Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o obrascu zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

8

Na temelju članka 15. stavka 6. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA IZVOZ ODNOSNO UVOZ ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje dozvole za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe te popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev.

Članak 2.

Zahtjev za dozvolu za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe podnosi se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva na propisanom obrascu MG-ZDI, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Zahtjev za dozvolu za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe podnosi se Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva na propisanom obrascu MG-ZDU, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Zahtjev može sadržavati robu iz samo jedne tarifne oznake odnosno samo jedne ML oznake iz Popisa o robi vojne namjene.

Sve rubrike zahtjeva moraju biti pravilno i čitljivo ispunjene.

Podnositelj zahtjeva odgovoran je za točnost i istinitost podataka u zahtjevu.

Članak 3.

Uz zahtjev za dozvolu za izvoz odnosno uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava podnositelj zahtjeva dužan je priložiti sljedeće dokumente:

– specifikaciju gotovog streljiva i njegovih pojedinih komponenti (čahure, kapsule, barut i zrna), odnosno specifikaciju vatrenog oružja ukoliko se zahtjev odnosi na navedene vrste roba,

– kopiju dokumenata koji navode kvalitetu i tehničke karakteristike robe za robu iz Popisa robe vojne namjene (kad se radi o kemikalijama formulu strukture tvari i registracijski broj servisa za kemijske sažetke CAS),

– predračun ili narudžbu,

– potvrdu porezne uprave o podmirenim javnim davanjima,

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi, te

– ovisno o vrsti robe i ostalu potrebnu dokumentaciju.

Članak 4.

Podnositelj zahtjeva za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava dužan je priložiti izvornik ili ovjerenu kopiju uvozne dozvole izdanu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi, te izvorni primjerak potvrde o krajnjem korisniku ovjerenu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi.

Uvoznu dozvolu iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz, ukoliko nadležno državno tijelo zemlje u koju se roba izvozi, izda pisanu izjavu da za predmetnu robu u državi uvoza nije potrebno ishoditi uvoznu dozvolu.

Potvrdu o krajnjem korisniku iz stavka 1. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz ukoliko se radi o privremenom izvozu za potrebe izložbe ili privremenom izvozu radi popravka robe kod proizvođača, te izvozu uzoraka oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponenti iz kategorije ML13 Popisa o robi vojne namjene.

Članak 5.

Na zahtjev Ministarstva izvoznik je dužan dostaviti potvrdu uvoznika o primitku robe vojne namjene odnosno nevojnih ubojnih sredstava, ovjerenu od nadležnog tijela države uvoznice.

Članak 6.

U slučaju neuredno podnesenog zahtjeva, podnositelj zahtjeva je dužan u roku 15 dana od dana zaprimljene obavijesti otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti zahtjev.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može biti pisana, usmena ili putem telefona.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne upotpuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrat će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 7.

Neiskorištenu izvoznu odnosno uvoznu dozvolu izvoznik odnosno uvoznik je dužan u roku 5 dana, od dana isteka dozvole, vratiti Ministarstvu uz pisano obrazloženje razloga neiskorištenosti dozvole.

Članak 8.

U slučaju gubitka izvozne odnosno uvozne dozvole izvoznik odnosno uvoznik je dužan o tome odmah obavijesiti Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, koje će donijeti rješenje o prestanku važenja izdane dozvole s datumom podnesene obavijesti.

Članak 9.

Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje izvozne odnosno uvozne dozvole sva priložena dokumentacija mora biti prevedena na hrvatski jezik kod ovlaštenog sudskog tumača.

Članak 10.

U slučaju postojanja opravdane sumnje u vjerodostojnost odnosno pravnu valjanost priložene dokumentacije, Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva istu proslijediti nadležnim tijelima na daljnje postupanje, te će se rok od 15 dana za odlučivanje po zahtjevu, računati od dana zaprimanja, u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, rezultata provedenog postupka.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-33

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar gospodarstva, rada
i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.