Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica

NN 2/2009 (3.1.2009.), Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

43

Na temelju članka 38., stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) te članka 94., stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O KAKVOĆI SVINJSKIH TRUPOVA I POLOVICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti, kriteriji i postupak razvrstavanja svinjskih trupova i polovica na kategorije i klase na liniji klanja, način i postupak razvrstavanja, ocjenjivanja i označavanje trupova i polovica propisanim oznakama, uvjeti kojima moraju udovoljavati osobe koje provode postupak razvrstavanja, te nadzor nad obavljanjem ovih poslova.

(2) Podaci o kakvoći svinjskih trupova i polovica koriste se za određivanje prodajne cijene zaklanih svinja.

Članak 2.

U ovom Pravilniku u uporabi su nazivi i pojmovi s ovim značenjem:

1. Kakvoća svinjskih trupova i polovica na liniji klanja podrazumijeva njihovo razvrstavanje u kategorije i klase, te je:

– kategorija određena pripadanjem jednoj od dobnih skupina i fiziološkom stanju životinje;

– klasa određena udjelom mišićnog tkiva u klaonički obrađenome trupu.

2. Klaonički obrađen trup svinje (u daljnjem tekstu: trup) jest:

a) trup ošurene životinje neposredno nakon klanja i iskrvarenja, s kožom bez dlake, glavom i repom, bez bubrega i bubrežnog sala, jezika, spolnih i drugih unutrašnjih organa, rožine papaka, očnih jabučica i ušnih kanala;

b) trup životinje oguljene neposredno nakon klanja i iskrvarenja, bez kože, glave, donjih dijelova nogu (odstranjenih u karpalnim i tarzalnim zglobovima), repa, bubrega i bubrežnog sala, spolnih i drugih unutrašnjih organa.

3. Svinjske polovice jesu po uzdužnome presjeku kroz sredinu kralježnice i glave rasječeni trup svinje.

II. UTVRĐIVANJE KLAONIČKE MASE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 3.

(1) Vaganje trupova, odnosno polovica u svrhu utvrđivanja klaoničke mase obavlja se neposredno nakon obrade trupa i veterinarsko-zdravstvenog pregleda, prije početka hlađenja, a najkasnije 45 minuta nakon klanja.

(2) Klaonička masa ohlađenog trupa utvrđuje se iz mase trupa iz stavka 1. ovoga članka tako da se ona umanji za vrijednost od 2%.

(3) Kada se masa ohlađenoga trupa utvrđuje iz mase trupa iz stavka 1. ovoga članka koji je vagan poslije 45 minuta nakon klanja, vrijednost iz stavka 2. ovoga članka umanjuje se za 0,1 % za svakih 15 minuta prekoračenja toga vremena.

Članak 4.

(1) Za vaganje trupova, odnosno polovica upotrebljavaju se neautomatske ili automatske vage.

2) Neautomatske vage iz stavka 1. ovoga članka moraju biti najmanje razreda točnosti II. s najvećim označenim razdjeljkom 0,5 kg i ovjerene u skladu s propisima o mjeriteljskim zahtjevima.

(3) Prije vaganja trupova određuje se masa uređaja za razapinjanje i masa kuka na kojima su polovice obješene kod vaganja što predstavlja taru.

(4) Tara se određuje tako da se izvaže dvadeset slučajno izabranih kuka, a kao tara uzima se njihova prosječna masa.

(5) Masa polovice je masa koja se očita na vagi nakon odbitka tare.

III. RAZVRSTAVANJE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 5.

(1) Trup i polovice u proizvodnji, preradi i distribuciji moraju biti razvrstani na kategorije (u daljnjem tekstu: kategorizirani), a ošureni trupovi i polovice T1 i N kategorije moraju biti razvrstani i na klase (u daljnjem tekstu: klasirani).

(2) Za kategoriziranje i klasiranje u smislu stavka 1. ovoga članka odgovorne su klaonice.

Članak 6.

(1) Trupovi i polovice razvrstavaju se na kategorije i klase.

(2) Razvrstavanje na kategorije obvezno se provodi za sve ošurene i oguljene trupove i polovice svinja prema Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

(3) Razvrstavanje na klase provodi se samo za ošurene trupove, odnosno polovice T1 i N kategorije prema Prilogu 2. ovoga Pravilnika. Prema utvrđenomu postotnom udjelu mišićnoga tkiva trupovi, odnosno polovice razvrstavaju se u jednu od šest klasa: S, E, U, R, O i P.

Članak 7.

(1) Utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama temelji se na određivanju debljine slanine i mišića u milimetrima na određenim mjestima trupa primjenom mehaničkih, optoelektroničkih ili ultrazvučnih mjerila.

(2) Mjerila duljine mogu biti elektroničkim putem neposredno povezana s računalnim uređajem čineći jedinstvenu cjelinu koja u primjeni djeluje kao automatski uređaj.

(3) Mjerila duljine iz stavka 1. ovoga članka moraju biti razreda točnosti II. i moraju biti ovjerena u skladu s propisima o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila duljine od strane ovlaštene ustanove, o čemu se izdaje potvrda.

Članak 8.

(1) Hrvatski stočarski centar (u daljnjem tekstu: HSC) organizira utvrđivanje prikladnosti rada uređaja određivanjem udjela mišićnoga tkiva u svinjskim polovicama na odgovarajućem uzorku te o navedenom izdaje izvješće.

(2) Rješenje o odobrenju korištenja uređaja izdaje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju zahtjeva proizvođača uređaja ili uvoznika. Zahtjevu se prilaže potvrda iz članka 7., stavka 3. ovoga Pravilnika i izvješće HSC-a iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Za utvrđivanje udjela mišićnoga tkiva koristi se postupak »Metoda dvije točke« prema Prilogu 3. ovoga Pravilnika te postupak »Metoda jedne točke« prema Prilogu 4. ovoga Pravilnika.

(2) Provjera i potvrđivanje pouzdanosti rada računalnoga dijela uređaja i ugrađenoga matematičkog izraza koji se koristi za izračun udjela mišićnoga tkiva (M%) provodi HSC korištenjem odgovarajućega etalon uređaja ili rasijecanjem odgovarajućega broja svinjskih polovica postupkom priznate referentne metode. Matematički izrazi iz Priloga 3. i 4. ovoga Pravilnika smatraju se valjanim ako je koeficijent korelacije 0,8 ili veći, a standardno odstupanje je 2,5 ili manje.

IV. OZNAČAVANJE TRUPOVA I POLOVICA

Članak 10.

(1) Trupovi i polovice ne mogu biti stavljeni na tržište, držani na zalihi radi prodaje ili korišteni u preradi ako nisu propisno označeni naljepnicom odnosno privjesnicom (u daljnjem tekstu: oznaka) ili žigom.

(2) Za trupove i polovice zatečene na tržištu, držane na zalihi radi prodaje ili su namijenjene preradi, a nisu propisno označene odgovorne su pravne ili fizičke osobe koje ih stavljaju na tržište, drže na zalihi ili koriste u preradi.

Članak 11.

(1) Izgled i sadržaj oznake odnosno žiga iz članka 10. ovoga Pravilnika dani su u Prilozima 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(2) Oznaka iz članka 10. stavlja se nakon provedenoga kategoriziranja i klasiranja, a prije početka hlađenja trupa čvrsto namještena s unutarnje strane rebarnog dijela svake polovice.

(3) Oznaka mora biti otporna na oštećenja, dobro čitljiva, bez mogućnosti mijenjanja podataka na njoj.

(4) Oznake ili žig iz članka 10. ovoga Pravilnika ne smiju biti uklonjene prije početka postupka rasijecanja odnosno odkoštavanja polovica.

(5) Pri označavanju žigom na potkoljenicu ili na vanjsku stranu buta stavlja se oznaka kategorije i klase za trupove koji se razvrstavaju u klase temeljem članka 6. ovoga Pravilnika, neposredno nakon kategoriziranja i klasiranja.

(6) Za označavanje žigom koristi se nerazmazivo, neizbrisivo i neotrovno bojilo koje se upotrebljava u prehrambenoj industriji te je otporno na vodu i kuhanje.

Članak 12.

Svi klaonički obrađeni trupovi odnosno polovice moraju biti u klaonici označeni žigom s rednim brojem dnevnoga klanja radi njihovoga jasnog prepoznavanja te omogućivanja provjere načina određivanja mase i razvrstavanja u kategorije i klase.

V. PROVEDBA I NADZOR

Članak 13.

Postupak klasiranja trupova odnosno polovica provodi se u klaonicama neposredno nakon veterinarsko-zdravstvenog pregleda i utvrđivanja klaoničke mase.

Članak 14.

(1) Postupak klasiranja organizira HSC, obavljajući sljedeće poslove:

– uspostava i održavanje informatičkog sustava,

– provođenje nadzora nad obavljanjem klasiranja,

– unapređivanje metoda klasiranja,

– poduzimanje mjera poboljšanja provedbe klasiranja.

(2) HSC mora biti za ove poslove akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17020.

Članak 15.

Postupak klasiranja obavljaju ovlaštene pravne osobe akreditirane prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A.

Članak 16.

(1) Pravne osobe iz članka 15. ovoga Pravilnika podnose zahtjev Ministarstvu za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova klasiranja svinjskih trupova.

(2) Ministarstvo će podnostelju zahtjeva izdati ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka ako je priložen dokaz o:

– akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17020 za nadzorno tijelo vrste A.

– broju osposobljenih klasifikatora,

– raspolaganju odgovarajućom opremom potrebnom klasifikatorima za provođenje postupka klasiranja.

(3) Popis pravnih osoba ovlaštenih za postupak klasiranja (u daljnjem tekstu: izvršitelj klasiranja) objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 17.

(1) Izvršitelj klasiranja obavlja postupak klasiranja putem osposobljenih osoba-klasifikatora.

(2) Klasifikatori moraju imati najmanje IV. stupanj stručne spreme poljoprivrednog, veterinarskog ili prehrambeno-tehnološkog usmjerenja te uspješno završen program izobrazbe za klasifikatora.

(3) Izobrazbu iz stavka 2. ovoga članka organizira HSC za sve zainteresirane najmanje jednom godišnje.

(4) Nakon uspješno obavljene izobrazbe iz stavka 3. ovoga članka HSC izdaje klasifikatoru Potvrdu o osposobljenosti za obavljanje poslova klasiranja svinjskih trupova i polovica.

Članak 18.

(1) Klaonica koja ne obavlja klanje svaki dan obvezna je unaprijed, najkasnije 48 sati prije obavljanja klanja izvijestiti faks-dopisom ili elektroničkom poštom klasifikatora i HSC o točnom danu i vremenu klanja, te broju grla koja se planiraju toga dana klati.

(2) Ako su svinje prisilno zaklane, klaonica je obvezna istoga dana o tome izvijestiti klasifikatora. Klasifikator će u najkraćem mogućem roku, ne dužem od dva dana, od dana primitka obavijesti obaviti klasiranje trupa odnosno polovice prisilno zaklanih svinja.

Članak 19.

Pri provođenju razvrstavanja trupova, odnosno polovica na kategorije i klase, klasifikator:

– utvrđuje ispravnost klaoničke obrade trupa, odnosno polovica, te njihove mase prema članku 3. ovoga Pravilnika;

– utvrđuje kategorije i klase prema odredbama ovoga Pravilnika;

– označava trupove odnosno polovice oznakom ili žigom;

– vodi zapisnike o obavljenom klasiranju.

Članak 20.

(1) O utvrđenoj kategoriji i klasi trupova i polovica istoga vlasnika sastavlja se zbirni zapisnik prema Prilogu 7. ovoga Pravilnika.

(2) O razvrstavanju svinjskih trupova i polovica u klase unutar kategorija T1 i N sastavlja se pojedinačni zapisnik prema Prilogu 8. ovoga Pravilnika.

(3) Klasifikator je dužan zapisnik iz stavka 1. ovoga članka dostaviti na dan klasiranja klaonici i vlasniku grla ako je kod klasiranja bio prisutan u klaonici odnosno ako ih u klaonici osobno zatraži ili ga dostavlja vlasniku elektroničkom poštom. U protivnom klaonica dostavlja zapisnik vlasniku grla poštom najkasnije sljedećeg radnog dana nakon obavljenog klasiranja.

(4) Klaonica je dužna na zahtjev vlasnika dostaviti zapisnik iz stavka 2. ovoga članka prvog radnog dana nakon podnesenoga zahtjeva.

(5) Zapisnike iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izvršitelj klasiranja i klaonica čuvaju najmanje godinu dana od dana provedbe klasiranja.

Članak 21.

Rezultate klasiranja trupova i polovica izvršitelj klasiranja je dužan poslati u roku od 24 sata od provedenoga klasiranja HSC-u elektroničkom poštom.

Članak 22.

(1) Klaonica ili vlasnik svinja mogu, nakon što istoga dana osobno ili elektroničkom poštom zaprime zapisnik o klasiranju, u roku od tri sata od njegova primitka, uložiti prigovor HSC-u te od njega zatražiti provedbu ponovljenoga klasiranja.

(2) Prigovor iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se osobno ili faks-dopisom. U prigovoru treba navesti naziv klaonice, broj zbirnog zapisnika, datum klasiranja, identifikacijski broj klasifikatora te naziv izvršitelja klasiranja uz ime i prezime klasifikatora. Prigovor iz stavka 1. ovoga članka vlasnik svinje dostavlja i klaonici.

(3) HSC je dužan po primitku prigovora najkasnije sljedećeg radnog dana organizirati ponovljeno klasiranje, a klaonica mora u tom razdoblju zadržati sve ranije klasirane trupove i polovice zbog kojih je prigovor uložen.

(4) Ako se utvrdi da se ponovljeno klasiranje trupova, odnosno polovica razlikuje od ranijega sukladno članku 23. ovoga Pravilnika, troškove ponovljenoga klasiranja kao i štetu koja bi zbog toga mogla nastati snosi izvršitelj klasiranja; u protivnom troškove klasiranja snosi strana koja je tražila novi postupak klasiranja.

(5) Mjerodavnim se smatraju rezultati ponovljenoga klasiranja.

Članak 23.

(1) HSC je dužan bez prethodne najave obaviti najmanje dva puta godišnje kontrolno klasiranje u svakoj klaonici na slučajno izabranom uzorku od najmanje dvadeset trupova, odnosno pripadajućem broju polovica. Ako je na raspolaganju manji broj trupova, odnosno polovica, klasiranje se obavlja na sveukupno raspoloživom broju trupova odnosno polovica.

(2) Kod određivanja kategorije trupova nije dopuštena nikakva pogreška.

(3) Kod utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva postupkom »Metoda dvije točke« dopuštena je kod 10 % trupova pogreška do ± 2 mm pri mjerenju debljine slanine odnosno do ± 3 mm pri mjerenju debljine mišića.

(4) Kod utvrđivanja udjela mišićnoga tkiva postupkom »Metoda jedne točke« dopuštena je pri mjerenju na mjestu uboda odnosno kuta uboda kada se koristi uređaj koji ima sondu opremljenu rezačem pogreška kod 10 % trupova u odnosu na njihov ukupno kontrolirani broj.

(5) Ako se prilikom provođenja redovitih kontrola utvrdi da ne postoji razlika u određivanju kategorija trupova te da su odstupanja u granicama propisanih u stavcima 3. i 4. ovoga članka rad klasifikatora je zadovoljavajući.

(6) Ako je razlika pri kontrolnom klasiranju veća od dopuštene HSC će ponoviti kontrolno klasiranje u roku od 14 dana.

(7) Ako je razlika pri ponovljenom kontrolnom klasiranju veća od dopuštene, klasifikator mora u roku od mjesec dana ponoviti program izobrazbe za klasifikatore.

(8) Ako se pri prvom kontrolnom klasiranju nakon provedene izobrazbe klasifikatora utvrdi da je razlika veća od dopuštene, HSC će klasifikatoru oduzeti potvrdu o osposobljenosti za obavljanje poslova klasiranja iz članka 17. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(9) Troškove ponovljene izobrazbe i ponovljene kontrole rada klasifikatora snosi izvršitelj klasiranja kod kojeg je klasifikator zaposlen.

Članak 24.

(1) Klaonice su obvezne osigurati odgovarajuće tehničke uvjete za rad klasifikatora.

(2) Pod odgovarajućim tehničkim uvjetima za rad klasifikatora podrazumijeva se:

– neometan pristup trupovima i polovicama;

– neometan pogled na vagu s mjesta klasiranja;

– postojanje fizičke zaštite u obliku kabine ili paravana od čvrstog materijala radi zaštite klasifikatora i uređaja kojima se služi od kapljica vode, pare i sl.;

– postolje za opremu klasifikatora na mjestu klasiranja;

– priključak na električnu energiju u blizini mjesta gdje se provodi klasiranje;

– poseban prostor ili radni stol u posebnoj prostoriji za pisanje i izdavanje zapisnika uz osigurane uvjete za elektroničko slanje podataka.

(3) Ako klaonica ne osigura uvjete klasiranja iz stavka 2. ovoga članka izvršitelj klasiranja neće ga obaviti, te je o tome dužan izvijestiti nadležnu inspekciju.

Članak 25.

(1) HSC i izvršitelj klasiranja zaključuju ugovor o organizaciji i provedbi nadzora klasiranja te sufinanciranju poslova iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(2) Izvršitelj klasiranja i klaonica zaključuju ugovor o poslovima klasiranja te financiranju poslova iz članka 19. ovoga Pravilnika.

Članak 26.

(1) Nadzor nad radom HSC-a u obavljanju dodijeljenih mu poslova po ovom Pravilniku obavlja Ministarstvo.

(2) HSC dostavlja Ministarstvu u elektroničkom obliku tjedno zbirno izvješće o klasiranju po klaonicama za prethodni tjedan.

(3) HSC podnosi Ministarstvu izvješće dva puta godišnje o obavljenim kontrolama rada izvršitelja klasiranja (do 15. siječnja i 15. srpnja za prethodno polugodište).

Članak 27.

(1) Nadzor nad radom izvršitelja klasiranja obavlja HSC.

(2) Ako se utvrdi da izvršitelj klasiranja ne ispunjava neke od ovim Pravilnikom propisanih uvjeta i ne obavlja valjano povjerene mu poslove, HSC će utvrditi nedostatke i o tome izvijestiti Ministarstvo.

(3) Ministarstvo će na temelju izvješća HSC-a iz stavka 2. ovoga članka rješenjem izvršitelju klasiranja odrediti rok u kojem se utvrđeni nedostaci moraju otkloniti ili će rješenjem oduzeti ovlaštenje i brisati ga s popisa ovlaštenih.

(4) Ako izvršitelj klasiranja u zadanom roku ne otkloni utvrđene nedostatke iz stavka 3. ovoga članka Ministarstvo će rješenjem oduzeti ovlaštenje i brisati ga s popisa ovlaštenih.

Članak 28.

(1) Radi učinkovitije provedbe sustava klasiranja ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: ministar) osnovat će Povjerenstvo za praćenje provedbe sustava klasiranja svinjskih trupova i polovica (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

(2) Povjerenstvo se sastoji od predstavnika:

– Ministarstva,

– HSC-a,

– znanstvenih ustanova,

– izvršitelja klasiranja,

– proizvođača,

– klaonica.

(3) U svom radu Povjerenstvo će:

– na temelju uvida u stanje sustava klasiranja i dobivenih rezultata pratiti njegovu provedbu, te predlagati rješenja za veću učinkovitost,

– pratiti sustav izobrazbe klasifikatora,

– utvrđivati potrebu stručnih i znanstvenih istraživanja na ovome području, te donositi ocjene dobivenih rezultata,

– davati mišljenje o novim metodama rada te uvođenju u sustav novih uređaja za provedbu klasiranja,

– razmatrati prigovore proizvođača i klaonica na rezultate klasiranja, te o tome davati mišljenja,

– razmatrati prijedloge ostalih sudionika provedbe klasiranja koji se odnose na unapređivanje sustava klasiranja.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Prilozi od 1. do 8. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik njegov su sastavni dio.

Članak 30.

Do izdavanja ovlaštenja za obavljanje poslova klasiranja svinjskih trupova i polovica iz članka 16. ovoga Pravilnika i zaključenja ugovora o klasiranju između izvršitelja klasiranja i klaonica te HSC-a i izvršitelja klasiranja propisanih člankom 25. ovoga Pravilnika poslove klasiranja obavljat će izvršitelji klasiranja sukladno ugovorima na temelju Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine« br. 40/07).

Članak 31.

Klaonica može zaključiti s izvršiteljem klasiranja ugovor o klasiranju sukladno ovom Pravilniku nakon što u cijelosti izvrši obveze koje proizlaze iz ugovora sklopljenog s HSC-om, na temelju Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine« br. 40/07).

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o kakvoći svinjskih trupova i polovica na liniji klanja (»Narodne novine« br. 40/07).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-02/08-01/44

Urbroj: 525-2-08-1

Zagreb, 16. prosinca 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG 1.

KATEGORIJE

Kategorija

Oznaka

Obilježja

Odojci

O

Trupovi zaklanih odojaka s kožom bez dlake, glavom i jezikom, repom, bubrezima i bubrežnim salom, bez ostalih unutrašnjih organa, rožine papaka, očnih jabučica i ušnih kanala s masom toploga trupa 5 – 15 kg.

Prasad

PR

Obrada ista kao za »O« s masom toploga trupa 15,1 – 30 kg.

Mlađe svinje

M

Trupovi ili polovice mladih svinja obrađenih kao kod »O« s masom toploga trupa 30,1 – 49,9 kg.

Utovljene svinje

T1 – odgovarajuća oznaka klase prema Prilogu 2.

Klaonički obrađeni trupovi i polovice svinja obaju spolova s masom toploga trupa 50 – 120 kg.

Utovljene svinje većih završnih masa

T2

Masa toploga trupa iznad 120 kg.

Krmače

K

Klaonički obrađeni trupovi i polovice krmača.

Mladi nerastovi

N – odgovarajuća oznaka klase prema Prilogu 2.

Klaonički obrađeni trupovi i polovice mladih nerastova, s masom toploga trupa 50 – 80 kg.

Stariji nerastovi i kastrati

NK

Klaonički obrađeni trupovi i polovice rasplodnih nerastova i kastrata.

PRILOG 2.

KLASE

(samo trupovi iz kategorija »utovljene svinje« i »mladi nerastovi«)

Klasa

Udio mišićnoga tkiva trupa u %

S

60 i više

E

55 i više, ali manje od 60

U

50 i više, ali manje od 55

R

45 i više, ali manje od 50

O

40 i više, ali manje od 45

P

manje od 40

PRILOG 3.

UTVRĐIVANJE UDJELA MIŠIĆNOGA TKIVA PRIMJENOM POSTUPKA »METODA DVIJE TOČKE«

Udjel mišićnoga tkiva (M%) u trupu, odnosno polovici izračunava se primjenom ovoga matematičkog izraza:

M% = 67,93148 – (43,07594 x S/M) + (1,6567 ×√ M) – (49,45989 × log S) + (10,99155 x √ S)

S = debljina slanine u mm izmjerene zajedno s kožom na križima na najtanjemu mjestu, tj. gdje musculus glutaeus najviše zalazi u slaninu (Slika 1);

M = debljina slabinskoga mišića u mm, izmjerenoga kao najkraća veza između prednjega (kranijalnog) završetka musculus glutaeus medius i gornjeg (dorzalnog) ruba kralježničkoga kanala (Slika 1.);

m = masa trupa u kg.

Slika 1. Mjesto za određivanje mjera prema postupku »metoda dvije točke«

PRILOG 4.

AUTOMATSKO UTVRĐIVANJE UDJELA MIŠIĆNOGA TKIVA PRIMJENOM POSTUPKA »METODA JEDNE TOČKE«

Udio mišićnog tkiva klaonički obrađenih polovica utvrđuje se uređajem koji određuje vrijednosti S i M prema slici 2, pri čemu je:

S = debljina slanine s kožom u mm, mjereno 7 cm postrano (lateralno) od središnje (mediane) ravnine rasijecanja, mjereno u visini između drugoga i trećeg rebra odostraga;

M = debljina mišića u mm istodobno i na istom mjestu kao i S.

Udio mišićnoga tkiva trupa izračunava se primjenom ovoga općega matematičkog izraza: (M%) = A+B×S+C×M

Koeficijenti A, B i C matematičkog izraza moraju biti takvi da dobiveni rezultati udovoljavaju uvjetima korelacije i standardnog odstupanja navedenim u članku 9. stavak 3. ovoga Pravilnika.

Slika 2. Pravac mjerenja na poprečnom presjeku leđa u visini između 2. i 3. rebra odostraga

PRILOG 5.

IZGLED NALJEPNICE, ODNOSNO PRIVJESNICE ZA OZNAČAVANJE TRUPA, ILI POLOVICE

PRILOG 6.

IZGLED ŽIGA ZA OZNAČAVANJE:

A) kategorija

B) klasa

C) dimenzije žiga

PRILOG 7.

ZBIRNI ZAPISNIK

NAZIV IZVRŠITELJA KLASIRANJA

ZBIRNI ZAPISNIK

o utvrđivanju kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

Broj zapisnika:

Datum:

Ime i prezime klasifikatora:

Identifikacijski broj klasifikatora:

Postupak klasifikacije:

Naziv uređaja:

KLAONICA: naziv, adresa, vet. kontrolni broj

POSJEDNIK: naziv/ime, adresa, šifra

VLASNIK: naziv/ime, adresa, šifra

Broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja

Na temelju Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica utvrđene su sljedeće kategorije i klase:

KATEGORIJE

KATEGORIJE

Komada

Udio
kategorije (%)

Ukupna masa toplih trupova (kg)

Prosječna masa toplih trupova (kg)

MV

NU

kom

kg

kom

kg

O

PR

M

T2

K

NK

T1

N

Ukupno

KLASE (kategorija »utovljene svinje – T1«)

KLASE

Komada

Udio klase (%)

Ukupna masa toplih trupova (kg)

Prosječna masa toplih
trupova (kg)

Prosječni udio mišićnoga tkiva u polovicama (%)

S

E

U

R

O

P

Ukupno

KLASE (kategorija »mladi nerastovi« – N)

KLASE

Komada

Udio klase (%)

Ukupna masa toplih trupova (kg)

Prosječna masa toplih
trupova (kg)

Prosječni udio mišićnoga tkiva u polovicama (%)

S

E

U

R

O

P

Ukupno

MP

Klasifikator:

PRILOG 8.

POJEDINAČNI ZAPISNIK

NAZIV IZVRŠITELJA KLASIRANJA

POJEDINAČNI ZAPISNIK

o utvrđivanju klasa svinjskih trupova i polovica

Broj zapisnika:

Datum:

Ime i prezime klasifikatora:

Identifikacijski broj klasifikatora:

Postupak klasifikacije:

Naziv uređaja:

KLAONICA: naziv, adresa, vet. kontrolni broj

POSJEDNIK: naziv/ime, adresa, šifra

VLASNIK: naziv/ime, adresa, šifra

Broj svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja:

Na temelju Pravilnika o kakvoći svinjskih trupova i polovica utvrđene su sljedeće kategorije i klase

Kategorija »utovljene svinje – T1«

Redni broj

Oznaka

Masa toplog trupa (kg)

Debljina slanine (mm)

Debljina mišićnog tkiva (mm)

Udio mišićnog tkiva (%)

KLASA

MV – NU*

Ova tablica je neprekinuta i može biti na više stranica

Ukupno

Kategorija »mladi nerastovi – N«

Redni broj

Oznaka

Masa toplog trupa (kg)

Debljina slanine (mm)

Debljina mišićnoga tkiva (mm)

Udio mišićnog tkiva (%)

KLASA

MV – NU *

Ova tablica je neprekinuta i može biti na više stranica

Ukupno

* Oznaka MV znači manje vrijedno (bez obzira na razlog), dok oznaka NU znači neupotrebljivo za ljudsku upotrebu (temeljem veterinarsko-
-zdravstvenog pregleda)

MP

Klasifikator: