Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja

NN 5/2009 (12.1.2009.), Pravilnik o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja te o određivanju opravdanih interesa izdavatelja u svrhu neobjavljivanja

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

146

Temeljem odredbi članka 459. stavak 4. i članka 461. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O OBJAVI POVLAŠTENIH INFORMACIJA KOJE SE NEPOSREDNO ODNOSE NA IZDAVATELJA TE O ODREĐIVANJU OPRAVDANIH INTERESA IZDAVATELJA U SVRHU NEOBJAVLJIVANJA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže propisuje koje bi se informacije mogle uzeti u obzir pri donošenju odluke o objavi povlaštenih informacija koje se neposredno odnose na izdavatelja, sukladno odredbi članka 459. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/2008), okolnosti koje mogu ukazivati na postojanje opravdanog interesa izdavatelja u svrhu privremenog neobjavljivanja takvih povlaštenih informacija, kao i mjere i rješenja koja je izdavatelj obvezan osigurati u svrhu osiguravanja povjerljivosti povlaštene informacije.

Članak 2.

(1) Smatra se da je izdavatelj obavijestio javnost o povlaštenoj informaciji koja se na njega neposredno odnosi ako je, po nastanku skupa okolnosti ili događaja, koji još ne moraju biti u formalnom obliku, o tome bez odgode obavijestio javnost.

(2) Izdavatelj će prilikom procjene radi li se o povlaštenoj informaciji koja se neposredno na njega odnosi uzeti u obzir činjenice i događaje iz stavka 3. ovog članka, koji sami po sebi ne znače da se u konkretnom slučaju radi o takvoj vrsti informacije, niti se podrazumijeva suprotno ako neka činjenica ili događaj nije naveden u stavku 3. ovog članka. Prilikom procjene treba uzeti u obzir specifične okolnosti svakog pojedinog slučaja.

(3) Činjenice i događaji na koje se odnosi prethodni stavak jesu, primjerice:

1. Vođenje poslovanja;

2. Promjene vezane uz kontrolu kod izdavatelja i sporazumi vezani uz kontrolu;

3. Promjene u upravnim i nadzornim odborima;

4. Promjene revizora ili bilo koja druga informacija koja se odnosi na djelatnost revizora;

5. Aktivnosti koje su vezane uz kapital izdavatelja ili izdavanje dužničkih vrijednosnih papira ili varanta radi kupnje ili upisa vrijednosnih papira;

6. Odluke o povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala;

7. Spajanja, pripajanja i podjele izdavatelja;

8. Kupnja ili otpuštanje udjela ili druge značajnije imovine ili dijelova poduzeća;

9. Restrukturiranje ili reorganizacija koja ima utjecaj na izdavateljevu imovinu i obveze, financijsku poziciju ili dobit i gubitak;

10. Odluke koje se odnose na programe kupnje vlastitih dionica ili transakcije s drugim uvrštenim financijskim instrumentima;

11. Promjene u vrsti prava koja daju izdavateljeve vlastite uvrštene dionice;

12. Podnošenje prijedloga za otvaranje stečaja ili otvaranje stečajnog postupka;

13. Značajni pravni sporovi;

14. Ukidanje ili poništenje kreditne linije od jedne ili više banaka;

15. Prestanak društva ili nastanak razloga prestanka;

16. Relevantne promjene u vrijednosti imovine;

17. Nesolventnost relevantnih dužnika;

18. Smanjenje vrijednosti nekretnina;

19. Fizičko uništenje neosiguranih dobara;

20. Nove licence, patenti, registrirani žigovi;

21. Smanjenje ili povećanje vrijednosti financijskih instrumenata u portfelju;

22. Smanjenje vrijednosti patenata ili prava ili nematerijalne imovine zbog tržišnih inovacija;

23. Primanje ponuda na kupnju za relevantnu imovinu;

24. Inovativni proizvodi ili procesi;

25. Značajna odgovornost vezana uz proizvode ili slučajevi onečišćenja okoliša;

26. Promjene u očekivanoj zaradi ili gubicima;

27. Relevantni nalozi primljeni od kupaca, njihovo otkazivanje ili značajne promjene;

28. Povlačenje iz ili ulaženje u nove glavne poslovne djelatnosti;

29. Relevantne promjene u investicijskoj politici izdavatelja;

30. Dividende, datum na koji se utvrđuje pravo na dividendu, datum i visina isplate dividende, promjene u politici isplate dividende.

Članak 3.

Obveza postupanja izdavatelja sukladno članku 459. Zakona o tržištu kapitala odnosi se i na objavu posljedica koje se neposredno odnose na izdavatelja, a koje proizlaze iz, uključujući ali ne isključivo, sljedećih primjera informacija koje se posredno odnose na izdavatelja, pod uvjetom da te posljedice jesu povlaštena informacija:

1. Podaci i statistike koje objavljuju javne institucije koje distribuiraju statistike;

2. Predstojeća objava izvještaja agencija za procjenu poslovne reputacije, istraživanja, preporuka ili sugestija koje se odnose na vrijednost uvrštenih financijskih instrumenata;

3. Odluke središnje banke koje se odnose na kamatne stope;

4. Odluke Vlade i drugih tijela s javnim ovlastima koje se odnose na poreze, reguliranje industrije, politiku upravljanja dugom i slično;

5. Odluke koje se odnose na promjene u pravilima upravljanja burzovnim indeksima, osobito vezanih uz njihov sastav;

6. Odluke uređenih i neuređenih tržišta koje se odnose na pravila tih tržišta;

7. Odluke nadležnih tijela koje se odnose na tržište i na tržišno natjecanje, a u vezi s uvrštenim društvima;

8. Relevantni nalozi vladinih tijela, regionalnih tijela ili lokalnih tijela ili drugih javnih organizacija;

9. Promjena u načinu trgovanja (na primjer, informacija koja se odnosi na podatak da će se financijskim instrumentom izdavatelja trgovati na drugom segmentu tržišta; na primjer promjena s kontinuiranog na trgovanje putem sustava dražbe, promjena održavatelja tržišta ili uvjeta trgovanja.

Članak 4.

U svrhu primjene članka 461. Zakona o tržištu kapitala, opravdani se interesi posebice mogu odnositi na sljedeće okolnosti koje ne predstavljaju potpuni popis:

a) pregovori u tijeku ili elementi tih pregovora, kada bi javno objavljivanje moglo utjecati na ishod ili redovan tijek tih pregovora. Posebno, u slučaju da je financijska održivost izdavatelja u ozbiljnoj i neposrednoj opasnosti, iako ne unutar dosega primjene stečajnog zakona, javno se objavljivanje informacija može odgoditi na ograničeno razdoblje kada bi ono ozbiljno ugrozilo interes postojećih i potencijalnih dioničara time što isto ugrožava donošenje zaključka o pregovorima kojima je cilj osigurati dugoročni financijski oporavak izdavatelja;

b) odluke koje je donijelo upravljačko tijelo izdavatelja ili ugovore koje je ono sklopilo, a koji trebaju odobrenje nekog drugog tijela izdavatelja kako bi stupili na snagu, u slučaju kada su ta tijela unutar izdavatelja organizacijski odvojena, pod uvjetom da bi javno objavljivanje tih informacija prije tog odobrenja zajedno s istovremenom objavom da se na odobrenje još uvijek čeka, ugrozilo točnu procjenu informacija od strane javnosti.

Članak 5.

Izdavatelj je obvezan, radi mogućnosti osiguravanja povjerljivosti povlaštene informacije, kontrolirati pristup toj informaciji, te posebno:

a) poduzeti učinkovite mjere kako bi spriječio pristup tim informacijama osobama koje iste ne trebaju za obavljanje svojih funkcija unutar izdavatelja;

(b) uvesti potrebne mjere kako bi osigurao da svaka osoba koja ima pristup toj informaciji ispunjava sve propisane obveze i da je svjesna sankcija predviđenih u slučaju zlouporabe ili nedopuštenog širenja te informacije;

c) uvesti mjere koje omogućavaju trenutno javno objavljivanje u slučaju da izdavatelj nije bio u mogućnosti osigurati povjerljivost relevantne povlaštene informacije.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/23

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.