Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

NN 1/2009 (2.1.2009.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

9

Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (»Narodne novine«, broj 86/2008), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA IZVOZNIKA I UVOZNIKA ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja Očevidnika izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava.

Članak 2.

Sadržaj očevidnika čini dokumentacija propisana člankom 12. Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava te ovjerena preslika rješenja nadležnog tijela o registriranoj djelatnosti.

Članak 3.

U slučaju da podnositelj zahtjeva ne dostavi valjani zahtjev odnosno propisanu dokumentaciju, dužan je u roku 15 dana od dana zaprimljene obavijesti otkloniti nedostatke, odnosno upotpuniti podnesak.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka može biti pisana, usmena ili putem telefona.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u propisanom roku ne dopuni zahtjev, odnosno ne otkloni nedostatke o kojima je obaviješten, smatrati će se da je odustao od podnesenog zahtjeva.

Članak 4.

U očevidnik se upisuju sljedeći podaci:

– redni broj upisa

– datum i godina upisa

– naziv i sjedište pravne odnosno fizičke osobe – obrtnika

– identifikacijski broj

– podaci o odgovornoj osobi

– broj zaposlenih

– naziv banke čiji je deponent

Članak 5.

Temeljem valjano podnesenog zahtjeva te dostavljene potrebne dokumentacije Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dužno je u roku 15 dana izdati Rješenje o upisu u Očevidnik iz članka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/146

Urbroj: 526-05-04/1-08-27

Zagreb, 2. siječnja 2009.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske
i ministar gospodarstva, rada
i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.