Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama

NN 5/2009 (12.1.2009.), Pravilnik o prihvaćenim tržišnim praksama

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

148

Temeljem odredbi članka 470. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 88/08, 146/08), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj 7. siječnja 2009. godine donijela

PRAVILNIK

O PRIHVAĆENIM TRŽIŠNIM PRAKSAMA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje postupak donošenja prihvaćenih tržišnih praksi iz članka 470. Zakona o tržištu kapitala.

Članak 2.

U slučaju mogućih promjena nacionalnog zakonodavstva, Agencija će pokrenuti postupak savjetovanja sa sudionicima na tržištu.

Postupak savjetovanja organizirat će se na način da isti u najvećoj mogućoj mjeri odražava različitost svih sudionika na tržištu.

Članak 3.

Čimbenici koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja tržišnih praksi

(1) U svrhu primjene odredaba članaka 455. i 466. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala, Agencija će osigurati da se, prilikom ocjenjivanja može li se prihvatiti određena tržišna praksa, uzmu u obzir sljedeći čimbenici, koji uključuju, ali ne isključivo sljedeće:

(a) razinu transparentnosti tržišne prakse u pogledu cijelog tržišta;

(b) potreba za očuvanjem funkcioniranja odnosa na tržištu i odgovarajućeg odnosa ponude i potražnje;

(c) do koje mjere tržišna praksa ima utjecaja na likvidnost i učinkovitost tržišta;

(d) do koje mjere praksa uzima u obzir mehanizme trgovanja relevantnog tržišta i omogućava sudionicima na tržištu da na odgovarajući i pravovremeni način reagiraju na novu situaciju na tržištu koju je ta praksa stvorila;

(e) rizik koji praksa predstavlja za integritet izravno ili neizravno povezanih tržišta, bilo da su regulirana ili ne, koji se odnosi na relevantni financijski instrument u cijeloj Europskoj Zajednici;

(f) ishod svake istrage tržišne prakse koju je provela Agencija ili drugo nadležno tijelo u državama članicama, posebno jesu li se tržišnom praksom prekršila pravila ili propisi čiji je cilj sprječavanje zlouporabe tržišta, ili kodeksi ponašanja, bilo na dotičnom tržištu ili na izravno ili neizravno povezanim tržištima u Europskoj Zajednici;

(g) strukturalne karakteristike relevantnog tržišta, uključujući i činjenicu je li tržište regulirano ili ne, vrste financijskih instrumenata kojima se trguje i vrsta sudionika na tržištu, uključujući i mjeru u kojoj mali ulagatelji sudjeluju na relevantnom tržištu.

Prilikom razmatranja potrebe za zaštitom iz stavka 1. točke (b) ovog članka, Agencija će posebno analizirati utjecaj tržišne prakse na glavne tržišne parametre, kao što su specifični uvjeti na tržištu prije obavljanja tržišne prakse, ponderirana prosječna cijena jednog trgovanja ili zadnja dnevna cijena.

(2) Agencija neće pretpostaviti da tržišne prakse, posebno one koje su nove ili u nastajanju, nisu prihvatljive iz razloga što nisu bile ranije prihvaćene.

(3) Agencija će redovito pregledavati tržišne prakse koje je prihvatila, te posebno uzimati u obzir značajne promjene u relevantnom tržišnom okruženju, poput promjena pravila trgovanja ili infrastrukture tržišta.

Članak 4.

Postupci konzultacija i objavljivanje odluka

(1) U svrhu primjene odredaba članaka 455. i 466. stavak 1. točka 1. Zakona o tržištu kapitala Agencija će poštovati postupke utvrđene u stavcima 2. i 3. ovoga članka prilikom razmatranja hoće li prihvatiti ili nastaviti prihvaćati određenu tržišnu praksu.

(2) Agencija će se, prije prihvaćanja ili neprihvaćanja određene tržišne prakse savjetovati s odgovarajućim relevantnim tijelima, kao što su predstavnici izdavatelja, pružatelji financijskih usluga, potrošači, druga tijela i sudionici na tržištu. Postupak savjetovanja obuhvaća savjetovanja drugih nadležnih tijela, posebno kada postoje usporediva tržišta po strukturi, obujmu ili vrsti transakcija.

(3) Agencija će javno objaviti svoje odluke o prihvatljivosti dotične tržišne prakse, uključujući odgovarajuće opise tih praksa. Agencija će što je prije moguće poslati svoje odluke Odboru europskih nadzornih tijela za vrijednosne papire, koje ih odmah objavljuje na svojim internetskim stranicama.

Objavljivanje obuhvaća opis čimbenika koji su uzeti u obzir u određivanju smatra li se praksa prihvatljivom, posebno kada su na tržištima različitih država članica doneseni različiti zaključci u pogledu prihvatljivosti iste prakse.

(4) Ako je u tijeku nadzor ili istraga na određenim slučajevima, postupci savjetovanja utvrđeni u stavcima 1. do 3. ovog članka mogu se odgoditi do kraja tog nadzora ili istrage i eventualnih sankcija.

(5) Tržišna praksa koja je bila prihvaćena nakon postupaka savjetovanja utvrđenih u stavcima 1. do 3. ovog članka ne može se mijenjati bez korištenja istih postupaka savjetovanja.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-04/25

Urbroj: 326-01-09-1

Zagreb, 7. siječnja 2009.

Predsjednik Uprave
Ante Samodol, v. r.