Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

NN 2/2009 (3.1.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

46

Na temelju članka 2. stavka 3., članka 4. stavka 4., članka 32. stavka 2. i 3., članka 33. stavka 6. i 7., članka 34. stavka 7., članka 35. stavka 4., članka 36. stavka 2., članka 38. stavka 4., članka 39. stavka 2., članka 40. stavka 4., članka 41. stavka 6., članka 42. stavka 6., članka 43. stavka 5., članka 46. stavka 3., članka 47. stavka 8. članka 49. stavka 3. i članka 50. stavka 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine«, broj 140/05 i 35/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNOG REPRODUKCIJSKOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o stavljanju na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (»Narodne novine« broj 129/07) članku 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom propisuju se vrste ukrasnog bilja koje se mogu certificirati i uvjeti certifikacije poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja (u daljnjem tekstu: poljoprivredni reprodukcijski materijal); uvjeti u smislu podrijetla, autentičnosti sorte i podloge te vegetativne razvijenosti i zdravstvenog stanja; uvjeti proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; uvjeti i postupak nadzora pod stručnom kontrolom; uvjeti za ovlašćivanje osoba za obavljanje nadzora; sadržaj, oblik i način vođenja evidencije o izdanim certifikatima o sadnom materijalu; način i uvjeti provođenja naknadne kontrole za pojedine vrste bilja; način i uvjeti pakiranja, plombiranja i označavanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala; uvjeti trgovine poljoprivrednog reprodukcijskog materijala na veliko i malo; dokumenti koji prilikom uvoza obavezno prate poljoprivredni reprodukcijski materijal i/ili se nalaze na pakiranju; uvjeti za uvoz i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u pogledu pakiranja, plombiranja i označavanja te način vođenja evidencije.«

Članak 2.

U članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»3) Dio ili svi zahtjevi iz ovoga Pravilnika neće se primjenjivati na sjeme određenih vrsta ili skupina bilja ako je namijenjeno za proizvodnju poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i ako ne postoji značajna veza između kvalitete sjemena i kvalitete materijala uzgojenog od tog sjemena.«

Članak 3.

U članku 4. točki 1. podtočka 2. mijenja se i glasi:

»– proizvodnju ukrasnog bilja; u slučaju proizvodnje iz već uzgojene biljke ovaj izraz se primjenjuje samo ako je cijela biljka namijenjena daljnjem stavljanju na tržište.«

Članak 4.

U članku 6. stavcima 8. i 9. iza riječi: »Zavodu« dodaju se riječi: »i fitosanitarnoj inspekciji«.

Članak 5.

U članku 8. stavak 6. mijenja se i glasi:

»6) U tijeku nadzora iz stavka 1. ovoga članka fitosanitarni inspektor zapisnički će konstatirati da li dobavljač i reprodukcijski materijal koji proizvodi udovoljavaju uvjetima propisanim stavkom 3., 4. i 5. ovoga članka. Jedan primjerak Zapisnika fitosanitarni inspektor dostavit će Zavodu.«

Članak 6.

Članak 10. mijenja se i glasi:

»1) Laboratorijskom analizom na prisutnost štetnih organizama provodi se po potrebi dio kontrola kvalitete poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u skladu s člankom 38. stavkom 2. Zakona.

2) Uzimanje uzoraka poljoprivrednog reprodukcijskog materijala za laboratorijsku analizu provode fitosanitarni inspektori, osposobljeni djelatnici Zavoda za zaštitu bilja i dobavljača.«

Članak 7.

Članak 11. briše se.

Članak 8.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog reprodukcijskog materijala provodi po odobrenju dobavljač u skladu s člankom 39. stavak 5. Zakona.«

U stavku 2. riječi: »ovlastiti dobavljača za« zamjenjuju se riječima: »odobriti dobavljaču«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»7) Za naknadnu kontrolu iz stavka 6. ovoga članka uzima se uzorak od određenog broja partija poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. Uzorak uzima stručno osposobljena osoba Zavoda. Uzeti uzorci se provjeravaju u poljskim pokusima i laboratorijskim analizama. Poljski pokusi i laboratorijske analize autentičnosti sorte provodit će se pri Zavodu, a analize zdravstvenog stanja u laboratoriju ovlaštenom po posebnom propisu za analizu zdravstvenog stanja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala.«

U stavku 8. riječ: »kontrolu« zamjenjuje se riječju: »kontrole«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 1. iza riječi: »nadzora« riječi: »Zavod, odnosno« brišu se.

Članak 10.

U članu 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Dobavljač podnosi Zavodu Zahtjev za izdavanje Certifikata proizvođača i/ili pratećeg dokumenta (u daljnjem tekstu: Zahtjev) koji je propisan na Obrascu 6. u Dodatku 5. ovoga Pravilnika.«

U stavku 2. riječi: »Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i obrazac Certifikata o sadnom materijalu uz otpremnicu« zamjenjuju se riječima: »Certifikata proizvođača i/ili pratećeg dokumenta«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»3) Za poljoprivredni reprodukcijski materijal Zavod izdaje pisano odobrenje dobavljaču da može sam tiskati certifikate u skladu s odobrenjem.«

U stavku 4. riječi: »Certifikatima o sadnom materijalu,« zamjenjuju se riječima: »Certifikatima proizvođača«, a riječ: »certifikata« zamjenjuje se riječju: »certifikate«.

Članak 11.

U članku 16. stavku 1. riječi: »Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju i/ili Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu« zamjenjuju se riječima: »Certifikatom proizvođača i/ili pratećim dokumentom«, a riječ: »različitih« zamjenjuje se riječju: »različitog«.

Članak 12.

U članku 17. stavku 1. riječi: »Certifikata o sadnom materijalu na pakiranju i Certifikat o sadnom materijalu uz otpremnicu« zamjenjuju se riječima: »Certifikat proizvođača ili prateći dokument«, a iza riječi: »podatke« dodaju se riječi: »otisnute najmanje«.

U podstavku 2. riječ: »zemlje« zamjenjuje se riječju: »države«.

U podstavku 3. riječ: »nadležno« zamjenjuje se riječju: »odgovorno«.

U podstavku 11. riječ: »zemlja« zamjenjuje se riječju: »država«.

U stavku 2. riječi: »Certifikat o sadnom materijalu« zamjenjuju se riječima: »Certifikat proizvođača ili prateći dokument«.

U stavku 3. podstavku 2. riječ: »nadležnog« zamjenjuje se riječju: »odgovornog«.

Članak 13.

U članku 18. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1) Poljoprivredni reprodukcijski materijal može se staviti na tržište ako:

– posjeduje Certifikat proizvođača i/ili prateći dokument,

– udovoljava uvjetima kvalitete iz članka 36. stavka 2. Zakona,

– pripada sorti koja se nalazi na listi dobavljača;

– je dobavljač koji ga stavlja na tržište upisan i registriran u Upisnik dobavljača sadnog materijala.«

U stavku 2. riječi: »članka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 2. stavka 1.«, a iza riječi: »Hrvatske« dodaju se riječi: »ili Nacionalnu sortnu listu«.

U stavku 3. riječi: »članka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 2. stavka 1.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»4) Sorte koje će se naznačiti u skladu sa stavkom 3. ovoga članka moraju biti:

– opće poznate; ili

– pravno zaštićene oplemenjivačkim pravom u skladu s odredbama propisa o zaštiti novih biljnih sorti; ili

– službeno registrirane u skladu s propisima koji uređuju registraciju sorti; ili

– upisane u listu dobavljača s detaljnim opisom i imenom sorte.«

Stavak 5. briše se.

U stavku 6. iza podstavka 4. dodaje se rečenica:

»Ova lista mora biti sastavljena u skladu s međunarodnim vodičima i mora biti dostupna nadležnom tijelu.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Iza dosadašnjeg stavka 6. sada stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»6) Podstavci 2. i 4. stavka 5. ovoga članka neće se primjenjivati na dobavljače čija je djelatnost ograničena na stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja kao konačnog proizvoda.«

Članak 14.

U članku 22. stavku 1. riječi: »Certifikatom o sadnom materijalu na pakiranju« zamjenjuju se riječima: »Certifikatom proizvođača ili pratećim dokumentom«, a iza riječi: »izvoznice« riječi: »i/ili Certifikatom o sadnom materijalu uz otpremnicu nadležnog tijela zemlje izvoznice« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Certifikat o sadnom materijalu« zamjenjuju se riječima: »Certifikat proizvođača ili prateći dokument«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8. i 9. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/32

Urbroj: 525-2-08-1

Zagreb, 17. studenoga 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Panktretić, v. r.