Odluka o izmjenama i dopunama Kriterija za financiranje razvojnih programa

NN 6/2009 (14.1.2009.), Odluka o izmjenama i dopunama Kriterija za financiranje razvojnih programa

FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE

168

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje (»Narodne novine«, broj 107/01) Upravni odbor Fonda za razvoj i zapošljavanje na 14. sjednici održanoj 1. kolovoza 2008. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRITERIJA ZA FINANCIRANJE RAZVOJNIH PROGRAMA

Članak 1.

– U Kriterijima za financiranje razvojnih programa Fonda za razvoj i zapošljavanje (»Narodne novine« 100/02, 106/03, 113/03 i 09/04) u točki I. NAMJENA SREDSTAVA, briše se natuknica »izvozno usmjereni«.

– Stavak 2. mijenja se iza rečenice: Sredstva su prije svega namijenjena za razvojne programe i projekte koji su, mijenjaju se točke a, b, c, d, e, f i g i dodaju se sljedeće točke:

a) za poticanje projekata obrta, malih i srednjih poduzeća. Osobito će se podržati projekti koji se zasnivaju na otvaranju novih radnih mjesta, primjeni novih tehnologija, a koji su pretežno orijentirani na domaće resurse

b) za poticanje zapošljavanja radnika, posebice mladih i školovanih ljudi

c) za podršku programima županija koja ulažu vlastita sredstva u realizaciju programa zapošljavanja, razvoj poduzetništva i izgradnju gospodarske infrastrukture

d) za poticanje županija, gradova i općina pri otvaranju poslovnih i razvojnih centara

e) za poticanje projekata koji razvojno aktiviraju nekretnine i opremu u vlasništvu države

f) za obnovu u ratu razrušenih objekata, za razminiranje i ekološko ozdravljenje područja te za povratak prognanog i izbjeglog stanovništva

g) za ostale programe za koje se ocjeni da mogu pridonijeti razvoju Republike Hrvatske.

Članak 2.

U točki II. dodaje se podstavak »e) korisnici sredstava ne mogu biti poduzetnici u teškoćama.«

Članak 3.

– U točki III. »Poduzetnički programi« u stavku 1. iza riječi programa brišu se riječi »neposredno Fondu ili«.

– Dodaje se točka 2. pod nazivom »KRITERIJI KOJE SVAKI KORISNIK TREBA ISPUNJAVATI« koja glasi »mali poduzetnici: – do 50 zaposlenih

– ukupni godišnji promet do 54.000.000,00 kn

– ukupna aktiva ili dugotrajna imovina do 27.000.000,00 kn

b) srednji poduzetnici: – 50 do 250 zaposlenih

– ukupni godišnji promet do 216.000.000,00 kn

– ukupna aktiva ili dugotrajna imovina do 108.000.000,00 kn.

Prilikom utvrđivanja veličine poduzetnika, potrebno je da budu zadovoljena dva od tri navedena kriterija.«

– Točka 2. postaje točka 3. KREDITNI UVJETI ZA POJEDINAČNE PROGRAME i glasi:

»Sredstva se poduzetnicima odobravaju putem poslovne banke, uz sljedeće uvjete:

a) najniži iznos kredita: 300.000,00 kn,

b) vlastito učešće poduzetnika: najmanje 25% (u što je uključena izvedba poslovnog plana, elaborata za kredite, troškovi dokumentacije za investicijska ulaganja, te ostale pripremne radnje i troškovi za razvojni program), ne smije u sebi sadržavati nikakav oblik državne potpore

c) poslovne banke daju ocjenu kreditne sposobnosti, te ujedno sudjeluju u financiranju razvojnog programa s minimalno 20%

d) postupak i način odobravanja kredita: prema osnovnim uvjetima Poduzetničkih programa.

e) Fond za razvoj i zapošljavanje sudjeluje sa najviše 55% u financiranju razvojnog programa

f) za programe poljoprivrede, šumarstva i ribarstva primjenjuje se fiksna kamatna stopa u iznosu od 2%

g) za ostale programe primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatna stopa koja može biti do 4% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope

h) potrebno pismeno očitovanje o dodjeli potpore male vrijednosti u zadnje tri godine kako ne bi došli u negativnu kumulaciju.

Rok otplate

– do 10 godina

Poček otplate

– do 3 godine

Vlastita sredstva (učešće tražitelja kredita)

– obvezno vlastito učešće od najmanje 25% (u stvarima, pravima ili novcu)

Financiranje uz sudjelovanje minimalno 20% sredstava poslovne banke

* Ocjenu opravdanosti izvršit će poslovne banke koje sudjeluju u financiranju razvojnog programa s minimalno 20% u investiciji.

Fond će plasirati sredstva zajedno s poslovnom bankom, i to:

– za program poljoprivrede, šumarstva i ribarstva primjenjuje se fiksna kamatna stopa u iznosu od 2%

– za male poduzetnike primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatna stopa koja je 4% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope na iznos od najviše 10.000.000,00 kn

– za srednje poduzetnike primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatna stopa koja je 3% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope na iznos od najviše 15.000.000,00 kn

– za iznose veće od navedenih primjenjuje se promjenjiva poticajna kamatna stopa čiji iznos ne smije premašivati 1.500.000,00 kn, diskontiran na sadašnju vrijednost u razdoblju od tri fiskalne godine

Način izračuna kamata

– prema obračunu poslovne banke

Način otplate glavnice

– jednake otplatne kvote (mjesečne ili kvartalne) ili prema uvjetima poslovne banke

Obvezni instrumenti osiguranja naplate

– zasnivanje prava zaloga nad nekretninama i pokretninama (ranije stečenima ili u vrijeme ulaganja u poslovni program) čija procijenjena ili knjigovodstvena vrijednost ne smije biti manja od iznosa kredita uvećanog za ukupno ugovorene kamate

– osobna zadužnica vlasnika i/ili direktora tvrtke

– mjenice i/ili zadužnice tvrtke korisnika kredita

– police osiguranja protiv komercijalnih rizika i kredita, police osiguranja dugotrajne imovine, sve vinkulirano u korist Fonda

Ostali instrumenti osiguranja naplate ako nije moguće zasnivanje prava zaloga

– garancija banke

– garancija HAMAG-a (Hrvatske agencije za malo gospodarstvo)

– drugi za Fond prihvatljivi instrumenti

Članak 4.

Točka IV. »PODUZETNICI POČETNICI (START UP PROGRAMI) mijenja se i glasi:

»1. Sredstva se poduzetnicima odobravaju putem poslovne banke, uz sljedeće uvjete:

a) najniži iznos kredita: 300.000,00 kn,

b) najviši iznos kredita: 1.500.000,00 kn,

c) vlastito učešće poduzetnika: najmanje 25% (u što je uključena izvedba poslovnog plana, elaborata za kredite, troškovi dokumentacije za investicijska ulaganja, te ostale pripremne radnje i troškovi za razvojni program), ne smije u sebi sadržavati nikakav oblik državne potpore

d) kamata: 4% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope

e) postupak i način odobravanja kredita: prema osnovnim uvjetima Poduzetničkih programa.

f) Fond za razvoj i zapošljavanje sudjeluje s najviše 75% u financiranju razvojnog programa

g) za programe poljoprivrede, šumarstva i ribarstva primjenjuje se fiksna kamatna stopa u iznosu od 2%, te za navedene programe nema dodatne potpore

h) potrebno pismeno očitovanje o dodjeli potpore male vrijednosti u zadnje tri godine kako ne bi došli u negativnu kumulaciju

Najniži iznos kredita

300.000,00 kn

Najviši iznos kredita

1.500.000,00 kn

Vlastito učešće

minimalno 25%

Kamata

4% niža od referentne kamatne stope

Rok otplate

do 10 godina

Poček otplate

do 3 godine

Način izračuna kamata

– prema obračunu poslovne banke

Način otplate glavnice

– jednake otplatne kvote (mjesečne ili kvartalne) ili prema uvjetima poslovne banke

Obvezni instrumenti osiguranja naplate

– zasnivanje prava zaloga nad nekretninama i pokretninama (ranije stečenima ili u vrijeme ulaganja u poslovni program) čija procijenjena ili knjigovodstvena vrijednost ne smije biti manja od iznosa kredita uvećanog za ukupno ugovorene kamate

– osobna zadužnica vlasnika i/ili direktora tvrtke

– mjenice i/ili zadužnice tvrtke korisnika kredita

– police osiguranja protiv komercijalnih rizika i kredita, police osiguranja dugotrajne imovine, sve vinkulirano u korist Fonda

Ostali instrumenti osiguranja naplate ako nije moguće zasnivanje prava zaloga

– garancija banke

– garancija HAMAG-a (Hrvatske agencije za malo gospodarstvo)

– drugi za Fond prihvatljivi instrumenti

Ocjenu opravdanosti i kreditnu obradu izvršit će poslovne banke s kojima je Fond potpisao ugovore za ime i račun.«

Članak 5.

U točki IV. dodaje se podstavak 2. »POTPORA ZA USPJEŠNE KORISNIKE« i glasi: »Ukoliko korisnik sredstava Fonda po START UP programu zadovolji dolje navedene uvjete, Fond će mu dodijeliti POTPORU ZA USPJEŠNE KORISNIKE u iznosu do 70% od ukupno iskorištenog kredita i to na način:

a) za najmanje 5 stalno zaposlena djelatnika/ce potpora iznosi 30% od ukupno iskorištenog kredita

za najmanje 10 stalno zaposlenih djelatnika/ce potpora iznosi 50% od ukupno iskorištenog kredita

za najmanje 15 stalno zaposlenih djelatnika/ce potpora iznosi 70% od ukupno iskorištenog kredita

b) djelatnici/ce moraju biti stalno zaposleni najmanje dvije godine

c) korisnik ne smije imati evidentirane obaveze prema državi najmanje tri godine

d) bruto plaća zaposlenih djelatnika/ce mora najmanje iznositi 5.500,00 kn.

Navedena potpora dodjeljuje se jednokratno u vidu otpisa postojećeg kredita, kada korisnik ispuni navedene preduvjete, te podnese zahtjev putem poslovne banke.«

Članak 6.

Točka V. »PROGRAMI RESTRUKTURIRANJA PODUZETNIKA« briše se.

Članak 7.

Točka VI. PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA KOOPERANATA se briše.

Članak 8.

Točka VII. »PROGRAMI PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE« mijenja se i glasi:

»PROGRAMI PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE«

Fond će financirati programe poduzetničke infrastrukture namijenjene za otvaranje i poticanje poduzetničkih, industrijskih i slobodnih zona, tehnoloških parkova ili centara, poduzetničkih inkubatora, veletržnica i drugih srodnih institucija podrške razvoju gospodarstva, kroz ulaganja u infrastrukturu ili objekte (infrastrukturni i gospodarski projekti) isključivo putem ugovora s nadležnim ministarstvima koja utvrđuju prioritete i projekte.

Korisnici tih sredstava mogu biti jedinice lokalne/područne samouprave ili tvrtke registrirane za povođenje ovih programa. Fond će kreditiranje ovih projekata vršiti u suradnji s poslovnim bankama temeljem prikupljenih projekata, a prema posebnim ugovorima s nadležnim ministarstvima koja svojim programima sustavno provode mjere razvoja navedenih institucija.

1. Kriteriji koje treba ispuniti tražitelj kredita su:

a) utvrđen interes jedinice lokalne/područne samouprave kroz usvajanje posebnoga razvojnog programa

b) osiguranje prostornih, urbanističkih i drugih uvjeta za rad

c) ispitan poduzetnički interes i potencijal za uključivanja poduzetnika u program

d) djelomično vlastito ulaganje u program

e) ostali uvjeti koji će se utvrditi posebnim programom i ugovorom s nadležnim ministarstvima, zavisno od grupe tražitelja kredita

2. Kreditiranje po ovom programu, vršit će se prema sljedećim uvjetima:

a) najniži iznos kredita 1.000.000,00 kn

b) rok otplate: do 12 godina

c) početak otplate: do 3 godine

d) vlastito učešće: 20% investicije

e) kamata: do 4% niža od opće kamatne stope utvrđene najmanje u visini referentne kamatne stope

f) ostali uvjeti kredita: utvrdit će se posebnim ugovorom za svaku grupu projekata, odnosno nositelja kredita«.

Članak 9.

Točka VIII.« FINANCIRANJE OSTALIH RAZVOJNIH PROGRAMA »postala je točka VI.

Klasa: 010-01/04-05/0003
Urbroj: 0563-08-0035
Zagreb, 3. prosinca 2008.

Predsjednik
Upravnog odbora
Ivan Šuker, v. r.