Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

NN 2/2009 (3.1.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak

MINISTARSTVO FINANCIJA

40

Na temelju članka 64. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 177/04 i 73/08) i članka 253. Zakona o doprinosima (»Narodne novine«, broj 84/08) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

Članak 1.

Članak 63. Pravilnika o porezu na dohodak (»Narodne novine«, broj 95/05, 96/06, 68/07 i 146/08) mijenja se i glasi:

»U skladu s člankom 45. stavkom 1. Zakona, poslodavci i isplatitelji plaće i mirovine ili sami porezni obveznici sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće o isplaćenim primicima od nesamostalnog rada, o dohotku i o obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak, prema članku 46. stavku 5. Zakona.«

Članak 2.

Iza članka 63. dodaju se novi članci 63.a, 63.b i 63.c koji glase:

»Članak 63.a

U skladu s odredbama Zakona o doprinosima obveznici obračunavanja doprinosa za osiguranike po osnovi radnog odnosa ili odnosa koji je izjednačen s radnim odnosom i drugi obveznici ili sami osiguranici sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće o iznosima obračunanih doprinosa, i to:

1. Poslodavac – za osiguranike po osnovi radnog odnosa, prema člancima 26. stavak 2., 192. stavak 2. i 195. stavak 2. Zakona o doprinosima.

2. Predstavničko tijelo ili izvršno tijelo državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave u kojoj osiguranik obavlja dužnost izabrane ili imenovane osobe – za osiguranike po osnovi izabranih ili imenovanih osoba, prema člancima 34. stavak 2. i 192. stavak 2. Zakona o doprinosima.

3. Poslodavac izaslanih radnika – za osiguranike po osnovi radnog odnosa – izaslani radnici, prema člancima 41. stavak 2., 192. stavak 2. i 195. stavak 2. Zakona o doprinosima.

4. Poslodavac volontera (volonterski ugovor) za osiguranike po osnovi volontera, prema člancima 45. stavak 2. i 192. stavak 2. Zakona o doprinosima.

5. Ministarstvo mjerodavno za prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za osiguranike po osnovi osoba koje pružaju pomoć i njegu HRVI, prema članku 55. stavak 2. Zakona o doprinosima.

6. Poslodavac sezonskog radnika za osiguranika produženog mirovinskog osiguranja stalnog sezonskog radnika, prema članku 129. stavak 2. Zakona o doprinosima.

7. Osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti koji od te djelatnosti utvrđuje dobit – za svoje osobno osiguranje, prema člancima 84. stavak 2. i 192. stavak 2. Zakona o doprinosima.

8. Osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti i druge djelatnosti, prema članku 192. stavak 2. Zakona o doprinosima.

9. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, prema članku 134.d Zakona o doprinosima.

Članak 63.b

(1) Izvješće prema člancima 63. i 63.a ovoga Pravilnika sastavlja se na obrascu »Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu ___ godine ____« (Obrazac ID).

(2) Izvješće na Obrascu ID sadrži podatke za sve osobe koje su tijekom izvještajnog mjeseca ostvarile primitke iz članka 14. Zakona i za sve osiguranike za koje je obveznik obračunao doprinose i obračunani doprinosi dospjeli su na naplatu unutar izvještajnog mjeseca, sukladno odredbama Zakona o doprinosima.

(3) Izvješće na Obrascu ID se sastavlja i podnosi se do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec Poreznoj upravi – ispostavi prema sjedištu podnositelja (pravne osobe) odnosno prema prebivalištu/uobičajenom boravištu (fizičke osobe i ostali podnositelji izvješća).

(4) Obrazac ID sadržava:

I. Podatke o podnositelju izvješća i to: naziv odnosno ime i prezime, adresu sjedišta pravne osobe (i podnositelja koji nisu pravne niti fizičke osobe) te prebivališta odnosno uobičajenog boravišta fizičke osobe, porezni broj i brojčanu oznaku – identifikator obrasca.

II. Podatke na temelju kojih je utvrđena obveza predujma poreza na dohodak i iznosu obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza o:

1. iznosu isplaćenih primitaka od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, prema članku 14. Zakona,

2. iznosima izdataka koji se oduzimaju od primitaka, prema članku 16. Zakona,

3. iznosu dohotka – razlike između primitaka priteklih u poreznom razdoblju, prema članku 14. Zakona i izdataka nastalih u istom razdoblju, prema članku 16. Zakona,

4. iznosu ukupnih mjesečnih osobnih odbitaka za koji se umanjuje ostvareni dohodak, prema članku 36. stavak 1. i 2. Zakona,

5. iznosu ukupne porezne osnovice,

6. iznosu ukupno obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza,

7. iznos ukupno uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza te

8. broju obveznika poreza na dohodak koji su ostvarili primitke u izvještajnom mjesecu.

III. Podatke o doprinosima o:

1. vrstama doprinosa za koji su propisani Zakonom o doprinosima, za sva osiguranja

2. obračunanom iznosu obveze svakog od doprinosa koja je dospjela na naplatu unutar izvještajnog mjeseca i o obračunanom iznosu obveze svakog od doprinosa koja je podmirena unutar izvještajnog mjeseca ako je riječ o obvezi koja je dospjela na naplatu prije izvještajnog mjeseca a nije iskazana u izvješću za mjesec u kojemu je ta obveza dospjela na naplatu i

3. ukupnom broju osoba koje su, putem podnositelja izvješća, prijavljene kao osigurane kod nositelja obveznih osiguranja u mjesecu na koji se odnose obveze doprinosa iskazane na izvješću odnosno u mjesecu na koji se obveze odnose pretežno.

IV. Podatke o ukupnom obračunanom iznosu predujma poreza na dohodak i prireza i podatke o iznosima obračunanog predujma poreza na dohodak i prireza razvrstane prema općinama/gradovima prebivališta poreznih obveznika.

Članak 63.c

(1) Za izvještajni mjesec u kojemu nije bilo isplate primitaka iz članka 14. Zakona ne popunjavaju se podaci pod II Obrasca ID.

(2) Ako se u izvještajnom mjesecu obračunava i isplaćuje plaća koja se odnosi na razdoblje do 31. prosinca 2002. (zaostala plaća) te se prema istoj plaći utvrđuje i obveza doprinosa o tome se izvješćuje na sljedeći način:

1. iznosi doprinosa koji su uplaćeni s isplatom zaostale plaće iskazuju se kao izdatak u ukupnom iznosu svih doprinosa obračunanih iz plaće (za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje), na Obrascu ID pod II. 2.1.3.,

2. svi obračunani iznosi doprinosa iskazuju se na Obrascu ID pod III. u odgovarajuće retke ovisno o kojem se doprinosu radi, u skladu sa nazivima i prema njihovoj namjeni, sukladno odredbama Zakona o doprinosima.

(3) Ako je prema zaostaloj plaći iz stavka 2. ovoga članka utvrđena obveza doprinosa prema najnižoj mjesečnoj osnovici i tako obračunani iznosi doprinosa prethodno su iskazani na Obrascu ID kao predujam za izvještajni mjesec u kojemu su doprinosi dospjeli na naplatu, u izvještajnom mjesecu u kojemu se isplaćuje zaostala plaća i obračunavaju doprinosi prema toj plaći, na Obrascu ID pod III. iskazuju se iznosi obračunanih doprinosa umanjeni za iznose istih doprinosa obračunanih prema najnižoj mjesečnoj osnovici i iskazanih kao predujam na Obrascu ID za izvještajni mjesec u kojem je predujam dospio na naplatu.

(4) Iznimno od odredbe članka 63.b stavka 2. ovoga Pravilnika, podnositelj izvješća dostavlja više Obrazaca ID za isti izvještajni mjesec u posebnim slučajevima te se izvješća označavaju identifikatorima i to:

– brojkom »1« – poslodavci za radnike u radnom odnosu – za osobe osigurane su po osnovi radnog odnosa, osim za radnike za koje su izvješća obilježena indikatorima 2 do 12;

– brojkom »2« – predstavnička tijela ili izvršna tijela državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave za članove tih tijela, osobe osigurane po toj osnovi;

– brojkom »3« – poduzetnici koji od samostalne djelatnosti utvrđuju dobit i doprinose obračunavaju prema poduzetničkoj plaći, za svoje osobno osiguranje;

– brojkom »4« – isplatitelji mirovine, za korisnike mirovine;

– brojkom »5« – ministarstvo mjerodavno za branitelje, za osobe koje pružaju pomoć i njegu HRVI;

– brojkom »6« – poslodavci izaslanih radnika, za osobe osigurane po osnovi radnog odnosa a imaju status izaslanog radnika;

– brojkom »7« – poslodavci radnika za poslove u kućanstvu, za osobe osigurane po osnovi radnog odnosa za poslove u kućanstvu poslodavca;

– brojkom »8« – poslodavci volontera, za osobe osigurane po osnovi volonterskog ugovora;

– brojkom »9« – poslodavci sezonskih radnika, za osobe osigurane po osnovi produženog mirovinskog radnika stalnog sezonskog radnika;

– brojkom »10« – poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet – za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi radnog odnosa;

– brojkom »11« – porezni obveznici koji su dužni sami obračunati predujam poreza na dohodak prema primicima po osnovi rada za poslodavca diplomatsku misiju i konzularni ured stranih država i međunarodnih organizacija koji u Republici Hrvatskoj uživaju diplomatski imunitet, sukladno članku 45. stavak 7. Zakona i prema primicima po osnovi nesamostalnog rada izravno iz inozemstva, sukladno članku 45. stavak 8. Zakona;

– brojkom »12« – osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti i druge djelatnosti, za obračunan posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog puta ili vrijeme provedeno u inozemstvu u svojstvu osiguranika izaslanog na rad u inozemstvo;

– brojkom »13« – ostali obveznici obračunavanja poreza na dohodak ili doprinosa koji nisu posebno obilježeni identifikatorima od »1« do »12«.

(5) Osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit te tu djelatnost obavljaju u supoduzetništvu izvješće na Obrascu ID sastavljaju i podnose Poreznoj upravi za svakog supoduzetnika.

(6) Obrazac ID može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(7) Obrazac ID potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

(8) Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____ godine ____ (Obrazac ID) sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Članak 76. mijenja se i glasi:

»Isplatitelji primitaka i sam porezni obveznik, o isplaćenim primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak te obračunanom i uplaćenom predujmu poreza na dohodak prema članku 48. stavcima 2. i 3. Zakona, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće, sukladno odredbi članka 48. stavka 4. Zakona..«

Članak 4.

Iza članka 76. dodaju se novi članci 76.a, 76.b i 76.c koji glase:

»Članak 76.a

U skladu s odredbama Zakona o doprinosima, isplatitelji primitaka od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje drugi dohodak i isplatitelji drugih primitaka kada je prema tim primicima propisana obveza doprinosa i sami obveznici doprinosa sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće o obračunanim iznosima doprinosa i to:

1. Isplatitelj primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, prema članku 116. stavak 2. i 192. stavak 2. Zakona o doprinosima.

2. Fizička osoba koja primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak ostvaruje neposredno iz inozemstva ili ih naplati od fizičke osobe koja nije poslovni subjekt, prema članku 116. stavak 2. i 192. stavak 2. Zakona o doprinosima.

3. Posrednik pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata, prema članku 162. stavak 2. Zakona o doprinosima.

4. Ostali isplatitelji primitaka, prema članku 116. stavak 2. Zakona o doprinosima i to:

4.1. isplatitelji primitaka od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada te je obveza doprinosa prema tim primicima propisana je člankom 114. Zakona o doprinosima;

4.2. poslodavci volontera koji osiguraniku po toj osnovi isplate primitak podložan porezu na dohodak te je obveza obračunavanja doprinosa prema tom primitku propisana člankom 46. Zakona o doprinosima;

4.3. poslodavci pomorca – članova posade broda u međunarodnoj plovidbi koji osiguraniku po toj osnovi isplate primitak oporeziv porezom na dohodak te je obveza obračunavanja doprinosa prema tom primitku propisana člankom 63. Zakona o doprinosima;

4.4. osiguranici po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuju dobit a koriste pravo na bolovanje ili koji kao roditelji djeteta s težim smetnjama u razvoju koriste pravo na dopust poradi njege djeteta ili pravo na rad s pola radnog vremena te na teret sredstava zdravstvenih osiguranja ili sredstava državnog proračuna ostvaruju pravo na naknadu plaće a za razdoblje u kojemu ostvaruju to pravo a sebi isplaćuje primitak podložan porezu na dohodak te im je obveza obračunavanja doprinosa prema tom primitku propisana člankom 85. Zakona o doprinosima.

4.5. trgovačko društvo koje osiguraniku po osnovi člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva koji s tim društvom nisu sklopili ugovor o radu, isplati primitak podložan porezu na dohodak te mu je obveza obračunavanja doprinosa prema tom primitku propisana člankom 94. Zakona o doprinosima.

Članak 76.b

(1) Izvješće prema člancima 76. i 76.a ovoga Pravilnika sastavlja se na obrascu »Izvješće o primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu __ godine ____ (Obrazac IDD)«.

(2) Izvješće na Obrascu IDD sadrži podatke za sve osobe za koje su u izvještajnom mjesecu ostvarile primitke iz članka 32. stavak 3. Zakona i za sve osobe za koje su u izvještajnom mjesecu utvrđene osnovice i obračunane obveze doprinosa i za koje je dospijeće za uplatu nastalo tijekom izvještajnog mjeseca.

(3) Izvješće na Obrascu IDD se sastavlja i podnosi za izvještajni mjesec, do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec Poreznoj upravi – ispostavi prema sjedištu podnositelja (pravne osobe) odnosno prema prebivalištu/uobičajenom boravištu (fizičke osobe i ostali podnositelji izvješća).

(4) Obrazac IDD sadržava:

I. Podatke o podnositelju izvješća i to: naziv odnosno ime i prezime, adresu sjedišta pravne osobe (i podnositelja koji nisu pravne niti fizičke osobe) te prebivališta odnosno uobičajenog boravišta fizičke osobe i porezni broj.

II. Podatke potrebne za utvrđivanje obveze doprinosa i predujma poreza na dohodak i podatke o obračunanim iznosima doprinosa i predujma poreza na dohodak i prireza i to:

U dijelu pod A), u stupcu 2. opisi naziva svih doprinosa, sukladno odredbama Zakona o doprinosima i opisi ostalih podataka koji se u brojkama ili iznosu u kunama i lipama iskazuju u pojedinim stupcima od 3. do 9. o:

1. broju primatelja primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,

2. isplaćenim primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak, prema članku 32. stavak 3. Zakona i drugi primici prema kojima je propisana obveza doprinosa,

3. izdacima, prema članku 32. stavak 5. Zakona i posebnom propisu,

4. osnovici za obračun doprinosa,

5. nazivi svih doprinosa za obvezna osiguranja,

6. izdacima na ime uplaćenih doprinosa, prema članku 32. stavak 4. Zakona,

7. osnovici za obračun predujma poreza dohodak te

8. iznosu obračunanog predujma poreza na dohodak

9. iznosu obračunanog prireza porezu na dohodak i

10. iznosu uplaćenog predujma poreza na dohodak i prireza.

U dijelu pod B), u stupcima od 3. do 9.:

U stupac 3.:

3.1. Podaci koji se odnose na primitke iz članka 32. stavak 3. Zakona koji podliježu obvezi doprinosa i to primici po osnovama:

1) djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu,

2) djelatnosti športaša (koji nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti športaša),

3) djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti,

4) primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavak 3. Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona,

5) nagrade za športska ostvarenja i naknade športašima prema posebnim propisima iz članka 10. točka 16. Zakona, iznad propisanih iznosa,

6) ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti).

3.2. Podaci koji se odnose na primitke od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada a isplaćuju se osobama koje nisu zaposlene kod isplatitelja primitka, prema članku 114. Zakona o doprinosima.

3.3. Podaci o primicima od kojih se, prema propisima o porezu na dohodak, utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, sukladno odredbi članka 117. Zakona o doprinosima a to su:

1) primici što ih isplaćuje poslodavac volontera za obveze doprinosa propisane prema članku 46. Zakona o doprinosima te

2) poslodavac pomorca – člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za obveze doprinosa propisane prema članku 63. Zakona o doprinosima,

3) osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuje dobit za obveze doprinosa propisane prema članku 85. Zakona o doprinosima i

4) trgovačko društvo koje osiguraniku po osnovi člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva za obveze doprinosa propisane prema članku 94. Zakona o doprinosima.

U stupac 4.: podaci koji se odnose na primitke iz članka 32. stavak 3. Zakona koji su, prema članku 209. Zakona o doprinosima izuzeti od obveze doprinosa a to su:

1) nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iz članka 10. točka 4. Zakona, iznad propisanog iznosa,

2) stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima iz članka 10. točka 12. Zakona, iznad propisanog iznosa

3) športske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje iz članka 10. točka 14. Zakona, iznad propisanog iznosa

4) potpora obitelji za slučaj smrti radnika,

5) potpora za školovanje djetetu bivšeg radnika ili poginulog branitelja iz Domovinskog rata do 15. godine života, odnosno do završetka osmogodišnjeg školovanja,

6) stalna mjesečna nagrada koja se isplaćuje članu HAZU, sukladno posebnom propisu,

7) naknada športskom sucu i delegatu,

8) novčane pomoći i pomoći u naravi što ih, na temelju odredaba svojih općih akata, isplaćuju ili daju općina, grad, županija i Grad Zagreb u svrhu zaštite majčinstva, roditeljske njege novorođenog djeteta, podizanja i odgoja djeteta a koje su namijenjene roditelju ili drugoj osobi koja se brine o djetetu, sukladno posebnom propisu,

9) primitak za rad osobe mlađe od 15 godina života,

10) renta koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika,

11) novčana naknada koju mobiliziranom a nezaposlenom građaninu isplaćuje tijelo koje je naložilo mobilizaciju, sukladno posebnom propisu i

12) primitak isplaćen umirovljeniku.

U stupac 5.: podaci koji se odnose na primitke iz članka 32. stavak 5. točka 1. Zakona – autorske naknade i naknade za isporučena umjetnička djela, prema posebnim propisima.

U stupcu 6. podaci koji se odnose na primitke iz članka 32. stavak 5. točka 2. Zakona – isporuke od samostalne djelatnosti športaša te umjetnika i novinara koji prema primicima od samostalne djelatnosti predujam poreza na dohodak plaćaju po odbitku i osigurani su po osnovi obavljanja te djelatnosti.

U stupac 7.: podaci koji se odnose na primitke isplaćene nerezidentima.

U stupac 8.: podaci koji se odnose na primitke isplaćene po osnovi rada učenika i studenata preko posrednika pri zapošljavanju učenika i redovitih studenata.

U stupac 9.: zbroj broj primatelja i zbroj pojedinačno iskazanih iznosa u stupcima od 3. do 8. Obrasca IDD.

Članak 76.c

(1) U stupcima 5. i 6., redak 3. iskazuje se zbrojeni iznos porezno priznatih izdataka u visini 30% ostvarenih primitaka prema članku 32. stavak 5. točke 1. i 2. Zakona i mogući iznos neoporezivog dijela od 25% ostvarenog primitka kada je riječ o umjetničkom autorskom honoraru za umjetničko djelo, prema članku 22. Zakona o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96),

(2) U stupcu 7. redak 3. iskazuje se iznos porezno priznatih izdataka u visini 30% ostvarenih primitaka prema članku 32. stavak 5. točka 3. Zakona kada je riječ o primicima nerezidenata za obavljanje umjetničke, artističke, zabavne, športske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem, televizijom te zabavnim priredbama.

(3) Obrazac IDD može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(4) Obrazac IDD potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

(5) Odredbe članka 70. stavaka 1. i 2. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na dostavljanje i ispravak Obrasca IDD.

(6) »Izvješće o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu___ godine______« – Obrazac IDD, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»U skladu s odredbama Zakona o doprinosima, obveznici obračunavanja doprinosa, sastavljaju i Poreznoj upravi dostavljaju mjesečno izvješće o iznosima obračunanih doprinosa i to:

1. Ministarstvo mjerodavno za kulturu, prema članku 79. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osiguranike po osnovi samostalnih umjetnika kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna;

2. Ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb, prema članku 59. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osiguranike po osnovi roditelj – njegovatelj;

3. Ministarstvo – poslodavac profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata, prema članku 125. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja po osnovi bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata;

4. Isplatitelji naknade plaće, prema članku 182. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osiguranike koji ostvaruju pravo na naknadu plaće;

5. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje:

1) prema članku 50. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osiguranike po osnovi korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz članka 25. stavak 6. Zakona o mirovinskom osiguranju i

2) prema članku 102. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osiguranike po osnovi roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti te

3) prema članku 199. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osobe s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem;

6. Hrvatski zavod za zapošljavanje:

1) prema članku 50. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osiguranike po osnovi nezaposlene osobe iz članka 10. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju i za osiguranike po osnovi nezaposlene osobe iz članka 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu te

2) prema članku 166. stavak 2. Zakona o doprinosima, za osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije;

7. Škola te visoko učilište koji su izvršili prijavu na osiguranje učenika srednje škole odnosno redovitog studenta, prema članku 138. stavak 2. Zakona o doprinosima;

8. Pravna ili fizička osoba koja je izvršila prijavu na osiguranje:

1) osobu koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje, prema članku 142. stavak 2. Zakona o doprinosima te

2) osobu koju je, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad, prema članku 146. stavak 2. Zakona o doprinosima ili

3) osobu koja je upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje, prema članku 150. stavak 2. Zakona o doprinosima;

9. Davatelj stipendije strancu koji je izvršio prijavu stranca na osiguranje i preuzeo troškove zdravstvenog osiguranja, prema članku 178. stavak 2. Zakona o doprinosima;

10. Škola ili ustanova koja upućuje:

1) učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnu nastavu ili na stručnu praksu te stručna putovanja, prema članku 166. stavak 2. Zakona o doprinosima te

2) djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnu nastavu ili na obvezan praktični rad, prema članku 166. stavak 2. Zakona o doprinosima;

11. Tijelo koje je dužno izvršiti prijavu na osiguranje ostalih osoba osiguranih u određenim okolnostima (iz članka 10. stavak 1. točke od 5. do 15. Zakona o doprinosima), prema članku 166. stavak 2. Zakona o doprinosima.

Članak 6.

Iza članka 77. dodaju se novi članci 77.a i 77.b koji glase:

»Članak 77.a

(1) Izvješće iz članka 77. ovoga Pravilnika sastavlja se i podnosi za izvještajni mjesec u kojemu je izvršena isplata naknade plaće odnosno mjeseca u kojemu su dospjeli na naplatu doprinosi obračunani prema propisanoj mjesečnoj osnovici, Poreznoj upravi – ispostavi prema sjedištu podnositelja (pravne osobe) odnosno prema prebivalištu/uobičajenom boravištu (fizičke osobe i ostali podnositelji izvješća) i sadrži podatke za sve osobe za koje su u izvještajnom mjesecu utvrđene osnovice i obračunani doprinosi i/ili je dospijeće za uplatu nastalo tijekom izvještajnog mjeseca.

(2) Izvješće se predaje do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec na Obrascu IDD-1 – »Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____ godine ____«.

Članak 77.b

Obrazac IDD-1 sadržava sljedeće podatke:

I. Podatke o podnositelju izvješća: naziv odnosno ime i prezime, adresu sjedišta odnosno prebivališta ili uobičajenog boravišta i porezni broj.

II. Podatke o obvezniku plaćanja doprinosa: naziv odnosno ime i prezime, adresu sjedišta odnosno prebivališta ili uobičajenog boravišta i porezni broj.

III. Opis podataka koji se iskazuju na obrascu (pod A) te vrste i iznosi osnovice za obračun doprinosa, iznosi obračunanih doprinosa, (pod B) i to:

pod A), u stupcu 2. opis i vrste doprinosa za obvezna osiguranja i ostalih podataka koji se iskazuju vodoravno u pojedinim stupcima od 3. do 8.:

– broju primatelja odnosno osiguranika,

– iznos isplaćene naknade plaće odnosno osnovice,

– vrste i nazivi svih doprinosa propisanih Zakonom o doprinosima.

pod B) Opis vrsti osnovice za obračun doprinosa prema Zakonu o doprinosima te podaci o broju osiguranika i podaci o iznosima osnovice te doprinosa i to:

U stupac 3. podatke unosi ministarstvo mjerodavno za kulturu, za osiguranike po osnovi samostalnih umjetnika kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna.

U stupac 4. podatke unosi ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb, za osiguranike po osnovi roditelj – njegovatelj.

U stupac 5. podatke unosi ministarstvo – poslodavac profesionalnog, odnosno ugovornog diplomata, za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja po osnovi bračnog druga profesionalnog odnosno ugovornog diplomata.

U stupac 6. podatke unose isplatitelji naknade plaće, za osiguranike koji ostvaruju pravo na naknadu plaće.

U stupac 7. podatke unose:

a) HZMO za osiguranike po osnovama:

– korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz članka 25. stavak 6. Zakona o mirovinskom osiguranju, i

– roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti te

– osobe s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem.

b) Hrvatski zavod za zapošljavanje za osiguranike po osnovama:

– nezaposlene osobe iz članka 10. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju te

– nezaposlene osobe iz članka 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu te

– za osobe osigurane za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije.

c) Škola te visoko učilište koji su izvršili prijavu na osiguranje učenika srednje škole odnosno redovitog studenta.

d) Pravna ili fizička osoba koja je izvršila prijavu na osiguranje za osiguranike po osnovama:

– osobu koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje,

– osobu koju je, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad,

– osobu koja je upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje.

e) Davatelj stipendije strancu koji je izvršio prijavu stranca na osiguranje i preuzeo troškove zdravstvenog osiguranja.

f) Škola ili ustanova za osiguranike:

– učenike i studente na dodiplomskom studiju na praktičnoj nastavi ili na stručnoj praksi te stručnom putovanju te

– djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnu nastavu ili na obvezan praktični rad.

g) Tijelo koje je dužno izvršiti prijavu na osiguranje ostalih osoba osiguranih u određenim okolnostima (iz članka 10. stavak 1. točke od 5. do 15. Zakona).

U stupac 8. zbroj broja osiguranika i zbroj pojedinačnih iznosa iskazanih u stupcima od 2. do 7. Obrasca IDD-1.

Članak 77.c

(1) Podaci o obvezniku plaćanja doprinosa pod II. Obrasca IDD-1 upisuju se samo u slučaju kada je obveznik plaćanja doprinosa osoba različita od obveznika obračunavanja odnosno podnositelja izvješća.

(2) Obrazac IDD-1 može se dostaviti ispisan putem računala, uz uvjet da sadržajem i oblikom u cijelosti odgovara obrascu koji je propisan ovim Pravilnikom.

(3) Obrazac IDD-1 potpisuje ovlaštena osoba podnositelja izvješća, koja pečatom i potpisom jamči za istinitost i točnost iskazanih podataka.

(4) Odredbe članka 70. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika primjenjuju se i na dostavljanje i ispravak Obrasca IDD-1.

(5) »Izvješće o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____ godine ____« – Obrazac IDD-1, sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/08-01/1519

Urbroj: 513-07-21-01708-1

Zagreb, 22. prosinca 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.

OBRAZAC ID

IZVJEŠĆE

o primicima od nesamostalnog rada (plaći i mirovini), porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu ________ godine _____

(iznosi u kunama i lipama)

Datum sastavljanja____________

I.

PODACI O PODNOSITELJU IZVJEŠĆA

1.

NAZIV/IME I PREZIME

2.

ADRESA

3.

POREZNI BROJ

4.

IDENTIFIKATOR2

II.

PODACI O ISPLAĆENIM PRIMICIMA I OBRAČUNU POREZA

IZNOSI

1.

ISPLAĆENI PRIMICI (članak 14. Zakona)

2.

IZDACI (2.1 + 2.2, članak 16. Zakona)

2.1

Uplaćeni doprinosi iz osnovice za obvezna osiguranja (od 2.1.1 do 2.1.3)

2.1.1

- za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

2.1.2

- za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

2.1.3

- ostali doprinosi obračunani i obustavljeni od primitaka

2.2

Uplaćene premije osiguranja (od 2.2.1 do 2.2.3)

2.2.1

- životnog osiguranja s obilježjem štednje

2.2.2

- dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja

2.2.3

- dobrovoljnog mirovinskog osiguranja

3.

DOHODAK (članak 13. Zakona)

4.

OSOBNI ODBICI (članak 36. stavci 1. i 2. Zakona)

5.

POREZNA OSNOVICA (3. – 4., članak 45. stavak 4. Zakona)

6.

OBRAČUNAN POREZ NA DOHODAK I PRIREZ (6.1. + 6.2.)

6.1

- porez na dohodak

6.2

- prirez porezu na dohodak

7.

UPLAĆEN POREZ NA DOHODAK I PRIREZ

8.

Broj radnika i ostalih primatelja, odnosno umirovljenika

III.

OBRAČUNANI DOPRINOSI UKUPNO

1.

Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti

1.1

- doprinos za mirovinsko osiguranje

1.2

- dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

2.

Doprinosi za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapit. štednje

2.1

- doprinos za mir. osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

2.2

- dodatni doprinos za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

3.

Doprinosi za obvezna zdravstvena osiguranja

3.1.

- doprinos za zdravstveno osiguranje

3.2

- doprinos za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu

3.3

- posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

4.

Doprinosi za slučaj nezaposlenosti

4.1

- doprinos za zapošljavanje

4.2

- posebni doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom

5.

Broj osiguranih osoba

Potvrda primitka ______________________ Pečat i potpis ovlaštene osobe

2 Brojčane oznake – identifikatori su otisnuti na poleđini Obrasca ID

IV. PODACI O OBRAČUNANOM POREZU I PRIREZU PREMA OPĆINI/GRADU

Red.

broj

OPĆINA / GRAD

OBRAČUNANI IZNOS

ŠIFRA

N A Z I V OPĆINE/GRADA

POREZA

PRIREZA

UKUPNO

1

2

3

4

5

6 (4 + 5)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UKUPNO

IDENTIFI

– KATOR

PODNOSITELJ ZA OSIGURANIKE

1

poslodavci, za osobe osigurane su po osnovi radnog odnosa, osim za radnike za koje su izvješća obilježena indikatorima od 2 do 13

2

predstavnička tijela ili izvršna tijela državne vlasti, jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedinice lokalne samouprave za članove tih tijela, za osobe osigurane po toj osnovi

3

poduzetnici koji od samostalne djelatnosti utvrđuju dobit i doprinose obračunavaju prema poduzetničkoj plaći, za svoje osobno osiguranje

4

isplatitelji mirovine, za korisnike mirovine

5

ministarstvo mjerodavno za branitelje, za osobe koje pružaju pomoć i njegu HRVI

6

poslodavci izaslanih radnika, za osobe osigurane po osnovi radnog odnosa a imaju status izaslanog radnika

7

poslodavci radnika za poslove u kućanstvu, za osobe osigurane po osnovi radnog odnosa za poslove u kućanstvu poslodavca

8

porezni obveznik koji je dužan obračunati predujam poreza na dohodak prema primicima po osnovi rada (plaća) za poslodavca diplomatsku misiju i konzularni ured stranih država i međunarodnih organizacija koji u RH uživaju diplomatski imunitet i primitku iz inozemstva

9

poslodavci sezonskih radnika, za osobe osigurane po osnovi produženog mirovinskog radnika stalnog sezonskog radnika

10

poslodavci diplomatske misije i konzularni uredi stranih država i međunarodnih organizacija koji u RH uživaju diplomatski imunitet – za doprinose obračunane za osiguranike po osnovi radnog odnosa

11

poslodavci volontera, za osobe osigurane po osnovi volonterskog ugovora

12

osiguranik po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti i druge djelatnosti, za obračunan posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za vrijeme službenog puta ili vrijeme provedeno u inozemstvu u svojstvu osiguranika izaslanog na rad u inozemstvo

13

ostali obveznici obračunavanja poreza na dohodak ili doprinosa koji nisu posebno obilježeni identifikatorima od »1« do »12«

OBRAZAC IDD

IZVJEŠĆE

o drugom dohotku, obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja u mjesecu _____ godine ____

(iznosi u kunama i lipama)

I.

PODACI O PODNOSITELJU IZVJEŠĆA

1.

NAZIV/IME I PREZIME

2.

SJEDIŠTE/PREBIVALIŠTE/BORAVIŠTE

3.

POREZNI BROJ

II.

OPIS PODATAKA TE VRSTE PRIMITAKA

A)

OPIS

B) VRSTE PRIMITAKA OD KOJIH SE UTVRĐUJE DRUGI DOHODAK

PRIMICI IZ ČL. 32.

ST. 3. ZAKONA3 I OSTALI

PRIMICI IZ ČLANKA 32. STAVAK 5. ZAKONA

PRIMICI UČENIKA I STUDENATA

UKUPNO

(3+4+5+6

+7+8)

PROPISANA OBVEZA DOPRINOSA

IZUZETI OD OBVEZE
DOPRINOSA4

AUTORSKO

I UMJET. DJELO

ŠPORTAŠI UMJETNICI NOVINARI

NEREZI- DENTI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

BROJ PRIMATELJA

2.

ISPLAĆENI PRIMICI

3.

IZDACI

4.

OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA

5.

IZNOSI OBRAČUNANIH DOPRINOSA

5.1

doprinos za mirovinsko osiguranje

5.2

doprinos mir. osiguranje u određenim okolnostima

5.3

doprinos za mir. osig. na temelju individ. kap. šted.

5.4

doprinos za zdravstveno osiguranje

5.5

posebni doprinos za zdr. osig. zaštite zdr. na radu

5.6

posebni doprinos za korištenje zdr. zaštite u inoz.

6.

IZDACI ZA DOPRINOSE (čl. 32. st. 4. Zakona)

7.

OSNOVICA ZA OBRAČUN POREZA (2 -3 -6)

8.

predujam poreza na dohodak

9.

prirez porezu na dohodak

10.

UPLAĆENI POREZ NA DOHODAK I PRIREZ

Datum sastavljanja _________________ ___________________________

Pečat i potpis ovlaštene osobe

Potvrda primitka:
_______________________________

3 Zakon o porezu na dohodak

4 Prema članku 209. Zakona o doprinosima

UPUTA O POPUNJAVANJU OBRASCA IDD

Broj stupca

OPIS PRIMITAKA ZA KOJE SE PODACI O IZNOSIMA UNOSE U POJEDINE STUPCE OBRASCA IDD

3

PRIMICI IZ ČLANKA 32. STAVAK 3. ZAKONA

– po osnovi djelatnosti članova skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu,

– po osnovi djelatnosti športaša (nisu osigurani po osnovi samostalne djelatnosti športaša),

– po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti,

– primici u naravi – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti prema članku 14. stavku 3. Zakona, a koje davatelji tih primitaka daju fizičkim osobama koje nisu njihovi radnici i osobe koje ostvaruju primitke iz članka 14. Zakona,

– ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe (obveznici poreza na dobit i obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalne djelatnosti) i drugi isplatitelji i davatelji

PRIMICI PREMA KOJIMA JE OBVEZA DOPRINOSA PROPISANA ČLANKOM 114. ZAKONA A ISPLAĆUJU IH

– poslodavac – volonteru, a obveza doprinosa propisana je člankom 46. Zakona o doprinosima,

– poslodavac – pomorcu – članu posade broda u međunarodnoj plovidbi, a obveza doprinosa propisana je člankom 63. Zakona o doprinosima,

– osiguranik po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti od koje utvrđuje dobit – sebi, a obveza doprinosa propisana je člankom 85. Zakona o doprinosima,

– trgovačko društvo – osiguraniku po osnovi člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva, a obveza doprinosa propisana je člankom 94. Zakona o doprinosima

4

PRIMICI IZ ČLANKA 32. STAVAK 3. ZAKONA, IZUZETI OD OBVEZE DOPRINOSA PREMA ČLANKU 209. ZAKONA O DOPRINOSIMA

– nagrada za rad učeniku, odnosno nagrada redovitom studentu za vrijeme prakt. rada i naukovanja,

– primitak za rad učenika, odnosno studenta preko posrednika pri zapošlj. učenika i studenata,

– stipendija učeniku odnosno studentu,

– športska stipendija,

– potpora obitelji za slučaj smrti radnika,

– potpora za školovanje djetetu bivšeg radnika ili poginulog branitelja iz Domovinskog rata do 15. godine života, odnosno do završetka osmogodišnjeg školovanja,

– stalna mjesečna nagrada koja se isplaćuje članu HAZU, sukladno posebnom propisu,

– naknada športskom sucu i delegatu,

– novčane pomoći i pomoći u naravi što ih, na temelju odredaba svojih općih akata, isplaćuju ili daju općina, grad, županija i Grad Zagreb u svrhu zaštite majčinstva, roditeljske njege novorođenog djeteta, podizanja i odgoja djeteta a koje su namijenjene roditelju ili drugoj osobi koja se brine o djetetu, sukladno posebnom propisu,

– primitak za rad osobe mlađe od 15 godina života,

– renta koju bivši poslodavac isplaćuje po sudskoj presudi članu obitelji bivšeg radnika,

– novčana naknada koju mobiliziranom a nezaposlenom građaninu isplaćuje tijelo koje je naložilo mobilizaciju, sukladno posebnom propisu i

– primitak isplaćen umirovljeniku

5

autorske naknade i naknade za isporučena umjetnička djela, prema posebnim propisima

6

primici po osnovi isporuke od samostalne djelatnosti športaša te umjetnika i novinara koji prema primicima od te djelatnosti predujam poreza na dohodak plaćaju po odbitku (osigurani su po osnovi obavljanja te djelatnosti)

7

primici koji su isplaćeni nerezidentima (koji mogu ali ne moraju biti izuzeti od obveze doprinosa)

8

primici isplaćeni po osnovi rada učenika i studenata preko posrednika pri zapošljavanju

9

zbrojeni iznos podataka iz stupaca od 3. do 8.

OBRAZAC IDD-1

IZVJEŠĆE

o isplaćenoj naknadi plaće te o osnovicama i obračunanim i uplaćenim doprinosima za obvezna osiguranja
u mjesecu ____ godine ____

(iznosi u kunama i lipama)

I.

PODACI O PODNOSITELJU IZVJEŠĆA

II.

PODACI O OBVEZNIKU PLAĆANJA

1.

NAZIV/IME I PREZIME

1.

NAZIV

2.

ADRESA

2.

ADRESA

3.

POREZNI BROJ:

3.

POREZNI BROJ:

III.

OPIS PODATAKA TE VRSTE I IZNOSI OSNOVICE TE OBRAČUNANI IZNOSI DOPRINOSA

A)

OPIS I VRSTA DOPRINOSA

B) OBVEZE DOPRINOSA5 TE IZNOSI DOPRINOSA

ČLANAK

76.

ČLANCI 56. i

163. točka 1. i 3.

ČLANAK

122.

ČLANAK

179.

ČLANCI:

47, 99, 135, 139, 143, 147, 163, 175 i 196

UKUPNO

(3+4+5+6+7)

1.

2

3

4

5

6

7

8

1.

BROJ PRIMATELJA/OSIGURANIKA

2.

IZNOS OSNOVICE/NAKNADE

3.

VRSTE DOPRINOSA

3.1

doprinos za mirovinsko osiguranje

3.2

dodatni doprinos za mir. osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem

3.3

posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima

3.4

doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

3.5

dodatni doprinos za mir. osiguranje na temelju indiv. kapit. štednje za staž osig. s povećanim trajanjem

3.6

doprinos za zdravstveno osiguranje

3.7

doprinos za zdr. osiguranje zaštite zdravlja na radu

3.8

posebni doprinos za zd. osiguranje zaš. zdr. na radu

3.9

posebni doprinos za kor. zdr. zaštite u inozemstvu

Datum sastavljanja _________________ ___________________________

Pečat i potpis ovlaštene osobe

Potvrda primitka:
_______________________________

5 Zakon o dopirnosima i člancima toga Zakona kojima je propisana obveza

UPUTA O POPUNJAVANJU OBRASCA IDD-1

Stupac iz Obrasca IDD-1

PODNOSITELJ IZVJEŠĆA / ZA OSIGURANIKE PO OSNOVI

3

Ministarstvo mjerodavno za kulturu, za osiguranike po osnovi samostalnih umjetnika kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna

4

a) Ministarstvo mjerodavno za socijalnu skrb, za osiguranike po osnovi roditelj – njegovatelj i

Škola ili ustanova za osiguranike:

– učenike i studente na dodiplomskom studiju praktičnu nastavu ili na stručnu praksu te stručna putovanja te

– djecu i mladež sa smetnjama u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnu nastavu ili na obvezan praktični rad

b) Tijelo koje je dužno izvršiti prijavu na osiguranje ostalih osoba osiguranih u određenim okolnostima (iz članka 10. stavak 1. točke od 5. do 15. Zakona)

5

Ministarstvo – poslodavac profesionalnog odnosno ugovornog diplomata, za osiguranike produženog mir. osiguranja po osnovi bračnog druga profes. odnosno ugovornog diplomata

6

Isplatitelji naknade plaće, za osiguranike koji ostvaruju pravo na naknadu plaće

7

a) HZMO za osiguranike po osnovi:

– korisnika invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad iz članka 25. stavak 6. Zakona o mirovinskom osiguranju, i

– roditelja koji obavlja roditeljske dužnosti te

– osobe s invaliditetom kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

b) Hrvatski zavod za zapošljavanje za osiguranike po osnovi:

– nezaposlene osobe iz članka 10. stavak 2. Zakona o mirovinskom osiguranju te

– nezaposlene osobe iz članka 10. Zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu te

– osobe za vrijeme stručnog osposobljavanja ili profesionalne rehabilitacije

c) Škola te visoko učilište koji su izvršili prijavu na osiguranje učenika srednje škole odnosno redovitog studenta

d) Pravna ili fizička osoba koja je izvršila prijavu na osiguranje:

– osobu koja je prekinula rad a bivši ju je poslodavac uputio na obrazovanje ili stručno usavršavanje,

– osobu koju je, prije stupanja u radni odnos, uputila na praktični rad,

– osobu koja je upućena u inozemstvo u sklopu međunarodne tehničko-prosvjetne i kulturne suradnje

e) Davatelj stipendije strancu koji je izvršio prijavu na osiguranje i preuzeo troškove njegova zdravstvenog osiguranja

8

Zbrojeni iznos podataka iz stupaca od 3. do 7.