Objava Priloga I i II uz Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

NN 13/2009 (30.1.2009.), Objava Priloga I i II uz Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki

 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

304

Uz Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki objavljenom u »Narodnim novinama« broj 151 od 23. prosinca 2008. godine, greškom nisu objavljeni prilozi I. i II., pa se uz citirani Tarifni sustav objavljuju

PRILOZI I i II

UZ TARIFNI SUSTAV ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA, BEZ VISINE TARIFNIH STAVKI

Uz Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki objavljuju se Prilog I – TABLICE ZA PRAĆENJE TROŠKOVA i Prilog II – SADRŽAJNI PRIKAZ IZRAČUNA PLANIRANOG DOZVOLJENOG PRIHODA, koji su njegov sastavni dio.

PRILOG I

TABLICE ZA PRAĆENJE TROŠKOVA

Tablica 1. Troškovi materijala, usluga, sitnog inventara i energije, osim prirodnog plina, te ostali troškovi

R.b.

Troškovi materijala, usluga, energije i sitnog inventara

Prethodna godina
(k-1)

– ostvareni iznos (kn)

Bazna godina

(k)

– ostvareni iznos (kn)

Sadašnja godina
(k+1)

– procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

Godina

1.

Materijal i usluge

 

 

 

1.1.

Troškovi smjene (materijal i usluge)

 

 

 

1.2.

Troškovi upravljanja i pogonskih intervencija

 

 

 

1.3.

Troškovi prodajne funkcije (materijal i usluge)

 

 

 

1.4.

Troškovi zaštite na radu

 

 

 

1.5.

Troškovi uredskog poslovanja (materijal)

 

 

 

1.6.

Ostali troškovi utrošenih sirovina i materijala

 

 

 

1.7.

Troškovi telekomunikacijskih usluga

 

 

 

1.8.

Poštanske i dostavljačke usluge

 

 

 

1.9.

Usluge kooperanata

 

 

 

1.10.

Vanjske usluge reprezentacije

 

 

 

1.11.

Odvjetničke i bilježničke usluge

 

 

 

1.12.

Troškovi čuvarskih službi

 

 

 

1.13.

Propaganda i reklama

 

 

 

1.14.

Istraživanje i razvoj

 

 

 

1.15.

Registracija vozila i naknada za ceste pri registraciji

 

 

 

1.16.

Komunalne usluge

 

 

 

1.17.

Usluge elektronske obrade podataka

 

 

 

1.18.

Zakup i najam

 

 

 

1.19.

Ostali materijalni troškovi

 

 

 

2.

Troškovi sitnog inventara

 

 

 

3.

Trošak energije za vlastitu potrošnju i pogon – osim prirodnog plina

 

 

 

3.1.

Električna energija

 

 

 

3.2.

Loživo ulje

 

 

 

3.3.

Ukapljeni naftni plin

 

 

 

3.4.

Tehnološka para

 

 

 

3.5.

Ogrjevna toplina

 

 

 

3.6.

Motorna goriva

 

 

 

3.7.

Ostala utrošena energija

 

 

 

4.

Ostali troškovi

 

 

 

UKUPNO (1.+2.+3.+4.)

 

 

 

Tablica 2. Troškovi nabave prirodnog plina za pokrivanje potreba vlastite potrošnju, pogona i pokrivanja gubitaka prirodnog plina sustava skladišta plina

R.b.

Nabava plina za pokrivanje potreba vlastite potrošnje i pogona, za održavanje plinskog jastuka, pokrivanje gubitaka plina sustava skladišta plina

Prethodna godina (k-1)

– ostvareni iznos (kn)

Bazna godina

(k)

– ostvareni iznos (kn)

Sadašnja godina
(k+1)

– procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

Godina

1.

Količina plina za pokrivanje potreba vlastite potrošnje i pogona (m3)

 

 

 

2.

Količina plina za održavanje osnovne mase plina u skladišnom prostoru, pokrivanje gubitaka plina sustava skladišta plina (m3)

3.

Jedinična nabavna cijena plina (kn/m3)

 

 

 

4.

Jedinična cijena transporta plina (kn/m3)

UKUPNO 1. (kn) (1.x(3.+4))

 

 

 

UKUPNO 2. (kn) (2.x(3.+4))

 

 

 

Tablica 3. Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja

R.b.

Struktura troškova tekućeg i investicijskog održavanja

Prethodna godina
(k-1)

– ostvareni iznos (kn)

Bazna godina

(k)

– ostvareni iznos (kn)

Sadašnja godina
(k+1)

– procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

Godina

1.

Tekuće održavanje

 

 

 

1.1.

Materijal izrade za tekuće održavanje

 

 

 

1.2.

Rezervni dijelovi za tekuće održavanje

 

 

 

1.3.

Usluge za tekuće održavanje sredstava rada

 

 

 

1.4.

Ostalo

 

 

 

2.

Investicijsko održavanje

 

 

 

2.1.

Materijal izrade za investicijsko održavanje

 

 

 

2.2.

Rezervni dijelovi za investicijsko održavanje

 

 

 

2.3.

Usluge za investicijsko održavanje sredstava rada

 

 

 

2.4.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO (1. + 2.)

 

 

 

Tablica 4a. Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog – prethodna godina (k-1)

Godina:

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i
opreme

Nabavna vrijednost
(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos

(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

Tablica 4b. Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog – bazna godina (k)

Godina:

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i opreme

Nabavna vrijednost
(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos

(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

Tablica 4c. Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog – sadašnja godina (k+1)

Godina:

R.b.

Struktura troškova osiguranja građevinskih objekata i opreme

Nabavna vrijednost

(kn)

Standardizirana premijska stopa

Iznos

(kn)

1

2

3

4

5

1.

Građevinski objekti

 

 

 

2.

Oprema

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

Tablica 5. Trošak plaća radnika

R.b.

Trošak plaća radnika

Prethodna godina
(k-1)
– ostvareni iznos (kn)

Bazna godina

(k)
– ostvareni iznos (kn)

Sadašnja godina
(k+1)
– procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

Godina

1.

Bruto plaća radnika

 

 

 

2.

Doprinosi na bruto plaću radnika

 

 

 

3.

Broj radnika na dan 31. 12.

 

 

 

 

UKUPNO ((1. + 2.) x 3.)

 

 

 

Tablica 6. Ostali troškovi poslovanja

R.b.

Ostali troškovi

poslovanja

Prethodna godina
(k-1)

– ostvareni iznos (kn)

Bazna godina

(k)

– ostvareni iznos (kn)

Sadašnja godina
(k+1)

– procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

Godina

1.

Dnevnice za službena putovanja i putni troškovi

 

 

 

2.

Naknade troškova prijevoza na rad

 

 

 

3.

Naknade ostalih troškova zaposlenima (ostale naknade, potpore i nagrade)

 

 

 

4.

Ostala materijalna prava zaposlenih

 

 

 

5.

Bankovne usluge i troškovi platnog prometa

 

 

 

6.

Troškovi reprezentacije

 

 

 

7.

Doprinosi, članarine (komori, udrugama i društvima)

 

 

 

8.

Troškovi stručnog obrazovanja, stručna literatura

 

 

 

9.

Premije životnog osiguranja (ugovaratelj i korisnik energetski subjekt)

 

 

 

10.

Naknada članovima nadzornog odbora i skupštine društva

 

 

 

11.

Troškovi kvalitete usluga

 

 

 

12.

Troškovi zdravstvenih usluga

 

 

 

13.

Naknade za inovacije, racionalizacije i tehnološka usavršavanja

 

 

 

14.

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine

 

 

 

15.

Ostali nematerijalni troškovi

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

Tablica 7. Zakonski propisane naknade

R.b.

Izvanredni rashodi

Prethodna godina
(k-1)

– ostvareni iznos (kn)

Bazna godina

(k)

– ostvareni iznos (kn)

Sadašnja godina
(k+1)

– procijenjeni iznos (kn)

1

2

3

4

5

Godina

1.

Naknada za koncesiju

 

 

 

2.

Naknada za obavljanje poslova regulacije energetske djelatnosti skladištenja prirodnog plina

 

 

 

3.

Naknada za korištenje sustava za skladištenje prirodnog plina, ako nije u vlasništvu operatora skladišta prirodnog plina

 

 

 

4.

Ostale naknade*

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

*Napomena: Detaljna specifikacija i obrazloženje zakonske utemeljenosti ostalih naknada su nužni!

Tablica 8a. Amortizacija imovine sustava za skladištenje prirodnog plina – prethodna godina (k-1)

Godina:

R.b.

Struktura imovine sustava za skladištenje prirodnog plina

Nabavna vrijednost

(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije

(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost

(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Tablica 8b. Amortizacija imovine sustava za skladištenje prirodnog plina – bazna godina (k)

Godina:

R.b.

Struktura imovine sustava za skladištenje prirodnog plina

Nabavna vrijednost

(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije

(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost

(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Tablica 8c. Amortizacija imovine sustava za skladištenje prirodnog plina – sadašnja godina (k+1

Godina:

R.b.

Struktura imovine sustava za skladištenje prirodnog plina

Nabavna vrijednost

(kn)

Godišnja stopa amortizacije prema važećim zakonskim propisima

Iznos godišnje amortizacije

(kn)

Sadašnja knjigovodstvena vrijednost

(kn)

1

2

3

4

5

6

1.

Oprema

 

 

 

 

2.

Građevinski objekti

 

 

 

 

3.

Ostalo

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

Napomena: Tablice 8a., 8b. i 8c. nužno je popuniti po pojedinačnim stavkama reguliranih sredstava!

PRILOG II

SADRŽAJNI PRIKAZ IZRAČUNA PLANIRANOG DOZVOLJENOG PRIHODA

R.b.

Kategorija

Iznos

a.

Troškovi materijala, usluga, sitnog inventara i energije, osim prirodnog plina, te ostali troškovi (kn)

Prilog 1-Tablica 1. UKUPNO iz stupca 4.

b.

Troškovi nabave prirodnog plina za pokrivanje potreba vlastite potrošnju, pogona i pokrivanja gubitaka prirodnog plina sustava skladišta plina (kn) –

Prilog 1-Tablica 2. UKUPNO iz stupca 4.

c.

Troškovi tekućeg i investicijskog održavanja (kn) –

Prilog 1-Tablica 3. UKUPNO iz stupca 4.

d.

Troškovi osiguranja građevinskih objekata, opreme i ostalog (kn)

Prilog 1-Tablica 4b. UKUPNO iz stupca 5.

e.

Trošak plaća radnika (kn)

Prilog 1-Tablica 5. UKUPNO iz stupca 5.

f.

Ostali troškovi poslovanja (kn)

Prilog 1-Tablica 6. UKUPNO iz stupca 4.

g.

Zakonski propisane naknade (kn)

Prilog 1-Tablica 7. UKUPNO iz stupca 4.

h.

Tk – ukupni opravdani troškovi poslovanja operatora sustava skladišta plina ostvareni u baznoj godini (kn)

a. + b. + c. + d. + e. + f. + g.

i.

Ik – stopa rasta potrošačkih cijena za baznu godinu (%)

1.

T – planirani ukupni opravdani troškovi poslovanja operatora sustava skladišta plina u regulacijskoj godini (kn)

h. x (1 + i. / 100)

2.

A – planirana amortizacija u regulacijskoj godini (kn) –

Prilog 1-Tablica 8c. UKUPNO iz stupca 5.

a.

RSpoč – Vrijednost reguliranih sredstava na početku regulacijske godine (kn)

b.

NI k +1 – Vrijednost novih investicija u sustav skladišta plina koje će biti stavljene u uporabu u sadašnjoj godini (k+1) (kn)

c.

Ak +1 – amortizacija reguliranih sredstava u sadašnjoj godini (k+1) (kn)

d.

ORk +1 – otuđena i rashodovana sredstva u sadašnjoj godini (k+1) (kn)

e.

RSkraj – vrijednost reguliranih sredstava na kraju regulacijske godine (kn)

(a. + b. – c. – d.)

f.

RSpro – prosječna vrijednost sredstava kojima se obavlja regulirana djelatnost (regulirana sredstva) (kn)

(a. + e.) / 2

g.

Е – iznos vlastitog kapitala (kn)

h.

D – iznos duga (kn)

i.

Kd – kamatna stopa na zaduženje (%)

j.

Tp – stopa poreza na dobit (%)

k.

Rf – prinos ostvaren od nerizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od državnih obveznica)

l.

Rm – prosječan prinos od rizičnih ulaganja (% na očekivani prihod od tržišnog portfelja)

m.

β – koeficijent varijabilnosti prinosa dionica distributera plina u odnosu na prosječnu varijabilnost prinosa svih dionica koje kotiraju na tržištu

n.

Ke – kamatna stopa na vlastiti kapital (%)

k. + m. x (l. – k.)

o.

PCKpond – ponderirana vrijednost prosječne cijene kapitala

(g. x n. + h. x i. x (1 – j.)) / (g. + h.)

3.

RS – Prinos od reguliranih sredstava u regulacijskoj godini (kn)

f. x o.

4.

Planirani dozvoljeni prihod u regulacijskoj godini (kn)

1. + 2. + 3.

Klasa: 011-01/08-01/04
Urbroj: 371-06/09-06
Zagreb, 27. siječnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomo Galić, dipl. ing., v. r.