u mokraći odrediti i koncentracija kreatinina te rezultat karakterističnog pokazatelja izraziti na kreatinin radi korekcije razlike gustoće mokraće.

Poglavlje II.
OBVEZE POSLODAVCA

Članak 6.

1) Granične vrijednosti izloženosti i Kratkotrajne granične vrijednosti izloženosti utvrđene ovim Pravilnikom primjenjuju se prilikom ispitivanja u radnim prostorijama i prostorima, odnosno na mjestu rada radnika, u kojima postoji obveza ispitivanja u skladu s propisima zaštite na radu.

2) U skladu s važećim propisima zaštite na radu poslodavac je dužan ispitivati radni okoliš u radnim prostorijama i/ili prostorima, odnosno na mjestu rada radnika, gdje se proizvode ili koriste opasne kemikalije te iz tog razloga postoji mogućnost oslobađanja opasnih tvari u okoliš u obliku plinova, para, aerosola, prašina.

3) Poslodavac treba skrbiti, u skladu s važećim propisima, da je koncentracija opasnih tvari u radnim prostorijama/prostorima, odnosno na mjestu rada radnika što niža i stalno ispod graničnih vrijednosti izloženosti.

Članak 7.

1) Da li je radnik izložen štetnim koncentracijama tvari utvrđuje se ispitivanjem radnog okoliša u skladu s važećim popisima o zaštiti na radu, a prema utvrđenim i odobrenim metodologijama.

2) Ispitivanje koncentracije opasnih tvari u zraku radnih prostorija i prostora, odnosno na mjestima rada radnika mora se zasnivati na detaljnom poznavanju tehnološkog procesa te s tim u vezi utvrđuje se vjerojatnost pojave koncentracija određenih opasnih tvari.

3) Koncentracije opasnih tvari u zraku radnih prostorija i prostora, odnosno na mjestu rada radnika ispituju se na uzorcima koji su uzeti u neposrednoj blizini organa za disanje radnika, odnosno na mjestima i u vremenskim razmacima koji su karakteristični za pravilnu ocjenu trenutne ili prosječne dnevne izloženosti radnika djelovanju određenih tvari.

Članak 8.

1) U slučaju prekoračenja graničnih vrijednosti izloženosti poslodavac mora odmah u skladu s važećim propisom, poduzeti potrebne mjere (primijeniti pravila zaštite na radu) u svrhu saniranja radnog okoliša.

2) Do saniranja radnog okoliša poslodavac radnicima mora osigurati korištenje odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava kao i skrbiti da ih radnici koriste.

3) Tek kad je radni okoliš saniran (koncentracije opasnih tvari su ispod graničnih vrijednosti izloženosti) poslodavac može dopustiti rad radnicima i bez korištenja osobnih zaštitnih sredstava za zaštitu dišnog sustava, u prostoriji/prostoru odnosno na mjestu rada, a na poslovima pri kojima su izmjerene štetne koncentracije opasnih tvari u radnom okolišu.

Članak 9.

1) Rezultati ispitivanja radnog okoliša, odnosno utvrđene prosječne koncentracije prisutnih opasnih tvari u okolišu su jedan od elemenata za izradu procjene rizika od utjecaja kemikalija na zdravlje radnika.

2) Osim izmjerenih koncentracija opasnih tvari pri izradi procjene rizika treba uzeti u obzir opasna svojstva kemikalije, odstupanja od GVI u određenim vremenskim intervalima izloženosti, vrijeme trajanja izloženosti, način izloženosti (udisanje, koža, gutanje).

3) Za opasne kemikalije za koje nisu utvrđene granične vrijednosti izloženosti, a na temelju izmjerenih koncentracija te poznatih podataka o opasnim svojstvima (fizikalno-kemijska svojstva, toksikološka svojstva te ostali učinci djelovanja kemikalije kao što učinci kratkotrajne, dugotrajne/ponovljene izloženosti, te posebni učinci koji se odnose na karcinogeno i/ili mutageno i/ili reproduktivno toksično djelovanje) obveza je poslodavca da procjenom opasnosti utvrdi da li te izmjerene vrijednosti opasne tvari u radnom okolišu mogu štetno djelovati na zdravlje i sigurnost radnika.

4) Za opasne kemikalije za koje nisu utvrđene granične vrijednosti izloženosti, a koje su razvrstane, za procjenu opasnosti od određenih koncentracija opasnih tvari na mjestu rada radnika koriste se podaci iz važećih propisa o razvrstavanju, odnosno Direktiva 67/548/EEC i 88/379/EEC.

5) Za opasne kemikalije za koje nisu utvrđene granične vrijednosti izloženosti, a koje nisu razvrstane, za procjenu opasnosti od određenih koncentracija opasnih tvari na mjestu rada radnika koriste se podaci iz sigurnosno-tehničkog lista dobavljača (proizvođač, distributer, uvoznik) u skladu s važećim propisima te relevantni drugi znanstveni podaci.

6) Proizvođač, uvoznik, daljnji korisnik ili distributer opasne kemikalije i sredstva za zaštitu bilja ili biocida koji stavlja u promet tvar pojedinačno ili u pripravku ili pripravak obvezan je primatelju te tvari, odnosno pripravka osigurati Sigurnosno-tehnički list (STL) sastavljen u skladu s važećim propisima, a na zahtjev korisnika opasne kemikalije i staviti na raspolaganje i druge dostupne podatke, a naročito one koji mogu imati utjecaj na razvrstavanje kemikalije kao opasne.

Članak 10.

Obveza je investitora/poslodavca da prilikom projektiranja, izgradnje, rekonstrukcije objekata za rad/radnih prostorija/prostora, projektiranja novih tehnologija/novih proizvodnih procesa pri kojima će se koristiti opasne kemikalije primjeni pravila zaštite, odnosno da iznađe takva tehnička rješenja čijom primjenom će koncentracije opasnih tvari u radnom okolišu, a za projektirani tehnološki proces, biti ispod utvrđenih graničnih vrijednosti izloženosti, odnosno ispod štetnih koncentracija za opasne tvari za koje nisu utvrđene granične vrijednosti izloženosti.

Članak 11.

1) Izmjerene prosječne koncentracije opasnih tvari u radnom okolišu su jedan od elemenata za utvrđivanje potrebe zdravstvenog nadzora nad zdravljem radnika koji su izloženi koncentracijama tih tvari. Za utvrđivanje potrebe zdravstvenog nadzora radnika, kao preventivne mjere, osim visine izmjerene koncentracije treba uzeti u obzir i opasna svojstva kemikalije, odstupanja od GVI u određenim vremenskim intervalima izloženosti, vrijeme trajanja izloženosti, način izloženosti (udisanje, koža, gutanje) i druge relevantne podatke po potrebi.

2) Ovisno o zdravstvenom stanju radnika i procjeni nadležnog liječnika predmet zdravstvenog nadzora, u skladu s važećim propisima, može biti i utvrđivanje bioloških graničnih vrijednosti za određene opasne tvari kojima su radnici izloženi.

Članak 12.

INFORMIRANJE I OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA I NJIHOVIH PREDSTAVNIKA

1) Radnici i/ili njihovi predstavnici trebaju biti informirani o rezultatima ispitivanja radnog okoliša tj. o izmjerenim koncentracijama opasnih tvari na mjestima rada radnika te o mjerama koje poslodavac poduzima ili će poduzeti u slučaju izmjerenih opasnih koncentracija tvari. Podaci o ispitivanju moraju biti dostupni radnicima i njihovim predstavnicima.

2) U okviru osposobljavanja radnika za rad na siguran način radnici, koji rukuju s kemikalijama, moraju usvojiti osnovna znanja vezano za granične vrijednosti opasnih tvari i biološke granične vrijednosti te za pravila zaštite na radu koja je potrebno primijeniti pri rukovanju s određenim opasnim tvarima kako bi koncentracija tih tvari, koje se mogu osloboditi u okoliš, bile ispod graničnih vrijednosti izloženosti, kao i za druge mjere od važnosti za sigurnost i zaštitu zdravlja (način rada, uporaba odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, upute za siguran rad s određenim opasnim kemikalijama).

Poglavlje III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o maksimalno dopustivim koncentracijama štetnih tvari u atmosferi radnih prostorija i prostora i o biološkim graničnim vrijednostima (»Narodne novine«, br. 92/93).

Članak 14.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od dana objave u »Narodnim novinama«.

2) Za granične vrijednosti izloženosti koje su izmijenjene na niže vrijednosti u Prilogu I ovoga Pravilnika (oznaka EU) u skladu s Direktivama 91/322/CEE, 98/24/EC, 2000/39/EC i 2006/15/EC Pravilnik se primjenjuje od 1. siječnja 2011. godine, izuzev za granične vrijednosti izloženosti koje su utvrđene posebnim propisima.

3) Za izmijenjene biološke granične vrijednosti kao i biološke granične vrijednosti za nove opasne tvari Pravilnik se primjenjuje od 1. siječnja 2011. godine.

Članak 15.

Ministar nadležan za rad u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijet će neobvezujuće smjernice za način mjerenja i utvrđivanja graničnih vrijednosti izloženosti na mjestu rada iz članka 4.

Klasa: 011-01/08-01/327

Urbroj: 526-08-03/1-09-5

Zagreb, 26. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.

PRILOG I

GRANIČNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI OPASNIM TVARIMA PRI RADU

Oznake:

CAS: Chemical Abstract Service Number

EC/EINECS: European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances

GVI (granična vrijednost izloženosti): je granica od prosjeka vremenski izmjerenih koncentracija (prosječna koncentracija) tvari (plinovi, pare, aerosoli, prašine) u zraku na mjestu rada u zoni disanja radnika pri temperaturi od 20 °C i tlaku zraka od 1013 mbara, a koja prema sadašnjim saznanjima ne dovodi do oštećenja zdravlja pri svakodnevnom osamsatnom radu (uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje), a izražena je u ml/m³ (ppm), odnosno u mg/m³ ili u broju vlakana /cm³;

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti): je ona koncentracija tvari kojoj radnik može bez opasnosti od oštećenja zdravlja biti izložen kroz kraće vrijeme. Izloženost takvoj koncentraciji opasne tvari može trajati najviše 15 minuta i ne smije se ponoviti više od četiri puta tijekom radnog vremena. Između dvije izloženosti toj koncentraciji mora proći najmanje 60 minuta. Vrijednosti kratkotrajne izloženosti se izražavaju u ml/m³ (ppm) ili mg/m³.

ppm: 1ml/m³ ili 1cm³/m³;

ppm = 24,04/M x mg/m³

mg/m³ = M/24,04 x ppm (M=molna masa u g/mol)

(24,04=molarni volumen plina u l/mol kod 20 oC i 1,013 bara)

X: broj vlakana tvari na 1 cm³ (ml)

U: ukupna prašina

R: respirabilna prašina

(GVI prašina dane su kao ukupne prašine, osim ako nije posebno naznačeno da se odnosi na respirabilnu prašinu)

Karc. kat. 1: tvari za koje je dokazano da su karcinogene za čovjeka

Karc. kat. 2: tvari za koje su vjerojatno karcinogene za čovjeka

Karc. kat. 3: tvari koje izazivaju zabrinutost zbog mogućeg karcinogenog djelovanja u čovjeka

Muta. kat. 1: tvari za koje se zna da su mutagene za čovjeka

Muta. kat. 2: tvari koje su vjerojatno mutagene za čovjeka

Muta. kat. 3: tvari koje izazivaju zabrinutost zbog mogućeg mutagenog djelovanja u čovjeka

Repr. kat. 1: – tvari za koje se zna da smanjuju plodnost u čovjeka i/ili

– tvari za koje se zna da iskazuju razvojnu toksičnost u ljudi

Repr. kat. 2: – tvari koje vjerojatno smanjuju plodnost u ljudi i/ili

– tvari koje vjerojatno uzrokuju razvojnu otrovnost u ljudi

Repr. kat. 3: – tvari za koje se pretpostavlja da bi mogle smanjiti
plodnost u čovjeka i/ili

– tvari za koje se pretpostavlja da bi mogle iskazati razvojnu otrovnost u čovjeka

EU0 – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene obvezujuće granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2003/18/ EC, Direktivi 99/38/EC i Direktivi 98/24/EC

EU – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 91/322/ EEC

EU* – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2000/39/ EC (prva lista)

EU** – naznaka da se radi o tvarima za koje su utvrđene indikativne granične vrijednosti izloženosti prema Direktivi 2006/15/ EC (druga lista)

K; naznaka da tvar može štetno djelovati kroz kožu

Označavanje kemikalija u skladu s važećim propisima;

E: eksplozivno; O: oksidirajuće; F+: vrlo lako zapaljivo; F: lako zapaljivo; T+: vrlo otrovno; T: otrovno; Xn: Štetno; C: nagrizajuće; Xi: nadražujuće; N: opasno za okoliš;

CAS

broj

EC

broj

IME TVARI

GVI

KGVI

Karc.

kat.

Muta.

kat.

Repr.

kat.

Naznake;

Označavnje tvari

ppm

mg/m³

X

ppm

mg/m³

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

75-07-0

200-836-8

Acetaldehid

50

90

 

150

270

3

F+, Xn,

2

108-24-7

203564-8

Acetanhidrid

5

20

 

 

 

K; C

3

50-78-2

200-064-1

o-Acetil-salicilna kiselina

 

5

 

 

 

 

4

67-64-1

200-662-2

Aceton

500

 1210

EU*; F, Xi

5

75-05-8

200-835-2

Acetonitril

40

70

 

EU**; K; F, Xn

6

79-06-1

201-173-7

Akrilamid

 

0,03

 

 

 

2

2

3

K; T

7

79-10-7

201-177-9

Akrilna kiselina;

Prop-2-enonska kiselina

2

4

K; C, N

8

107-13-1

203-466-5

Akrilonitril

2

4.5

 

 

 

2

K; F, T, N

9

107-02-8

203-453-4

Akrolein (akrilaldehid)

0,1

0,25

 

0.3

0.8

K; F, T+, N

10

309-00-2

206-215-8

Aldrin (ISO)

0,25

3

T, N

11

107-18-6

203-470-7

Alil-alkohol

2

4,8

5

12,1

K; EU* T, N

12

107-11-9

203-463-9

Alilamin

5

K; F, T, N

13

106-92-3

203-442-4

Alil-glicidil-eter;

Alil-2,3-epoksipropil-eter;

Prop-2-en-1-il-2,3-epoksipropil-eter

5

22

10

44

3

3

3

K; Xn

14

-

-

Aluminijevi alkilni spojevi (trietil, trimetil i dr.)

 

2

 

 

 

 

15

1344-28-1

215-691-6

Aluminijev oksid

10 (U)

4 (R)

16

-

-

Aluminijeve topive soli

 

2

 

 

 K; C

17

625-16-1

-

Amilacetat, tert

50

270

100

540

EU*

18

141-43-5

205-483-3

2-aminoetanol;

Etanolamin

1

2,5

3

7,6

K; EU **, C

19

99-55-8

202-765-8

2-Amino-4-nitrotoluen:

5-Nitro-otoluidin

0,5

1,5

3

T

20

504-29-0

207-988-4

2-Aminopiridin

0,5

2

 

 

 

 

21

61-82-5

200-521-5

Amitrol (ISO);

1,2,4-Triazol-3-ilamin

0,2

3

Xn, N

22

7664-41-7

231-635-3

Amonijak, bezvodni

20

14

 

50

36

EU*; K; T, N

23

12125-02-9

235-186-4

Amonijev klorid

 

10

 

 

20

Xn

24

7773-06-0

231-871-7

Amonijev sulfamidat

 

10

 

 20

 

25

69-53-4

200-709-7

Ampicilin

0,1

26

108-31-6

203-571-6

Anhidrid maleinske kiseline

1

3

C,

27

552-30-7

209-008-0

Anhidrid trimetilne kiseline;

1,2-Anhidrid benzen-1,2,4-trikarboksilne kiseline

0,04

0,12

Xn,

28

62-53-3

200-539-3

Anilin

1

4

3

3

K, T, N

29

90-04-0

201-963-1

o-Anisidin

0,1

0,5

2

3

K, T

30

104-94-9

203-254-2

p-Anisidin

0,1

0,5

K, T+, N

31

7783-56-4

232-009-2

Antimonov trifluorid (kao Sb)

0,5

T, N

32

10025-91-9

233-047-2

Antimonov triklorid (kao Sb)

0,5

K; C, N

33

1309-64-4

215-175-0

Antimonov trioksid (kao Sb)

0,5

3

Xn

34

7647-18-9

231-601-8

Antimonov pentaklorid (kao Sb)

0,5

K; C, N

35

7440-36-0

231-146-5

Antimon i drugi spojevi kao (Sb) osim atimonovog trihidrida

0,5

Xn,N

36

86-88-4

201-706-3

Antu (ISO);

1-(1-naftil)-2-tiourea (alfa-naftil-tiourea)

0,3

3

T+

37

26125-61-1

-

p-Aramid respirabilna vlakna

0,5

38

1327-53-3

215-481-4

Arsenov trioksid (kao As);

Diarsenov trioksid

0,1

1

K; T+, N

39

1303-28-2

215-116-9

Arsenov pentoksid (kao As);

Diarsenov pentoksid;

Arsenov oksid

0,1

1

T, N

40

7778-39-4

231-901-9

Arsenska kiselina i njezine soli

0,1

1

T, N

41

7440-38-2

231-148-6

Arsen i drugi arsenovi spojevi

0,1

T, N

42

7784-42-1

232-066-3

Arsin

0,05

0,16

F+, T+, N

43

8052-42-4

232-490-9

Asfalt (bitumen)

5

10

44

1912-24-9

217-617-8

Atrazin (ISO);

2-kloro-4-etilamin-6-izopropilamin-1,3,5-triazin

2

Xn, N

45

77536-66-4

-

Azbest-aktinolit

0,1

EU0

46

12172-73-5

-

Azbest-amosit

0,1

EU0

47

77536-67-5

-

Azbest-antofilit

0,1

EU0

48

12001-29-5

-

Azbest-krizotil

0,1

EU0

49

12001-28-4

-

Azbest-krokidolit

0,1

EU0

50

77536-68-6

-

Azbest-tremolit

0,1

EU0

51

86-50-0

201-676-1

Azinfos-metil

0,2

K; T+, N

52

41083-11-8

255-209-1

Azociklotin;

1-(tricikloheksailstanil)-1H-1,2,4-triazol

01

0,2

K; T+, N

53

123-77-3

204-650-8

C,C’-azodi(formamid)

1

3

Xn

54

7440-50-8

231-159-6

Bakar, dim

Bakar prašina (kao Cu)

0,2

1

2

55

513-77-9

208-167-3

Barijev karbonat

0,5

Xn

56

13477-00-4

236-760-7

Barijev klorat

0,5

O, Xn, N

57

10361-37-2

233-788-1

Barijev klorid

0,5

T

58

13465-95-7

236-710-4

Barijev perklorat

0,5

O, Xn

59

1304-29-6

215-128-4

Barijev peroksid

0,5

O, Xn

60

50864-67-0

256-814-3

Barijev polisulfid

0,5

K; Xi, N

61

-

-

Barijevi drugi topivi spojevi

0,5

EU**

62

7727-43-7

231-784-4

Barijev sulfat

10 (U)

4 (R)

63

17804-35-2

241-775-7

Benomil;

(ISO);

metil 1-(butilkarbamoil)benzimidazol-2-ilkarbamat

0,8

10

2

2

T, N

64

71-43-2

200-753-7

Benzen

1

3,25

1

2

EU0; K; F, T

65

92-87-5

202-199-1

Benzidin;

1,1’-bifenil-4,4’-diamin; 4,4’-diaminobifenil; bifenil-4,4’-ilendiamin

1

1

T, N

66

85-68-7

201-622-7

Benzil butil ftalat (BBP)

5

2 i 3

T, N

67

100-44-7

202-853-6

Benzilklorid;

α-klorotoluen

0,5

2,6

1,5

7,9

2

T

68

Benzini

100

300

2

2

T

69

50-32-8

200-028-5

benzo[a]piren;

benzo[def]krizen

0,005

0,02

2

2

2

T, N

70

98-07-7

202-634-5

Benzotriklorid;

α,α,α-triklorotoluen

0,5

2,6

2

T

71

7440-41-7

231-150-7

Berilij

0,002

2

T+

72

1304-56-9

215-133-1

Berilijev oksid

0,002

2

T+

73

-

-

Berilijevi spojevi (kao Be) osim aluminij berilij silikata

0,002

2

T+, N

74

92-52-4

202-163-5

Bifenil;

difenil

0,2

1

Xi, N

75

117-81-7

204-211-0

Bis(2-etilheksil)-ftalat;

Di-(2-etil-heksil)-ftalat; DEHP

5

10

2

T

76

542-88-1

208-832-8

Bis(klorometil)-eter;

oksibis(klorometan)

0,001

0,005

1

K; T+

77

76-22-2

200-945-0

Bornan-2-on

2

13

3

19

78

1303-86-2

215-125-8

Borov oksid (dibor trioksid)

10

20

2

T

79

10294-33-4

233-657-9

Borov tribromid

1

10

K; T+, C

80

314-40-9

206-245-1

Bromacil (ISO)

1

11

2

22

81

7726-95-6

231-778-1

Brom

0,1

0,7

EU**T+, C, N

82

74-96-4

200-825-8

Bromoetan;

Etil-bromid

5

20

3

F, Xn

83

593-60-2

209-800-6

Bromoetilen

5

20

2

F+, T

84

74-83-9

200-813-2

Bromometan;

metilbromid

5

20

15

59

3

K; T, N

85

106-97-8

203-448-7

Butan

600

1450

750

1810

F+

86

106-97-8

203-448-7

Butan s ≥ 0,1% 1,3-Butadiena

10

22

1

2

F+, T

87

106-99-0

203-450-8

1,3-Butadien;

buta-1,3-dien

10

22

1

2

F+, T

88

71-36-3

200-751-6

Butan-1-ol;

n-butanol

50

154

K; Xn

89

78-92-2

201-158-5

Butan-2-ol

100

308

150

462

Xi

90

78-93-3

201-159-0

Butanon (metil-etil-keton)

200

600

300

900

EU*;K; F, Xi

91

123-86-4

204-658-1

n-Butil-acetat

150

724

200

966

92

105-46-4

203-300-1

sec-Butil-acetat

200

966

250

1210

F

93

540-88-5

208-760-7

tert-Butil-acetat

200

966

250

1210

F

94

141-32-2

205-480-7

n-Butil-akrilat

2

11

10

53

EU*; Xi

95

109-73-9

203-699-2

Butilamin

5

15

F, C

96

89-72-5

201-933-8

2-sec.-Butilfenol

5

31

K

97

2426-08-6

219-376-4

Butil-glicidil-eter;

Butil-2,3-epoksipropil-eter

25

135

3

3

Xn

98

592-34-7

209-750-5

Butil-kloroformat;

butil-ester kloroformatne kiseline

1

5,7

T

99

138-22-7

205-316-4

Butil-laktat

5

30

100

111-76-2

203-905-0

2-Butoksietanol;

Etilen-glikol monobutil-eter; butilov celosolv

20

98

50

246

EU*;K; Xn

101

112-07-2

203-933-3

2-Butoksietil-acetat;

Butil-glikol-acetat

20

133

50

333

EU*; K; Xn

102

112-34-5

203-961-6

2-(2-Butoksietoksi)etanol;

Dietilen-glikol monobutil-eter

10

67,5

15

101,2

EU**; Xi

103

9004-34-6

232-674-9

Celuloza

10 (U)

4 (R)

104

21351-79-1

244-344-1

Cezijev hidroksid

2

105

420-04-2

206-992-3

Cianamid;

karbanonitril

0,58

1

EU**; K; T

106

-

-

Cianidi (kao CN)

5

107

506-77-4

208-052-8

Cianogen klorid

0,3

0,77

108

74-90-8

200-821-6

Cianovodik

4,7

5

F+, T+, N

109

13121-70-5

236-049-1

Ciheksanit (ISO);

Hidroksitricikloheksilstanid;

tri(cikloheksil)kositrov

0,1

Xn, N

110

110-82-7

203-806-2

Cikloheksan

200

700

EU**F,Xn,N

111

108-93-0

203-630-6

Cikloheksanol

50

208

Xn

112

108-94-1

203-631-1

Cikloheksanon

10

40,8

20

81,6

EU*; K; Xn

113

108-91-8

203-629-0

Cikloheksilamin

10

41

C

114

120-92-3

204-435-9

Ciklopentanon

690

Xi

115

7646-85-7

231-592-0

Cinkov klorid, dim

1

2

C, N

116

557-05-1

209-151-9

Cinkov distearat

10 (U)

4 (R)

117

1314-13-2

215-222-5

Cinkov oksid

5

10

118

-

-

Cirkonijevi spojevi (kao Zr)

5

10

119

94-75-7

202-361-1

2,4-D (ISO) (2,4-diklorofenoksioctena kiselina)

10

20

Xn

120

50-29-3

200-024-3

DDT (uobičajeni naziv nije prihvaćen od ISO);

Klorfenotan (INN);

dikofan; 1,1,1-trikloro-2,2-bis(4-klorofenil)etan;

diklorodifenil-trikloroetan

0,5

1,5

3

T, N

121

131-17-9

205-016-3

Dialil-ftalat

5

Xn, N

122

83968-18-7

281-495-2

Dialkil 79 ftalat

5

123

615-05-4

210-406-1

2,4-Diaminoanisol

0,5

2

3

K; T, N

124

101-77-9

202-974-4

4,4’-Diaminodifenilmetan;

4,4’-Metilendianilin

0,1

0,8

2

3

K; T, N

125

61790-53-2

-

Diatomejska zemlja, prirodna

1,2

126

334-88-3

206-383-7

Diazometan

0,01

2

T

127

94-36-0

202-327-6

Dibenzoil peroksid;

benzoil peroksid

5

E, Xi

128

1304-82-1

215-135-2

Dibizmut-tritelurid

10

20

129

106-93-4

203-444-5

1,2-Dibromoetan

0,5

3,9

2

K; T, N

130

96-12-8

202-479-3

1 ,2-Dibromo-3-kloropropan

0,005

0,05

2

2

1

T

131

107-66-4

203-509-8

Dibutil hidrogen fosfat

1

8,7

2

17

132

84-74-2

201-557-4

Dibutil-ftalat;

DBP

5

10

2 i 3

T, N

133

84-61-7

201-545-9

Dicikloheksil-ftalat

5

134

77-73-6

201-052-9

Diciklopentadien (3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden)

5

27

F, Xn, N

135

60-57-1

200-484-5

Dieldrin (ISO)

0,25

3

T+, N

136

109-89-7

203-716-3

Dietilamin

5

15

10

30

EU**; F. C

137

100-37-8

202-845-2

2-Dietil-aminoetanol;

N,N- dietil-etanolamin

10

50

C

138

111-40-0

203-865-4

Dietilentriamin;

2,2’-iminodietilamin

1

4,3

K; C

139

60-29-7

200-467-2

Dietil-eter;

Eter

100

308

200

616

EU*; F+, Xn

140

84-66-2

201-550-6

Dietil-ftalat

5

10

141

64-67-5

200-589-6

Dietilsulfat

0,05

0,32

2

2

K; T

142

122-39-4

204-539-4

Difenilamin

10

20

T, N

143

101-84-8

202-981-2

Difenil-eter

1

7,1

144

1314-80-3

215-242-4

Difosforov pentasulfid;

Fosforov pentasulfid

1

EU**; F, Xn, N

145

84-69-5

201-553-2

Diizobutil-ftalat

5

146

26761-40-0

247-977-1

Diizodecil-ftalat

5

147

28553-12-0

249-079-5

Diizononil-ftalat

5

148

27554-26-3

248-523-5

Diizooctil-ftalat

5

149

108-18-9

203-558-5

Diizopropilamin

5

21

F, C

150

108-20-3

203-560-6

Diizopropil-eter

250

1060

310

1310

F

151

7572-29-4

-

Dikloroacetilen

0,1

0,39

3

E, Xn

152

95-50-1

202-425-9

1,2-Diklorobenzen;

o-diklorobenzen

20

122

50

306

EU*; K; Xn, N

153

106-46-7

203-400-5

1,4-Diklorobenzen;

p-diklorobenzen

20

122

50

306

3

EU*; Xn, N

154

91-94-1

202-109-0

3,3’-Diklorobenzidin;

3,3’-Diklorobifenil-4,4’-ilendiamin

0,003

0,03

2

K; T, N

155

764-41-0

212-121-8

1,4-diklorobut-2-en

0,01

0,05

0,03

0,15

2

K; T+, N

156

118-52-5

204-258-7

1,3-Dikloro-5,5-dimethil-

hidantoin

0,2

0,4

157

75-34-3

200-863-5

1,1-Dikloroetan

100

412

EU*; K; F, Xn

158

107-06-2

203-458-1

1,2-Dikloroetan;

Etilendiklorid

5

21

2

K; F, T

159

75-35-4

200-864-0

1,1-Dikloroetilen;

Viniliden klorid

2

8

20

80

3

F+, Xn

160

540-59-0

208-750-2

1,2-Dikloroetilen, cis;trans

200

806

250

1010

F, Xn

161

75-43-4

200-869-8

Diklorofluorometan

10

43

162

75-09-2

200-838-9

Diklorometan;

metilen klorid

100

350

300

1060

3

K; Xn

163

101-14-4

202-918-9

2,2’-Dikloro-4,4-metilendianilin;

4,4’-metilen bis(2-kloroanilin)

0,005

2

K; T, N

164

78-87-5

201-152-2

1,2-Dikloropropan;

Propilen diklorid

75

350

110

510

F, Xn

165

542-75-6

208-826-5

1,3-Dikloropropen;

(Z)-1,3-dikloropropen

0,11

0,5

0,44

2

K; T, N

166

75-99-0

200-923-0

2,2-Dikloropropionska kiselina;

Dalapon

1

6

Xi

167

85-00-7

201-579-4

Dikvat dibromid

0,5

1

T+, N

168

127-19-5

204-826-4

N,N-Dimetilacetamid

10

36

20

72

2

EU*; K; T

169

121-69-7

204-493-5

N,N-Dimetilanilin

5

25

10

50

3

K; T, N

170

598-56-1

209-940-8

N,N-Dimetiletilamin; Etildimetilamin

10

30

15

46

F+, C

171

124-40-3

204-697-4

Di-metilamin

2

3,8

5

9,4

EU*; F+, Xn

172

108-01-0

203-542-8

2-Dimetil-aminoetanol;

N,N-dimetil-etanolamin

2

7,4

6

22

C

173

115-10-6

204-065-8

Dimetil-eter

1000

1920

EU*; F+

174

68-12-2

200-679-5

Dimetilformamid;

N,N-dimetilformamid

10

30

20

61

2

K; T

175

108-83-8

203-620-1

2,6-Dimetil-heptan-4-on:

Di-izobutil-keton

25

148

Xi

176

131-11-3

205-011-6

Dimetil-ftalat

5

10

177

540-73-8

-

1,2-Dimetilhidrazin

0,1

2

K; T, N

178

13360-57-1

236-412-4

Dimetil-sulfamoil-klorid

0,1

2

K; T+

179

77-78-1

201-058-1

Dimetil-sulfat

0,05

0,26

2

3

K; T+

180

119-90-4

204-355-4

3,3-Dimetoksibenzidin;

o-Dianisidin

0,003

0,03

0,012

0,12

2

K; T

181

109-87-5

203-714-2

Dimetoksimetan

1000

3160

1250

3950

182

7681-57-4

231-673-0

Dinatrij disulfit;

Nnatrijev metabisulfit

5

Xn

183

1330-43-4

215-540-4

Dinatrijev tetraborat bezvodni; Borna kiselina, dinatrijeva sol

1

2

T

184

1303-96-4

215-540-4

Dinatrijev tetraborat dekahidrat;

boraks dekahidrat

5

2

T

185

11130-12-4

-

Dinatrijev tetraborat pentahidrat

1

186

25154-54-5

246-673-6

Dinitrobenzen (svi izomeri)

0,15

1

0,5

3,5

K; T+, N

187

25321-14-6

246-836-1

Dinitrotoluen (svi izomeri)

1,5

2

3

3

K; T, N

189

534-52-1

208-601-1

DNOC; 4,6-Dinitro-o-krezol

0,2

3

K; T+, N

190

84-76-4

201-560-0

Dinonil ftalat

5

191

123-91-1

204-661-8

1,4-Dioksan

25

91

100

366

3

K; F, Xn

192

78-34-2

201-107-7

Dioksation (ISO);

1,4-Dioksan-2,3-diil-O,O,O’,O’-tetraetil-di(fosforoditioat)

0,2

K; T+, N

193

10025-67-9

233-036-2

Disumporov diklorid;

sumporov klorid

1

5,6

T, C, N

194

128-37-0

204-881-4

2,6-Di-tert-butil-p-krezol

10

195

96-69-5

202-525-2

6,6’-Di-tert-butil-4,4’-hiodi-m-krezol

10

196

330-54-1

206-354-4

Diuron; (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-urea

10

3

Xn, N

197

10024-97-2

233-032-0

Didušikov oksid

50

90

198

7697-37-2

231-714-2

Dušična kiselina

1

2,6

EU**; O, C

199

10102-44-0

233-272-6

Dušikov dioksid

3

6

5

10

T+, C

200

10102-43-9

233-271-0

Dušikov monoksid

25

30

EU

201

115-29-7

204-079-4

Endosulfan (ISO);

1,2,3,4,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-2-en-5,6-ilendimetil-sulfit;

1,4,5,6,7,7-heksakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-ilendimetilen-sulfit

0,1

0,3

K; T+, N

202

13838-9

237-553-4

Enfluran

50

383

203

106-89-8

203-439-8

Epiklorhidrin;

1-kloro-2,3-epoksipropan

0,5

1,9

1,5

5,8

2

K; T

204

114-07-8

204-040-1

Eritromicin

0,4

205

64-17-5

200-578-6

Etanol;

Etil-alkohol

1000

1900

F

206

75-08-1

200-837-3

Etantiol (etil-merkaptan)

0,5

1,3

2

5,2

F, Xn, N

207

141-78-6

205-500-4

Etil-acetat

200

400

F, Xi

209

140-88-5

205-438-8

Etil-akrilat

5

21

15

62

F, Xn

210

75-04-7

200-834-7

Etilamin

5

9,4

EU*; F+, Xi

211

100-41-4

202-849-4

Etilbenzen

100

442

200

884

EU*; K; F, Xn

212

107-15-3

203-468-6

Etilendiamin;

1,2-Diaminoetan

10

25

K; C

213

628-96-6

211-063-0

Etilen dinitrat;

Etilen-glikol dinitrat

0,05

0,3

K; E, T+

214

107-21-1

203-473-3

etandiol;

Etilenglikol

20

52

40

104

EU*; K; Xn

215

151-56-4

205-793-9

Etilenimin;

aziridin

0,5

0,9

2

2

K; F, T+, N

216

2104-64-5

218-276-8

O-etil-O-4-nitrofenil-fenil-fosfonotioat;

EPN

0,5

K; T+, N

217

75-21-8

200-849-9

Etilen-oksid;

oksiran

5

9,2

2

2

F+, T

218

109-94-4

203-721-0

Etil-format

100

308

150

462

F, Xn

219

24468-13-1

246-278-9

2-Etilheksil kloroformat

1

8

220

541-41-3

208-778-5

Etil-kloroformiat

1

4,5

F, T+

221

100-74-3

202-885-0

4-Etilmorfolin

5

24

20

96

K

222

110-80-5

203-804-1

2-Etoksietanol;

etilen-glikol monoetil-eter

10

37

2

K; T

223

111-15-9

203-839-2

2-Etoksietil-acetat;

etil-glikol acetat

10

55

2

K; T

224

106-50-3

203-404-7

p-Fenilendiamin

0,1

K; T+, N

225

122-60-1

204-557-2

Fenilglicidil-eter;

2,3-epoksipropil-fenil-eter;

1,2-epoksi-3-fenoksipropan

1

2

3

K; T

226

100-63-0

59-88-1

27140-08-5

52033-74-6

202-873-5

200-444-7

248-259-0

257-622-2

Fenilhidrazin;

Fenilhidrazinijev klorid;

Fenilhidrazin hidroklorid;

Fenilhidrazinijev sulfat (2:1)

5

22

2

3

K; T, N

227

98-83-9

202-705-0

2-fenilpropen;

α-metilstiren

50

246

100

492

EU*; Xi, N

228

944-22-9

213-408-0

Fonofos (ISO);

O-etil-fenil-etil-fosfonoditioat

0,1

K; T, N

229

108-95-2

203-632-7

Fenol

2

7,8

3

EU*; K; T, C

230

115-90-2

204-114-3

Fensulfotion (ISO);

O,O-dietil-O-4-metil-sulfinil-fenil-fosforotioat

0,1

K; T+, N

231

900-95-8

212-984-0

Fentin acetat (ISO);

Trifenilkositrov acetat

0,1

0,2

3

3

K; T+, N

232

76-87-9

200-990-6

Fentin hidroksid (ISO);

Trifenilkositrov hidroksid

0,1

0,2

3

3

K; T+, N

233

55-38-9

200-231-9

Fention (ISO);

O,O-dimetil-O-(4-metiltion-m-tolil)-fosforotioat

0,2

3

K; T, N

234

7782-41-4

231-954-8

Fluor

1

1,58

2

3,16

EU*; O, T+, C

235

-

-

Fluoridi (anorganski kao F)

2,5

EU*

236

16961-83-4

241-034-8

Fluorosilicijskakiselina... %

2,5

C

237

50-00-0

200-001-8

Formaldehid

2

2,5

2

2,5

3

T

238

75-12-7

200-842-0

Formamid

20

37

30

56

2

T

239

98-01-1

202-627-7

2-Furaldehid (Furfural)

2

8

3

K; T

240

298-02-2

206-052-2

Forat (ISO);

O,O-dietil-tiometil-fosforoditioat

0.05

K; T+, N

241

7803-51-2

232-260-8

Fosfin (fosforovodik)

0,1

0,14

0,2

0,28

EU**; F+, T+, N

242

10025-87-3

233-046-7

Fosforil triklorid

0,2

1,3

0,6

3,8

T+, C

243

98-00-0

202-626-1

Furfuril-alkohol

10

40

K; Xn

244

7664-38-2

231-633-2

fosforna kiselina; Ortofosforna

1

2

EU*; C

245

10026-13-8

233-060-3

Fosforov pentaklorid

1

EU**; T+

246

1314-56-3

215-236-1

Fosforov pentoksid

0,2

1

EU**; C

247

7719-12-2

231-749-3

Fosforov triklorid

1,1

0,5

2,9

T+, C

248

7723-14-0

231-768-7

Fosfor crveni

0,1

0,3

F

249

75-44-5

200-870-3

Fozgen;

karbonil-klorid

0,02

0,08

0,1

0,4

EU*; T+

250

85-44-9

201-607-5

Ftalanhidrid

4

12

Xn

251

7782-65-2

231-961-6

Germanijev tetrahidrid

0,2

0,64

0,6

1,9

252

56-81-5

200-289-5

Glicerol

10

253

111-30-8

203-856-5

Glutaraldehid;

glutaral;

1,5-pentandial

0,05

0,2

0,05

0,2

T, N

254

-

-

Građevinski keramički vatrootporan materijal

-vlakna i specijalno ciljana vlakna

5

1

255

-

-

Halogeni platinski spojevi (kao Pt)

0,002

256

151-67-7

205-796-5

Halotan

10

82

257

110-54-3

203-777-6

n-Heksan

20

72

3

EU**; F, Xn, N

258

591-78-6

209-731-1

Heksan-2-on;

metil-butil-keton; butil-metil-keton; metil-n-butil-keton

5

21

3

K; T

259

142-82-5

205-563-8

n-Heptan

500

2085

EU*; F, Xn, N

260

110-43-0

203-767-1

Heptan-2-on;

metil-amin-keton

50

238

100

475

EU*; K; Xn

261

106-35-4

203-388-1

Heptan-3-on;

butil-etil-keton

20

95

EU*; Xn

262

302-01-2

206-114-9

Hidrazin

0,02

0,03

0,1

0,13

2

K; T, N

263

123-31-9

204-617-8

Hidrokinon;

1,4-dihidroksibenzen;

kinol

0,5

3

3

Xn, N

264

75-86-5

200-909-4

2-Hidroksi-2-metilpropionitril;

2-Cianopropan-2-ol;

Aceton cianohidrin

0,25

0,9

K; T+, N

265

123-42-2

204-626-7

4-Hidroksi-4-metil-pentan-2-on (diaceton-alkohol)

50

241

75

362

Xi

266

2918-23-2

220-852-9

Hidroksipropil-akrilat

0,5

2,7

K; T

267

111-42-2

203-868-0

2,2’-iminodietanol;

dietanolamin

3

15

Xn

268

95-13-6

202-393-6

Inden

10

48

15

72

269

7440-74-6

231-180-0

Indij i spojevi (kao In)

0,1

0,3

270

7440-65-5

231-174-8

Itrij

1

3

271

110-19-0

203-745-1

Izobutil-acetat [2]

150

724

187

903

F

272

Izocijanati, svi (kao NCO)

0,02

0,07

273

26675-46-7

247-897-7

Izofluran

50

383

274

26952-21-6

248-133-5

Izooktanol (smjesa izomera)

50

271

275

78-78-4

201-142-8

Izopentan;

2-Metilbutan

1000

3000

EU**; F+, Xn, N

276

123-92-2

204-662-3

Izopentilacetat

50

270

100

540

EU*

277

108-21-4

203-561-1

Izopropil-acetat

200

849

F, Xi

278

108-23-6

203-563-2

Izopropil-kloroformat

1

5,1

200

840

279

7553-56-2

231-442-4

Jod

0,1

1,1

Xn, N

280

75-47-8

200-874-5

Jodoform

0,6

9,8

1

16

281

74-88-4

200-819-5

Jodometan;

metil-jodid;

2

12

3

K; T

282

7440-43-9

231-152-8

Kadmijevi (nepiroforni) spojevi (kao Cd)

0,025

2

3

3

T+, N

283

7790-79-6

232-222-0

Kadmijev fluorid (kao Cd)

0,025

2

2

2

T+, N

284

7790-80-9

232-223-6

Kadmijev jodid (kao Cd)

0,025

T, N

285

10108-64-2

233-296-7

Kadmijev klorid (kao Cd)

0,025

2

2

2

T+, N

286

1306-19-0

215-146-2

Kadmijev oksid (nepiroforni kao Cd)

0,025

2

3

3

T+, N

287

10124-36-4

233-331-6

Kadmijev sulfat (kao Cd)

0,025

2

2

2

T+, N

289

1306-23-6

215-147-8

Kadmijev sulfid i pigmenti (kao Cd)

0,03 (R)

2

3

3

T, N

290

156-62-7

205-861-8

Kalcijev cianamid

0,5

Xn

291

1305-62-0

215-137-3

Kalcijev hidroksid

5

EU;

292

1305-78-8

215-138-9

Kalcijev oksid

2

293

1344-95-2

215-710-8

Kalcijev silikat

10 (U)

4 (R)

294

1310-58-3

215-181-3

Kalijev hidroksid;

kaustična potaša

2

C

295

7722-64-7

231-760-3

Kalijev permanganat

5

O, Xn, N

296

1332-58-7

310-194-1

Kaolin

2 (R)

297

105-60-2

203-313-2

e-Kaprolaktam (prašina i pare)

10

40

EU*; Xn

298

133-06-2

205-087-0

Kaptan (ISO);

1,2,3,6-tetrahidro-N-(triklorometiltio)ftalimid

5

15

3

T, N

299

463-51-4

207-336-9

Keten

0,5

0,87

1,5

2,6

300

7782-50-5

231-959-5

Klor

0,5

1,5

EU**; T, N

301

10049-04-4

233-162-8

Klorov dioksid

0,1

0,28

0,3

0,84

O, T+, N

302

107-20-0

203-472-8

Kloroacetaldehid

1

3,3

3

T+, N

303

532-27-4

208-531-1

Kloroacetofenon

0,05

0,32

304

106-47-8

203-401-0

4-Kloranilin

0,04

0,2

2

K; T, N

305

108-90-7

203-628-5

Klorobenzen (monoklorobenzen)

5

23

15

70

EU**; K; Xn. N

306

75-45-6

200-871-9

Klorodifluorometan

1000

3600

EU*

307

75-00-3

200-830-5

Kloroetan

100

268

3

EU**; F+, Xn

309

107-07-3

203-459-7

2- Kloretanol;

etilen-klorohidrin

1

3,4

K; T+

310

67-66-3

200-663-8

Kloroform;

Triklorometan

2

10

3

EU*K; Xn

311

74-87-3

200-817-4

Klorometan

50

105

100

210

3

F+, Xn

312

100-00-5

202-809-6

1-Kloro-4-nitrobenzen

1

2

3

3

K; T, N

313

79-11-8

201-178-4

Kloroctena kiselina

0,3

1,2

K; T, N

314

95-69-2

202-441-6

4-Kloro-o-toluidin

0,01

2

3

K; T, N

315

7790-94-5

232-234-6

Klorosulfonska kiselina

1

C

316

2921-88-2

220-864-4

Klorpirifos (ISO);

O,O-dietil-O-3,5,6-trikloro-2-piridil-fosforotioat

0,2

0,6

K; T; N

317

7440-48-4

231-158-0

Kobalt i spojevi (kao Co)

0,1

Xn

318

7646-79-9

231-589-4

Kobaltov diklorid (kao Co)

0,1

2

3

2

T, N

319

10124-43-3

233-334-2

Kobaltov sulfat (kao Co)

0,1

2

3

2

T, N

320

7440-31-5

231-141-8

Kositar, anorganski spojevi, osim SnH4 (kao Sn)

2

EU

321

-

-

Kositar, organski spojevi, osim ciheksatin (kao Sn)

0,1

0,2

K

322

-

-

Kremena zemlja (amorfna)

6 (U)

2,4 (R)

323

1319-77-3

215-293-2

Krezol (svi izomeri)

5

22

EU; T,

324

76-14-2

200-937-7

Kriofloran

1000

7110

1250

8890

325

14464-46-1

238-455-4

Kristalni SiO2 (kristobalit)

0,05

326

14808-60-7

238-878-4

Kristalni SiO2, kvarc

0,1

327

15468-32-3

239-487-1

Kristalni SiO2, tridimit

0,05

328

7440-47-3

231-157-5

Krom, metal (kao Cr)

2

EU**

329

-

-

Kromovi (II) anorganski netopivi spojevi (kao Cr)

2

EU**

330

24613-89-6

246-356-2

Krom (III) kromat;

dikromov tris(kromat);

kromov kromat

2

2

O,T,C,N

331

-

-

Kromovi (III) anorganski netopivi spojevi (kao Cr)

2

2

2

EU**; O,T, N

332

1333-82-0

215-607-8

Kromov (VI) trioksid

0,05

1

2

3

O,T+, N

333

14977-61-8

239-056-8

Kromil diklorid;

kromov oksiklorid

0,05

2

2

O,T,C,N

334

Kromovi (VI) spojevi (kao Cr)

0,05

2

2

2

EU**; O, T+, N

335

1330-20-7

215-535-7

Ksilen (svi izomeri)

50

221

100

442

EU*; K, Xn

336

108-38-3

203-576-3

m-Ksilen

50

221

100

442

EU*; K, Xn

337

95-47-6

202-422-2

o-Ksilen

50

221

100

442

EU*; K, Xn

338

106-42-3

203-396-5

p-Ksilen

50

221

100

442

EU*; K, Xn

339

98-82-8

202-704-5

Kumen

20

100

50

250

EU*K; Xn,N

340

-

-

Kvarcni pijesak

0,1(R)

341

60676-86-0

262-373-8

Kvarcno staklo

0,08 (R)

342

1317-65-3

215-279-6

Limeston (sedimentna stijena)

10 (U)

4 (R)

343

7580-67-8

231-484-3

Litijev hidrid

0,025

EU

344

1310-65-2

215-183-4

Litijev hidroksid

1

345

546-93-0

208-915-9

Magnezijev karbonat; Magnezit

10 (U)

4 (R)

346

1309-48-4

215-171-9

Magnezijev oksid, dim

10 (U)

4 (R)

347

7439-96-5

231-105-1

Mangan i njegovi anorganski spojevi (kao Mn)

0,5

348

121-75-5

204-497-7

Malation (ISO);

1,2-bis(etoksikarbonil)-etil-O,O-dimetil-fosforoditioat

10

K; Xn. N

349

79-41-4

201-204-4

Metakrilna kiselina;

2-Metil-propenonska kiselina

20

72

40

143

C

350

126-98-7

204-817-5

Metakrilonitril;

2-Metil-2-propen nitril

1

2,8

K; F, T

351

67-56-1

200-659

Metanol

200

260

EU**; K; F, T

352

74-93-1

200-822-1

Metantiol;

Metil-merkaptan

0,5

1

F+, T, N

353

79-20-9

201-185-2

Metil-acetat

200

616

250

770

F, Xi

354

626-38-0

210-946-8

1-Metil-butil-acetat

50

270

100

540

EU*

355

75-55-8

200-878-7

2-metilaziridin;

propilenimin

0,05

2

K; F, T+, N

356

123-51-3

204-633-5

3-Metil-1-butanol

100

366

125

458

357

137-05-3

205-275-2

Mekrilat;

Metil-2-cianoakrilat

0,3

1,4

Xi

358

101-77-9

202-974-2

4,4’-Metilendianilin (4,4’-Diaminodifenilmetan)

0,01

0,08

2

2

K; T, N

359

1338-23-4

215-661-2

Metil-etil-keton peroksid

0,2

1,5

360

80-62-6

201-297-1

Metil-metakrilat

metil-2-metil-prop-2-enoat

50

208

100

416

F, Xi

361

583-60-8

209-513-6

2-Metilcikloheksanon

50

233

75

350

Xn

362

25639-42-3

247-152-6

Metilcikloheksanol

50

237

75

356

363

100-61-8

202-870-9

N-Metilanilin

0,5

2,2

K, T, N

364

110-12-3

203-737-8

5-Metil-heksan-2-on;

Izoamil-metil-keton

20

95

EU*; K; Xn

365

541-85-5

208-793-7

5-Metil-heptan-3-on

10

53

20

107

EU*; Xi

366

107-41-5

203-489-0

2-Metil-pentan-2,4-diol

25

123

Xi

367

108-11-2

203-551-7

4-Metil-pentan-2-ol;

metil-izobutil-karbiniol

25

106

40

170

K; Xi

368

108-10-1

203-550-1

4-Metil-pentan-2-on;

izobutil-metil-keton

20

83

50

208

EU*; F, Xn

369

78-83-1

201-148-0

2-Metil-propan-1-ol

(Izobutanol)

50

154

75

231

Xi

370

75-65-0

200-889-7

2-Metil-propan-2-ol;

Tert-butil-alkohol

100

308

150

462

F, Xn

371

872-50-4

212-828-1

N-metil-2-pirolidon

25

103

75

309

K, Xi

372

1634-04-4

216-653-1

MTBE;

Tert-butil-metil-eter;

2-Metoksi-2-metil-propan

25

92

75

275

F, Xi

373

109-86-4

203-713-7

2-Metoksietanol;

etilen-glikol monometil-eter

5

16

2

K; T

374

111-77-3

203-906-6

2-(2-Metoksietoksi)etanol;

Dietilen-glikol monometil-eter

10

50,1

3

EU**; K; Xn

375

110-49-6

203-772-9

2-Metoksietil-acetat;

metil-glikol-acetat

5

25

2

K; T

376

108-65-6

203-603-9

2-Metoksi-1-metil-etil-acetat

50

275

100

550

EU*; K; Xi

377

34590-94-8

252-104-2

(2-Metoksimetiletoksi)- propanol

50

308

EU*; K

378

107-98-2

203-539-1

1-Metoksi-2-propanol;

monopropilen-glikol metil-eter

100

375

150

568

EU*K

379

108-67-8

203-604-4

Mezitilen;

1,3,5-Trimetilbenzen

20

100

EU*, Xi, N

380

12001-26-2

-

Mika (tinjac, liskum)

10 (U)

0,8 (R)

381

-

-

MMMF (strojno mineralno vlakno)

5

2

382

-

-

Molibdenovi spojevi (kao Mo)

-topivi spojevi

-netopivi spojevi

5

10

383

110-91-8

203-815-1

Morfolin

10

36

20

72

EU**; K; C

384

64-18-6

200-579-1

Mravlja kiselina, > 90%

5

9

EU**; C

385

Nafte

100

400

2

2

T

386

91-20-3

202-049-5

Naftalen

10

50

3

EU; Xn, N

387

68476-85-7

270-704-2

Naftni plinovi, ukapljeni (ako ne sadrži >od 0,1 % 1,3-Butadiena);

naftni plin;

[[Složeni sastav ugljikovodika proizvedenih destilacijom nafte.Sastoji se od ugljikovodika s brojem ugljikovih atoma pretežito u području C3 do C7 i vrijući u području približno -40 °C do 80 °C (-40 °F do 176 °F).]]

1000

1750

1250

2180

1

2

F+, T

388

136-78-7

205-259-5

Natrij 2-(2,4-diklorfenoksi)etil hidrogensulfat (Dislul)

10

20

Xn

389

26628-22-8

247-852-1

Natrijev azid

0,1

0,3

EU*; K; T+, N

390

7631-90-5

231-548-0

Natrijev hidrogensulfit;

natrijev bisulfit

5

Xn

391

1310-73-2

215-185-5

Natrijev hidroksid;

kaustična soda

2

C

392

463-82-1

207-343-7

Neopentan (2,2-Dimetilpropan)

1000

3000

EU**; F+, N

393

7440-02-0

231-111-4

Nikal

0,5

3

T

394

-

-

Nikal – anorganski spojevi osim nikal-tetrakarbonila

- topivi u vodi (kao Ni)

- netopivi u vodi (kao Ni)

(karcinogeni su oksidi i sulfidi)

0,1

0,5

1

K; T, N

395

54-11-5

200-193-3

Nikotin (ISO);

3-(N-metil-2-pirolidinil)piridin

0,5

EU**; K; T+, N

396

98-95-3

202-716-0

Nitrobenzen

0,2

1

3

3

EU**; K; T, N

397

75-52-5

200-876-6

Nitrometan

100

254

150

381

Xn

398

79-46-9

201-209-1

2-Nitropropan

5

19

2

T

399

88-72-2

201-853-3

2-Nitrotoluen

0,5

2

2

3

K; T, N

400

64-19-7

200-580-7

Octena kiselina

10

25

EU; C

401

460-19-5

207-306-5

Oksalonitril;

Cianogen

10

22

F, T, N

402

144-62-7

205-634-3

Oksalna kiselina

1

EU**; Xn

403

101-80-4

202-977-0

4,4’-Oksidianilin;

p-Aminofenil eter

0,1

2

2

3

T, N

404

79-57-2

201-212-8

Oksitetraciklin

0,1

405

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi anorganski spojevi (kao Pb)*

0,15

1 i 3

EU0; T, N

406

111-46-6

203-872-2

2,2’-Oksibisetanol; Dietilen-glikol

23

101

Xn

407

20816-12-0

244-058-7

Osmijev tetroksid (kao Os);

osmijeva kiselina

0,0002

0,002

0,0006

0,006

T+

408

10028-15-6

233-069-2

Ozon

0,2

0,4

409

103-90-2

203-157-5

Paracetamol

10 (U)

410

8002-74-2

232-315-6

Parafinski vosak, dim

2

6

411

1910-42-5

217-615-7

Parakvat diklorid;

1,1-dimetil-4,4’-bipiridinij-diklorid

0,08 (R)

T+, N

412

13463-40-6

236-670-8

Pentakarbonilželjezo (kao Fe)

0,01

0,08

413

115-77-5

204-104-9

Pentaeritritol

10 (U)

4 (R)

20

414

87-86-5

201-778-6

Pentaklorofenol

0,001

3

K; T+, N

415

109-66-0

203-692-4

Pentan

1000

3000

EU**; F+, Xn, N

416

107-87-9

203-528-1

Pentan-2-on

200

716

250

895

417

96-22-0

202-490-3

Pentan-3-on;

dietil-keton

200

716

250

895

F, Xi

418

628-63-7

211-047-3

Pentil-acetat (svi izomeri)

50

270

100

540

419

620-11-1

-

3-Pentil-acetat

50

270

100

540

EU*

420

1918-02-1

217-636-1

Pikloram (4-amino-3,5,6-trikloropiridin-2-karboksilik acid)

10

20

421

88-89-1

201-865-9

Pikrinska kiselina;

2,4,6-trinitrofenol

0,1

EU; E, T

422

110-85-0

203-808-3

Piperazin

0,1

0,3

3

EU*; Xn, C

423

142-64-3

205-551-2

Piperazin-dihidroklorid

0,1

0,3

424

110-89-4

203-813-0

Piperidin

1

3,5

K, F, T

425

7440-06-4

231-116-1

Platina metal

1

EU

426

-

-

Platina spojevi, topivi (osim određenih halogenih spojeva platine) (kao Pt)

0,002

427

1336-36-3

215-648-1

Poliklorobifenili (PCB)

0,1

K; Xn, N

428

9002-86-2

-

Polivinilklorid

10 (U)

4 (R)

429

8003-34-7

232-319-8

Piretrum (pročišćen od osjetljivih laktona)

1

EU**

430

504-29-0

207-988-4

2-Piridilamine

0,5

2

2

7,8

431

110-86-1

203-809-9

Piridin

5

15

EU; F, Xn

432

120-80-9

204-427-5

Pirokatekol;

1,2-dehidroksibenzen

5

23

Xn

433

-

-

Prašina brašna

10

30

434

Prašina drva

-tvrdog

-mekanog

5

5

1

EU0

435

10101-41-4

-

Prašina gipsa

10(U)

4 (R

436

7782-42-5

231-955-3

Prašina grafita

10(U)

4 (R)

437

-

-

Prašina gume (procesna)

-dim gume

6

0,6

2

438

-

-

Prašina lijevanog željeza

10 (U)

4 (R)

439

-

-

Prašina pepela od goriva

10 (U)

4 (R)

440

-

-

Prašina pamuka

2,5

441

65997-15-1

266-043-4

Prašina portland cementa

10 (U)

4 (R)

442

1302-74-5

-

Prašina smirka (korund)

10 (U)

4 (R)

443

-

-

Prašina škroba

10 (U)

4 (R)

444

-

-

Prašina vune (procesna)

10

445

-

-

Prašina žita

10

446

26499-65-0

-

Prašina žbuke (mort)

10 (U)

4 (R)

447

57-55-6

200-338-0

Propane-1,2-diol

-ukupno pare i čestice

-čestice

150

474

10

448

71-23-8

200-746-9

Propan-1-ol;

n-Propanol

200

500

250

625

K; F, Xi

449

67-63-0

200-661-7

Propan-2-ol;

izopropil-alkohol;

izopropanol

400

999

500

1250

F, Xi

450

109-60-4

203-686-1

Propil-acetat

200

849

250

1060

F, Xi

451

75-56-9

200-879-2

Propilen oksid;

1,2-Epoksipropan;

Metil-oksiran

5

12

2

2

F+, T

452

79-09-4

201-176-3

Propionska kiselina

10

31

20

62

EU*; C

453

107-19-7

203-471-2

Prop-2-in-1-ol;

propargil-alkohol

1

2,3

3

7

K; T, N

454

114-26-1

204-043-8

Propoksur (ISO);

2-izopropiloksifenol-N-metil-karbamat;

2-izopropoksifenil-metil-karbamat

0,5

2

T, N

455

525-66-6

208-378-0

Propranolol

2

6

456

108-46-3

203-585-2

Rezorcinol;

1,3-benzendiol

10

46

20

92

EU**; K; Xn, N

457

7440-16-6

231-125-0

Rodij (kao Rh)

-dim i prašina metala

-topivi spojevi

0,1

0,001

0,3

0,003

458

8050-09-7

232-475-7

Rosin (dim);

Kolofonij

0,05

0,15

Xi

459

57-50-1

200-334-9

Saharoza D (+)

10

20

460

7782-49-2

231-957-4

Selen

0,1

T

461

-

-

Selen-spojevi osim kadmijeva sulfoselenida i vodikovog selenida

0,1

T, N

462

7803-62-5

232-263-4

Silan (SiH4)

0,5

0,67

1

1,3

463

7440-21-3

231-130-8

Silicij

10 (U)

4 (R)

464

409-21-2

206-991-8

Silicijev karbid

10 (U)

4 (R)

465

7440-22-4

231-131-3

Srebro, metal

0,1

EU*

466

-

231-131-3

Srebro ( topive soli kao Ag)

0,01

EU**

467

100-42-5

202-851-5

Stiren

100

430

250

1080

Xn

468

57-92-1

200-355-3

Streptomicin

0,1

469

3689-24-5

222-995-2

Sulfotep;

(ISO);

O,O,O,O-tetraetil-ditiopirofosfat

0,1

EU*; K; T+, N

470

2699-79-8

220-281-5

Sulfuril difluorid

5

21

1042

T, N

471

2551-62-4

219-854-2

Sumpor heksafluorid

1000

6070

1250

7590

472

7664-93-9

231-639-5

Sumporna kiselina

1

3

C

473

7446-09-5

231-195-2

Sumporov dioksid

2

5

5

10

T, C

474

1395-21-7

9014-01-1

232-752-2

Suptilizin

0,00004

Xn

475

-

-

Talijevi spojevi, topivi (kao Ta)

0,1

K, T+

476

14807-96-6

238-877-9

Talk (Mg3H2(SiO3)4)

1(R)

477

7440-25-7

231-135-5

Tantal

5

10

478

13494-80-9

236-813-4

Telur i spojevi (kao Te) osim vodikov telurid

0,1

479

26140-60-3

247-477-3

Terfenili, svi izomeri

0,5

4,8

480

8006-64-2

232-350-7

Terpentinsko ulje

100

566

150

850

Xn, N

481

79-27-6

201-191-5

1,1,2,2-Tetrabromoetan

0,5

7,2

K; T+

482

811-97-2

212-377-0

1,1,1,2-Tetrafluoroetan (Norfluran)

1000

4240

483

109-99-9

203-726-8

Tetrahidrofuran

50

150

100

300

EU*, K; F, Xi

484

13463-39-3

236-669-2

Tetrakarbonilnikal (kao Ni);

Niklov tetrakarbonil

0,1

0,24

3

2

F, T+, N

485

127-18-4

204-825-9

Tetrakloroetilen

50

345

100

689

3

N, Xn

486

7722-88-5

231-767-1

Tetranatrij-pirofosfat

5

487

7719-09-7

231-748-8

Tionil-klorid;

Tionil-diklorid;

1

4,9

C

488

13463-67-7

236-675-5

Titanov dioksid

10 (U)

4 (R)

489

108-88-3

203-625-9

Toluen

50

192

100

384

3

EU**; K; F, Xn

490

98-59-9

202-684-8

p-Toluensulfonil klorid (Tosil klorid)

5

491

119-93-7

204-358-0

4,4’-i-o-Toluidin

0,003

0,03

0,012

0,12

2

K; T, N

492

95-53-4

202-429-0

o-Toluidin;

2-Aminotoluen

0,2

0,89

2

K; T, N

493

126-73-8

204-800-2

Tributil-fosfat, svi izomeri

5

5

3

Xn

494

121-44-8

204-469-4

Trietilamin

2

8,4

3

12,6

EU*; K; F, C

495

115-86-6

204-112-2

Trifenil-fosfat

3

6

496

2451-62-9

219-514-3

Triglicidil isocianurat (TGIC);

1,3,5-tris(oksiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0,1

2

T

497

120-82-1

204-428-0

1,2,4-Triklorobenzen

2

15,1

5

37,8

EU*; K; Xn, N

498

71-55-6

200-756-3

1,1,1-Trikloroetan;

Metil kloroform

100

555

200

1110

EU*; Xn, N

499

79-01-6

201-167-4

Trikloroetilen

100

550

150

820

2

3

T

500

76-06-2

200-930-9

Trikloronitrometan;

Kloropikrin

01

0.68

0,3

2,1

T+

501

98-07-7

202-634-5

α,α,α-Triklorotoluen;

benzotriklorid

0,012

0,1

2

T

502

78-30-8

201-103-5

Trikrezil-fosfat;

tritolil-fosfat;

o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p

0,1

0,3

T, N

503

137-17-7

205-282-0

2,4,5-Trimetilanilin

1

2

K; T, N

504

95-63-6

202-436-9

1,2,4 Trimetilbenzen

20

100

EU*, Xn, N

505

526-73-8

208-394-8

1,2,3 Trimetilbenzen

20

100

nr

506

25551-13-7

247-099-9

Trimetilbenzen svi izomeri

25

125

Xn, N

507

78-59-1

201-126-0

3,5,5-Trimetil-cikloheks-2-enon; Izoforon

5

29

3

Xn

508

121-45-9

204-471-5

Trimetil-fosfit

2

10

509

118-96-7

204-289-6

2,4,6-Trinitrotoluen (TNT)

0,5

K; E, T, N

510

1333-86-4

215-609-9

Ugljik-crni

3,5

7

511

124-38-9

204-696-9

Ugljikov dioksid

5000

9000

EU**

512

75-15-0

200-843-6

Ugljikov disulfid

10

32

3

K; F, T

513

630-08-0

211-128-3

Ugljikov monksid

30

35

200

232

1

F+, T

514

56-23-5

200-262-8

Ugljikov tetraklorid;

tetraklorometan

2

13

3

K; T, N

515

1314-62-1

215-239-8

Vanadijev pentoksid;

divanadijev pentaoksid

0,05

3

3

T, N

516

81-81-2

201-377-6

Varfarin

0,5

1,5

1

T

517

75-01-4

200-831-0

Vinil-klorid monomer;

kloroetilen

3

7,77

1

EU0; F+, T

518

75-35-4

200-864-0

Viniliden klorid (1,1-dikloretilen)

10

40

3

F+, Xn

519

10035-10-6

233-113-0

Vodikov bromid

2

6,7

EU*; C

520

7664-39-3

231-634-8

Vodikov fluorid

1,8

1,5

3

2,5

EU*; T+, C

521

7647-01-0

231-595-7

Vodikov klorid

5

8

10

15

EU*; T, C

522

7722-84-1

231-765-0

Vodikov peroksid

1

1,4

2

2,8

O, C

523

7783-07-5

231-978-9

Vodikov selenid (as Se)

0,02

0,07

0,05

0,17

EU*;

524

7783-06-4

231-977-3

Vodikov sulfid

5

7

10

14

F+, T+, N

525

-

-

Volfram i njegovi spojevi (netopivi)

5

526

-

-

Volfram spojevi (topivi)

1

527

1309-37-1

215-168-2

Željezov(III) oksid, dim (kao Fe)

5

10

528

1309-37-1

215-168-2

Željezov(III) oksid, prašina;

Rumenilo

10 (U)

4 (R)

530

-

-

Željezo-soli (kao Fe)

1

2

531

7439-97-6

231-106-7

Živa anorganski spojevi (kao Hg)

0,05

T, N

532

-

-

Živa organski spojevi (kao Hg)

0,01

T, N

PRILOG II

OBVEZUJUĆE GRANIČNE VRIJEDNOSTI IZLOŽENOSTI NA MJESTU RADA RADNIKA PREMA EC DIREKTIVAMA

Naznaka:

K; može štetno djelovati na kožu i/ili kroz kožu

Oznake opasnosti:

F: lako zapaljivo

F+: vrlo lako zapaljivo

T: otrovno

CAS: Chemical Abstract Service Number

EC/EINECS: European Inventory of Existing Comercial Chemical Substances

GVI (granična vrijednost izloženosti): je granica od prosjeka vremenski izmjerenih koncentracija (prosječna koncentracija) tvari (plinovi, pare, aerosoli, prašine) u zraku na mjestu rada u zoni disanja radnika pri temperaturi od 20 °C i tlaku zraka od 1013 mbara, a koja prema sadašnjim saznanjima ne dovodi do oštećenja zdravlja pri svakodnevnom osamsatnom radu (uz normalne mikroklimatske uvjete i umjereno fizičko naprezanje), a izražena je u ml/m³ (ppm), odnosno u mg/m³ ili u broju vlakana /cm³;

KGVI (kratkotrajna granična vrijednost izloženosti): je ona koncentracija kemikalije kojoj radnik može bez opasnosti od oštećenja zdravlja biti izložen kroz kraće vrijeme. Izloženost takvoj koncentraciji štetnih tvari može trajati najviše 15 minuta i ne smije se ponoviti više od četiri puta tijekom radnog vremena. Između dvije izloženosti toj koncentraciji mora proći najmanje 60 minuta. Vrijednosti kratkotrajne izloženosti se izražavaju u ml/m³ (ppm) ili mg/m³.

ppm: 1ml/m³; ppm= 24,04/M x mg/m³

vlakna/ml: broj vlakana neke tvari na 1 mililitar (cm³)

Karc. kat. 1: tvari za koje je dokazano da su karcinogene za čovjeka

Muta. kat. 2: tvari koje su vjerojatno mutagene za čovjeka

Repr. kat. 1: – tvari za koje se zna da smanjuju plodnost u čovjeka i/ili

– tvari za koje se zna da iskazuju razvojnu toksičnost u ljudi

1*: neki spojevi olova osim reproduktivno toksičnog djelovanja mogu imati i karcinogeno djelovanje

Red. br.

CAS broj

EC

KEMIKALIJA

GVI

KGVI

Karc. kat.

Muta. Kat.

Repr. kat.

Označavanje;

Direktiva

ppm

mg/m³

vlakna/ml

ppm

mg/m³

1.

77536-66-4

Azbest-aktinolit

0,1

1

T

DIR 2003/18/EC

2.

77536-67-5

Azbest-antofilit

0,1

1

T

DIR 2003/18/EC

3.

12001-29-5

Azbest-krizotil

0,1

1

T

DIR 2003/18/EC

4.

12001-28-4

Azbest-krokidolit

0,1

1

T

DIR 2003/18/EC

5.

12172-73-5

Azbest-grunerit (amosit)

0,1

1

T

DIR 2003/18/EC

6.

77536-68-6

Azbest-tremolit

0,1

1

T

DIR 2003/18/EC

7.

71-43-2

200-753-7

Benzen

1

3,25

-

-

-

1

2

K; F, T;

DIR 99/38/EC

8.

Tvrda prašina drveta

5

-

-

-

1

T

DIR 99/38/EC

9.

7439-92-1

231-100-4

Olovo i njegovi anorganski spojevi

0,15

-

-

-

1*

1

T, N

DIR 98/24/EC

10.

75-01-4

200-831-0

Vinil klorid monomer

3

7,77

-

-

-

1

F+, T

DIR 99/38/EC

PRILOG III

SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE GRANICA IZLOŽENOSTI
za kemijske tvari, koje su razvrstane kao opasne u skladu s važećim propisima ili ispunjavaju kriterije za razvrstavanje u opasne kemikalije, a za koje u Prilogu I ovoga Pravilnika nisu utvrđene granične vrijednosti izloženosti

Razred opasnosti

Granice izloženosti

Razvrstavanje prema vrsti opasnosti

Oznake za opasne tvari

prašina

mg/m³

pare

ppm

A

>1 - 10

>50 - 500

Tvari koje vjerojatno nisu opasne po zdravlje,

nadraživanje kože i očiju (Xi)

R36, R38, R66, R67 i sve tvari koje nemaju neku od R oznaka iz razreda B – E

B

>0,1 - 1

>5 - 50

Akutna
štetnost

(Xn)

R20, R21, R22, R20/21, R20/22, R21/22, R20/21/22, R33, R65

C

>0,01 - 0,1

>0,5 - 5

Akutna otrovnost, jako nadraživanje i nagrizanje, nadraživanje dišnog sustava, dermalna preosjetljivost, kronična štetnost

(T, C, Xi, Xn)

R23, R24, R25, R23/24, R23/25, R24/25, R23/24/25, R34, R35, R37, R36/37, R37/38, R36/37/38, R39/23, R39/24, R39/25, R39/23/24, R39/24/25, R39/23/25, R39/23/24/25, R41, R43, R48/20, R48/21, R48/22, R48/20/21, R48/20/22, R48/21/22, R48/20/21/22

D

< 0,01

< 0,5

Akutna otrovnost, karc. kat. 3, kronična otrovnost, reproduktivna otrovnost

(T+, Xn , T)

R26, R27, R28, R26/27, R26/28, R27/28, R26/27/28, R39/26, R39/27, R39/28, R39/26/27 R39/26/28, R39/27/28, R39/26/27/28, R40, R48/23, R48/24, R48/25, R48/23/24, R48/23/25, R48/24/25, R48/23/24/25, R60, R61, R62, R63, R64

E

Potražiti savjet specijalista

Inhalacijska preosjetljivost, karc. kat. 1 i 2, muta. kat. 1, 2 i 3

(T, Xn)

R42, R42/43, R45, R46, R49, R68

ZNAČENJE OZNAKA UPOZORENJA

Razred opasnosti A

R36 Nadražuje oči

R38 Nadražuje kožu

R66 Učestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu

Razred opasnosti B

R20 Štetno ako se udiše

R21 Štetno u dodiru s kožom

R22 Štetno ako se proguta

R20/21 Štetno ako se udiše i u dodiru s kožom

R20/22 Štetno ako se udiše i ako se proguta

R21/22 Štetno u dodiru s kožom i ako se proguta

R20/21/22 Štetno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R33 Opasnost od učinka nakupljanja

R65 Može izazvati oštećenje pluća ako se proguta

Razred opasnosti C

R23 Otrovno ako se udiše

R24 Otrovno u dodiru s kožom

R25 Otrovno ako se proguta

R23/24 Otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom

R23/25 Otrovno ako se udiše i ako se proguta

R24/25 Otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta

R23/24/25 Otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R34 Izaziva opekotine

R35 Izaziva teške opekotine

R37 Nadražuje dišni sustav

R36/37 Nadražuje oči i dišni sustav

R37/38 Nadražuje dišni sustav i kožu

R36/37/38 Nadražuje oči, dišni sustav i kožu

R39/23 Otrovno: ako se udiše opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/24 Otrovno: u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/25 Otrovno: ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/24 Otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/24/25 Otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/25 Otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/23/24/25 Otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R41 Opasnost od teških ozljeda očiju

R43 U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost

R48/20 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisan

R48/21 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože

R48/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem

R48/20/21 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože

R48/20/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem

R48/20/21/22 Štetno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem

Razred opasnosti D

R26 Vrlo otrovno ako se udiše

R27 Vrlo otrovno u dodiru s kožom

R28 Vrlo otrovno ako se proguta

R26/27 Vrlo otrovno ako se udiše i u dodiru s kožom

R26/28 Vrlo otrovno ako se udiše i ako se proguta

R27/28 Vrlo otrovno u dodiru s kožom i ako se proguta

R26/27/28 Vrlo otrovno ako se udiše, u dodiru s kožom i ako se proguta

R39/26 Vrlo otrovno: udisanjem opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/27 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/28 Vrlo otrovno: ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/27 Vrlo otrovno: udisanjem i u dodiru s kožom opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/28 Vrlo otrovno: udisanjem i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/27/28 Vrlo otrovno: u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R39/26/27/28 Vrlo otrovno: udisanjem, u dodiru s kožom i ako se proguta opasnost vrlo teških trajnih oštećenja

R40 Ograničena saznanja o kancerogenim učincima

R48/23 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem

R48/24 Otrovno: opasnost teških oštećenja pri duljem izlaganju putem kože

R48/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju gutanjem

R48/23/24 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i putem kože

R48/23/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem i gutanjem

R48/24/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju putem kože i gutanjem

R48/23/24/25 Otrovno: opasnost teških oštećenja zdravlja pri duljem izlaganju udisanjem, putem kože i gutanjem

R60 Može smanjiti plodnost

R61 Može štetno djelovati na plod

R62 Moguća opasnost smanjenja plodnosti

R63 Moguća opasnost štetnog djelovanja na plod

R64 Može štetno djelovati na dojenčad preko mlijeka

Razred opasnosti E

R42 Udisanje može izazvati preosjetljivost

R42/43 Može izazvati preosjetljivost udisanjem i u dodiru s kožom

R45 Može izazvati rak

R46 Može izazvati nasljedna genetska oštećenja

R49 Može izazvati rak ako se udiše

R68 Moguća opasnost od nepovratnih učinaka

PRILOG IV

BIOLOŠKE GRANIČNE VRIJEDNOSTI ZA PROFESIONALNU IZLOŽENOST ŠTETNIM KEMIJSKIM TVARIMA

Štetna kemijska tvar

Karakteristični pokazatelj

Biološki uzorak

Vrijeme uzorkovanja

Biološke granične vrijednosti

Napomena

METALI I METALOIDI

Arsen (elementaran i anorganski spojevi)

arsen

mokraća

na kraju smjene ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

0,93 µmol/L

70 µg/L)

hrana bogata živežnim namirnicama iz mora značajno povisuje nalaz

Aluminij

Aluminij

mokraća

na kraju radne smjene

200mg/L

Kadmij

kadmij

krv

nije kritično

0,09 µmol/L
(10 µg/L)

pušenje značajno povisuje nalaz

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

10,06 µmol/mol kreatinina*
(10 µg/g kreatinina*)

Krom (VI) topljivi spojevi

krom

mokraća

jednokratni uzorak na kraju smjene

65,27µmol/mol kreatinina*
(30 µg/g kreatinina*)

 

Nikal (topljivi spojevi)

nikal

plazma

na kraju radne smjene

0,17 µmol/L
(10 µg/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

134,87 µmol/mol kreatinina*
(70 µg/g kreatinina*)

 

Olovo (elementarno i anorganski spojevi)

olovo

krv

nije kritično

70µg Pb/100ml krvi**

EU

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

43,68 µmol/mol kreatinina*
(80 µg/g kreatinina*)

 

dehidrataza δ – aminolevulinske kiseline

krv

nije kritično

15 U/LE

 

protoporfirin u eritrocitima

krv

nakon izloženosti tijekom 2-3 mjeseca (uzorak zaštititi svjetla)

2,67 µmol/LE
(1,50 mg/LE)

interferencija manjka željeza (sideropenična anemija)

Olovni tetraalkil

olovo

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

43,68 µmol/mol kreatinina*
(80 µg/g kreatinina*)

 

Živa (elementarna i anorganski spojevi)

živa

krv

nije kritično

0.15 µmol/L
(30 µg/L)

 

mokraća

jednokratni uzorak ili mokraća skupljen tijekom 24 sata

28,20 µmol/mol kreatinina*
(50 µg/g kreatinina*)

 

Metil-živa

živa

krv

nije kritično

0,50 µmol/L
(100 µg/L)

 

Živa (organski spojevi)

živa

krv

nije kritično

100 mg/L

NEMETALI

Fluor

fluoridi

mokraća

prije radne smjene

23,82 mmol/mol kreatinina*
(4,0 mg/g kreatinina*)

 Isto HR i SL

na kraju radne smjene

41,68 mmol/mol kreatinina*
(7,0 mg/g kreatinina*)

 

Ugljikov monoksid

Karboksihemoglobin

(COHb)

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol COHb/mol
Hb (5%)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

ugljikov monoksid

krv

na kraju radne smjene

0,56 mol/L
(12,5 mL/L)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

0,75 µmol/L
(18 ppm)

pušenje značajno povisuje nalaz; interferencija endogenog CO

Ugljikov bisulfid

jod azidni test

mokraća

na kraju radne smjene

Vašak indeks E-6,5

 

2-tiotiazolidin-4-karboksilna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

3,47 mmol/mol kreatinina*
(5 mg/g kreatinina*)

 

Cianovodična kiselina

(cianovodik); cianidi i alfatski nitrili

tiocianati

mokraća

mokraća skupljen tijekom 24 sata

0,11 mmol/24 sata (6,5 mg/24 sata)

pušenje povisuje nalaz

omjer između tiocianata u mokraći (mg/g kreatinina) i karboksihemoglobina u krvi (%)

mokraća i krv

mokraća i krv skupljeni na kraju radne smjene

< 3

interferencija pušenja isključena

Fluorovodična kiselina

(vodikov fluorid) i anorganski fluorovi spojevi

fluoridi

mokraća

na kraju radne smjene

7,0 mg/g kreatinina*

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,0 mg/g kreatinina*

ALIFATSKI I ALICIKLIČKI NESUPSTITUIRANI UGLJIKOVODICI

n-Heksan

n-heksan

krv

za vrijeme izloženosti

1,74 µmol/L
(150 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

1,66 µmol/L
(40 ppm)

 

2-heksanol

mokraća

na kraju radne smjene

0,22 mmol/mol kreatinina*
(0,20 mg/g kreatinina*)

interferencija istodobne izloženosti metil metil-ketonu

2,5-heksandion

mokraća

na kraju radne smjene

5,25 mmol/mol kreatinina*
(5,30 mg/g kreatinina*)

interferencija istodobne izloženosti metil metil-ketonu

2-Heksanon

2,5-heksandion i 4,5-dihidroksi-2-heksanon

mokraća

na kraju radne smjene

5 mg/L

4-Metilpentan-2-on

4-Metilpentan-2-on

mokraća

nije kritično

3,5 mg/L

Cikloheksan

cikloheksan

izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

9,15µmol/L
(220 ppm)

 9,15 mol/l

cikloheksanol

krv

za vrijeme izloženosti

4,49 µmol/L
(450 µg/L)

 

mokraća

za vrijeme druge polovice radne smjene

3,61 mmol/mol kreatinina*
(3,20 mg/g kreatinina*)

 

AROMATSKI UGLJIKOVODICI

Benzen

benzen

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,99 mmol/L
(0,12 ppm)

pušenje povisuje nalaz

fenol

mokraća

na kraju radne smjene

54,09 mmol/mol kreatinina*
(45,0 mg/g kreatinina*)

interferencija normalno prisutnog fenola (< 8 mg/L) i istodobne izloženosti fenolu

Klorobenzen

ukupni 4-klorokatehol

mokraća

prije idućeg radnog dana

70 mg/g kreatinina*

na kraju radne smjene

300 mg/g kreatinina*

Toluen

toluen

krv

na kraju radne smjene

10,85 µmol/L
(1,0 mg/L)

 

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

0,83 µmol/L
(20 ppm)

 

hipurna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

1,58 mol/mol kreatinina*
(2,50 g/g kreatinina*)

hrana bogata voćem i povrćem te konzervirana Na-benzoatom povisuje nalaz

o-krezol

mokraća

na kraju radne smjene

1,05 mmol/mol kreatinina*
(1,0 mg/g kreatinina*)

 

Ksilen

ksilen

krv

na kraju radne smjene

14,13 µmol/L
(1,50 mg/L)

uzimanje alkohola prije izloženosti ksilenu povisuje nalaz

metilhipurna kiselina

krv

na kraju radne smjene

0,88 mol/mol kreatinina*
(1,50 g/g kreatinina*)

 

Etilbenzen

etilbenzen

krv

za vrijeme izloženosti

14,13 µmol/L
(1,50 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

83,20 nmol/L
(2 ppm)

 

bademova kiselina

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

1,12 mol/mol kreatinina*
(1,50 g/g kreatinina*)

 

Stiren

stiren

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,19 µmol/L
(20,0 µg/L)

 

miješani izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

1,66 nmol/L
(40 ppb)

 

za vrijeme izloženosti

0,75 µmol/L
(18 ppm)

 

bademova kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

0,74 mol/mol kreatinina*
(1,0 g/g kreatinina*)

 

fenilglioksilna kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

0,18 mol/mol kreatinina*
(240,0 mg/g kreatinina*)

 

KLORIRANI ALIFATSKI UGLJIKOVODICI

Diklorometan

(metilen-klorid)

diklorometan

krv

na kraju radne smjene

9,42 µmol/L
(800,0 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

1,46 µmol/L
(35 ppm)

 

karboksihemoglobin

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol COHb/mol
Hb (5%)

pušenje značajno povisuje nalaz

Tetraklorometan

tetraklorometan

krajnje izdahnuti zrak

na kraju radne smjene

1,6 ml/m³

krv

na kraju radne smjene

70 mg/L

1,1,1-Trikloroetan (metil-kloroform)

1,1,1-trikloroetan

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

4,12 µmol/L
(550 µg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,87 µmol/L
(21 ppm)

 

trikloroetanol

mokraća

na kraju radne smjene

22,71 mmol/mol kreatinina*
( 30,0 mg/g kreatinina*)

 

Trikloroetilen

trikloroetilen

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,30 µmol/L
(0,04 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene i na kraju radnog tjedna

20,80 nmol/L
(0,5 ppm)

 

trikloroetanol

krv

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

26,77 µmol/L
(4,0 mg/L)

uzimanje alkohola prije izloženosti trikloretilenu povisuje nalaz

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

94,63 mmol/mol kreatinina*
(125 mg/g kreatinina*)

 

trikloroctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene i na kraju radnog tjedna

51,92 mmol/mol kreatinina*
(75,0 mg/g kreatinina*)

 

Tetrakloroetilen (perkloroetilen)

tetrakloroetilen

krv

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

6,03 µmol/L
(1,0 mg/L)

 

 

krajnje izdahnuti zrak

oko 16 sati nakon završetka radne smjene

0,42 µmol/L
(10 ppm)

 

2-Bromo-2-kloro-1,1,1-trifluoroetan

trifluoroctena kiselina

krv

na kraju radne smjene

2,5 mg/L

AMINO I NITRO DERIVATI AROMATSKIH UGLJIKOVODIKA

Anilin

methemoglobin

(MetHb)

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol MetHb/mol
Hb (5%)

interferencija anorganskih nitrita i klorata, alifatskih nitrata i nitrita; interferencija normalno prisutnog MetHb (< 1%)

p-aminofenol

mokraća

na kraju radne smjene

10,37 mmol/mol kreatinina*
(10,0 mg/g kreatinina*)

 

Nitrobenzen

methemoglobin

krv

na kraju radne smjene

0,05 mol MetHb/mol
Hb (5%)

interferencija anorganskih nitrita i klorata, alifatskih nitrata i nitrita; interferencija normalno prisutnog MetHb (< 1%)

p-nitrofenol

mokraća

na kraju radne smjene

4,07 mmol/mol kreatinina*
(5,0 mg/g kreatinina*)

 

ALKOHOLI/ACETATI

Metanol

metanol

mokraća

na kraju radne smjene

24,7 mmol/mol kreatinina*
(7,0 mg/g kreatinina*)

 

2- Propanol

aceton

krv

na kraju radne smjene

50 mg/L

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

2-Etoksietanol

etoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

2-Etoksietil-acetat

etoksioctena kiselina

mokraća

na kraju radne smjene

50 mg/L

KETONI

Aceton

aceton

krv

na kraju radne smjene

0,34 mmol/L
(20,0 mg/L)

interferancija endogenog acetona (< 1,3 mg/L)

mokraća

na kraju radne smjene

38,95 mmol/mol kreatinina*
(20,0 mg/g kreatinina*)

interferancija endogenog acetona (< 1,4 mg/L)

Etil-metil-keton

(2-butanon)

etil-metil-keton

mokraća

na kraju radne smjene

4,08 mmol/mol kreatinina*
(2,6 mg/g kreatinina*)

 

ALDEHIDI

Furfural

(2-furilmetan)

furoična kiselina

(2-furankarboksilna kiselina

mokraća

za vrijeme izloženosti zadnja 2 sata radne smjene

0,20 mmol/mol kreatinina*
(200,0 mg/g kreatinina*)

 

AMIDI

N,N-Dimetil-formamid

N,N-dimetil-formamid

krv

na kraju izloženosti tijekom 4 sata

20,52 µmol/L
(1,50 mg/L)

 

krajnje izdahnuti zrak

za vrijeme izloženosti

41,60 nmol/L
(1 ppm)

 

N-metil-formamid

krv

na kraju radne smjene

16,93 µmol/L
(1,0 mg/L)

 

mokraća

na kraju radne smjene

76,60 mmol/mol kreatinina*
(40,0 mg/g kreatinina*)

 

FENOLI

Fenol

fenol

mokraća

na kraju radne smjene

0,30 mol/mol kreatinina*
(250 mg/g kreatinina*)

interferancija normalno prisutnog fenola (< 8 mg/L) i istodobne izloženosti benzenu

p-terc-Butilfenol (PTBP)

PTBP

mokraća

na kraju radne smjene

2 mg/L

PESTICIDI

1,2,3,4,5,6-Heksaklorcikloheksan
(y-izomer)
(“Lindan”)

1,2,3,4,5,6-heksaklorcikloheksan

krv

nakon izloženosti tijekom 1 mjeseca

68,77 nmol/L
(20,0 µg/L)

 

Endrin

endrin

krv

nije kritično

26,25 nmol/L
(10,0 µg/L)

 

Organofosforni insekticidi

aktivnost acetil-kolinesteraze

krv

na kraju radne smjene

30% inhibicije

(Sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)

plazma

na kraju radne smjene

50% inhibicije

 

eritrociti

na kraju radne smjene

30% inhibicije

 

Paration

p-nitrofenol

mokraća

na kraju radne smjene

1,63 mmol/mol kreatinina*
(2,0 mg/g kreatinina*)

 

Karbamatni insekticidi

aktivnost acetil-kolinesteraze

krv

na kraju radne smjene

30% inhibicije

(Sve vrijednosti inhibicije odnose se na individualne vrijednosti enzima bez izloženosti)

plazma

na kraju radne smjene

50% inhibicije

 

eritrociti

na kraju radne smjene

30% inhibicije

 

Karbaril

ukupni 1-naftol

mokraća

na kraju radne smjene

2,97 mmol/mol kreatinina*
(10,0 mg/g kreatinina*)

 

Dinitro-o-krezol

dinitro-o-krezol

krv

na kraju radne smjene

0,05 mmol/L
(10,0 mg/L)

 

Tetrahidrofuran

tetrahidrofuran

mokraća

na kraju radne smjene

8 mg/L

*Za sve rezultate koji se izražavaju na kreatinin, koncentracije kreatinina < 0,5 g/L i > 3,0 g/L ne mogu se uzeti u obzir

** Liječnički nadzor treba obaviti kad je granična vrijednost olova u krvi radnika viša od 40 µg/100ml krvi.

EU – granična vrijednost po Direktivi EU