Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o osobnom identifikacijskom broju

MINISTARSTVO FINANCIJA

6

Na temelju članka 20. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine«, broj 60/08) donosim

PRAVILNIK

O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom razrađuje provedba Zakona o osobnom identifikacijskom broju (u daljnjem tekstu: Zakon): postupak određivanja, dodjele i dostave osobnoga identifikacijskog broja, sadržaj evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, oblik i sadržaj zahtjeva za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja, podaci potrebni za identifikaciju obveznika broja, povod za praćenje strane osobe, oblik i sadržaj potvrde o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju, način korištenja potvrde o osobnom identifikacijskom broju, način razmjene i korištenja podataka između korisnika broja te naknada za dodjelu osobnoga identifikacijskog broja.

Članak 2.

(1) Za osobni identifikacijski broj koristi se kratica OIB.

(2) Osobni identifikacijski broj čini niz slučajno odabranih brojeva koji nisu kazujući u odnosu na obveznika broja kojem se dodjeljuju.

(3) Osobni identifikacijski broj dodjeljuje se obvezniku broja i ne mijenja se bez obzira na promjene koje prate obveznika broja.

(4) Određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj nije moguće ponovo dodjeljivati.

II. POJMOVNIK

Članak 3.

(1) Određivanje osobnoga identifikacijskog broja podrazumijeva određivanje niza slučajno odabranih brojeva od 10 znamenaka te određivanje jedne znamenke koja je kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 »Modul 11,10«.

(2) Dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja pripisivanje je određenoga osobnoga identifikacijskog broja točno identificiranom obvezniku broja iz članka 5. točke 1. Zakona.

(3) Dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja podrazumijeva uručivanje obvezniku broja Potvrde o osobnom identifikacijskom broju.

(4) Potvrda o osobnom identifikacijskom broju (u daljnjem tekstu: Potvrda) je javna isprava kojom obveznik broja dokazuje određeni i dodijeljeni osobni identifikacijski broj.

(5) Zahtjev za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja (u daljnjem tekstu: Zahtjev) čini obrazac, podržan za ispunjavanje i informatičkim putem i u papirnatom obliku, koji se podnosi Ministarstvu financija – Poreznoj upravi za određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja.

(6) Informacija je skup podataka propisanih ovim Pravilnikom.

(7) Prvi upis podrazumijeva upis činjenice rođenja za hrvatske državljane, upis stjecanja hrvatskog državljanstva odnosno naknadni upis u knjigu državljana, upis činjenice osnivanja za pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, upis strane fizičke osobe u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova.

(8) Zatečenim osobama smatraju se obveznici broja, i to: hrvatski državljani rođeni prije 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske koje su osnovane prije 1. siječnja 2009. te strane osobe kod kojih je povod za praćenje nastao prije 1. siječnja 2009..

(9) Pravnim osobama sa sjedištem na području Republike Hrvatske, u smislu Zakona, smatraju se trgovačka društva, ustanove, zajednice ustanova, banke, kreditne institucije, fondovi, leasing društva, udruge, vjerske zajednice, političke stranke, zaklade, fundacije, vijeća nacionalnih manjina, turističke zajednice, umjetničke organizacije, strana predstavništva i ostale pravne osobe.

(10) Stranom osobom smatra se fizička osoba koja nema hrvatsko državljanstvo i pravna osoba koja ima sjedište izvan područja Republike Hrvatske.

III. ODREĐIVANJE, DODJELJIVANJE I DOSTAVLJANJE OSOBNOGA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

1. Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis obveznika broja

Članak 4.

Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj na temelju informacije nadležnog tijela koje obavlja prvi upis obveznika broja.

Članak 5.

Nadležnim tijelom koje obavlja prvi upis obveznika broja iz članka 4. ovoga Pravilnika smatra se:

1. za hrvatske državljane – tijelo koje upisuje činjenicu rođenja u maticu rođenih,

2. za hrvatske državljane koji nisu upisani u maticu rođenih – tijelo koje odobrava upis državljanstva u knjigu državljana,

3. za pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske – tijelo koje obavlja upis novoosnovane pravne osobe u nadležnu evidenciju i

4. za stranu fizičku osobu – Ministarstvo unutarnjih poslova.

Članak 6.

(1) Za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, informacija koju dostavlja nadležno tijelo sadrži:

1. u slučaju iz točke 1. članka 5. ovoga Pravilnika: ime i prezime, spol, datum, mjesto i država rođenja,

2. u slučaju iz točke 2.članka 5. ovoga Pravilnika: ime i prezime, spol, datum, mjesto i država rođenja, adresu prebivališta, datum stjecanja hrvatskog državljanstva, osnovu upisa,

3. u slučaju iz točke 4. članka 5. ovoga Pravilnika: evidencijski broj stranca, ime i prezime, spol, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo, adresu prebivališta odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj, broj putovnice, datum važenja putovnice i zemlju koja ju je izdala.

(2) Za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja informacija koju dostavlja nadležno tijelo u slučaju iz točke 3. članka 5. ovoga Pravilnika mora sadržavati: vrstu pravne osobe (prema članku 3. stavak 9. ovoga Pravilnika), naziv, datum upisa i adresu sjedišta.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, za potrebe određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja pri osnivanju trgovačkog društva nadležno tijelo dostavlja: naziv tvrtke, skraćeni naziv, prijevod naziva, adresu sjedišta, pravni oblik (javno trgovačko društvo, komanditno društvo, gospodarsko interesno udruženje, dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, trgovac pojedinac, inozemni osnivač podružnice i ostalo), datum upisa, osobni identifikacijski broj osnivača društva i podatak o matičnom broju subjekta (MBS).

(4) Uz podatke propisane stavkom 1. ovoga članka, nadležno tijelo dostavlja i podatke: rođeno prezime obveznika broja, ime i prezime roditelja, rođeno prezime roditelja te osobni identifikacijski broj i matični broj građana za roditelje, ako tim podacima raspolaže.

(5) Uz podatke propisane stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka, informacija koju dostavlja nadležno tijelo mora sadržavati identifikator informacije: nadležno tijelo i ključ kod nadležnog tijela.

Članak 7.

(1) Nadležno tijelo iz članka 5. ovoga Pravilnika, u trenutku prvog upisa obveznika broja dostavlja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi informaciju u središnji sustav putem informacijskih veza u realnom vremenu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ako nadležno tijelo nije povezano informacijskim vezama za razmjenu u realnom vremenu s Ministarstvom financija – Poreznom upravom, informacija se upućuje u papirnatom obliku mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave utvrđenoj prema članku 8. ovoga Pravilnika i to najkasnije u roku iz članka 8. stavak 5. Zakona.

Članak 8.

(1) Mjesno nadležnom ispostavom Porezne uprave smatra se ispostava Porezne uprave nadležna prema adresi prebivališta hrvatskog državljanina odnosno prema adresi sjedišta pravne osobe u Republici Hrvatskoj.

(2) Mjesno nadležnom ispostavom Porezne uprave za stranu fizičku osobu i hrvatskog državljanina koji nema adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj smatra se ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje.

(3) Ako se u trenutku dostavljanja informacije iz članka 7. stavak 2. ovoga Pravilnika ne može utvrditi mjesno nadležna ispostava prema stavcima 1. i 2. ovoga članka, informacija se dostavlja Poreznoj upravi – Područnom uredu Zagreb.

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija – Porezna uprava nakon zaprimanja informacije provjerava je li nadležno tijelo ovlašteno tražiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja te ima li obveznik broja već određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj.

(2) Ministarstvo financija – Porezna uprava određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj u trenutku zaprimanja informacije, nakon provedenih radnji iz stavka 1. ovoga članka, a u posebno opravdanim slučajevima u propisanim rokovima iz članka 10. stavak 2. Zakona.

Članak 10.

(1) Informaciju o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju Ministarstvo financija – Porezna uprava obvezna je, na isti način na koji je i zaprimljena informacija, dostaviti nadležnom tijelu iz članka 5. ovoga Pravilnika odmah nakon određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

(2) Informacija o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. identifikator informacije za određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja,

2. određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj i

3. datum i vrijeme određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

(3) U slučaju iz članka 7. stavak 2. ovoga Pravilnika, informacija iz stavka 2. ovoga članka sadrži i podatke iz zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja.

Članak 11.

Ako se na temelju postupka iz članka 9. stavak 1. ovoga Pravilnika utvrdi da obveznik broja već ima određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, nadležnom tijelu koje je proslijedilo informaciju dostavit će se podatak o osobnom identifikacijskom broju koji je već određen i dodijeljen tom obvezniku broja, te datum i vrijeme dodjele.

Članak 12.

Ministarstvo financija – Porezna uprava dostavlja Potvrdu obvezniku broja putem nadležnog tijela iz članka 5. ovoga Pravilnika u trenutku prvog upisa.

2. Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja obveznicima broja u Ministarstvu financija – Poreznoj upravi

Članak 13.

(1) Iznimno od članka 4. ovoga Pravilnika, Ministarstvo financija – Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje osobni identifikacijski broj obveznicima broja koji se upisuju u službene evidencije, a ne radi se o prvom upisu obveznika broja u smislu odredaba ovoga Pravilnika.

(2) Prema stavku 1. ovoga članka, osobni identifikacijski broj određuje se i dodjeljuje obvezniku broja:

1. ako se radi o stranoj osobi kod koje je nastao povod za praćenje prema članku 28. stavak 2. ovoga Pravilnika,

2. u ostalim slučajevima kad određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja traži obveznik broja, te

3. u slučaju iz članka 13. Zakona, uključujući zatečene osobe.

2.1. Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja obveznicima broja sukladno članku 13. stavak 2. točke 1. i 2. ovoga Pravilnika

Članak 14.

(1) Obveznik broja podnosi zahtjev osobnom predajom obrasca Zahtjev prema mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave, određenoj prema članku 8. ovoga Pravilnika.

(2) Uz Zahtjev obveznik broja predočuje isprave kojima potvrđuje podatke navedene u Zahtjevu.

(3) Službena osoba koja rješava Zahtjev obvezna je na temelju predočenih isprava provjeriti istinitost i točnost podataka navedenih u Zahtjevu.

(4) Kopije isprava iz stavka 2. ovoga članka čuvaju se kao prilog Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.

Članak 15.

Ministarstvo financija – Porezna uprava provjerava ima li obveznik broja već određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, ako ga nema, provodi postupak određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja, te obvezniku broja uručuje Potvrdu.

Članak 16.

Na Zahtjevu, koji potpisuje obveznik broja, službena osoba označava datum uručivanja Potvrde.

2.2. Određivanje, dodjeljivanje i dostavljanje osobnoga identifikacijskog broja obveznicima broja sukladno članku 13. stavak 2. točki 3. ovoga Pravilnika

Članak 17.

Radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja zatečenim osobama, potrebno je:

1. identificirati zatečene osobe zaključno sa 31. prosinca 2008.,

2. odrediti i dodijeliti osobne identifikacijske brojeve zatečenim osobama i

3.uspostaviti uređene parove MBG-OIB, MB-OIB, sistemski broj-OIB, evidencijski broj stranca – OIB.

Članak 18.

Radi identificiranja zatečenih hrvatskih državljana, Ministarstvu financija – Poreznoj upravi nadležno tijelo za vođenje Evidencije dodijeljenih matičnih brojeva građana i Evidencije prebivališta i boravišta u Republici Hrvatskoj dostaviti će podatke o upisanima u navedenu evidenciju, uz izdvajanje umrlih zaključno s datumom 31. prosinac 2008., i to slijedeće podatke: jedinstveni matični broj građana (MBG), ime i prezime, rođeno prezime, spol, datum, mjesto i državu rođenja, datumu stjecanja /prestanka hrvatskog državljanstva, adresu prebivališta, podatke o osobnoj iskaznici: broj osobne iskaznice i datum važenja osobne iskaznice, te podatke o roditeljima: ime i prezime roditelja, rođeno prezime roditelja, jedinstveni matični broj građana i osobni identifikacijski broj za roditelje.

Članak 19.

(1) Radi identificiranja zatečenih pravnih osoba sa sjedištem na području Republike Hrvatske, Ministarstvu financija – Poreznoj upravi nadležno tijelo za vođenje Registra poslovnih subjekata dostaviti će podatke o pravnim osobama upisanima u navedeni registar do 31. prosinca 2008., uz izdvajanje pravnih osoba za koje je do 31. prosinca 2008. utvrđen prestanak subjekta upisa, i to slijedeće podatke: matični broj (MB), naziv, skraćeni naziv, prijevod, vrsta pravne osobe, pravni oblik, matični broj subjekta (MBS), datumu upisa i adresu sjedišta.

(2) Prije dostavljanja podataka iz stavaka 1. ovoga članka, tijelo nadležno za vođenje Registra poslovnih subjekata razmijeniti će podatke s nadležnih tijelima iz članka 5. točke 3. ovoga Pravilnika radi prikupljanja navedenih podataka.

Članak 20.

Radi identificiranja zatečenih stranih fizičkih osoba, Ministarstvu financija – Poreznoj upravi Ministarstvo unutarnjih poslova dostaviti će podatke o zatečenim stranim osobama, i to slijedeće podatke: evidencijski broj stranca, ime i prezime, rođeno prezime, spol, datum, mjesto i državu rođenja, državljanstvo, adresu prebivališta odnosno boravišta, podatke o putovnici: broj putovnice, datum važenja putovnice i zemlju koja ju je izdala, te podatke o roditeljima: ime i prezime roditelja, rođeno prezime roditelja, jedinstveni matični broj građana i osobni identifikacijski broj za roditelje.

Članak 21.

(1) Iznimno od članka 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika, nadležno tijelo neće dostaviti neki od traženih podataka ako tim podatkom ne raspolaže u trenutku dostave podataka Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.

(2) Nakon preuzimanja podataka iz članaka 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika, Ministarstvo financija – Porezna uprava odredit će i dodijeliti osobne identifikacijske brojeve zatečenim osobama i uspostaviti uređene parove MBG-OIB, MB-OIB, sistemski broj-OIB i evidencijski broj stranca – OIB.

Članak 22.

(1) Potvrde o određenom i dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju za zatečene osobe iz članka 21. ovoga Pravilnika, Ministarstvo financija – Porezna uprava dostavit će obveznicima broja prema adresama prebivališta odnosno adresama sjedišta iz podataka preuzetih u skladu s člancima 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika.

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka mora se završiti najkasnije u roku od šest mjeseci od preuzimanja podataka o zatečenim osobama.

IV. OBLIK I SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA ODREĐIVANJEM I DODJELJIVANJEM OSOBNOGA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

Članak 23.

(1) Obrazac Zahtjeva tiska se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) U obrascu Zahtjeva upisuju se podaci koji se smatraju podacima potrebnima za identifikaciju obveznika broja, a koji su propisani člankom 25. ovoga Pravilnika.

(3) Obrazac Zahtjeva sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 24.

U slučaju iz članaka 4., 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika Zahtjevom se smatra informacija koju dostavlja nadležno tijelo.

V. PODACI POTREBNI ZA IDENTIFIKACIJU OBVEZNIKA BROJA

Članak 25.

(1) Podacima potrebnima za identifikaciju obveznika broja smatraju se podaci propisani člankom 6. ovoga Pravilnika.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka podacima potrebnim za identifikaciju obveznika broja smatraju se i slijedeći podaci:

– adresa prebivališta hrvatskog državljana ako nije obuhvaćena podacima iz članka 6. ovoga Pravilnika,

– jedinstveni matični broj građana za hrvatske državljane (MBG) i matični broj za pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske (MB),

– broj osobne iskaznice i datum važenja osobne iskaznice za hrvatske državljane koji imaju osobnu iskaznicu.

(3) Kada se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje na temelju članaka 4. do 12. ovoga Pravilnika, podatke iz stavka 2. ovoga članka korisnik broja nadležan za upis tih podataka dostavlja Ministarstvu financija – Poreznoj upravi u roku propisanom člankom 12. Zakona.

Članak 26.

(1) Ako korisnik broja, koji u službenoj evidenciji vodi podatak koji se smatra podatkom potrebnim za identifikaciju obveznika broja, promijeni koji od podataka, dužan je o tome izvijestiti Ministarstvo financija – Poreznu upravu, u roku propisanom člankom 12. Zakona.

(2) Na temelju zaprimljenih podataka o izvršenim promjenama iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo financija – Porezna uprava obvezna je bez odgode izvršiti promjene u Evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima.

Članak 27.

Osim podataka iz članka 25. ovoga Pravilnika, korisnik broja koji u službenoj evidenciji upisuje podatak:

1. o smrti hrvatskog državljanina,

2. o prestanku hrvatskog državljanstva,

3. o stečaju, likvidaciji ili drugom načinu prestanka pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te

4. o odjavi adrese prebivališta odnosno boravišta na području Republike Hrvatske za stranu fizičku osobu

obvezan je o tome izvijestiti Ministarstvo financija – Poreznu upravu u roku iz članka 12. Zakona.

VI. POVOD ZA PRAĆENJE STRANE OSOBE

Članak 28.

(1) U smislu Zakona smatra se da je nastao povod za praćenje strane osobe ako se strana osoba upisuje u službene evidencije odobrenja boravka strancima Ministarstva unutarnjih poslova.

(2) Osim u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je nastao povod za praćenje strane osobe ako se strana osoba upisuje u neku službenu evidenciju o osobama i o imovini na području Republike Hrvatske te ako je strana osoba postala poreznim obveznikom prema posebnom propisu.

VII. OBLIK I SADRŽAJ POTVRDE O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

Članak 29.

(1) Potvrdom obveznik broja dokazuje svoj osobni identifikacijski broj.

(2) Potvrda se izdaje bez roka važenja.

(3) Potvrdu besplatno izdaje Porezna uprava.

(4) Osobni identifikacijski broj upisan u Potvrdu može se upisivati u druge javne isprave.

Članak 30.

(1) Obrazac Potvrde izdaje se u papirnatom obliku i sadrži:

– naziv »Potvrda o osobnom identifikacijskom broju«

– podatak o osobnom identifikacijskom broju

– podatak o imenu i prezimenu / nazivu obveznika broja

– podatak o godini rođenja/mjestu osnivanja

– pečat i potpis

– datum izdavanja i naziv nadležnog tijela koje izdaje Potvrdu: Ministarstvo financija – Porezna uprava.

(2) Obrazac Potvrde sastavni je dio ovoga Pravilnika.

VIII. NAČIN KORIŠTENJA POTVRDE O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

1. Potvrda o osobnom identifikacijskom broju

Članak 31.

Potvrdu obveznik broja zadržava kod sebe i dužan ju je čuvati.

Članak 32.

Promjena podataka potrebnih za identifikaciju obveznika broja ne zahtijeva promjenu Potvrde.

Članak 33.

(1) Iznimno od članka 32. ovoga Pravilnika, ako obveznik broja promijeni ime i/ili prezime /naziv, Ministarstvo financija – Porezna uprava dostavit će novu Potvrdu obvezniku broja putem nadležnog tijela koje upisuje promjenu, u trenutku upisa promjene.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo preuzet će postojeću Potvrdu radi uništavanja.

Članak 34.

(1) Obveznik broja kod kojeg je došlo do otuđenja, gubitka, uništenja ili drugog načina nestanka Potvrde zatražit će od Ministarstva financija – Porezne uprave izdavanje duplikata Potvrde.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka mjesno nadležna ispostava Porezne uprave izdaje Potvrdu s oznakom DUPLIKAT i uručuje ju obvezniku broja.

2. Poništavanje Potvrde o osobnom identifikacijskom broju

Članak 35.

(1) Nadležno tijelo koje je zatražilo određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja može zatražiti njegovo poništenje ako utvrdi da obveznik broja ima već određen i dodijeljen osobni identifikacijski broj, odnosno ako utvrdi da se osobi osobni identifikacijski broj nije trebao odrediti i dodijeliti.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka nadležno tijelo dostavlja podatak o osobnom identifikacijskom broju za koje traži poništenje i podatak o važećem osobnom identifikacijskom broju, ako postoji.

(3) Ministarstvo financija – Porezna uprava nakon provjere podataka donosi rješenje o poništenju osobnoga identifikacijskog broja koje dostavlja nadležnom tijelu i obvezniku broja ako postoji.

(4) U rješenju o poništenju osobnoga identifikacijskog broja navodi se i obveza povrata izdane Potvrde.

Članak 36.

(1) Osobni identifikacijski broj koji je određen i dodijeljen, a nakon toga poništen ostaje zabilježen kao poništeni osobni identifikacijski broj.

(2) Poništeni osobni identifikacijski broj nije moguće više dodjeljivati drugom obvezniku broja.

3. Korištenje Potvrde i osobnoga identifikacijskog broja

Članak 37.

Prilikom upisa u neku od službenih evidencija korisnika broja, obveznik broja za potrebe upisa predočuje Potvrdu ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

Članak 38.

(1) Obveznik broja obvezan je u obavljanju svoje djelatnosti koristiti osobni identifikacijski broj na računima, potvrdama i sličnim ispravama.

(2) Obveznik broja koristi osobni identifikacijski broj drugog obveznika broja na računima koje izdaje prema posebnim propisima.

IX. SADRŽAJ EVIDENCIJE O OSOBNIM IDENTIFIKACIJSKIM BROJEVIMA

Članak 39.

(1) O određenim i dodijeljenim osobnim identifikacijskim brojevima Ministarstvo financija – Porezna uprava vodi Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima u informacijskom sustavu.

(2) Prilikom vođenja Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima, koriste se sljedeći hrvatski i međunarodni standardi, norme, klasifikacije i šifrarnici:

1. Nacionalna klasifikacija djelatnosti prema Zakonu o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (»Narodne novine«, broj 98/94.), Odluka o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007.- NKD 2007. (»Narodne novine« broj 58/07. i 72/07.),

2. Oznake za predstavljanje imena država (ISO 3166 Codes for representation of names of countries),

3. Oznake i nazivi županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđenih prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina.

4. Šifre i nazivi naselja i općina u Republici Hrvatskoj utvrđenih od Državne geodetske uprave.

Članak 40.

(1) Evidencija o osobnim identifikacijskim brojevima sadrži za obveznika broja:

1. osobni identifikacijski broj,

2. status osobnoga identifikacijskog broja (aktivan, neaktivan, poništen),

3. podatke potrebne za identifikaciju obveznika broja propisane člankom 25. ovoga Pravilnika,

4. datum određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja,

5. datum podnošenja zahtjeva za osobnim identifikacijskim brojem i naziv nadležnog tijela koje je zatražilo određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, te

6. po nastanku podatke iz članka 27. ovoga Pravilnika.

(2) Obveznik broja u Evidenciji ima oznaku aktivnog statusa sve do evidentiranja podataka iz članka 27. ovoga Pravilnika, kada njegov status postaje neaktivan.

(3) Kao datum mijenjanja aktivnog statusa u neaktivan status bilježi se datum kada je nastala promjena iz članka 27. ovoga Pravilnika.

Članak 41.

(1) U Evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima osigurat će se praćenje poništenih osobnih identifikacijskih brojeva.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, uz poništeni osobni identifikacijski broj navest će se slijedeći podaci:

1. datum traženja poništenja osobnoga identifikacijskog broja,

2. datum poništenja osobnoga identifikacijskog broja,

3. nadležno tijelo koje traži poništenje,

4. broj rješenja kojim se osobni identifikacijski broj poništava,

5. datum kada je rješenje dostavljeno nadležnom tijelu i obvezniku broja ako postoji,

6. ako postoji, podatak o važećem osobnom identifikacijskom broju obveznika broja, te

7. podatak o datumu povrata Potvrde.

Članak 42.

Ministarstvo financija – Porezna uprava obvezna je u Evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima osigurati vremensko praćenje promjene podataka potrebnih za identifikaciju obveznika broja.

Članak 43.

(1) Ako se podaci iz članka 27. ovoga Pravilnika dostave za obveznika broja koji u Evidenciji o osobnim identifikacijskim brojevima ima oznaku neaktivan, Ministarstvo financija – Porezna uprava obvezna je provjeriti kada je došlo do promjene podataka.

(2) Ako je promjena podataka nastala nakon stavljanja oznake neaktivan, promjena u Evidenciji neće se evidentirati.

X. NAČIN RAZMJENE I KORIŠTENJA PODATAKA IZMEĐU KORISNIKA BROJA

1. Upis obveznika broja u službenu evidenciju

Članak 44.

(1) Korisnik broja obvezan je prilikom upisa obveznika broja u službenu evidenciju zatražiti od obveznika broja podatak o njegovu osobnom identifikacijskom broju.

(2) Ako obveznik broja izjavi da mu osobni identifikacijski broj nije određen i dodijeljen, korisnik broja uputit će obveznika broja da zatraži određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja na način propisan člankom 13. stavak 2. točka 2. ovoga Pravilnika.

(3) Upis u službenu evidenciju izvršit će se onda kada Ministarstvo financija – Porezna uprava odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj.

Članak 45.

Na uvjerenjima odnosno drugim ispravama (potvrdama, certifikatima i slično) koje korisnici broja izdaju na temelju podataka iz službenih evidencija za obveznike broja, navodi se osobni identifikacijski broj.

Članak 46.

(1) Obveznik broja obvezan je na svim prijavama i podnescima kojima komunicira s korisnicima broja navesti svoj osobni identifikacijski broj.

(2) Ako obveznik broja u izvješćima, prijavama i obrascima koje dostavlja korisnicima broja navodi druge obveznike broja, obvezan je za njih naznačiti osobne identifikacijske brojeve ako njima raspolaže u skladu s posebnim propisima.

2. Upis osobnoga identifikacijskog broja za zatečene osobe u službene evidencije

Članak 47.

(1) Radi upisa u službene evidencije osobnih identifikacijskih brojeva zatečenih osoba, korisnici broja dostavit će u roku šest mjeseci od stupanja na snagu ovoga Pravilnika zahtjev Ministarstvu financija – Poreznoj upravi za određenim osobnim identifikacijskim brojevima.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadržavat će jedinstvene matične brojeve građana (MBG) odnosno matične brojeve pravnih osoba (MB) koji su upisani u njihove službene evidencije.

(3) Na temelju dostavljenog zahtjeva Ministarstvo financija – Porezna uprava postavit će uređene parove i dopunjeni zahtjev vratiti korisniku broja.

(4) Za razmjene podataka temeljem zahtjeva iz stavaka 2. i 3. ovoga članka koristit će se raspoložive informacijske veze.

(5) Postupci iz stavaka 1. do 4. ovoga članka moraju se završiti do kraja 2009. godine.

Članak 48.

(1) Za osobe za koje korisnik broja u službenoj evidenciji nema upisan jedinstveni matični broj građana (MBG) odnosno matični broj (MB), korisnik broja mora od osobe zatražiti podatak o jedinstvenom matičnom broju građana (MBG) odnosno matičnom broju pravne osobe (MB).

(2) Postupak iz stavka 1. ovoga članka mora se završiti najkasnije osamnaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, kako bi se na dodatno traženje od Ministarstva financija – Porezne uprave upisao osobni identifikacijski broj do kraja 2010. godine.

(3) Ako se po postupku iz stavka 1. i 2. ovoga članka utvrdi da za obveznika broja koji se vodi u službenoj evidenciji nije određen osobni identifikacijski broj odredit će se i dodijeliti sukladno članku 21. ovoga Pravilnika.

Članak 49.

Ako na temelju zahtjeva iz članka 47. ovoga Pravilnika Ministarstvo financija – Porezna uprava preuzme jedinstveni matični broj građana (MBG) odnosno matični broj pravne osobe (MB) koji nije preuzet na način propisan člancima 18., 19. i 20. ovoga Pravilnika, izvršit će provjeru podataka te po potrebi odrediti i dodijeliti osobni identifikacijski broj.

3. Upit u Evidenciju o osobnim identifikacijskim brojevima

Članak 50.

(1) Ako prilikom upisa u službenu evidenciju obveznik broja ne predoči osobni identifikacijski broj putem Potvrde ili druge javne isprave koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju, korisnik broja može postaviti Upit u Evidenciju za tog obveznika broja o određenom i dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju.

(2) U Upitu u Evidenciju navode se podaci potrebni za identifikaciju obveznika broja.

(3) Na postupak Upita u Evidenciju odgovarajuće se primjenjuju članci 6. do 9. ovoga Pravilnika.

(4) Ministarstvo financija – Porezna uprava odgovorit će na postavljeni Upit u Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka ako je rezultat pretraživanja Evidencije na temelju dostavljenih podataka jednoznačno određeni osobni identifikacijski broj.

(5) Korisnik broja može postavljati Upit u Evidenciju o drugim podacima za koje je ovlašten na temelju usuglašenog protokola s Ministarstvom financija – Poreznom upravom.

Članak 51.

(1) Obveznik broja može postaviti Upit u Evidenciju putem sms-poruke ili putem web-servisa, identificirajući se prezimenom i jedinstvenim matičnim brojem građana (MBG) ili prezimenom i brojem osobne iskaznice, ovisno o vrsti upita.

(2) Obvezniku broja dostavit će se podatak o njegovu osobnom identifikacijskom broju samo ako se identificira na način propisan stavkom 1. ovoga članka.

4. Korištenje osobnoga identifikacijskog broja u razmjeni podataka

Članak 52.

Ako korisnik broja za potrebe vođenja upravnog postupka treba podatke za obveznika broja o činjenicama o kojima službenu evidenciju vodi drugo tijelo javne vlasti, zatražit će podatke po službenoj dužnosti identificirajući obveznika broja osobnim identifikacijskim brojem.

Članak 53.

Ako korisnik broja izdaje uvjerenje ili drugu ispravu za ostvarivanje određenih prava izvan područja Republike Hrvatske ili ako korisnik broja obavlja međunarodnu razmjenu podataka, ispred znamenaka osobnoga identifikacijskog broja dodaje slova HR.

XI. NAKNADA ZA DODJELU OSOBNOGA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

Članak 54.

Za određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja te za izdavanje Potvrde obvezniku broja ne naplaćuje se naknada.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

Podaci o jedinstvenom matičnom broju građana (MBG) i podaci o matičnom broju za pravne osobe (MB) iz članka 25. ovoga Pravilnika smatrat će se podacima potrebnima za identifikaciju obveznika broja samo do konca 2010. godine.

Članak 56.

Iznimno od članka 6. Zakona i članaka 37.,38.,44., 45. i 46. ovoga Pravilnika, u razdoblju do 31. prosinca 2009. obveznici broja, uključujući zatečene osobe, te korisnici broja koriste kao identifikacijske oznake jedinstveni matični broj građana (MBG), matični broj za pravne osobe (MB), sistemski broj i evidencijski broj za stranca, odnosno koriste postojeće identifikacijske oznake.

Članak 57.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 410-01/08-01/669

Urbroj: 513-07-21-01/08-43

Zagreb, 29. prosinca 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

ZAHTJEV ZA ODREĐIVANJEM I DODJELJIVANJEM OSOBNOGA IDENTIFIKACIJSKOG BROJA

1. Fizička osoba

MBG

1.1. Osnovni podaci

Ime

_____________

Prezime

_____________

Spol

_____________

Rođ. prezime

_____________

Datum rođenja

_____________

Mjesto rođenja

_____________

Država rođenja

_____________

Državljanstvo

_____________

Adresa prebivališta

_____________

_____________

1.2. Podaci o identifikacijskom dokumentu

Broj osobne iskaznice

________

Datum važenja

_______

Broj
putovnice

________

Datum važenja

_______

Zemlja
izdavanja

_______

1.3. Podaci o roditeljima

Otac

Majka

OIB

_____________________

_____________________

MBG

_____________________

_____________________

Ime

_____________________

_____________________

Prezime

_____________________

_____________________

Rođ. prezime

_____________________

_____________________

2. Pravna osoba

MB ____________________

2.1. Osnovni podaci

Vrsta pravne osobe

__________________________________

Pravni oblik

__________________________________

Naziv

__________________________________

Skraćeni naziv

__________________________________

Prijevod

__________________________________

Adresa sjedišta

__________________________________

Mjesto i država osnivanja

__________________________________

3. Popis priloženih isprava

Potpis podnositelja zahtjeva

Datum uručivanja potvrde

Potpis službene osobe

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE ZAHTJEVA

1. Ovaj obrazac podnosi se radi određivanja i dodjeljivanja osobnoga identifikacijskog broja.

2. Obrazac se podnosi mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Mjesno nadležnom ispostavom Porezne uprave smatra se ispostava Porezne uprave nadležna prema adresi prebivališta hrvatskog državljana odnosno prema adresi sjedišta pravne osobe u Republici Hrvatskoj. Mjesno nadležnom ispostavom Porezne uprave za stranu osobu i hrvatskog državljana koji nema adresu prebivališta u Republici Hrvatskoj smatra se ispostava Porezne uprave nadležna prema mjestu gdje je nastao povod za praćenje. Ako se mjesna nadležnost ne može utvrditi, obrazac se podnosi Poreznoj upravi – Područnom uredu Zagreb.

3. Obrazac podnosi osoba odnosno njezin zakonski zastupnik, koja traži određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja, a osobno ga potpisuje.

4. Fizičke osobe hrvatski državljani i strane fizičke osobe ispunjavaju točke 1. i 3. obrasca, dok pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske i izvan sjedišta Republike Hrvatske ispunjavaju točke 2. i 3. obrasca.

5.Pod točkom 1. Fizička osoba navodi se jedinstveni matični broj građana (MBG).

6. Pod točkom 1.1. Osnovni podaci navodi se: ime, prezime, spol (muški/ženski), rođeno prezime, datum rođenja (dan, mjesec, godina), mjesto rođenja, država rođenja, državljanstvo, adresa prebivališta (država, grad/općina, naselje, ulica i kućni broj).

7. Pod točkom 1.2. Podaci o identifikacijskom dokumentu navodi se:

– za hrvatskog državljanina broj osobne iskaznice, datum isteka važenja

– za stranu fizičku osobu broj putovnice, datum isteka važenja i zemlja koja je izdala putovnicu.

8. Pod točkom 1.3. Podaci o roditeljima navodi se OIB, MBG, ime i prezime, rođeno prezime.

9. Podaci se pod točkama 5. -8. navode pod uvjetom da postoje traženi podaci za podnositelj zahtjeva.

10. Pod točkom 2. Pravna osoba navodi se matični broju (MB).

11. Pod točkom 2.1. Osnovni podaci navodi se vrsta pravne osobe, pravni oblik – ako postoji (trgovačko društvo – d.o.o., d.d., k.d., j.t.d.;), naziv i skraćeni naziv te adresa sjedišta (država, grad/općina, naselje, ulica i kućni broj).

12. Pod točkom 3. Popis priloženih isprava navodi se popis isprava koje se kao preslike prilažu obrascu.

13. Na obrascu službena osoba označuje datum uručivanja Potvrde i potpisuje obrazac.

POTVRDA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU

OIB

Ime i prezime/Naziv

Izdaje:

Godina rođenja/
mjesto osnivanja

Ministarstvo financija – Porezna uprava

DRŽAVNI TAJNIK

RAVNATELJ

Datum izdavanja

mr.sc. Ivica Mladineo