Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

14

Na temelju članka 29. stavka 3. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA PRUŽATELJA USLUGA ZA ROBU VOJNE NAMJENE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Očevidnika pružatelja usluga za robu vojne namjene.

Članak 2.

Sadržaj Očevidnika čini dokumentacija propisana člankom 30. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

Članak 3.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ne dostavi valjani zahtjev odnosno propisanu dokumentaciju, dužan je u roku 15 dana od dana zaprimljene obavijesti otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti podnesak.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može biti pisana, usmena ili putem telefona.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne dopuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 4.

U Očevidnik se upisuju sljedeći podaci:

– redni broj upisa

– datum i godina upisa

– naziv i sjedište pružatelja usluge

– identifikacijski broj

– podaci o odgovornoj osobi

– podaci o osobi zaduženoj za pružanje brokerskih usluga

– broj zaposlenih

– naziv banke čiji je deponent

Članak 5.

Temeljem valjano podnesenog zahtjeva te dostavljene potrebne dokumentacije Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dužno je u roku 15 dana izdati Rješenje o upisu u Očevidnik iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-26

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar gospodarstva, rada
i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.