Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

NN 4/2009 (9.1.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

113

Na temelju članka 55. stavka 8., članka 78. stavka 6. i članka 79. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 110/2007 i 125/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
8. siječnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAČINU IZRADE I POSTUPANJU S DOKUMENTACIJOM ZA NADMETANJE I PONUDAMA

Članak 1.

U Uredbi o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (»Narodne novine«, broj 13/2008, u nastavku: Uredba) u članku 4. točki 3. riječi: », te oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave – CPV« brišu se.

U točki 9. riječi: »naziv izdavatelja dokaza,« brišu se.

Točka 13. mijenja se i glasi:

»13. odredbe koje se odnose na zajednicu ponuditelja; «.

Iza točke 31. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 32. koja glasi:

»32. drugi potrebni podaci.«.

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

Članak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 8. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Ako zbroj apsolutnih iznosa svih računskih pogreški, na više ili manje, iznosi više od pet posto cijene ponude, ponuda je neprihvatljiva.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ukupnu cijenu ponude čini cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost.«

Članak 5.

U članku 9. stavak 6. mijenja se i glasi:

« (6) Ponuda se predaje u izvorniku i u potrebnom broju preslika, ako su preslike tražene u dokumentaciji za nadmetanje.«.

Članak 6.

U članku 10. stavku 1. iza riječi: »izvornike« stavlja se zarez, a riječ: »odnosno« briše se.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. iza riječi: »ponuditelja,« dodaju se riječi: »evidencijskim brojem nabave kojeg je naručitelj dodijelio nadmetanju,«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjelo pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se odmah vraća gospodarskom subjektu koji ju je dostavio.«.

Članak 8.

U članku 15. stavci 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stavak 5. koji postaje stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U svakoj otvorenoj ponudi utvrđuje se je li ponuda potpisana, od koliko se dijelova, koji nisu mogli biti uvezani u cjelinu, sastoji (uzorci, katalozi, nacrti i dr.). U slučaju da je dostavljena ponuda u elektroničkom obliku, utvrđuje se je li ponuda potpisana naprednim elektroničkim potpisom i od koliko se dijelova sastoji.«

Iza novog stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Na javnom otvaranju ponuda obvezno se čitaju sljedeći podaci:

1. predmet nabave,

2. ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja,

3. ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika ponuditelja,

4. naziv i sjedište ponuditelja čija je ponuda otvorena,

5. cijena ponude i ukupna cijena ponude koja je otvorena,

6. podaci iz ponude koja je otvorena, koji su izraženi u brojkama, a u vezi s kriterijima za donošenje odluke o odabiru na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.«

Članak 9.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) U zapisnik o otvaranju ponuda unose se sljedeći podaci:

1. o naručitelju (naziv i sjedište),

2. predmet nabave,

3. naznaka vrste postupka,

4. evidencijski broj nabave,

5. broj objave iz Elektroničkoga oglasnika javne nabave »Narodnih novina«,

6. datum i vrijeme početka i završetka otvaranja ponuda,

7. ime i prezime nazočnih ovlaštenih predstavnika naručitelja i ovlaštenih predstavnika ponuditelja,

8. o ponuditelju (naziv i sjedište),

9. cijena ponude i ukupna cijena ponude,

10. podaci koje je moguće izraziti u brojkama, a u vezi s kriterijima za donošenje odluke o odabiru na temelju kriterija ekonomski najpovoljnije ponude,

11. naznaka je li ponuda potpisana,

12. naznaka od koliko se dijelova ponuda sastoji, a koji nisu mogli biti uvezani u cjelinu,

13. primjedbe prisutnih ovlaštenih predstavnika naručitelja i ovlaštenih predstavnika ponuditelja na postupak otvaranja ponuda,

14. ostali podaci koje naručitelj odredi potrebnima.«

Članak 10.

U članku 17. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Obvezno se provjerava:

1. oblik, sadržaj i cjelovitost ponude;

2. ispunjenje uvjeta sposobnosti;

3. ispunjenje uvjeta vezanih za svojstva predmeta nabave (tehnička specifikacija);

4. računska ispravnost ponude.«

Članak 11.

U članku 18. stavku 3. točka 7. mijenja se i glasi:

»7. ime i adresa, odnosno naziv i sjedište ponuditelja koji su podnijeli ponudu prema redoslijedu iz Zapisnika o otvaranju ponuda,«.

U članku 18. stavku 3. točka 11. mijenja se i glasi:

»11. cijena ponude i ukupna cijena ponude,«.

Članak 12.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naručitelj je dužan dokumentaciju za nadmetanje čuvati najmanje četiri godine od dana završetka postupka javne nabave, osim ponude ponuditelja u slučaju poništenja postupka javne nabave iz članka 93. Zakona.«.

STUPANJE NA SNAGU UREDBE

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/08-01/02

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 8. siječnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.