Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

NN 5/2009 (12.1.2009.), Pravilnik o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

132

Temeljem odredbi članka 50. stavak 4. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O LISTI DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PROCJENU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA STJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA

Članak 1.

(1) Pravilnikom o listi dokumentacije potrebne za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela propisuje se lista dokumentacije koja mora biti priložena zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu radi ocjene prikladnosti stjecanja kvalificiranog udjela.

(2) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se i na stjecanje kvalificiranog udjela u burzi i središnjem klirinško depozitarnom društvu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08).

Članak 3.

Svaka osoba koja namjerava steći kvalificirani udjel (dalje: namjeravani stjecatelj) mora zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela priložiti dokumentaciju sukladno ovom pravilniku.

Članak 4.

(1) Uz zahtjev za stjecanje kvalificiranog udjela potrebno je priložiti:

1. Za namjeravanog stjecatelja pravnu osobu:

a) izvadak iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;

b) statut namjeravanog stjecatelja, odnosno drugi akt iz kojeg je vidljiv njegov organizacijski ustroj;

c) izvod iz registra dioničara ili knjige udjela, u izvorniku ili ovjerenoj preslici;

d) popis fizičkih osoba koje su krajnji dioničari odnosno imatelji poslovnih udjela namjeravanog stjecatelja u kojem su navedeni sljedeći podaci: ime i prezime, adresa stanovanja odnosno prebivalište i drugi identifikacijski podaci, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu namjeravanog stjecatelja, te podatke iz stavka 1. točka 2. podtočka b. i c. ovog članka;

e) popis osoba koje vode poslovanje društva;

f) popis osoba koje su u smislu Zakona u odnosu uske povezanosti sa namjeravanim stjecateljem, te opis načina povezanosti;

g) popis osoba koje s namjeravanim stjecateljem čine skupinu povezanih osoba;

h) financijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine;

i) revizorsko mišljenje za financijski izvještaj za posljednju poslovnu godinu, ako je namjeravani stjecatelj obveznik revizije financijskog izvještaja;

j) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, financijske izvještaje za tekuću godinu;

k) dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvor financiranja;

l) opis strategije ulaganja i upravljanja s kvalificiranim udjelima u financijskim i kreditnim institucijama iz koje je vidljivo sljedeće:

– ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu koji se namjerava steći,

– sposobnost stjecatelja za daljnje povećavanje financijskih sredstava,

– poslovna etičnost stjecatelja,

– sustav upravljanja rizicima,

– izvori ulaganja kapitala,

– financijska sposobnost namjeravanog stjecatelja;

m) opis aktivnosti stjecatelja u svezi stjecanja koja su prethodila podnošenju zahtjeva;

n) uvjerenje o nekažnjavanju ili adekvatne podatke o tome da namjeravani stjecatelj ili osoba iz podtočke e), f) i g) ove točke nije pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te za neko od sljedećih kaznenih djela:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;

– financiranja terorizma;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– počinjeno iz koristoljublja.

o) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom namjeravanog stjecatelja;

p) mišljenje ili suglasnost nadležnog tijela iz države članice ili treće države o namjeravanom stjecanju, kada je to primjenjivo,

r) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade.

2. Za namjeravanog stjecatelja fizičku osobu:

a) na odgovarajući način ispunjen obrazac iz pravilnika donesenog temeljem članka 21. stavak 12. Zakona;

b) ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice;

b) životopis namjeravanog stjecatelja koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela;

c) uvjerenje o nekažnjavanju ili adekvatne podatke o tome da stjecatelj nije pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, te za neko od sljedećih kaznenih djela:

– zlouporabe tržišta financijskih instrumenata;

– prikrivanja protuzakonito pribavljenog novca;

– financiranja terorizma;

– protiv imovine, kod kojih se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;

– protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja;

– protiv pravosuđa;

– protiv vjerodostojnosti isprava;

– protiv službene dužnosti;

– počinjeno iz koristoljublja;

d) dokumentacije navedene u točki 1. pod e), f), j), k) i l);

e) potvrdu o plaćanju administrativne pristojbe i naknade

(2) Ako je namjeravani stjecatelj fizička osoba, Agencija ga može, u svrhu procjene u postupku izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, pozvati na predstavljanje u prostorijama Agencije.

Članak 5.

Ako je namjeravani stjecatelj financijski holding, pored dokumentacije iz članka 4. ovog pravilnika obvezan je dostaviti:

– dokumentaciju iz koje je vidljivo da su organizacijski ustroj, procesi i sustavi unutar grupe dosljedni i integrirani na način da je omogućena neometana priprema svih podataka i informacija koje su od značaja za nadzor društva na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi.

Članak 6.

(1) Ako je namjeravani stjecatelj nadređena osoba u grupi, dužan je osim dokumentacije iz članka 4. dostaviti dokumentaciju iz stavka 1. točaka g. do i. članka 4. ovog Pravilnika izrađene na konsolidiranoj osnovi.

(2) Ako se stjecanjem kvalificiranog udjela omogućava značajan utjecaj ili kontrola na poslovanje u smislu Zakona, osim dokumentacije navedene u članku 4. ovog Pravilnika, namjeravani stjecatelj je zahtjevu dužan priložiti i:

a) poslovnu strategiju društva u kojem se stječe kvalificirani udio;

b) poslovni plan za iduće tri poslovne godine koji uključuje bilancu i račun dobiti i gubitka;

c) planirane promjene u organizacijskoj, upravljačkoj i kadrovskoj strukturi;

d) plan aktivnosti oko izrade novih ili izmjene postojećih internih akata.

Članak 7.

Osim dokumentacije navedene u ovom Pravilniku, Agencija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

Članak 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 011-02/09-04/7

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.