Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

NN 5/2009 (12.1.2009.), Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja registara osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

128

Temeljem odredbi članka 10. stavak 5. i članka 24. stavak 10. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08 i 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU VOĐENJA REGISTARA OSOBA OVLAŠTENIH PRUŽATI INVESTICIJSKE USLUGE I OBAVLJATI INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj, oblik i način vođenja registara pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti.

(2) Osobe iz stavak 1. ovog članka su:

a) investicijska društva koja su od Agencije dobila odobrenje za rad;

b) podružnice investicijskih društava sa sjedištem u trećim državama, koje su od Agencije dobile odobrenje za rad;

c) kreditne institucije koje su dobile odobrenje od Hrvatske narodne banke;

d) podružnice kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama, koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke;

e) društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom;

f) brokeri;

g) investicijski savjetnici.

Članak 2.

Agencija vodi sljedeće registre osoba ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti:

a) Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti;

b) Registar brokera;

c) Registar investicijskih savjetnika.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

II. REGISTAR DRUŠTAVA OVLAŠTENIH PRUŽATI INVESTICIJSKE USLUGE I OBAVLJATI INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI

Članak 4.

U Registru iz članka 2. točka a) ovog Pravilnika vode se sljedeći podaci za svako pojedino društvo ovlašteno pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti:

1. registarski broj upisa u Registar;

2. tvrtka;

3. kontakt podaci (adresa, telefon, telefaks, elektronska pošta) sjedišta, podružnica i vezanih zastupnika;

4. oznaka vrste društva:

– ID za investicijska društva,

– ID-P za podružnice investicijskih društava sa sjedištem u trećim državama,

– KI za kreditne institucije,

– KI-P za podružnice kreditnih institucija sa sjedištem u trećim državama

– DU za društva za upravljanje;

5. matični broj subjekta (MBS);

6. matični broj (MB), odnosno osobni identifikacijski broj (OIB);

7. iznos temeljnog kapitala;

8. prikaz vlasničke strukture (ime i prezime/tvrtka, iznos udjela);

9. oznaka aktivnosti društva (A za aktivno, N za neaktivno);

10. popis investicijskih usluga i aktivnosti za koje je društvo dobilo potrebna odobrenja za rad;

11. popis financijskih instrumenata na koje se odnosi pružanje investicijskih usluga i obavljanje aktivnosti;

12. oznaka je li društvo ovlašteno držati novac i/ili financijske instrumente klijenta;

13. datum i klasifikacijska oznaka rješenja o izdavanju/oduzimanju odobrenja za rad;

14. popis članova uprave odnosno izvršnih direktora (ime i prezime, funkcija, datum i klasifikacijska oznaka rješenja Agencije o izdavanju/oduzimanju suglasnosti);

15. popis brokera;

16. popis investicijskih savjetnika.

III. REGISTAR BROKERA I REGISTAR INVESTICIJSKIH SAVJETNIKA

Članak 5.

U Registrima iz članka 2. točke b) i c) ovog Pravilnika vode se sljedeći podaci za svakog pojedinog brokera odnosno investicijskog savjetnika:

1. registarski broj upisa u Registar;

2. ime i prezime;

3. jedinstveni matični broj građana (MBG), odnosno osobni identifikacijski broj (OIB);

4. adresa prebivališta;

5. kontakt podaci (telefon, el. pošta);

6. oznaka aktivnosti (A za aktivan, N za neaktivan);

7. datum i klasifikacijska oznaka rješenja o izdavanju/oduzimanju odobrenja za rad;

8. tvrtka društva u kojem je osoba zaposlena.

IV. NAČIN DODJELJIVANJA REGISTARSKOG BROJA

Članak 6.

Agencija će, prilikom prvog izdavanja odobrenja za rad, svakom društvu ovlaštenom pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, brokeru i investicijskom savjetniku, kronološkim redoslijedom dodijeliti nepromjenjiv i neponovljiv registarski broj unutar odgovarajućeg Registra.

V. OBLIK REGISTARA

Članak 7.

(1) Registre iz članka 2. ovog Pravilnika Agencija vodi u elektroničkom obliku.

(2) Opće podatke iz Registara, o aktivnim društvima ovlaštenim pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, brokerima i investicijskim savjetnicima, Agencija će objavljivati na svojim službenim internetskim stranicama.

VI. NAČIN VOĐENJA REGISTARA

Članak 8.

(1) Podaci iz članaka 4. i 5. ovog Pravilnika upisuju se u Registre temeljem zaprimljenih zahtjeva i obavijesti društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, brokera i investicijskih savjetnika, te akata koje donosi Agencija.

(2) Upis podataka u Registre obavljaju ovlaštene osobe Agencije, najkasnije u roku od 5 dana od dana saznanja određenog podatka.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 011-02/09-04/2

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.