Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

7

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE PRUŽANJA USLUGE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene te popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev.

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene podnosi se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva na propisanom obrascu MG-ZDPU, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Zahtjev mora precizno definirati o kakvoj vrsti usluge se radi, te ostalim poslovnim aktivnostima koje se odnose na robu vojne namjene, uključujući brokerske usluge i tehničku pomoć.

Sve rubrike zahtjeva moraju biti pravilno i čitljivo ispunjene.

Podnositelj zahtjeva odgovoran je za točnost i istinitost podataka u zahtjevu.

Članak 3.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge za robu vojne namjene podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

– specifikaciju gotovog streljiva i njegovih pojedinih komponenti (čahure, kapsule, barut i zrna), odnosno specifikaciju oružja,

– kopiju dokumenata koji navode kvalitetu i tehničke karakteristike robe za robu iz Popisa robe vojne namjene (kad se radi o kemikalijama formulu strukture tvari i registracijski broj servisa za kemijske sažetke CAS),

– ovjerenu presliku potvrde o krajnjem korisniku,

– ovjerenu presliku uvozne dozvole,

– potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi, te

– ovisno o vrsti robe odnosno vrsti usluge i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Članak 4.

Uvoznu dozvolu iz članka 3. ovog Pravilnika nije potrebno priložiti, ukoliko nadležno državno tijelo zemlje u koju se roba izvozi, izda pisanu izjavu da za predmetnu robu u državi uvoza nije potrebno ishoditi uvoznu dozvolu.

Članak 5.

Na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva pružatelj usluge je dužan dostaviti potvrdu o primitku robe vojne namjene, izdanu od strane krajnjeg korisnika te ovjerenu od nadležnog tijela države krajnjeg korisnika.

Članak 6.

U slučaju neuredno podnesenog zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan u roku 15 dana od dana zaprimljene obavijesti otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti zahtjev.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može biti pisana, usmena ili putem telefona.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne upotpuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 7.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 8.

U slučaju postojanja opravdane sumnje u vjerodostojnost odnosno pravnu valjanost priložene dokumentacije, Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva istu proslijediti nadležnim tijelima na daljnje postupanje, te će se rok od 15 dana za odlučivanje po zahtjevu, računati od dana zaprimanja, u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, rezultata provedenog postupka.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-28

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.