Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštitite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 2/2009 (3.1.2009.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštitite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

56

Na osnovi članka 131., a u svezi s člankom 132. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 63. sjednici održanoj 30. prosinca 2008. godine uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, a prema prethodno pribavljenom mišljenju nadležnih komora, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine« broj 142/06., 143/06., 11/07., 41/07., 96/07., 117/07., 119/07., 130/07., 134/07., 34/08., 45/08., 85/08., 90/08. i 133/08.) u članku 2. broj: »24.« zamjenjuje se brojem: »25.«.

Članak 2.

U članku 4. broj: »73.« zamjenjuje se brojem: »69.«.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. podstavku 5. i 6. brišu se riječi: »i pravo na arbitražu ako smatra da taj iznos nije dostatan«.

Članak 4.

U članku 7. stavku 1. riječi: »hitnu medicinsku pomoć« zamjenjuju se riječima: »hitnu medicinu«.

U stavku 2. riječi: »hitnom medicinskom pomoći« zamjenju se riječima: »hitnom medicinom«.

Članak 5.

U članku 8. stavku 6. brišu se riječi: »uz uvažavnje stručnih kriterija i dogovor sa odgovarajućim specijalistom«.

Članak 6.

U članku 10.a u stavku 3. pod točkom 1. brojevi: »15. i 16.« zamjenjuju se brojevima: »16. i 17.«, a pod točkom 4. broj: »39.« zamjenjuje se brojem: »33.«.

Članak 7.

U članku 11. stavku 1. točki 11. riječi: »hitnu medicinsku pomoć« zamjenjuju se riječima: »hitnu medicinu«.

Članak 8.

U članku 13. stavku 3. iza riječi: »pedijatra« briše se točka i upisuju se riječi: »ili specijalista opće medicine.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»Na području na kojem nema dostatan broj doktora medicine za provođenje zdravstvene zaštite u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena, zdravstvena zaštita se ugovara s domom zdravlja osnovom »tima bez nositelja«.«

Članak 9.

U članku 14. stavak 2. briše se.

Članak 10.

U članku 18. tekst: »HMP-a« zamjenjuje se tekstom:«hitne medicine«.

Članak 11.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Broj osiguranih osoba po timu za koji se sklapa ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite utvrđen je prema standardu u skladu s Pravilnikom (u daljnjem tekstu: standard).

Doktori medicine i doktori stomatologije u zdravstvenim ustanovama, odnosno doktori medicine i doktori stomatologije privatne prakse prilikom sklapanja ugovora sa Zavodom moraju imati za sebe opredijeljen minimalni propisani broj osiguranih osoba, odnosno ne mogu sklopiti ugovor za više opredijeljenih osiguranih osoba od maksimalno propisanog broja osiguranih osoba po timu za djelatnosti kako slijedi:

Zdravstvena djelatnost

Minimalni broj osiguranih osoba

Standardni broj osiguranih osoba

Maksimalni broj osiguranih osoba

1. Opća/obiteljska medicina

1020

1700

2380

2. Zdravstvena zaštita predškolske djece

600

1000

1.400

3. Zdravstvena zaštita žena

3.600

6000

8.400

4. Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)

1.320

2200

3.080

Iznimno od odredaba stavka 2. ovog članka minimalni broj osiguranih osoba za izabrane doktore koji prvi put sklapaju ugovor o provođenju zdravstvene zaštite sa Zavodom kao izabrani doktori je:

Zdravstvena djelatnost

Minimalni broj osiguranih osoba

1. Opća/obiteljska medicina

816

2. Zdravstvena zaštita predškolske djece

480

3. Zdravstvena zaštita žena

2880

4. Stom. zdrav. zaštita (polivalentna)

1056

Doktori koji prvi put sklapaju ugovor kao izabrani doktori sa Zavodom obvezni su u roku od godine dana od dana sklapanja ugovora osigurati minimalni broj opredijeljenih osiguranih osoba utvrđen u stavku 2. ovog članka.

Iznimno, doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje se nalaze u domovima umirovljenika, odnosno u socijalnim ustanovama, imaju pravo sklopiti ugovor za provođenje zdravstvene zaštite sa Zavodom i za manji broj osiguranih osoba od minimalnog broja osiguranih osoba propisanog stavkom 2. ovog članka.

Doktori privatne prakse i zdravstvene ustanove za svoje doktore radnike koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje osim provođenja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite ujedno služe kao nastavna baza fakultetima zdravstvenog usmjerenja imaju pravo, iznimno, sklopiti ugovor sa Zavodom za manji broj osiguranih osoba od propisanog minimalnog broja osiguranih osoba iz stavka 2. ovog članka, s time da taj broj ne može biti manji od 80% propisanog minimalnog broja za određenu djelatnost.

Maksimalni broj osiguranih osoba za koji može skrbiti laboratorij na razini primarne zdravstvene zaštite koji ima standardni kadrovski noramativ iznos 49 000 osiguranih osoba.«

Članak 12.

U članku 22. stavku 3. tekst: »za razdoblje od 1. travnja do najduže 31. prsinca 2008. godine« zamjenjuje se tekstom: »za 2009. godinu«

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

Djelatnost

Dobne skupine

Iznos po osiguranoj osobi u kn*

M

Ž

Opća/obiteljska medicina i pedijatrija

0 -2

213,12

180,07

2 – 7

180,62

156,54

7 – 18

141,55

141,53

18 – 25

119,73

140,02

25 – 30

146,64

162,83

30 – 35

187,77

196,79

35 – 40

261,50

255,88

40 – 45

337,82

342,60

45 – 50

471,98

495,12

50 – 55

669,89

736,72

55 – 60

934,37

1.002,51

60 – 65

1.208,12

1.280,96

65 – 70

1.487,76

1.579,49

> 70

1.616,26

1.588,77

Ginekologija

> 15

 

27,30

*izvor podataka je evidencija Zavoda o sredstvima utrošenim za lijekove propisane na recept«.

Stavak 7. briše se.

Članak 13.

U članku 23. stavku 2. iza riječi: »specijalist« upisuju se riječi: »na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti«.

Članak 14.

U članku 24. stavku 4. tekst: »za razdoblje od 1. travnja do najduže 31. prosinca 2008. godine« zamjenjuje se tekstom: »za 2009. godinu«

Tablica iz stavka 4. mijenja se i glasi:

»

Djelatnost

Dobne skupine

Iznos po osiguranoj osobi

Opća/obiteljska medicina

0-7

541,69

>7-18

459,63

>18-45

436,15

>45-65

824,06

>65

827,75

Zdravstvena zaštita predškolske djece

0-7

517,33

>7-18

432,37

Zdravstvena zaštita žena

>15

86,61

«

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»Radi praćenja medicinske opravdanosti provođenja pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici, Zavod je obvezan mjesečno pratiti izvršenje pretraga u primarnoj laboratorijskoj dijagnostici po izabranom doktoru u odnosu na standard i osnovom izvješća o ostvarenom izvršenju poduzimati odgovarajuće mjere iz svoje nadležnosti u skladu sa sklopljenim ugovorom o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.«

Članak 15.

U članku 26. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ljekarnik ima pravo izdati na recept samo onaj lijek koji je propisan na receptu i pod uvjetom da je propisan u skladu s odredbama Zakona, Zakona o lijekovima, Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova, te propisivanju i izdavanju lijekova Pravilnika o načinu propisivanju i izdavanju lijekova na recept i drugih općih akata Zavoda.«

Članak 16.

Članak 29. briše se.

Članak 17.

U članku 36. stavak 6. briše se.

Članak 18.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Članak 41.

Cijene zdravstvene zaštite za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti utvrđuju se za svaku kalendarsku godinu u skladu s odredbama Zakona, Zakona o proračunu Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu, Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću kalendarsku godinu, drugim propisima i općim aktima Zavoda.

Cijene zdravstvene zaštite za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti za 2009. godinu iskazane su u tablicama 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., 1.e, 1.f. i 1.g. za primarnu razinu zdravstvene djelatnosti i tablicama 2.a., 2.b., 3.a., 3.b., 3.c., 3.d. i 4. za sekundarnu i tercijarnu razinu zdravstvene djelatnosti:

I. PRIMARNA RAZINA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Tablica 1.a GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA ZA DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE, ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE, ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽENA I STOMATOLOŠKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE (POLIVALENTNE)

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Standardni iznos sredstava prema broju opredijeljenih osig. osoba

UGOVARA SE SA ZAVODOM

UGOVARA SE S DOMOM ZDRAVLJA

od 1. travnja 2009. god.

Sveukupna godišnja vrijednost standardnog tima u kn

Naknada za administrativne poslove

Standardni iznos za plaćanje po DTP

Standardni iznos za uredno izvršavanje ugovora

Ukupna godišnja vrijednost standardnog tima

Standardni iznos za preventivne programe

Standardni iznos za rad prema načelu grupne prakse

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

80%

10%

10%

 100%

10%

5%

 

maksim. god.

1.

Opća/obiteljska medicina
dr. med. spec.

299.833,64

37.479,21

37.479,21

374.792,05

37.479,21

18.739,60

431.010,86

18.000,00

Opća/obiteljska medicina
dr. med.

288.785,70

36.098,21

36.098,21

360.982,12

36.098,21

18.049,11

415.129,44

18.000,00

2.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

100%

 

 

 

 

5%

 

 

374.792,05

 

 

374.792,05

 

18.739,60

393.531,65

 

3.

Zdravstvena zaštita žena

80%

10%

10%

 

10%

5%

 

maksim. god.

299.833,64

37.479,21

37.479,21

374.792,05

37.479,21

18.739,60

431.010,86

6.000,00

4.

Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna) »s«

100%

 

 

 

 

 

 

maksim. god.

413.066,48

 

 

413.066,48

 

 

413.066,48

6.000,00

»S« Iznimno ako prema zatečenom stanju stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu) provodi ugovoreni viši zubar na potonjeg se primjenjuju iznosi srazmjerno umanjeni za 17,80%, osim iznosa navedenog u stupcu 9

Tablica 1.b Godišnji novčani iznos po osiguranoj osobi

Red. broj

Djelatnost

Dobna skupina

Po osig. osobi

1.

Opća/obiteljska medicina

1.1.

dr. med. spec.

od 0 do 7 godina

367,44

> 7 do 18 godina

149,92

> 18 do 45 godina

195,20

> 45 do 65 godina

263,94

> 65 godina

334,64

1.2.

dr. med.

od 0 do 7 godina

339,88

> 7 do 18 godina

144,39

> 18 do 45 godina

188,01

> 45 do 65 godina

254,21

> 65 godina

322,31

2.

Stomatološka zdravstvena zaštita (polivalentna)

od 0 do 3 godine

93,44

> 3 do 18 godina

200,50

> 18 godina

186,76

3.

Zdravstvena zaštita predškolske djece

od 0 do 7 godina

374,79

> 7 do 18 godina

149,92

4.

Zdravstvena zaštita žena

 > 15 godina

62,47

Tablica 1.c Godišnja vrijednost standardnog tima i iznos po stanovniku/osiguranoj osobi za djelatnost patronažne zdravstvene zaštite, higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata i laboratorijske dijagnostike

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn

po stanovniku/osig. osobi

po standard. timu

dr.med./dipl.ing. med. biok./viša med. sestra

dr.spec./spec. med. biok.

dr.med./dipl.ing.
med. biok./viša med. sestra

dr.spec./spec. med. biok.

0

1

3

4

5

6

1.

Patronažna zdravstvena zaštita

29,84

152.183,63

2.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

11,98*

479.368,21*

3.

Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

70,44*

76,78*

352.209,69*

383.919,20*

4.

Laboratorijska dijagnostika

4.1.

– žene

38,40

38,71

1.452.354,14

1.465.273,27

4.2.

– muškarci

33,40

33,71

4.3.

– žene**

36,83

37,15

1.388.514,14

1.401.433,27

4.4.

– muškarci**

31,83

32,15

* Cijena ne sadrži PDV

** Cijena se odnosi na medicinsko – biokemijske laboratorije koji ne provode prikupljanje laboratorijskih uzoraka

Tablica 1.d Vrijednost boda za djelatnosti/postupke koji se plaćaju po načelu cijena x usluga

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Bod (kn)*

0

1

2

1

Ljekarništvo

7,30

2

Primarna laboratorijska dijagnostika

7,27 

3

Zdravstvena njega

 7,37

4

Zubna tehnika na primarnoj razini zdravstvene zaštite*

 7,27

5

Primarna zdravstvena zaštita – dr.med./dr.stom.**

 7,37

* Primjenjuje se u djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) prilikom ispostavljanja računa za usluge zubne tehnike.

** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena x usluga.

Tablica 1.e Godišnja vrijednost standardnog tima i iznos po stanovniku za djelatnost hitne medicine te godišnja vrijednost standardnog tima za ljekarničko, stomatološko i posebno dežurstvo

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

STANDARD (br. stanovnika po timu)

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn

PUTNI TROŠAK

po stanovniku

po standardnom timu

0

1

2

3

4

5

1.

Hitna medicina

 

 

 

 

1.1.

Standardni tim HM

od 35.000 nadalje

 

628.007,50

15% cijene 1 litre benzina Super 95

1.2.

Standardni tim dežurstva po punktu

do 35.000

 

1.110.200,26

15% cijene 1 litre benzina Super 95

1.3.

Standardni tim pripravnosti po punktu

do 35.000

 

335.906,45

1.4.

Standardni tim sanitetskog prijevoza

 

479.285,67

15% cijene 1 litre benzina Super 95

1.5.

Standardni tim prijavno dojavne jedinice

od 35.000

do 60.000

 

146.951,21

 

1.6.

Standardni tim prijavno dojavne jedinice za regionalne centre

od 250.000 nadalje

 

255.467,56

 

1.7.

Hitna medicina i sanitetski prijevoz **

35.000

144,23

 

2.

Dežurstvo u ljekarništvu

 

 

527.727,99

 

3.

Posebno dežurstvo u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece

60.000*

 

161.100,40

 

4.

Dežurstvo u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti (polivalentnoj)

regionalni centar

 

811.328,68

 

* broj osiguranih osoba

** množi se s koeficijentom iz Tablice 1.f

Tablica 1.f Koeficijenti u djelatnosti hitne medicine za županije/Grad Zagreb

Red. broj

Naziv županije

Ukupan broj stanovnika

Broj stanovnika po km²*

% suvremenog kolnika

Gustoća cestovne mreže u m/km²

Udalje nost od bolnice u km

Broj otoka

Korektivni faktor

UKUPNO

I

II

III

IV

V

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Bjelovarsko-bilogorska

133.084

50

70

564

47

 

1

1,1

1

1,015

1

1,115

2

Međimurska

118.426

162

95

756

29

 

0,75

0,9

1,05

0,975

1

0,675

3

Dubrovačko-neretvanska

122.870

69

97

548

97

7

0,95

0,85

1

1,115

1,175

1,09

4

Ličko-senjska

53.677

10

85

355

96

1

1,1

1

0,95

1,115

1,025

1,19

5

Karlovačka

141.787

39

77

449

60

 

1

1,05

0,975

1,035

1

1,06

6

Koprivničko-križevačka

124.467

71

71

672

32

 

0,95

1,1

1,025

0,975

1

1,05

7

Krapinsko-zagorska

142.432

116

86

758

48

 

0,85

0,95

1,05

1,015

1

0,865

8

Osječko-baranjska

330.506

80

83

389

37

 

0,9

1

0,95

0,995

1

0,845

9

Istarska

206.344

73

91

650

75

1

0,95

0,9

1,025

1,055

1,025

0,955

10

Požeško-slavonska

85.831

47

70

397

45

 

1

1,1

0,95

0,995

1

1,045

11

Primorsko-goranska

305.505

85

92

417

70

5

0,90

0,9

0,975

1,055

1,125

0,955

12

Sisačko-moslavačka

185.387

42

72

463

60

 

1

1,1

0,975

1,035

1

1,11

13

Brodsko-posavska

176.765

87

85

455

32

 

0,9

1

0,975

0,975

1

0,85

14

Splitsko-dalmatinska

463.676

102

89

546

75

5

0,85

0,95

1

1,055

1,125

0,98

15

Šibensko-kninska

112.891

38

79

403

38

6

1

1,05

0,975

0,995

1,15

1,17

16

Varaždinska

184.769

146

78

909

37

 

0,8

1,05

1,075

0,995

1

0,92

17

Vukovarsko-srijemska

204.768

83

82

413

40

 

0,9

1

0,975

0,995

1

0,87

18

Virovitičko-podravska

93.389

46

80

451

55

 

1

1,05

0,975

1,015

1

1,04

19

Zadarska

162.045

44

72

463

60

5

1

1,1

0,975

1,035

1,125

1,235

20

Grad Zagreb

779.145

1.216

91

1.172

25

 

0,7

0,9

1,075

0,975

1

0,65

21

Zagrebačka

309.696

101

79

612

40

 

0,85

1,05

1,025

0,995

1

0,92

 

Ukupno

4.437.460

78

 

501

 

30

 

 

 

 

 

 

Napomena: Ukupni koeficijent izračunat je prema odstupanju od jedan.

Tablica 1.g – Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – primarna zdravstvena zaštita

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Djelatnost

Opis

Cijena*

1.

PZZ01

Elektrokardiografija i očitavanje EKG nalaza

Opća/obiteljska medicina

 

25,00

2.

PZZ02

Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje ili zamjena trajnog katetera

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita žena

 

30,00

3.

PZZ03

Otoskopija, ispiranje cerumena

Opća/obiteljska medicina

 

20,00

4.

PZZ04

Zaustavljanje krvarenja iz nosa, prednja tamponada

Opća/obiteljska medicina

 

50,00

5.

PZZ05

Primarna opskrba površinskih i manjih rana

Opća/obiteljska medicina

Uključuje šivanje i previjanje

75,00

6.

PZZ06

Incizija gnojnih procesa kože i potkožnog tkiva, uključuje apsces Bartol. žlijezde i vulve

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita žena

Uključuje previjanje

50,00

7.

PZZ07

Odstranjivanje nokta ili parcijalna resekcija

Opća/obiteljska medicina

Uključuje previjanje

50,00

8.

PZZ08

Površinska, lokalna anestezija

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita žena

Može se zaračunati samo uz postupke PZZ05, PZZ06 i PZZ07.

20,00

9.

PZZ09

Odstranjivanje šavova

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita žena

 

25,00

10.

PZZ10

Transvaginalna sonografija (TVS)

Zdravstvena zaštita žena

 

50,00

11.

PZZ12

Pretraga ultrazvukom u trudnoći

Zdravstvena zaštita žena

 

75,00

12.

PZZ13

Dijagnostičke pretrage vezane za preventivne preglede osiguranih osoba

Laboratorijska dijagnostika

 

41,88

13.

PZZ14

Previjanje

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita žena

Ne može se računati uz postupak PZZ05, PZZ06 i PZZ07.

15,00

14.

PZZ15

Ispiranje želuca

Opća/obiteljska medicina

50,00

15.

PZZ16

Uvođenje i zamjena trahealne kanile

Opća/obiteljska medicina

45,00

16.

PZZ17

Zamjena vrećice i toaleta kolostome

Opća/obiteljska medicina

45,00

17.

PZZ18

Toaleta gastrostome

Opća/obiteljska medicina

45,00

18.

PZZ19

Uzimanje venske krvi za laboratorijsku analizu

Opća/obiteljska medicina
Zdravstvena zaštita žena

10,00

19.

PZZ20

Spirometrija

Opća/obiteljska medicina

30,00

20.

PZZ21

Kvalitativna analiza urina u trudnoći test trakom

Zdravstvena zaštita žena

10,00

21.

PZZ22

Postavljanje, vađenje i toaleta pesara

Zdravstvena zaštita žena

 

50,00

22.

PZZ23

Folikulometrija

Zdravstvena zaštita žena

75,00

23.

PZZ24

Ultrazvuk dojki

Opća/obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita žena

75,00

24.

PZZ25

Ultrazvuk abdomena

Opća/obiteljska medicina

75,00

25.

PZZ26

Amnioskopija

Zdravstvena zaštita žena

50,00

26.

PZZ27

Kardiotokografija (CTG)

Zdravstvena zaštita žena

50,00

27.

PZZ28

Intravenozna injekcija/intravenozna infuzija

Opća/obiteljska medicina
Zdravstvena zaštita žena

10,00

28.

PZZ29

Intramuskularna, potkožna injekcija

Opća/obiteljska medicina
Zdravstvena zaštita žena

10,00

29.

PZZ30

Terapija protiv bolova (TENS)**

Opća/obiteljska medicina

15,00

30.

PZZ31

Uvođenje nazogastrične sonde

Opća/obiteljska medicina

50,00

* Uključuje sav potrošni medicinski materijal, osim za PZZ 19

** Ne može se ispostaviti račun Zavodu tijekom provođenja ambulantne fizikalne terapije u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti

II. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Tablica 2.a. Vrijednost boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u izvanbolničkim zdravstvenim ustanovama/specijalističkim ordinacijama i bolničkim zdravstvenim ustanovama, dnevni smještaj i dobrovoljno davalaštvo krvi

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Vrijednost boda (kn)*

Dnevni smještaj (kn)

0

1

2

3

1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – izvanbolnička

 

1.1.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

7,37

1.2.

Izvanbolnička specijalističko-konzilijarna laboratorijska dijagnostika

7,27

1.3.

Fizikalna terapija, zubna tehnika, zubni RTG **

7,27

2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – bolnička

 

2.1.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – KBC, KB, Klinike

8,73

84,19

2.2.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti – Opće bolnice

8,36

84,19

2.3.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita u bolničkim zdravstvenim ustanovama za liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti

8,00

84,19

3.

Dnevni smještaj jednog roditelja uz dijete

 

40,80

4.

Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)

73,65

* Cijena ne sadrži PDV

** Za postupke koje provode fizioterapeuti, zubni tehničari i inženjeri medicinske radiologije

Tablica 2.b. Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita 

Šifra 

Naziv DTP-a

KRITERIJ –

dijagnoza 

KRITERIJ –

šifra postupka

Opis 

Cijena* 

SKZ01

Hemodijaliza**

N18, N18.0, N18.8, N18.9

88531, 88572

Kronička acetatna ili bikarbonatna hemodijaliza s uračunatim eritropoetinom.

979,53(1) 

930,56(2) 

SKZ02

IVF/ICSI**

N97, N97.0, N97.1, N97.2, N97.3, N97.4, N97.8, N97.9, Z31.1, Z31.2, Z31.3

29801

56991

Uključuje i folitropin alfa (ATK šifra: G03GA05) i/ili menotropin (FSH+LH) (ATK šifra: G03GA02) za stimulaciju ovulacije, u slučaju potrebe za više od 30 ampula lijeka, do 3 pokušaja za žene do 38 godina starosti.

8.853,25

SKZ03

Urin mikrobiološki aerobno

25001, 25063, 25065, 25094, 25102, 25111, 25112, 25301, 25332

 

50,00

SKZ04

Stolica mikrobiološki aerobno 

25074, 25101, 25102, 25103, 25111, 25140, 25203, 25301, 26121

 

75,00

SKZ05

Bris ždrijela, bris nazofarinksa mikrobiološki

25068, 25081, 25102, 25103, 25140, 25301

 

50,00

SKZ06

Citološka analiza brisa cerviksa obojenih po Papanicolaou

29106, 29108

 

45,00

SKZ07 

Telemedicinska konzultacija 

 

25,00

SKZ08

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-florodeoksiglukoze (FDG)

35308 

 

9.490,00

SKZ09

Izvantjelesna magnetska inervacija u liječenju urinarne inkontinencije

86055

Na preporuku ginekologa ili urologa za žene sa statičkom inkontinencijom, mlađe od 65 godina, u kojih je trajanje bolesti kraće od 10 godina, urinarna inkontinencija nije prethodno operativno liječena, nije izvršena histerektomija. Iznimno histerektomirane bolesnice s urgentnom inkontinencijom koja je rezistentna na medikamentoznu terapiju.

180,00

SKZ13

PET/CT

35307

9.490,00

SKZ14

SPECT mozga pomoću I-123 ioflupana

35309

7.510,00

SKZ15

Tekuća citologija

29110

Samo kod žena kod kojih je prethodnim PAPA testom utvrđen nalaz CIN I, CIN II, ASCUS, AGCUS. Jednom u 5 godina.

205,00

SKZ16

Elektromioneurografija gornjih i/ili donjih ekstremiteta

 

12030, 12031, 13631, 13632, 13633, 13692

 

265,00 

SKZ17

Ehokardiografija s doppler-ehokardiografijom

 

36122, 36127

 

304,00

SKZ18

Hiperbarična oksigenoterapija

86110

 

620,00

SKZ19

Kompjuterizirana tomografija 1. stupnja složenosti

34403, 34408, 34488, 34406, 34409, 34410, 34411, 34412, 34450, 34451, 34452, 34441, 34420, 34430, 34440

720,00

SKZ20

Kompjuterizirana tomografija 2. stupnja složenosti

 

34407, 34424, 34425, 34426,

34456, 34457, 34404

 

990,00

SKZ21

Kompjuterizirana tomografija 3. stupnja složenosti

34427, 34428, 34429, 34453, 34478, 34479, 34413, 34414, 34416, 34417, 34418, 34419, 34438, 34439, 34421, 34442, 34443, 34444, 34405, 34436, 34437

 

1.275,00

SKZ22

Kompjuterizirana tomografija 4. stupnja složenosti

 

34496, 34497, 34491, 34434, 34458

 

1.485,00

SKZ23

Kompjuterizirana tomografija 5. stupnja složenosti

 

34492, 34493, 34462, 34463, 34472, 34473, 34476, 34466

 

1.800,00

SKZ24

Kompjuterizirana tomografija 6. stupnja složenosti

 

34460, 34461, 34467, 34494, 34433, 34431, 34449, 34471, 34477, 34464

 

2.035,00

SKZ25

Kompjuterizirana tomografija 7. stupnja složenosti

 

34435, 34432, 34423, 34445, 34446, 34465, 34475

 

2.375,00

SKZ26

Kompjuterizirana tomografija 8. stupnja složenosti

 

34495, 34447, 34415

 

2.925,00

SKZ27

Kompjuterizirana tomografija 9. stupnja složenosti

 

34422, 34448

 

4.000,00

SKZ28

Magnetna rezonanca 1. stupnja složenosti

 

34515, 34622, 34620, 34560

 

1.120,00

SKZ29 

Magnetna rezonanca 2. stupnja složenosti

 

34501, 34518, 34519, 34626, 34516, 34521, 34523, 34525, 34531, 34534, 34537, 34528, 34540, 34543, 34617, 34548, 34627

 

1.480,00

SKZ30

Magnetna rezonanca 3. stupnja složenosti

 

34628, 34599

 

1.690,00

SKZ31

Magnetna rezonanca 4. stupnja složenosti

 

34654, 34655, 34546, 34656

 

1.820,00

SKZ32

Magnetna rezonanca 5. stupnja složenosti

 

34657, 34658, 34659, 34660, 34661, 34662, 34663, 34664, 34665, 34573, 34666, 34668, 34547, 34669, 34667, 34629, 34568

 

2.045,00

SKZ33

Magnetna rezonanca 6. stupnja složenosti

 

34510, 34512, 34670

 

2.280,00

SKZ34

Magnetna rezonanca 7. stupnja složenosti

 

34671, 34672

 

2.520,00

SKZ35

Magnetna rezonanca 8. stupnja složenosti

 

34673, 34574

 

2.675,00

SKZ36

Magnetna rezonanca 9. stupnja složenosti

 

34551, 34624, 34621, 34630, 34631, 34575, 34632, 34633, 34634, 34635, 34602, 34605, 34611, 34566

 

2.935,00

SKZ37

Magnetna rezonanca 10. stupnja složenosti

 

34613, 34618, 34636

 

4.000,00

SKZ38

LDL-afereza (HELP)

88595

12.037,00

SKZ39

Pozitronska emisijska tomografija (PET) pomoću 18-F-fluorocholina

35305

15.000,00

SKZ40

Fiksni ortodontski uređaj za jednu čeljust

 

13020, 13021, 52482,

52470, 52471, 52356

Uključuje uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontskog uređaja, postavljanja fiksnog uređaja za jednu čeljust, te potreban materijal za postavljanje uređaja (6 lukova, 12 aktivnih elemenata)

1.765,00

SKZ41

Skidanje fiksnog ortodontskog uređaja – za jednu čeljust

 

52468, 52473, 45210, 45320

Uključuje skidanje bravica, prstena, čišćenje i poliranje zuba u jednoj čeljusti i fluoridacija zuba

190,00

SKZ42

Retencija nakon ortodontske terapije – mobilni retainer po čeljusti

 

Uključuje izradu i postavu retainera nakon ortodontske terapije sa troškovima materijala

365,00

SKZ43

Retencija nakon ortodontske terapije – fiksni retainer po čeljusti

 

52470, 52471

Uključuje izradu i postavu retainera nakon ortodontske terapije sa troškovima materijala

270,00

SKZ44

Mobilni ortodontski uređaj – monomaksilarni

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52482,52487

Uključuje uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontskog uređaja, izrada i postava monomaksilaranog mobilnog ortodontskog uređaja i troškovi rada i materijala zubnog tehničara za izradu istog.

815,00

SKZ45

Mobilni ortodontski uređaj – bimaksilarni

 

13020, 13021, 13023, 52460, 52462, 52482, 52488

Uključuje uzimanje otiska, izradu i analizu studijskog modela, nacrt ortodontskog liječenja/ortodontskog uređaja, izrada i postava bimaksilarnog mobilnog ortodontskog uređaja i troškovi materijala za izradu istog.

1.080,00

SKZ46

Reparatura mobilnog ortodontskog uređaja

 

52464, 52465

Reparatura mobilnog ortodontskog uređaja bez ili sa novim elementima i troškovi materijala za reparaturu istog. Uključuje i uzimanje otiska.

 120,00

SKZ47

Headgear-potporanj po Delair-u

52472

Uključuje troškove materijala i postavljanje Headgear-a u tjieku ortodontske terapije fiksnim ortodontskim uređajem

300,00

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove. Cijena ne sadrži PDV.

** Uključuje i troškove smještaja i prehrane.

(1) Hemodijaliza u bolničkim centrima.

(2) Hemodijaliza u izvanbolničkim centrima.

Tablica 3.a Koeficijenti za dijagnostičko terapijske skupine – DTS – bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

DTS

DTS kategorija

Koeficijent

A

Pre MDC

A01Z

Transplantacija jetre

32,34

A03Z

Transplantacija pluća ili srca i pluća

36,51

A05Z

Transplantacija srca

27,45

A06Z

Traheostomija ili ventilacija > 95 sati

13,69

A07Z

Alogenična transplantacija matičnih stanica

31,52

A08A

Autologna transplantacija matičnih stanica s vrlo teškim KK

13,26

A08B

Autologna transplantacija matičnih stanica bez vrlo teških KK

6,51

A09A

Transplantacija bubrega s transplantacijom gušterače ili s vrlo teškim KK

13,60

A09B

Transplantacija bubrega, bez transplantacije gušterače, bez vrlo teških KK

8,14

A10Z

Transplantacija rožnice

0,96

A11Z

Priprema donora, multiorganska eksplantacija i eksplantacija tkiva

5,06

A12Z

Priprema donora i multiorganska eksplantacija

4,79

A13Z

Priprema donora i eksplantacija organa

4,93

A14Z

Priprema donora i eksplantacija rožnice/očne jabučice jednostrana i/ili obostrana

0,25

A40Z

Izvantjelesna membranska oksigenacija (ECMO) bez operacije srca

30,11

A41A

Intubacija, dob < 16 godina s KK

1,31

A41B

Intubacija, dob < 16 godina bez KK

0,55

A42Z

Serološka obrada donora organa/tkiva

2,56

B

Bolesti i poremećaji živčanog sustava

B01Z

Revizija ventrikulskog spoja (shunta)

1,67

B02A

Kraniotomija s vrlo teškim KK

4,48

B02B

Kraniotomija s teškim ili umjerenim KK

3,54

B02C

Kraniotomija bez KK

2,68

B03A

Postupci na kralježnici s vrlo teškim ili teškim KK

5,20

B03B

Postupci na kralježnici bez vrlo teških ili teških KK

2,77

B04A

Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama s vrlo teškim ili teškim KK

2,42

B04B

Ekstrakranijski postupci na krvnim žilama bez vrlo teških ili teških KK

1,34

B05Z

Operacija karpalnog kanala

0,27

B06A

Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije s vrlo teškim ili teškim KK

5,61

B06B

Postupci zbog cerebralne paralize, mišićne distrofije, neuropatije bez vrlo teških ili teških KK

1,09

B07A

Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu s KK

3,24

B07B

Postupci na perifernim i kranijskim živcima, te drugi postupci na živčanom sustavu bez KK

1,17

B40Z

Plazmafereza kod neurološke bolesti

0,88

B42Z

Stereotaktička radiokirurgija gama-nož (»gamma knife«)

6,19

B60A

Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim KK

5,41

B60B

Ustanovljena paraplegija/kvadriplegija s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških KK

1,55

B61A

Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka s vrlo teškim ili teškim KK

3,98

B61B

Stanja kralježnične moždine s ili bez operativnog postupaka bez vrlo teških ili teških KK

1,05

B62Z

Prijam zbog afereze

0,25

B63Z

Demencija i ostale kronične smetnje funkcije mozga

0,83

B64A

Delirij s vrlo teškim KK

0,82

B64B

Delirij bez vrlo teških KK

0,68

B65Z

Cerebralna paraliza

0,70

B66A

Novotvorina živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

3,12

B66B

Novotvorina živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK

1,49

B67A

Degenerativni poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

5,07

B67B

Degenerativni poremećaji živčanog sustava, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

1,69

B67C

Degenerativni poremećaj živčanog sustava, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,90

B68A

Multipla skleroza i cerebelarna ataksija s KK

4,21

B68B

Multipla skleroza i cerebelarna ataksija bez KK

0,74

B69A

TIA i precerebralna okluzija s vrlo teškim ili teškim KK

1,41

B69B

TIA i precerebralna okluzija bez vrlo teških ili teških KK

0,62

B70A

Inzult s vrlo teškim KK

2,93

B70B

Inzult s teškim KK

1,63

B70C

Inzult bez vrlo teških ili teških KK

1,00

B70D

Inzult, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,82

B71A

Poremećaj kranijskih i perifernih živaca s KK

2,48

B71B

Poremećaj kranijskih i perifernih živaca bez KK

0,51

B72A

Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa s vrlo teškim ili teškim KK

3,09

B72B

Infekcija živčanog sustava osim virusnog meningitisa bez vrlo teških ili teških KK

1,23

B73Z

Virusni meningitis

0,67

B74Z

Netraumatski stupor i koma

1,38

B75Z

Febrilne konvulzije

0,58

B76A

Napad (cerebralni) s vrlo teškim ili teškim KK

1,56

B76B

Napad (cerebralni) bez vrlo teških ili teških KK

0,51

B77Z

Glavobolja

0,42

B78A

Intrakranijska ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK

2,89

B78B

Intrakranijska ozljeda bez vrlo teških ili teških KK

1,11

B79Z

Prijelom lubanje

0,89

B80Z

Ostale ozljede glave

0,22

B81A

Ostali poremećaji živčanog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

2,32

B81B

Ostali poremećaji živčanog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,85

C

Bolesti i poremećaji oka

C01Z

Postupci zbog penetrantne ozljede oka

1,21

C02Z

Enukleacija i postupci na orbiti

1,10

C03Z

Postupci na mrežnici

0,57

C04Z

Veliki postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici

0,73

C05Z

Dakriocistorinostomija

0,58

C10Z

Postupci zbog strabizma

0,43

C11Z

Postupci na vjeđi

0,47

C12Z

Ostali postupci na rožnici, bjeloočnici i spojnici

0,45

C13Z

Postupci na suznom aparatu

0,31

C14Z

Ostali postupci na oku

0,32

C15A

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte

0,54

C15B

Glaukom i složeni postupci zbog katarakte, isti dan

0,51

C16A

Postupci na leći

0,66

C16B

Postupci na leći, isti dan

0,48

C60A

Akutne i velike infekcije oka, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,50

C60B

Akutne i velike infekcije oka, dob < 55 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,72

C61Z

Neurološki i krvožilni poremećaji oka

0,43

C62Z

Hifem i medicinski obrađena trauma oka

0,40

C63A

Ostali poremećaji oka s KK

0,31

C63B

Ostali poremećaji oka bez KK

0,30

D

Bolesti i poremećaji uha, nosa, usta i grla

D01Z

Ugradnja pužničnog nadomjesnog uređaja

1,28

D02A

Postupci na glavi i vratu s vrlo teškim ili teškim KK

2,32

D02B

Postupci na glavi i vratu, s malignom bolesti, ili s umjerenim KK

2,01

D02C

Postupci na glavi i vratu, bez maligne bolesti, bez umjerenih KK

0,86

D03Z

Kirurški popravak rascijepa usne ili nepca

0,75

D04A

Operacija maksilarnog područja s KK

1,37

D04B

Operacija maksilarnog područja bez KK

0,74

D05Z

Postupci na parotidnoj žlijezdi

1,05

D06Z

Postupci na paranazalnim sinusima i mastoidnom nastavku, te složeni postupci na srednjem uhu

0,85

D09Z

Razni postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu

0,54

D10Z

Postupci na nosu

0,54

D11Z

Tonzilektomija i/ili adenoidektomija

0,22

D12Z

Ostali postupci na uhu, nosu, usnoj šupljini i grlu

0,58

D13Z

Miringotomija s umetanjem cjevčice

0,30

D14Z

Postupci na usnoj šupljini i žlijezdama slinovnicama

0,58

D40Z

Vađenje i izrada ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji

0,36

D60A

Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla s vrlo teškim ili teškim KK

2,27

D60B

Maligna bolest uha, nosa, usne šupljine i grla bez vrlo teških ili teških KK

0,78

D61Z

Gubitak ravnoteže

0,40

D62Z

Krvarenje iz nosa

0,28

D63A

Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova s KK

0,41

D63B

Upala srednjeg uha i infekcije gornjih dišnih putova bez KK

0,36

D64Z

Laringotraheitis i epiglotitis

0,32

D65Z

Trauma i deformacija nosa

0,45

D66A

Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla s KK

0,83

D66B

Ostale dijagnoze kod uha, nosa, usne šupljine i grla bez KK

0,41

D67A

Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji

0,50

D67B

Poremećaji usne šupljine i zubiju, osim vađenja i izrade ispuna ili nadomjestka zuba u općoj anesteziji, isti dan

0,10

E

Bolesti i poremećaji respiratornog sustava

E01A

Veliki postupci na prsnome košu s vrlo teškim KK

4,02

E01B

Veliki postupci na prsnome košu bez vrlo teških KK

2,24

E02A

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim KK

5,61

E02B

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s teškim KK

2,29

E02C

Ostali operativni postupci na dišnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

0,92

E40Z

Bolest dišnog sustava s potporom disanju

2,95

E41Z

Bolest dišnog sustava s neinvazivnom ventilacijom

2,71

E60A

Cistična fibroza s vrlo teškim ili teškim KK

3,36

E60B

Cistična fibroza bez vrlo teških ili teških KK

2,30

E61A

Plućna embolija s vrlo teškim ili teškim KK

3,03

E61B

Plućna embolija bez vrlo teških ili teških KK

1,51

E62A

Infekcija/upala dišnog sustava s vrlo teškim KK

2,14

E62B

Infekcija/upala dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK

1,25

E62C

Infekcija/upala dišnog sustava bez KK

0,70

E63Z

Apneja u spavanju

0,54

E64Z

Edem pluća i zatajenje disanja

1,13

E65A

Kronična opstruktivna bolest dišnih putova s vrlo teškim ili teškim KK

0,84

E65B

Kronična opstruktivna bolest dišnih putova bez vrlo teških ili teških KK

0,64

E66A

Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina s KK

1,02

E66B

Velika trauma prsnoga koša, dob > 69 godina, ili s KK

0,60

E66C

Velika trauma prsnoga koša, dob < 70 godina bez KK

0,53

E67A

Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK

0,84

E67B

Simptomi i znakovi povezani s dišnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK

0,64

E68Z

Pneumotoraks

0,91

E69A

Bronhitis i astma, dob > 49 godina s KK

0,83

E69B

Bronhitis i astma, dob > 49 godina, ili s KK

0,51

E69C

Bronhitis i astma, dob < 50 godina bez KK

0,46

E70A

Hripavac i akutni bronhiolitis s KK

0,70

E70B

Hripavac i akutni bronhiolitis bez KK

0,51

E71A

Novotvorevina dišnog sustava s vrlo teškim KK

1,01

E71B

Novotvorevina dišnog sustava s teškim ili umjerenim KK

0,88

E71C

Novotvorevina dišnog sustava bez KK

0,72

E72Z

Problemi s disanjem koji potječu iz novorođenačke dobi

1,14

E73A

Pleuralni izljev s vrlo teškim KK

2,17

E73B

Pleuralni izljev s teškim KK

1,20

E73C

Pleuralni izljev bez vrlo teških ili teških KK

1,01

E74A

Bolest intersticija pluća s vrlo teškim KK

1,24

E74B

Bolest intersticija pluća s teškim KK

1,04

E74C

Bolest intersticija pluća bez vrlo teških ili teških KK

1,03

E75A

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine s KK

1,29

E75B

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob > 64 godine, ili s KK

0,94

E75C

Ostali poremećaji dišnog sustava, dob < 65 godina bez KK

0,67

F

Bolesti i poremećaji cirkulacijskog sustava

F01A

Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, s vrlo teškim ili teškim KK

10,48

F01B

Umetanje ili zamjena automatskog kardioverter-defibrilatora, potpuni sustav, bez vrlo teških ili teških KK

8,43

F02Z

Umetanje ili zamjena dijela automatskog kardioverter-defibrilatora

3,05

F03Z

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, s invazivnom dijagnostikom na srcu

12,21

F04A

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim KK

12,55

F04B

Postupci na zalisku srca s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških KK

11,10

F05A

Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu s vrlo teškim KK

6,30

F05B

Koronarno premoštenje s invazivnom dijagnostikom na srcu bez vrlo teških KK

7,93

F06A

Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu s vrlo teškim ili teškim KK

6,20

F06B

Koronarno premoštenje bez invazivne dijagnostike na srcu bez vrlo teških ili teških KK

5,45

F07A

Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

10,17

F07B

Ostali kardiotorakalni/krvožilni postupci s primjenom crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

6,57

F08A

Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

9,23

F08B

Veliki rekonstrukcijski postupci na krvožilnom sustavu bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

4,51

F09A

Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) s vrlo teškim KK

6,84

F09B

Ostali kardiotorakalni postupci bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa) bez vrlo teških KK

4,08

F10Z

Perkutana koronarna intervencija s akutnim infarktom miokarda

3,94

F11A

Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, s vrlo teškim KK

9,62

F11B

Amputacija zbog poremećaja cirkulacijskog sustava, osim gornje okrajine i prsta na nozi, bez vrlo teških KK

4,88

F12Z

Umetanje elektrostimulatora srca

3,14

F13Z

Amputacija gornje okrajine i prsta na nozi zbog poremećaja cirkulacijskog sustava

3,89

F14A

Postupci na krvožilnom sustavu, osim velike rekonstr. bez primjene crpke za kardiopulmonalno premoštenje (CPB pumpa), s vrlo teškim KK

5,11

F14B

Postupci na krvožil. sustavu, osim velike rekonstr. bez primjene crpke za kardiopulmon, premoštenje (CPB pumpa), s teškim KK

2,11

F14C

Postupci na krvožil, sustavu, osim velike rekonstr, bez primjene crpke za kardiopulmon premoštenje (CPB pumpa), bez vrlo teških ili teških KK

1,47

F15Z

Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, s umetanjem stenta

3,83

F16Z

Perkutana koronarna intervencija, bez akutnog infarkta miokarda, bez umetanja stenta

2,95

F17Z

Zamjena elektrostimulatora srca

3,86

F18Z

Revizija elektrostimulatora srca, osim zamjene uređaja

2,24

F19Z

Ostale transvaskularne perkutane intervencije na srcu

4,32

F20Z

Postavljanje ligature na venu i njezino uklanjanje (stripping)

0,43

F21A

Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu s vrlo teškim KK

1,46

F21B

Ostali operativni postupci na cirkulacijskom sustavu bez vrlo teških KK

1,20

F40Z

Dijagnoza u vezi cirkulacijskog sustava s potporom disanju

4,08

F41A

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, te s vrlo teškim ili teškim KK

2,22

F41B

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez vrlo teških ili teških KK

1,95

F42A

Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, sa složenim dijagnozama/postupcima

1,35

F42B

Poremećaj cirkulacije bez akutnog infarkta miokarda, s invazivnom dijagnostikom na srcu, bez složenih dijagnoza/postupaka

1,20

F60A

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, s vrlo teškim ili teškim KK

2,29

F60B

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, bez vrlo teških ili teških KK

0,97

F60C

Poremećaj cirkulacije s akutnim infarktom miokarda, bez invazivne dijagnostike na srcu, sa smrtnim ishodom

1,30

F61Z

Infektivni endokarditis

2,88

F62A

Zatajenje srca i šok s vrlo teškim KK

0,96

F62B

Zatajenje srca i šok bez vrlo teških KK

0,59

F63A

Venska tromboza s vrlo teškim ili teškim KK

1,11

F63B

Venska tromboza bez vrlo teških ili teških KK

0,83

F64Z

Vrijed (ulkus) kože zbog poremećaja cirkulacije

0,87

F65A

Poremećaj perifernih krvnih žila s vrlo teškim ili teškim KK

1,56

F65B

Poremećaj perifernih krvnih žila bez vrlo teških ili teških KK

1,09

F66A

Ateroskleroza koronarnih krvnih žila s KK

1,16

F66B

Ateroskleroza koronarnih krvnih žila bez KK

0,53

F67A

Hipertenzija s KK

1,19

F67B

Hipertenzija bez KK

0,52

F68Z

Kongenitalna bolest srca

1,49

F69A

Poremećaji zalistaka srca s vrlo teškim ili teškim KK

1,86

F69B

Poremećaji zalistaka srca bez vrlo teških ili teških KK

0,53

F70A

Značajna aritmija i zastoj rada srca s vrlo teškim ili teškim KK

1,64

F70B

Značajna aritmija i zastoj rada srca bez vrlo teških ili teških KK

1,21

F71A

Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja s vrlo teškim ili teškim KK

1,33

F71B

Aritmija manjeg značenja i poremećaji provođenja bez vrlo teških ili teških KK

0,49

F72A

Nestabilna angina pectoris s vrlo teškim ili teškim KK

1,23

F72B

Nestabilna angina pectoris bez vrlo teških ili teških KK

0,61

F73A

Sinkopa i kolaps s vrlo teškim ili teškim KK

0,75

F73B

Sinkopa i kolaps bez vrlo teških ili teških KK

0,48

F74Z

Bol u prsima

0,45

F75A

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s vrlo teškim KK

1,15

F75B

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava s teškim KK

1,02

F75C

Ostali poremećaji cirkulacijskog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,98

G

Bolesti i poremećaji probavnog sustava

G01A

Resekcija rektuma s vrlo teškim KK

5,68

G01B

Resekcija rektuma bez vrlo teških KK

3,08

G02A

Veliki postupci na tankom i debelom crijevu s vrlo teškim KK

3,21

G02B

Veliki postupci na tankom i debelom crijevu bez vrlo teških KK

2,82

G03A

Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku s malignom bolešću

3,30

G03B

Postupci na želucu, jednjaku i dvaneastniku, bez maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK

1,71

G03C

Postupci na želucu, jednjaku i dvanaestniku, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,54

G04A

Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina s KK

2,55

G04B

Adhezioliza peritoneuma, dob > 49 godina, ili KK

1,59

G04C

Adhezioliza peritoneuma, dob < 50 godina bez KK

0,89

G05A

Manji postupci na tankom i debelom crijevu s KK

1,24

G05B

Manji postupci na tankom i debelom crijevu bez KK

2,02

G06Z

Postupak pilorotomije

1,11

G07A

Apendektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,44

G07B

Apendektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,71

G08A

Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,78

G08B

Abdominalni i ostali postupci zbog hernija, dob 1 – 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,59

G09Z

Postupci zbog ingvinalne i femoralne hernije, dob > 0 godina

0,54

G10Z

Postupci zbog hernije, dob < 1 godine

0,49

G11A

Postupci na anusu i stome s vrlo teškim ili teškim KK

1,16

G11B

Postupci na anusu i stome bez vrlo teških ili teških KK

0,61

G12A

Ostali operativni postupci na probavnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

2,76

G12B

Ostali operativni postupci na probavnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK

0,93

G42A

Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava

0,90

G42B

Ostali gastroskopski postupci zbog velike bolesti probavnog sustava, isti dan

0,38

G43Z

Složena kolonoskopija

0,45

G44A

Ostali kolonoskopski postupci s vrlo teškim ili teškim KK

0,79

G44B

Ostali kolonoskopski postupci bez vrlo teških ili teških KK

0,61

G44C

Ostalo kolonoskopski postupci, isti dan

0,26

G45A

Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava

0,72

G45B

Ostali gastroskopski postupci zbog manje bolesti probavnog sustava, isti dan

0,24

G46A

Složena gastroskopija s vrlo teškim ili teškim KK

1,05

G46B

Složena gastroskopija bez vrlo teških ili teških KK

0,84

G46C

Složena gastroskopija, isti dan

0,44

G60A

Maligna bolest probavnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,66

G60B

Maligna bolest probavnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

1,19

G61A

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob > 64 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,51

G61B

Krvarenje iz gastrointestinalnog sustava, dob < 65 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,76

G62Z

Komplicirani peptički vrijed

2,49

G63Z

Nekomplicirani peptički vrijed

0,88

G64Z

Upalna bolest crijeva

1,04

G65A

Opstrukcija gastrointestinalnog sustava s KK

2,08

G65B

Opstrukcija gastrointestinalnog sustava bez KK

1,09

G66A

Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis s KK

1,01

G66B

Bol u trbuhu ili mezenterijski adenitis bez KK

0,40

G67A

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina s vrlo teškim ili teškim KK

0,84

G67B

Ezofagitis, gastroenteritis i razni poremećaji probavnog sustava, dob > 9 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,27

G68A

Gastroenteritis, dob < 10 godina s KK

0,72

G68B

Gastroenteritis, dob < 10 godina bez KK

0,32

G69Z

Ezofagitis i razni poremećaji probavnog sustava, dob < 10 godina

0,37

G70A

Ostali poremećaji probavnog sustava s KK

1,59

G70B

Ostali poremećaji probavnog sustava bez KK

0,52

H

Bolesti i poremećaji hepatobilijarnog sustava i gušterače

H01A

Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) s vrlo teškim KK

6,19

H01B

Postupci na gušterači, jetri i spojevima (shuntovima) bez vrlo teških KK

2,92

H02A

Veliki postupci na žučnom sustavu, s malignom bolesti, ili s vrlo teškim KK

4,57

H02B

Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, s teškim ili umjerenim KK

2,24

H02C

Veliki postupci na žučnom sustavu, bez maligne bolesti, bez KK

1,89

H05A

Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu s vrlo teškim ili teškim KK

2,91

H05B

Dijagnostički postupci na hepatobilijarnom sustavu bez vrlo teških ili teških KK

1,16

H06Z

Ostali operativni postupci na hepatobilijarnom sustavu i gušterači

1,21

H07A

Otvorena kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocus ili s vrlo teškim KK

1,97

H07B

Otvorena kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških KK

1,16

H08A

Laparoskopska kolecistektomija sa zatvorenim ispitivanjem prohodnosti ductus choledocusa ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,22

H08B

Laparoskopska kolecistektomija, bez zatvorenog ispitivanja prohodnosti ductus choledocusa, bez vrlo teških ili teških KK

0,99

H40Z

Endoskopski postupci zbog krvarećih varikoziteta jednjaka

2,49

H41A

Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK

3,64

H41B

Složeni terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez vrlo teških ili teških KK

1,58

H42A

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s vrlo teškim ili teškim KK

2,17

H42B

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) s umjerenim KK

1,51

H42C

Ostali terapijski postupci pomoću endoskopske retrogradne kolangiopankreatografije (ERCP) bez KK

1,20

H60A

Ciroza i alkoholni hepatitis s vrlo teškim KK

5,36

H60B

Ciroza i alkoholni hepatitis s teškim KK

2,08

H60C

Ciroza i alkoholni hepatitis bez vrlo teških ili teških KK

1,09

H61A

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina s vrlo teškim ili teškim KK, ili s vrlo teškim KK

1,27

H61B

Maligna bolest hepatobilijarnog sustava i gušterače, dob > 69 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili bez vrlo teških KK

1,20

H62A

Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, s vrlo teškim ili teškim KK

1,60

H62B

Poremećaji gušterače, osim maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,09

H63A

Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, s vrlo teškim ili teškim KK

1,34

H63B

Poremećaji jetre, osim maligne bolesti, ciroze i alkoholnog hepatitisa, bez vrlo teških ili teških KK

0,73

H64A

Poremećaji bilijarnog sustava s KK

1,79

H64B

Poremećaji bilijarnog sustava bez KK

0,73

I

Bolesti i poremećaji mišićno-koštano-vezivnog sustava

I01Z

Obostrani ili višestruki veliki postupci na zglobovima donjih okrajina

6,30

I02A

Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože, isključujući šaku, s vrlo teškim ili teškim KK

8,53

I02B

Presadak kože, isključujući šaku, bez vrlo teških ili teških KK

2,74

I03A

Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK

6,34

I03B

Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK

3,87

I03C

Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK

3,10

I04Z

Zamjena ili ponovno povezivanje koljena

4,09

I05Z

Ostale zamjene velikih zglobova i postupci ponovnog povezivanja okrajina

3,35

I06Z

Spinalna fuzija s deformitetom

3,57

I07Z

Amputacija

1,52

I08A

Ostali postupci na kuku i femuru s vrlo teškim ili teškim KK

2,02

I08B

Ostali postupci na kuku i femuru bez vrlo teških ili teških KK

1,76

I09A

Spinalna fuzija s vrlo teškim ili teškim KK

5,70

I09B

Spinalna fuzija bez vrlo teških ili teških KK

3,34

I10A

Ostali postupci na leđima i vratu s vrlo teškim ili teškim KK

2,57

I10B

Ostali postupci na leđima i vratu bez vrlo teških ili teških KK

1,87

I11Z

Postupci za produljenje okrajina

0,77

I12A

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s vrlo teškim KK

3,26

I12B

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu s teškim KK

2,32

I12C

Infekcija/upala kostiju i zglobova s raznim postupcima na mišićnom sustavu i vezivnom tkivu bez vrlo teških ili teških KK

0,95

I13A

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju s vrlo teškim ili teškim KK

2,52

I13B

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK

1,21

I13C

Postupci na humerusu, tibiji, fibuli i gležnju, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

1,02

I14Z

Revizija amputacijskog batrljka

0,44

I15Z

Postupci na kraniofacijalnom području

1,74

I16Z

Ostali postupci na ramenu

0,73

I17Z

Postupci na maksilofacijalnom području

1,01

I18Z

Ostali postupci na koljenu

0,75

I19Z

Ostali postupci na laktu i podlaktici

0,81

I20Z

Ostali postupci na stopalu

0,72

I21Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora kuka i femura

0,57

I23Z

Lokalna ekscizija i odstranjenje unutarnjeg fiksatora, osim onoga za kuk i femur

0,42

I24Z

Artroskopija

0,61

I25Z

Dijagnostički postupci na kostima i zglobovima

0,71

I27A

Postupci na mekom tkivu s vrlo teškim ili teškim KK

1,08

I27B

Postupci na mekom tkivu bez vrlo teških ili teških KK

0,59

I28A

Ostali postupci na vezivnom tkivu s KK

2,38

I28B

Ostali postupci na vezivnom tkivu bez KK

1,41

I29Z

Rekonstrukcija ili revizija koljena

1,22

I30Z

Postupci na šaci

0,43

I60Z

Prijelom trupa femura

1,42

I61Z

Prijelom distalnog dijela femura

1,07

I63Z

Rastrgnuća, istegnuća i iščašenja u području kuka, zdjelice i bedra

0,70

I64A

Osteomijelitis s KK

2,82

I64B

Osteomijelitis bez KK

1,07

I65A

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, s vrlo teškim ili teškim KK

2,18

I65B

Maligna bolest vezivnog tkiva, uključujući patološki prijelom, bez vrlo teških ili teških KK

1,13

I66A

Upalni muskuloskeletni poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK

4,04

I66B

Upalni muskuloskeletni poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

0,87

I67A

Septički artritis s vrlo teškim ili teškim KK

2,16

I67B

Septički artritis bez vrlo teških ili teških KK

0,90

I68A

Nekirurški poremećaji kralježnice s KK

2,52

I68B

Nekirurški poremećaji kralježnice bez KK

1,04

I68C

Nekirurški poremećaji kralježnice, isti dan

0,31

I69A

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine s vrlo teškim ili teškim KK

4,09

I69B

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob > 74 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,44

I69C

Bolesti kosti i specifične artropatije, dob < 75 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,78

I70Z

Nespecifične artropatije

1,17

I71A

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina s KK

1,13

I71B

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob > 69 godina, ili KK

0,53

I71C

Ostali mišićno-tetivni poremećaji, dob < 70 godina bez KK

0,38

I72A

Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob > 79 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,68

I72B

Specifični mišićno-tetivni poremećaji, dob < 80 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,49

I73A

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK

1,32

I73B

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob > 59 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,74

I73C

Naknadna skrb za muskuloskeletne umetke/proteze, dob < 60 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,44

I74A

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine s KK

0,97

I74B

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob > 74 godine, ili s KK

0,90

I74C

Ozljeda podlaktice, ručnog zgloba, šake ili stopala, dob < 75 godina bez KK

0,43

I75A

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine s KK

0,98

I75B

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob > 64 godine, ili s KK

0,79

I75C

Ozljeda ramena, nadlaktice, lakta, koljena, potkoljenice ili gležnja, dob < 65 godina bez KK

0,67

I76A

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina s KK

1,41

I76B

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob > 69 godina, ili s KK

0,74

I76C

Ostali muskuloskeletni poremećaji, dob < 70 godina bez KK

0,52

I77A

Prijelom zdjelice s vrlo teškim ili teškim KK

0,82

I77B

Prijelom zdjelice bez vrlo teških ili teških KK

0,58

I78A

Prijelom vrata femura s vrlo teškim ili teškim KK

5,16

I78B

Prijelom vrata femura bez vrlo teških ili teških KK

1,56

J

Bolesti i poremećaji kože, potkožnog tkiva i dojke

J01Z

Mikrovaskularni prijenos tkiva zbog poremećaja kože, potkožnog tkiva ili dojke

6,16

J06A

Veliki postupci zbog maligne bolesti dojke

1,22

J06B

Veliki postupci zbog nemaligne bolesti dojke

1,03

J07A

Manji postupci zbog maligne bolesti dojke

1,13

J07B

Manji postupci zbog nemaligne bolesti dojke

0,85

J08A

Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa s vrlo teškim ili teškim KK

1,48

J08B

Ostali presadci kože i/ili postupci debridementa bez vrlo teških ili teških KK

0,75

J09Z

Perianalni i pilonidalni postupci

0,44

J10Z

Plastično-kirurški operativni postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci

0,70

J11Z

Ostali postupci na koži, potkožnom tkivu i dojci

0,57

J12A

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom s vrlo teškim KK

2,85

J12B

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, s popravkom pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK

3,49

J12C

Postupci na donjim okrajinama s vrijedom/celulitisom, bez popravka pomoću presatka/režnja kože, bez vrlo teških KK

1,73

J13A

Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, s presatkom kože, s vrlo teškim ili teškim KK

2,64

J13B

Postupci na donjim okrajinama bez vrijeda/celulitisa, bez presatka kože, bez vrlo teških ili teških KK

0,94

J14Z

Velika rekonstrukcija dojke

1,36

J60A

Vrijed kože

1,25

J60B

Vrijed kože, isti dan

0,11

J62A

Maligna bolest dojke, dob > 69 godina s KK, ili s vrlo teškim ili teškim KK

1,69

J62B

Maligna bolest dojke, dob > 69 godina bez KK, ili bez vrlo teških ili teških KK

0,71

J63Z

Nemaligna bolest dojke

0,69

J64A

Celulitis, dob > 59 godina s vrlo teškim ili teškim KK

1,38

J64B

Celulitis, dob > 59 godina bez vrlo teških ili teških KK, ili dob < 60 godina

0,56

J65A

Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob > 69 godina

0,47

J65B

Trauma kože, potkožnog tkiva i dojke, dob < 70 godina

0,36

J67A

Manji poremećaji kože

0,43

J67B

Manji poremećaji kože, isti dan

0,11

J68A

Veliki poremećaji kože

0,71

J68B

Veliki poremećaji kože, isti dan

0,19

K

Bolesti i poremećaji žlijezda s unutarnjim izlučivanjem, bolesti prehrane i bolesti metabolizma

K01Z

Postupci na dijabetičkom stopalu

5,01

K02Z

Postupci na hipofizi

3,22

K03Z

Postupci na nadbubrežnim žlijezdama

2,95

K04Z

Veliki postupci zbog pretilosti

1,60

K05Z

Postupci na doštitnim žlijezdama

1,47

K06Z

Postupci na štitnoj žlijezdi

1,14

K07Z

Ostali postupci zbog pretilosti

1,36

K08Z

Postupci na tiroglosalnom kanalu

0,89

K09Z

Ostali operativni postupci zbog endokrinih, prehrambenih ili metaboličkih uzroka

0,97

K40Z

Endoskopski ili dijagnostički postupci zbog metaboličkih poremećaja bez KK

1,04

K60A

Dijabetes s vrlo teškim ili teškim KK

0,75

K60B

Dijabetes bez vrlo teških ili teških KK

0,59

K61Z

Teški poremećaji prehrane

3,22

K62A

Razni metabolički poremećaji s vrlo teškim KK

3,03

K62B

Razni metabolički poremećaji, dob > 74 godine, ili s teškim KK

0,89

K62C

Razni metabolički poremećaji, dob < 75 godina bez teških ili vrlo teških KK

0,74

K63Z

Urođeni poremećaji metabolizma

0,74

K64A

Endokrinološki poremećaji s vrlo teškim ili teškim KK

1,03

K64B

Endokrinološki poremećaji bez vrlo teških ili teških KK

0,68

L

Bolesti i poremećaji bubrega i mokraćnog sustava

L02A

Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize s vrlo teškim ili teškim KK

2,16

L02B

Operativno umetanje peritonejskog katetera zbog dijalize bez vrlo teških ili teških KK

1,98

L03A

Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura s vrlo teškim ili teškim KK

3,27

L03B

Veliki postupci zbog novotvorevine bubrega, mokraćovoda i mokraćnog mjehura bez vrlo teških ili teških KK

1,99

L04A

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s vrlo teškim KK

1,68

L04B

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, s teškim ili umjerenim KK

1,45

L04C

Veliki postupci na bubregu, mokraćovodu i mokraćnom mjehuru, osim onih zbog novotvorevine, bez KK

1,07

L05A

Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,97

L05B

Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,86

L06A

Manji postupci na mokraćnom mjehuru s vrlo teškim ili teškim KK

0,98

L06B

Manji postupci na mokraćnom mjehuru bez vrlo teških ili teških KK

0,95

L07A

Transuretralni postupci, osim prostatektomije, s vrlo teškim ili teškim KK

1,87

L07B

Transuretralni postupci, osim prostatektomije, bez vrlo teških ili teških KK

0,68

L08A

Postupci na mokraćnoj cijevi s KK

0,77

L08B

Postupci na mokraćnoj cijevi bez KK

0,39

L09A

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

3,31

L09B

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK

1,31

L09C

Ostali postupci zbog poremećaja bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,77

L40Z

Ureteroskopija

0,66

L41Z

Cistoureteroskopija, isti dan

0,34

L42Z

ESWL (litotripsija) zbog mokraćnih kamenaca

0,31

L60A

Zatajenje bubrega s vrlo teškim KK

4,11

L60B

Zatajenje bubrega s teškim KK

1,96

L60C

Zatajenje bubrega bez vrlo teških ili teških KK

1,03

L61Z

Prijam zbog bubrežne dijalize

0,12

L62A

Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,19

L62B

Novotvorevina bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,80

L63A

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

2,21

L63B

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob > 69 godina, ili s teškim KK

0,98

L63C

Infekcija bubrega i mokraćnog sustava, dob < 70 godina bez vrlo teških ili teških KK

0,56

L64Z

Mokraćni kamenci i opstrukcija

0,38

L65A

Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom s vrlo teškim ili teškim KK

1,59

L65B

Znakovi i simptomi povezani s bubregom i mokraćnim sustavom bez vrlo teških ili teških KK

0,54

L66Z

Striktura mokraćne cijevi

0,50

L67A

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s vrlo teškim KK

3,34

L67B

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava s teškim KK

1,35

L67C

Ostali poremećaji bubrega i mokraćnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,77

M

Bolesti i poremećaji muškog spolnog sustava

M01Z

Veliki postupci na muškoj zdjelici

1,67

M02A

Transuretralna prostatektomija s vrlo teškim ili teškim KK

1,41

M02B

Transuretralna prostatektomija bez vrlo teških ili teških KK

0,79

M03A

Postupci na penisu s KK

0,81

M03B

Postupci na penisu bez KK

0,41

M04A

Postupci na testisima s KK

0,61

M04B

Postupci na testisima bez KK

0,45

M05Z

Obrezivanje (cirkumcizija)

0,24

M06A

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu zbog maligne bolesti

1,00

M06B

Ostali operativni postupci na muškom spolnom sustavu, osim onih zbog maligne bolesti

0,69

M40Z

Cistoureteroskopija

0,14

M60A

Maligna bolest muškog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,67

M60B

Maligna bolest muškog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,62

M61A

Benigna hipertrofija prostate s vrlo teškim ili teškim KK

2,23

M61B

Benigna hipertrofija prostate bez vrlo teških ili teških KK

0,68

M62A

Upala muškog spolnog sustava s KK

0,68

M62B

Upala muškog spolnog sustava bez KK

0,38

M63Z

Sterilizacija muškarca

0,30

M64Z

Ostali poremećaji muškog spolnog sustava

0,39

N

Bolesti i poremećaji ženskog spolnog sustava

N01Z

Evisceracija zdjelice i radikalna vulvektomija

2,14

N02A

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa s KK

3,32

N02B

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti jajnika ili adneksa bez KK

1,83

N03A

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, s KK

2,86

N03B

Postupci na maternici i adneksima zbog maligne bolesti, osim maligne bolesti jajnika ili adneksa, bez KK

1,80

N04Z

Histerektomija zbog nemalignih uzroka

1,35

N05A

Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka s vrlo teškim ili teškim KK

0,93

N05B

Ovarijektomija i složeni postupci na jajovodu zbog nemalignih uzroka bez vrlo teških ili teških KK

0,82

N06Z

Rekonstrukcijski postupci na ženskom spolnom sustavu

0,96

N07Z

Ostali postupci na maternici i adneksima zbog nemalignih uzroka

0,65

N08Z

Endoskopski i laparoskopski postupci na ženskom spolnom sustavu

0,60

N09Z

Konizacija, postupci na rodnici, grliću maternice i stidnici

0,36

N10Z

Dijagnostička kiretaža ili dijagnostička histeroskopija

0,21

N11A

Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob > 64 godine, ili s malignom bolesti, ili s KK

3,84

N11B

Ostali operativni postupci na ženskom spolnom sustavu, dob < 65 godina, bez maligne bolesti, bez KK

0,56

N60A

Maligna bolest ženskog spolnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,19

N60B

Maligna bolest ženskog spolnog sustava bez vrlo teških ili teških KK

0,67

N61Z

Infekcije ženskog spolnog sustava

0,51

N62A

Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava s KK

0,67

N62B

Menstruacijski i drugi poremećaji ženskog spolnog sustava bez KK

0,40

O

Trudnoća, porod i babinje

O01A

Porođaj carskim rezom s vrlo teškim KK

1,87

O01B

Porođaj carskim rezom s teškim KK

1,24

O01C

Porođaj carskim rezom bez vrlo teških ili teških KK

1,03

O02A

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom s vrlo teškim ili teškim KK

0,86

O02B

Vaginalni porođaj s operativnim postupkom bez vrlo teških ili teških KK

0,71

O03Z

Ektopična trudnoća

0,84

O04Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja s operativnim postupkom

0,36

O05Z

Pobačaj s operativnim postupkom

0,18

O60A

Vaginalni porođaj s vrlo teškim ili teškim KK

0,79

O60B

Vaginalni porođaj bez vrlo teških ili teških KK

0,56

O60C

Jednoplodni nekomplicirani vaginalni porođaj bez drugih stanja

0,46

O61Z

Razdoblje poslije porođaja i poslije pobačaja bez operativnog postupka

0,31

O63Z

Pobačaj bez operativnog postupka

0,20

O64A

Lažni trudovi prije 37, tjedna ili s vrlo teškim KK

0,44

O64B

Lažni trudovi nakon 37, tjedna bez vrlo teških KK

0,26

O66A

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam

0,49

O66B

Antenatalni ili drugi opstetrički prijam, isti dan

0,14

P

Novorođenčad

P01Z

Novorođenče, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana, sa značajnim operativnim postupkom

1,28

P02Z

Kardiotorakalni/krvožilni postupci u novorođenčeta

9,61

P03Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1000 – 1499 g, sa značajnim operativnim postupkom

16,37

P04Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, sa značajnim operativnim postupkom

4,07

P05Z

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom

3,32

P06A

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom i s višestrukim velikim poteškoćama

3,63

P06B

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, sa značajnim operativnim postupkom, bez višestrukih velikih poteškoća

1,22

P60A

Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od porođaja, bez značajnog operativnog postupka

0,22

P60B

Novorođenče, umrlo ili premješteno u drugu ustanovu za akutnu skrb < 5 dana od ponovnog prijama, bez značajnog operativnog postupka

0,26

P61Z

Novorođenče, masa pri prijamu < 750 g

30,29

P62Z

Novorođenče, masa pri prijamu 750 – 999 g

6,87

P63Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1000 – 1249 g, bez značajnog operativnog postupka

6,48

P64Z

Novorođenče, masa pri prijamu 1250 -1499 g, bez značajnog operativnog postupka

4,66

P65A

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

6,78

P65B

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

3,07

P65C

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

2,95

P65D

Novorođenče, masa pri prijamu 1500 – 1999 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

2,65

P66A

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

3,75

P66B

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

1,77

P66C

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

1,26

P66D

Novorođenče, masa pri prijamu 2000 – 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

0,77

P67A

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s višestrukim velikim teškoćama

1,97

P67B

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g bez značajnog operativnog postupka, s velikim teškoćama

1,33

P67C

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, s ostalim teškoćama

0,76

P67D

Novorođenče, masa pri prijamu > 2499 g, bez značajnog operativnog postupka, bez teškoća

0,52

Q

Bolesti i poremećaji krvi, krvotvornih organa i imunološkog sustava

Q01Z

Splenektomija

2,37

Q02A

Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa s vrlo teškim ili teškim KK

5,79

Q02B

Ostali operativni postupci zbog bolesti krvi ili krvotvornih organa bez vrlo teških ili teških KK

0,98

Q60A

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava s vrlo teškim ili teškim KK

1,78

Q60B

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, s malignom bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

1,71

Q60C

Poremećaji imuniteta i retikuloendotelnog sustava, bez maligne bolesti, bez vrlo teških ili teških KK

0,82

Q61A

Poremećaji eritrocita s vrlo teškim KK

1,47

Q61B

Poremećaji eritrocita s teškim KK

0,68

Q61C

Poremećaji eritrocita bez vrlo teških ili teških KK

0,25

Q62Z

Poremećaji zgrušavanja krvi

1,03

R

Hematološke neoplastične bolesti, nediferencirani tumori

R01A

Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK

7,77

R01B

Limfom i leukemija s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

2,17

R02A

Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima i s vrlo teškim ili teškim KK

2,07

R02B

Ostali novotvorevinski poremećaji s velikim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,55

R03A

Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima s vrlo teškim ili teškim KK

9,78

R03B

Limfom i leukemija s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,82

R04A

Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, s vrlo teškim ili teškim KK

2,09

R04B

Ostali novotvorevinski poremećaji s ostalim operativnim postupcima, bez vrlo teških ili teških KK

1,12

R60A

Akutna leukemija s vrlo teškim KK

7,53

R60B

Akutna leukemija s teškim KK

1,65

R60C

Akutna leukemija bez vrlo teških ili teških KK

0,97

R61A

Limfom i neakutna leukemija s vrlo teškim KK

4,20

R61B

Limfom i neakutna leukemija bez vrlo teških KK

1,44

R61C

Limfom i neakutna leukemija, isti dan

0,46

R62A

Ostali novotvorevinski poremećaji s KK

2,12

R62B

Ostali novotvorevinski poremećaji bez KK

0,99

R63Z

Kemoterapija

0,34

R64Z

Radioterapija

0,27

S, T

Zarazne i parazitske bolesti

S60Z

HIV, isti dan

0,79

S65A

Bolesti povezane s HIV-om s vrlo teškim KK

3,17

S65B

Bolesti povezane s HIV-om s teškim KK

3,64

S65C

Bolesti povezane s HIV-om bez vrlo teških ili teških KK

3,45

T01A

Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s vrlo teškim KK

2,00

T01B

Operativni postupci zbog zaraznih i parazitskih bolesti s teškim ili umjerenim KK

1,30

T01C

Operativni postupci zbog zaraznih ili parazitskih bolesti bez KK

0,89

T60A

Septikemija s vrlo teškim ili teškim KK

2,14

T60B

Septikemija bez vrlo teških ili teških KK

1,47

T61A

Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob > 54 godine, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,81

T61B

Postoperativne i posttraumatske infekcije, dob < 55 godina bez teških ili teških KK

0,56

T62A

Vrućica nepoznatog uzroka s KK

1,00

T62B

Vrućica nepoznatog uzroka bez KK

0,64

T63A

Virusna bolest, dob > 59 godina, ili s KK

0,66

T63B

Virusna bolest, dob < 60 godina bez KK

0,50

T64A

Ostale zarazne i parazitske bolesti s vrlo teškim ili teškim KK

0,95

T64B

Ostale zarazne i parazitske bolesti bez vrlo teških ili teških KK

0,71

U

Duševne bolesti i poremećaji

U40Z

Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, s elektrokonvulzijskom terapijom

0,14

U60Z

Liječenje mentalnog zdravlja, isti dan, bez elektrokonvulzijske terapije

0,12

U61A

Shizofreni poremećaji – prisilno liječenje

1,08

U61B

Shizofreni poremećaji – liječenje vlastitom voljom

0,83

U62A

Paranoja i akutni psihotični poremećaj s vrlo teškim ili teškim KK ili prisilno liječenje

1,08

U62B

Paranoja i akutni psihotični poremećaj bez vrlo teških ili teških KK

0,85

U63A

Veliki afektivni poremećaji, dob > 69 godina, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,85

U63B

Veliki afektivni poremećaji, dob < 70 godina, bez vrlo teških ili teških KK

0,78

U64Z

Ostali afektivni i somatoformni poremećaji

0,69

U65Z

Anksiozni poremećaji

0,61

U66Z

Poremećaji hranjenja i opsesivno-kompulzivni poremećaji

1,03

U67Z

Poremećaji osobnosti i akutne reakcije

0,67

U68Z

Mentalni poremećaji u dječjoj dobi

0,61

V

Korištenje alkohola i droga i organski inducirane duševne bolesti

V60A

Intoksikacija alkoholom i sustezanje s KK

0,52

V60B

Intoksikacija alkoholom i sustezanje bez KK

0,23

V61Z

Intoksikacija lijekovima (drogama) i sustezanje

0,82

V62A

Poremećaji zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu

0,72

V62B

Poremećaj zbog primjene alkohola i ovisnost o njemu, isti dan

0,17

V63A

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima

0,65

V63B

Poremećaji zbog primjene opioida i ovisnost o njima, liječenje okončano protivno savjetu liječnika

0,21

V64Z

Poremećaji zbog primjene drugih lijekova (droga) i ovisnost o njima

0,50

W, X

Ozljede, otrovanja i toksična djelovanja lijekova

W01Z

Postupci ventilacije i kraniotomije zbog višestruke značajne traume

6,41

W02Z

Postupci na kuku, femuru i okrajinama zbog višestruke značajne traume, uključujući primjenu umetaka

3,08

W03Z

Postupci na abdomenu zbog višestruke značajne traume

2,13

W04Z

Ostali postupci zbog višestruke značajne traume

2,85

W60Z

Višestruka trauma, smrtni ishod ili premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,61

W61Z

Višestruka trauma bez značajnih postupaka

1,18

X02Z

Mikrovaskularni prijenos tkiva ili presatka kože zbog ozljede šake

0,90

X04A

Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob > 59 godina, ili s KK

2,07

X04B

Ostali postupci zbog ozljede donje okrajine, dob < 60 godina bez KK

0,99

X05Z

Ostali postupci zbog ozljede šake

0,66

X06A

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda s vrlo teškim ili teškim KK

1,76

X06B

Ostali postupci zbog ostalih ozljeda bez vrlo teških ili teških KK

0,56

X07A

Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, s mikrovaskularnim prijenosom tkiva, ili s vrlo teškim ili teškim KK

6,49

X07B

Presadci kože zbog ozljede, osim ozljede šake, bez mikrovaskularog prijenosa tkiva, bez vrlo teških ili teških KK

1,51

X60A

Ozljede, dob > 64 godine s KK

1,08

X60B

Ozljede, dob > 64 godine bez KK

0,58

X60C

Ozljede, dob < 65 godina

0,53

X61Z

Alergijske reakcije

0,28

X62A

Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob > 59 godina, ili s KK

0,70

X62B

Otrovanje/toksični učinak lijekova ili drugih tvari, dob < 60 godina bez KK

0,28

X63A

Posljedice liječenja s vrlo teškim ili teškim KK

3,78

X63B

Posljedice liječenja bez vrlo teških ili teških KK

0,53

X64A

Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob > 59 godina, ili s KK

1,22

X64B

Ostale ozljede, otrovanja i toksični učinci, dob < 60 godina, ili bez KK

0,51

Y

Opekline

Y01Z

Operativni postupci zbog teških opeklina

2,86

Y02A

Ostale opekline s presatkom kože, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK

5,65

Y02B

Ostale opekline s presatkom kože, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK

1,96

Y03Z

Ostali operativni postupci zbog ostalih opeklina

0,89

Y60Z

Opekline, premještaj u drugu ustanovu za akutnu skrb, boravak < 5 dana

0,27

Y61Z

Teške opekline

1,26

Y62A

Ostale opekline, dob > 64 godine, ili s složenim postupkom, ili s vrlo teškim ili teškim KK

0,93

Y62B

Ostale opekline, dob < 65 godina, bez složenih postupaka, bez vrlo teških ili teških KK

0,54

Z

Čimbenici koji utječu na stanje zdravlja i ostali kontakti sa zdravstvenom službom

Z01A

Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom s vrlo teškim ili teškim KK

1,77

Z01B

Operativni postupci s dijagnozama ostalih kontakata sa zdravstvenom službom bez vrlo teških ili teških KK

0,94

Z40Z

Endoskopsko praćenje

0,71

Z60A

Rehabilitacija s vrlo teškim ili teškim KK

4,54

Z60B

Rehabilitacija bez vrlo teških ili teških KK

1,68

Z60C

Rehabilitacija, isti dan

0,16

Z61Z

Ostali znakovi i simptomi

0,69

Z62Z

Praćenje bez endoskopije

0,51

Z63A

Ostala naknadna skrb s vrlo teškim ili teškim KK

2,30

Z63B

Ostala naknadna skrb bez vrlo teških ili teških KK

0,36

Z64A

Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje

0,27

Z64B

Ostali čimbenici koji utječu na zdravstveno stanje, isti dan

0,23

Z65Z

Višestruke, ostale i nespecifične kongenitalne anomalije

0,80

9xxx

Edit MDC

901Z

Ekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

1,05

902Z

Neekstenzivni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,68

903Z

Nadomjesni operativni postupak nepovezan s glavnom dijagnozom

0,78

960Z

Ne može se grupirati

0,00

961Z

Neprihvatljiva glavna dijagnoza

0,00

963Z

Novorođenačka dijagnoza neusklađena s dobi/masom

0,00

Osnovna vrijednost kojom se množe koeficijeti iz tablice 3.a utvrđuje se posebnom Odlukom Upravnog vijeća Zavoda.

Tablica 3.b Cijene po danu bolničkog liječenja bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti u bolničkim zdravstvenim ustanovama i cijena po danu liječenja u općem stacionaru doma zdravlja

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Kriterij – djelatnost/dijagnoza

Vrsta jedinice troška

Iznos u kn

0

1

2

3

4

1.

Liječenje bolesnika oboljelih od subakutnih bolesti – produženo liječenje

 3200000

dan bolničkog liječenja

239,29

2.

Liječenje bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti

 

 

 

2.1.

Kronične duševne bolesti

 3910000

dan bolničkog liječenja

215,36

2.2.

Kronične dječje bolesti

 3940000

dan bolničkog liječenja

405,26

2.3.

Kronične plućne bolesti

 3950000

dan bolničkog liječenja

239,39

2.4.

Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima

 3920000

 

2.4.1.

Spinalna rehabilitacija

G82, G95.2, S12, S22.0, S32

dan bolničkog liječenja

369,04

2.4.2.

Kraniocerebralna rehabilitacija

G81, R40.2, G35

dan bolničkog liječenja

411,40

2.4.3.

Rehabilitacija nakon amputacije

Z89

dan bolničkog liječenja

363,61

2.4.4.

Kardiovaskularna rehabilitacija

I21, Z95

dan bolničkog liječenja

539,75

2.4.5.

Reumatološka rehabilitacija

M05, M06.8, M07, M08, M45

dan bolničkog liječenja

335,51

2.4.6.

Ostalo

S72, S82, M96.9, Z96.6, M41, M23, J44, J45, G12.2, G36, G60, G61, G63.3, G71.0, G80

dan bolničkog liječenja

331,93

3.

Opći stacionar u domu zdravlja

 

dan liječenja u općem stacionaru

299,25

Tablica 3.c – Cjenik presadaka

Šifra

Presadak

Mjerna
jedinica

Ukupna

cijena (kn)

Z010000001

Tkivo rožnice za transplantaciju

kom

8.958,59

Z010000002

Tkivo sklere za transplantaciju

kom

2.304,61 

Z010000003

Tkivo limbalnih stanica za transplantaciju

kom

3.264,61 

Z010000004

Tkivo amnijske membrane za transplantaciju

kom

772,71 

Z010000005

Tkivo kože za transplantaciju

cm²

65,50 

Z010000006

Glava femura

kom

3.600,00 

Z010000007

Acetabulum (bez kriste ilijake)

kom

4.850,00 

Z010000008

Femur cijeli

kom

10.800,00 

Z010000009

Proksimalna ili distalna polovica femura

kom

6.550,00 

Z010000010

Tibija

kom

9.350,00 

Z010000011

Proksimalna ili distalna polovica tibije

kom

6.450,00 

Z010000012

Kondili tibije s meniscima

kom

4.850,00 

Z010000013

Proksimalna polovica fibule

kom

1.400,00 

Z010000014

Dijafiza duge kosti

cm

200,00 

Z010000015

Humerus

kom

9.200,00 

Z010000016

Achilova tetiva

kom

3.700,00 

Z010000017

Cijeli ligament patele s patelom

kom

5.400,00 

Z010000018

Polovica ligamenta patele s krajnjim koštanim dijelovima

kom

4.250,00 

Z010000019

Fascia lata 

cm² 

33,00 

Tablica 4. Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite 

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Cijena*

1.

NPP01

Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom

178,00

2.

NPP02

Očitavanje testa na okultno krvarenje**

7,64

3.

NPP03

Kolonoskopija i ostali dijagnostički i terapijski postupci vezani uz kolonoskopiju ***

450,00

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove. Cijena ne sadrži PDV.

** Zavodi za javno zdravstvo županija/Grada Zagreba u slučaju pozitivnog nalaza poštanske troškove dostave poziva za dijagnostički postupak kolonoskopije zaračunavaju Zavodu u iznosu od 2,86 kn po ispitaniku

***Ljekarne izdavanje lijeka Purisan zaračunavaju Zavodu u iznosu od 24,58 kn po ispitaniku.

Članak 19.

U članku 42. riječi: »hitne medicinske pomoći« zamjenjuju se riječima:«hitne medicine«.

Članak 20.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»Članak 43.

Doktori medicine ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine osnovom ugovora sa Zavodom od 100% pripadajućeg novčanog iznosa sredstava utvrđenog primjenom iznosa po osiguranim osobama opredjeljenim za tim (u daljnjem tekstu: pripadajući iznos) ostvaruje:

– 80% iznosa kao paušalni iznos

– do 10% iznosa prema računima ispostavljenim za dijagnostičko terapijske postupke utvrđene u članku 41. ove Odluke u Tablici 1.g. (u daljnjem tekstu: DTP)

– do 10% iznosa za uredno izvršavanje ugovora.

Doktori medicine ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medcine u odnosu na pripadaući iznos mogu dodatno ostvariti:

– do 10% iznosa za provođenje preventivnih pregleda/programa

– 5% iznosa za rad ustrojem po načelu grupne prakse.

Iznimno od stavka 1. podstavka 2. ovog članka doktorima medicine u zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima ugovorenim u djelatnosti opće/obiteljske medicine, koji provode primarnu zdravstvenu zaštitu u ordinacijama koje se nalaze u domovima umirovljenika, odnosno u ustanovama socijalne skrbi, standardni iznos za plaćanje po DTP-u utvrđen u stupcu 3. Tablice 1. a iz članka 41. ove Odluke može biti uvećan u skladu s posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda.«

Članak 21.

Iza članka 43. dodaju se novi članci 43.a, 43.b, 43.c, 43.d, 43.e, 43.f, 43.g i 43.h koji glase:

»Članak 43.a

Doktori medicine ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškoske djece osnovom ugovora sa Zavodom ostvaruju:

– 100% pripadajućeg iznosa sredstava kao paušalni iznos

Doktori medicine ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece u odnosu na pripadaući iznos mogu dodatno prihodovati:

– 5% iznosa za rad ustrojem po načelu grupne prakse.

Članak 43.b.

Doktori medicine ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena osnovom ugovora sa Zavodom od 100% pripadajućeg iznosa ostvariti:

– 80% iznosa kao paušalni iznos

– do 10% iznosa prema računima ispostavljenim za DTP

– do 10% iznosa za uredno izvršavanje ugovora.

Doktori medicine ugovoreni u djelatnosti zdravstvene zaštite žena u odnosu na pripadajući iznos mogu dodatno prihodovati:

– do 10% iznosa za provođenje preventivnih pregleda/programa

– 5% iznosa za rad ustrojem po načelu grupne prakse.

Članak 43.c.

Doktori stomatologije ugovoreni u djelatnosti stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) osnovom ugovora sa Zavodom ostvaruju:

– 100% pripadajućeg iznosa sredstava kao paušalni iznos

Ako prema ugovorenom zatečenom stanju stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu) provodi viši zubar na potonjeg se primjenjuju iznosi srazmjerno umanjeni za 17,80%.

Članak 43.d.

Uredno izvršavanje ugovora utvrđuje se osnovom:

– pridržavanja utvrđene stope bolovanja

– potrošnje sredstava za lijekove propisane na recept

– broja uputnica izdanih za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Osnovom kriterija iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se prosječan indeks urednog izvršavanja ugovornih obveza u skladu s kojim se vrši plaćanje u odosu na pripadajući iznos za indeksaciju kako slijedi:

Prosječan indeks

Plaćanje

< 1,00

100%

1,01-1,10

80%

1,11-1,20

60%

1,21-1,30

40%

1,31-1,40

20%

1,40 i više

0%

Članak 43.e

Doktori medicine ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite žena mogu ugovoriti provođenje preventivnih pregleda.

U djelatnosti opće/obiteljske medicine provode se preventivni pregledi osiguranih osoba, a obuhvaćaju postupke utvrđene u tiskanici »Izvješće o provedenom preventivnom pregledu«, utvrđenoj u Općim uvjetima.

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena provode se preventivni pregledi žena u dobi od 25 do 64 godine koje isti nisu obavile u zadnje tri godine, a obuhvaća postupak obriska vrata maternice po Papanicolaou.

Provodeni preventivni pregledi s obzirom na utvrđeni obuhvat iz stavka 2. i 3. ovog članka prate se i vrednuju kako slijedi:

– obuhvat manji od 30% ne plaća se

– obuhvat od 30% do 50% plaća se u iznosu od 50% pripadajućeg iznosa

– obuhvat veći od 50% plaća se u iznosu od 100% pripadajućeg iznosa.

Provođenje preventivnih pregleda i rad u grupnoj praksi ugovorni doktori medicine iz stavka 1. ovog članka od 1. travnja 2009. godine sklapaju s mjerodavnim domom zdravlja.

Članak 43.f

Rad po načelu grupne prakse provodi se u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvne zaštite predškolske djece i zdravstvene zaštite žena.

Grupna praksa iz stavka 1. ovog članka provodi se kao monovalentna grupna praksa s time da ordinacije ugovornih doktora ne mogu biti udaljene više od 10 km.

Ugovorni doktori organizirani u grupnu praksu obvezni su osiguranim osobama Zavoda kroz grupnu praksu omogućiti:

– 14 satnu dostupnost (od 7 do 21 sat)

– 14 satnu dostupnost doktora za kućne posjete (od 7 do 21 sat)

– centralno naručivanje pacijenata za sve doktore uključene u grupnu praksu i usmjeravanje pacijenata po hitnosti

– dostupnost potrebne dokumentacije pacijenata svim doktorima koji provode grupnu praksu

– timski rad doktora uključenih u grupnu praksu kroz stručne konzultacije i evaluaciju rada

– praćenje učinka rada grupne prakse od samih članova grupne prakse te od strane Zavoda i zavoda za javno zdravstvo

– konzultacije članova grupne prakse prema posebnim znanjima i vještinama pojedinog člana grupne prakse

– druge sadržaje koji pridonose učinkovitijem provođenju zdravstvene zaštite osiguranim osobama Zavoda.

Članak 43. g.

Ugovorni doktori medicine koji su već ostvarili ukupnu godišnju vrijednost standardnog tima utvrđenu u stupcu 5. u Tablici 1.a iz članka 41. ove Odluke obvezni su i dalje tijekom cijele kalendarske godine osigurati osiguranim osobama Zavoda kontinuiranost i dostupnost ugovorene zdravstvene zaštite.

Članak 43.h.

Doktori medicine i doktori stomatologije ugovoreni u djelatnosti opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena i stomatološke zdravstvene zaštite (polivalentne) ostvaruju i naknadu za administrativne poslove vezane za naplatu sudjelovanja osigurane osobe u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite i to u iznosu od 10% od naplaćenog sudjelovanja, ali ne više od iznosa utvrđenog u stupcu 9. Tablice 1.a. iz članka 41. ove Odluke«

Članak 22.

U članku 44. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Medicinsko biokemijski laboratoriji koji ne provode prikupljanje laboratorijskih uzoraka u ordinacijama doktora medicine u kojima je organizirano vađenje krvi ostvaruju pravo na iznos po osiguranoj osobi utvrđen u Tablici 1.c. u retku 4.3 i 4.4. iz članka 41. ove Odluke.«

Članak 23.

U članku 45. stavku 1. broj: »42« zamjenjuje se brojem: »41«.

Članak 24.

Članak 46. mijenaj se i glasi:

»Članak 46.

Cijena rada zubotehničara za izradu stomatološkog pomagala utvrđuje se za svaku kalendarsku godinu na osnovi broja bodova iz Odluke o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: Popis postupaka) koji su utvrđeni za zubotehničara za svako pojedino stomatološko pomagalo i vrijedeće cijene boda iz Tablice 1.d iz članka 41. ove Odluke te cijene materijala zubotehničara za izradu pomagala.

Cijena rada i materijala za izradu stomatoloških pomagala utvrđena na način propisan stavkom 1. ovog članka za 2009. godinu utvrđena je u Tablici 5.a. i Tablici 5.b. kako slijedi:

Tablica 5.a Cijena rada i materijala zubnih tehničara za izradu stomatoloških pomagala u stomatološkoj protetici, oralnoj kirurgiji i parodontologiji

Red. broj

Šifra

pomagala

Šifra usluge zuboteh. iz Popisa postupaka

Naziv pomagala

Cijena rada

Cijena materijala

Ukupna cijena

(4 +5)

0

1

2

3

4

5

6

1.

52332

52389

Lijevana nadogradnja

24,72

10,20

34,92

2.

52342

52391

Fasetirana krunica

146,56

60,50

207,06

3.

52344

52392

Krunica metalna jednodijelna lijevana

119,08

49,10

168,18

4.

52359

52368

Modificirana fasetirana krunica

191,06

72,60

263,66

5.

52369

52469

Modificirana krunica jednodijelna lijevana

180,44

54,67

235,11

6.

52380

52395

Izrada nove fasete

45,80

18,90

64,70

7.

93004

93017

Djelomična proteza akrilatna do 10 elemenata

366,40

151,20

517,60

8.

93005

93018

Djelomična proteza akrilatna preko 10 elemenata

430,53

177,60

608,13

9.

93006

93019

Metalna lijevana proteza djelomična

456,41

279,60

736,01*

283,97

151,20

435,17**

740,38

430,80

1.171,18

10.

93007

93011

Totalna zubna proteza s metalnom bazom

456,41

279,60

736,01***

366,40

166,32

532,72****

822,81

445,92

1.268,73

11.

93008

93020

Totalna zubna proteza

424,57

150,90

575,47

12.

93014

93022

Podlaganje totalne proteze

73,28

30,20

103,48

13.

93080

93023

Reparatura proteze (prijelom i 1 element)

49,44

20,40

69,48

14.

93081

93024

Reparatura s 2 ili više elemenata

91,60

37,80

129,40

15.

52381

52396

Fiksna udlaga

53,07

16,76

69,83

16.

52383

52397

Nagrizna udlaga

58,38

16,76

75,14

17.

93010

93021

Akrilatna grizna ploča

137,98

48,23

186,21

18.

85610

85662

Epiteza

212,28

63,39

275,67

19.

85625

85663

Opturator

95,53

25,21

120,74

20.

85626

85664

Resekcijska proteza

1.525,54

202,42

1.727,96

* Cijena rada i materijala za metalnu lijevanu protezu djelomičnu pri izradi lijevanih elemenata s lijevanom bazom.

** Cijena rada i materijala za metalnu lijevanu protezu djelomičnu pri izradi akrilatne nadgradnje.

*** Cijena rada i materijala za totalnu zubnu protezu s metalnom bazom pri izradi metalne baze.

**** Cijena rada i materijala za totalnu zubnu protezu s metalnom bazom pri izradi akrilatne nadgradnje.

Tablica 5.b Cijena rada i materijala zubnih tehničara za izradu stomatoloških pomagala u ortodonciji

Red. broj

Šifra pomagala po DTP-u

Kriterij šifre pomagala

Kriterij šifre usluge zuboteh. iz Popisa postupaka

Naziv pomagala

Cijena rada

Cijena materijala

Ukupna cijena (5+6)

0

1

2

3

4

5

6

7

1.

SKZ

52462

52487

Mobilni ortodontski uređaj-monomaksilarni

371,50

149,90

521,40

2.

SKZ

52463

52488

Mobilni ortodontski uređaj-bimaksilarni

477,64

159,56

637,20

3.

SKZ

52460

52485

Mobilni retencijski ortodontski uređaj (retainer)

95,53

112,56

208,09

4..

SKZ

52465

52489

Reparatura mobilnog ortodontskog uređaja

37,15

20,40

57,55

«

Članak 25.

U članku 47. u stavku 1. broj: »119.« zamjenjuje se brojem: »113.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Cijena zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovog članka obračunava se za:

– specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu primjenom Popisa postupaka, utvrđene cijene boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranje, kao i cijene potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe ili primjenom plaćanja DTP-u

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti primjenom dijagnostičko terapijskih skupina (u daljnjem tekstu: DTS) iz tablice 3.a. iz članka 41. ove Odluke u koje se razvrstavaju bolesnici koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i osnovne vrijednosti iz članka 41. stavka 3. ove Odluke.

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti prema cijeni dana bolničkog liječenja iz tablice 3.b. iz članak 41. ove Odluke.«

Članak 26.

U članku 48. riječi: »hitne medicinske pomoći« zamjenjuju se riječima: »hitne medicine«.

Članak 27.

U članku 52. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, cijene zdravstvene usluge utvrđuju se za:

– specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu primjenom Popisa postupaka, utvrđene cijene boda za specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, cijene lijeka iz Osnovne liste lijekova i cijene lijeka iz Dopunske liste lijekova koju pokriva obvezno zdravstveno osiguranj, kao i cijene potrošnog materijala primijenjenog u liječenju osigurane osobe ili primjenom plaćanja po DTP-u

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti primjenom DTS-a iz Tablice 3.a. iz članka 41. ove Odluke u koje se razvrstavaju bolesnici koji imaju sličnu bolničku potrošnju i slične kliničke osobitosti i osnovne vrijednosti iz članka 41. stavka 3. ove Odluke.

– bolničku zdravstvenu zaštitu bolesika oboljelih od subakutnih i kroničnih bolesti pema cijeni dana bolničkog liječenja iz Tablice 3.b. iz čalnak 41. ove Odluke.«

Članak 28.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Članak 53.

»Za pruženu zdravstvenu zaštitu na svim razinama zdravstvene djelatnosti osnovom odredaba članka 9. ove Odluke, ugovorna zdravstvena ustanova, odnosno ugovorni zdravstveni radnici privatne prakse, obvezni su ispostavljati i pojedinačne račune primjenom cijene utvrđene člankom 47. stavkom 2. ove Odluke, te ih dostavljati Zavodu na daljnju obradu radi izvršavanja obveza Zavoda u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

Za osigurane osobe iz članka 9. stavka 2. ove Odluke, kao i za strance iz članka 9. stavka 1. ove Odluke, osigurane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, zdravstvena zaštita pružena na primarnoj razini plaća se prema odredbama članka 42. ove Odluke, primjenom iznosa po osiguranoj osobi, a izabrani doktor je obvezan za strance iz članka 9. stavka 1. ove Odluke osigurane u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj za te usluge ispostaviti i pojedinačne račune u skladu s člankom 47. stavkom 2. ove Odluke, te ih dostaviti Zavodu radi evidencije.

Za zdravstvene usluge pružene osnovom specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite osiguranim osobama iz stavka 1. i 2. ovog članka ispostavljaju se i plaćaju pojedinačni računi prema odredbama članka 52. ove Odluke.

Za osigurane osobe iz članka 9. stavka 1. ove Odluke, koje privremeno borave u Republici Hrvatskoj, a zdravstvenu zaštitu koriste osnovom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju zdravstvena zaštita pružena na svim razinama, plaća se osnovom ispostavljenih pojedinačnih računa i to za primarnu zdravstvenu zaštitu na način propisan odredbama članka 47. stavka 2. ove Odluke.

Pojedinačni računi iz stavka 4. ovog članka ne uračunavaju se u maksimalno ugovoreni iznos novčanih sredstava na sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti.

Posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrdit će se rokovi i način plaćanja pojedinačnih računa iz stavka 5. ovog članka.«

Članak 29.

Članak 55. mijenja se i glasi:

»Članak 55.

Sudjelovanje osigurane osobe u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđeno je u skladu s člankom 16. stavkom 3., 4. i 5. Zakona, odnosno za lijekove s Dopunske liste lijekova u skladu s člankom 17. stavkom 5. Zakona.

Za izračun sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, u vrijednosti stomatološkog pomagala utvrđenog Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima, na razini primarne zdravstvene zaštite, koristi se utvrđena vrijednost boda za primarnu zdravstvenu zaštitu.

Iznos naplaćenog sudjelovanja iz članka 16. stavka 3. i članka 17. stavka 5. Zakona prihod je ugovorne zdravstvene ustanove, odnosno ugovornog privatnoga zdravstvenog radnika.

Iznos naplaćenog sudjelovanja iz člank 16. stavka 4. Zakona prihod je Zavoda.«

Članak 30.

U članku 58. stavak 1. briše se.

Članak 31.

U članku 60. riječi: »hitne medicinske pomoći« zamjenjuje se riječima: »hitne medicine«

Članak 32.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2009. godine.

Klasa: 025-04/08-01/321

Urbroj: 338-01-01-08-1

Zagreb, 30. prosinca 2008.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prim. Stjepan Bačić, dr. med., v. r.