Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga klijenata

NN 5/2009 (12.1.2009.), Pravilnik o obvezama investicijskog društva u svezi izvršavanja naloga klijenata

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

134

Temeljem odredbi članka 84. i 91. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O OBVEZAMA INVESTICIJSKOG DRUŠTVA U SVEZI IZVRŠAVANJA NALOGA KLIJENATA

I. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

1. kriteriji po kojima se određuje relativna važnost različitih elemenata koji se u skladu s člankom 85. Zakona uzimaju u obzir prilikom utvrđivanja najpovoljnijeg ishoda za klijenta,

2. elementi koje investicijsko društvo može uzeti u obzir prilikom preispitivanja svojih mjera iz članka 85. stavak 3. i politika iz članka 87. Zakona te okolnosti u kojima ih treba mijenjati,

3. elementi za određivanje koja mjesta trgovanja omogućuju investicijskom društvu na dosljedan način postizanje najboljih ishoda prilikom izvršavanja naloga klijenta,

4. vrsta i opseg podataka koje je investicijsko društvo dužno pružiti klijentima u skladu s člankom 87. stavkom 5. Zakona,

5. postupci i mehanizmi koji omogućavaju ažurno i korektno izvršavanje naloga klijenta i vrste transakcija ili okolnosti u kojima se smatra da investicijsko društvo može u razumnim okvirima odstupati od ažurnog izvršavanja naloga kako bi se za klijenta postigli povoljniji uvjeti,

6. postupci postupajući prema kojima investicijsko društvo može smatrati da je ispunilo zakonske obveze u svezi objavljivanja limitiranog naloga svog klijenta.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

2. Zakon je Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine« broj 88/08, 146/08).

II. NAJPOVOLJNIJE IZVRŠENJE NALOGA

Kriteriji najpovoljnijeg izvršenja

Članak 3.

(1) Pri izvršavanju naloga za klijenta investicijsko društvo dužno je prilikom utvrđivanja elemenata iz članka 85. stavak 1. Zakona, relevantnih za izvršenje naloga klijenta, uzeti u obzir sljedeće kriterije:

1. svojstva klijenta, uključujući i njegovo razvrstavanje (mali ili profesionalni ulagatelj),

2. svojstva naloga klijenta,

3. svojstva financijskog instrumenta na koji se nalog odnosi,

4. svojstva mjesta trgovanja na koja se nalog može usmjeriti na izvršenje.

(2) Investicijsko društvo ispunjava obvezu propisanu člankom 85. stavak 1. Zakona u mjeru u kojoj prilikom izvršavanja naloga ili posebnih svojstava naloga poštuje posebne upute klijenta vezane uz nalog ili posebnu značajku naloga.

(3) Investicijsko društvo dužno je prilikom procjene i usporedbe ishoda koji bi za klijenta bio postignut izvršenjem naloga na svakom od mjesta trgovanja na kojima bi se taj nalog mogao izvršiti, a koja su navedena u politici izvršavanja naloga, u svrhu izvršenja naloga pod najpovoljnijim uvjetima za klijenta u obzir uzeti vlastite provizije i troškove izvršenja naloga na svakom od mogućih mjesta trgovanja.

(4) Investicijsko društvo ne smije strukturirati ili zaračunavati svoje provizije na način koji bi doveo do neopravdane diskriminacije između mjesta izvršenja.

Obveze postupanja investicijskog društva u najboljem interesu klijenta prilikom pružanja investicijskih usluga upravljanja portfeljem i zaprimanja i prijenosa naloga

Članak 4.

(1) Investicijsko društvo koje nalog za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata koji proizlazi iz odluke o trgovanju za račun klijenta daje na izvršenje trećem subjektu dužno je postupati u najboljem interesu klijenta, u skladu s odredbama članka 54. stavak 1. Zakona.

(2) Kada investicijsko društvo prosljeđuje naloge na izvršenje trećem subjektu prilikom pružanja investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga, dužno je postupati u najboljem interesu klijenta, u skladu s odredbama članka 54. stavak 1. Zakona.

(3) U svrhu poštivanja obveza iz stavka 1. i 2. ovog članka, investicijsko društvo dužno je poduzimati mjere iz stavaka 4. do 8. ovog članka.

(4) Investicijsko društvo dužno je poduzeti sve razumne korake za postizanje najpovoljnijeg ishoda za klijenta i pri tome voditi računa o elementima relevantnim za izvršenje naloga iz članka 85. stavak 1. i 2. Zakona. Relativna važnost navedenih elemenata mora se utvrđivati s obzirom i pozivanjem na kriterije propisane člankom 3. stavak 1. ovog Pravilnika te, ako se radi o nalogu malog ulagatelja, s obzirom na obveze propisane člankom 3. stavak 3. ovog Pravilnika.

(5) Investicijsko društvo ispunjava svoje obveze iz stavka 1. ili 2. ovog članka te nije dužno poduzeti posebne mjere propisane stavkom 4. ovog članka u onoj mjeri u kojoj se pridržava posebnih uputa klijenta kada daje ili prosljeđuje nalog na izvršenje trećem subjektu, sukladno stavku 1. ili 2. ovog članka.

(6) Investicijsko društvo dužno je usvojiti i primjenjivati politiku izvršavanja naloga koja omogućava postizanje najpovoljnijeg ishoda za klijenta na način propisan stavkom 4. ovog članka. U odnosu na pojedine vrste financijskih instrumenata, u politici izvršavanja naloga investicijsko društvo dužno je utvrditi subjekte kojima društvo daje ili prosljeđuje naloge na izvršenje. Ti subjekti moraju imati postupke za izvršenje koji investicijskom društvu omogućavaju da se pridržava obveza iz ovog članka kada naloge daje ili šalje na izvršenje. Investicijsko društvo dužno je svojim klijentima dati odgovarajuće podatke o politici usvojenoj u skladu sa obvezama iz ovog stavka.

(7) Investicijsko društvo dužno je redovno pratiti učinkovitost politike iz stavka 6. ovog članka, a posebice u odnosu na kvalitetu izvršavanja od strane subjekata navedenih u toj politici te ispraviti svaki nedostatak.

(8) Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje revidirati politiku usvojenu sukladno stavku 6. ovog članka. Revizija politike se mora provoditi i svaki put kada dođe do značajnije promjene koja ima utjecaj na mogućnost investicijskog društva da trajno postiže najpovoljniji ishod za klijente.

(9) Odredbe stavaka 1. do 8. ovog članka ne primjenjuju se onda kada investicijsko društvo koje pruža uslugu upravljanja portfeljem, i/ili zaprimanja i prijenosa naloga, također i izvršava tako zaprimljene naloge i/ili donesene odluke o trgovanju za račun portfelja svog klijenta. U tom slučaju se primjenjuju odredbe članaka 85. do 90. Zakona.

Politika izvršavanja naloga

Članak 5.

(1) Investicijsko društvo dužno je najmanje jednom godišnje revidirati politiku izvršavanja naloga donesenu sukladno članku 87. Zakona, kao i mjere i postupke izvršavanja naloga iz članka 85. Zakona.

(2) Revizija politike izvršavanja naloga iz stavka 1. ovog članka mora se provesti i svi put kad dođe do značajnije promjene koja ima utjecaj na mogućnost investicijskog društva da trajno postiže najpovoljniji ishod za klijente koristeći mjesta trgovanja koja su uključena u politiku izvršavanja naloga.

(3) Investicijsko društvo dužno je pravodobno, prije pružanja usluge, malim ulagateljima pružiti sljedeće podatke o svojoj politici izvršavanja naloga:

1. ocjenu relativne važnosti koju investicijsko društvo pripisuje elementima iz članaka 85. stavka 1. Zakona, u skladu s kriterijima iz članka 3. stavka 1. ovog Pravilnika, odnosno postupak i način na koji investicijsko društvo utvrđuje relativnu važnost elemenata važnih za izvršenje naloga,

2. popis mjesta trgovanja za koja investicijsko društvo smatra da će se izlaganjem naloga na istima osigurati ispunjenje obveze poduzimanje svih razumnih koraka za trajno postizanje najpovoljnijeg rezultata pri izvršavanju naloga klijenta,

3. jasno i istaknuto upozorenje da svaka posebna uputa klijenta, s obzirom na elemente koji su obuhvaćeni navedenim uputama, može onemogućiti investicijsko društvo da poduzme korake koje je propisalo u politici izvršavanja naloga u svrhu postizanja najpovoljnijeg rezultata kada izvršava nalog tog klijenta.

(4) Podaci iz stavka 3. ovog članka moraju se klijentu dati na trajnom mediju ili putem Internet stranice, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. klijent je investicijskom društvu dostavio valjanu adresu elektroničke pošte,

2. klijent je odabrao takav način dostave,

3. klijent je putem elektroničke pošte obaviješten o adresi internetske stranice i mjestu na stranici gdje se traženim podacima može pristupiti,

4. podaci se redovito obnavljaju,

5. podaci su neprekidno dostupni u vrijeme kada mogu biti od koristi za klijente.

III. POSTUPANJE S NALOGOM KLIJENTA

Članak 6.

PRIDRUŽIVANJE I ALOKACIJA NALOGA

(1) Investicijsko društvo može izvršiti prihvaćeni nalog klijenta ili transakciju za vlastiti račun pridruživanjem drugom prihvaćenom nalogu klijenta samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. investicijsko društvo je ustrojilo i učinkovito implementiralo politiku alokacije naloga, koja dovoljno precizno uređuje korektnu alokaciju i pridruživanje naloga i transakcija, što posebno uključuje način na koji količina i cijena navedene u nalogu utječu na određivanje alokacije, te kako se postupa sa djelomično izvršenim nalozima,

2. nije izgledno da će pridruživanje naloga i transakcija, sveukupno gledano, štetiti interesima bilo kojeg klijenta čiji se nalog pridružuje,

3. investicijsko društvo svakog klijenta čiji se nalozi pridružuju mora upozoriti da bi učinak pridruživanja mogao štetiti interesima klijenta u odnosu na pojedini nalog.

(2) Kada investicijsko društvo pridružuje jedan ili više prihvaćenih naloga klijenta, te je takav zbirni nalog djelomično izvršen, dužno je alocirati odnosne transakcije u skladu sa svojom politikom alokacije naloga.

Članak 7.

PRIDRUŽIVANJE I ALOKACIJA TRANSAKCIJA ZA VLASTITI RAČUN

(1) Kada investicijsko društvo pridružuje trgovanja za vlastiti račun jednom ili više prihvaćenih naloga klijenta ne smije alocirati transakcije na način koji bi štetio klijentu.

(2) Kada investicijsko društvo pridružuje trgovanje za vlastiti račun prihvaćenom nalogu klijenta, a pridruženi nalog se djelomično izvrši, dužno je alocirati odnosne transakcije na način da klijent ima prednost u odnosu na investicijsko društvo.

(3) Iznimno, ako investicijsko društvo dokaže da bez kombinacije transakcije za vlastiti račun s prihvaćenim nalogom klijenta ne bi bilo moguće izvršiti prihvaćeni nalog klijenta po tako povoljnim uvjetima, ili se uopće ne bi mogao izvršiti, investicijsko društvo može alocirati transakciju za vlastiti račun proporcionalno, u skladu s politikom alokacije naloga iz članka 6. ovog Pravilnika.

(4) Investicijsko društvo dužno je kao dio politike alokacije naloga iz članka 6. ovog Pravilnika ustrojiti postupke za sprečavanje realokacije transakcija za vlastiti račun koje su izvršene u kombinaciji s prihvaćenim nalozima klijenta na način koji je štetan za klijenta.

Članak 8.

OBJAVA LIMITIRANOG NALOGA KLIJENTA

(1) Smatrat će se da je investicijsko društvo ispunilo obvezu iz članka 83. Zakona u svezi s izlaganjem limitiranog naloga klijenta koji nije moguće bez odgode izvršiti, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1. investicijsko društvo izloži takav nalog na uređenom tržištu ili MTP-u koji ima sustav trgovanja koji se temelji na knjizi naloga, ili

2. osigura objavu naloga odmah, te mogućnost izvršenja kad za to nastupe tržišni uvjeti.

(2) Mjere koje je investicijsko društvo dužno poduzeti u svrhu osiguranja objave naloga iz stavka 1. točke 2. ovog članka moraju:

1. uključivati sve razumne korake u svrhu osiguranja pouzdanosti podataka koji se objavljuju, njihov stalan nadzor u svrhu otkrivanja mogućih grešaka te ispravljanje istih odmah nakon što se uoče,

2. olakšavati konsolidaciju podataka s istovjetnim podacima iz drugih izvora,

3. omogućavati dostupnost podataka javnosti na nediskriminacijskoj komercijalnoj osnovi uz prihvatljiv trošak.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 011-02/09-04/9

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.