Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

NN 7/2009 (16.1.2009.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

172

Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. siječnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, broj 10/2008), u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Odredbe ove Uredbe odnose se na udruge i njihove saveze, strane udruge, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita, za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije i koje su upisane u Registru neprofitnih organizacija.«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Registar iz stavka 1. ovog članka ustrojava i vodi Ministarstvo financija.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 17. stavku 5. riječi: »na promet« brišu se.

Članak 3.

U članku 20. stavku 2. iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3. i 4. koji glase:

»– donacije povezane s izvršenjem ugovorenih programa (projekata i aktivnosti) priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja razmjerno troškovima provedbe ugovorenih programa (projekata i aktivnosti),

– donacije povezane s nefinancijskom imovinom koja se amortizira priznaju se u bilanci kao odgođeni prihod uz priznavanje u prihode izvještajnog razdoblja na sustavnoj osnovi razmjerno troškovima uporabe nefinancijske imovine u razdoblju korištenja,«.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 5., 6. i 7.

Članak 4.

U članku 34. podstavak 2. mijenja se i glasi: »pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost i«.

Članak 5.

U članku 40. stavku 2. riječi: »na račun« zamjenjuju se riječima: »ili druge vrste imovine«.

Članak 6.

U članku 49. riječi: »obuhvaća novčana sredstva koja« zamjenjuju se riječima: »obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju«.

Članak 7.

U članku 54. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa uključuju naknade za rad i davanja uz naknade za rad (porezi, doprinosi i sl.), naknade za službena putovanja te ostale naknade.«.

Članak 8.

U članku 55. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Amortizacija se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je imovina predana u uporabu.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 9.

U članku 58. iza riječi: »potraživanja« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »rashode za ostala porezna davanja«.

Članak 10.

U članku 65. stavku 1. iza riječi »rashoda« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »skraćeni račun prihoda i rashoda«.

U stavku 3. riječi: »u određenom razdoblju« zamjenjuju se riječima: »za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. siječnja do 31. prosinca«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Skraćeni račun prihoda i rashoda je sustavni pregled prihoda i rashoda za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 11.

Članak 66. mijenja se i glasi:

»(1) Bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se za poslovnu godinu koja je izjednačena s kalendarskom godinom.

(2) Račun prihoda i rashoda sastavlja se i za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja.

(3) Skraćeni račun prihoda i rashoda sastavlja se za razdoblja od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna.

(4) Neprofitne organizacije financijske izvještaje iz stavka 2. i 3. ovoga članka čuvaju do dana predaje financijskih izvještaja za isto razdoblje slijedeće godine, a financijske izvještaje sastavljene za poslovnu godinu trajno i u izvorniku.«.

Članak 12.

U članku 67. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

»– Skraćeni račun prihoda i rashoda na Obrascu: S-PR-RAS-NPF.«.

Članak 13.

U članku 68. stavku 2. iza riječi: »PR-RAS-NPF« dodaju se riječi: »i Obrazac: S-PR-RAS-NPF«.

Članak 14.

U članku 70. na kraju stavka 1. dodaje se rečenica koja glasi: »Instituciji ovlaštenoj za obradu podatka ne predaju se bilješke.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Skraćeni račun prihoda i rashoda, sastavljen za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka i od 1. siječnja do 30. rujna, predaje se instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 20 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

(4) Neprofitne organizacije sastavljaju i predaju financijske izvještaje iz članka 65. ove Uredbe na razini pravne osobe s uključenim podacima o poslovanju njenih organizacijskih dijelova.«.

Članak 15.

U članku 71. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Ako je vrijednost imovine uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kuna na razini godine, neprofitna organizacija nije u obvezi vođenja dvojnog knjigovodstva i sastavljanja te predaje financijskih izvještaja propisanih člankom 65. ove Uredbe za sljedeću godinu.

(2) Odluku o primjeni stavka 1. ovoga članka osnivač donosi za tekuću poslovnu godinu u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija na način propisan člankom 72.c ove Uredbe.«.

Članak 16.

Iza članka 72. dodaje se podnaslov i članci 72.a, 72.b, 72.c i 72.d koji glase:

»Sadržaj i način vođenja Registra neprofitnih organizacija

Članak 72.a

(1) Registar neprofitnih organizacija sadrži sljedeće podatke o neprofitnim organizacijama:

– opće podatke: naziv neprofitne organizacije, matični broj, osobni indetifikacijski broj, registarski broj upisa u matični Registar, račun, adresa sjedišta, statistička oznaka grada/općine i županije, šifra djelatnosti, osoba za kontakt, telefon/faks, e-mail, internetska stranica

– podatke o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje,

– podatke relevantne za bazu financijskih izvještaja.

(2) Podaci iz Registra neprofitnih organizacija javni su i dostupni sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Članak 72.b

(1) Neprofitne organizacije upisuju se u Registar neprofitnih organizacija na temelju podataka iz Obrasca Registar neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO), koji je sastavni dio ove Uredbe.

(2) Neprofitne organizacije dostavljaju Ministarstvu financija Obrazac: RNO najkasnije 30 dana od upisa u matični registar.

(3) Matični registar u smislu ove Uredbe smatra se odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj u koji se neprofitna organizacija upisuje prilikom osnivanja.

(4) Obrazac: RNO neprofitna organizacija popunjava i predaje samo jednom kod upisa u Registar neprofitnih organizacija.

Članak 72.c

Neprofitna organizacija izvještava Ministarstvo financija o promjeni podataka unesenih u Registar neprofitnih organizacija, u roku od dva radna dana od upisa promjene u matični registar, a ako se promjena ne upisuje u matični registar u roku od dva radna dana od nastanka promjene, na Obrascu Promjene u registru neprofitnih organizacija (Obrazac: RNO-P), koji je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 72.d

(1) Neprofitne organizacije brišu se iz Registra neprofitnih organizacija brisanjem iz matičnog registra.

(2) Obavijest o brisanju iz matičnog registra Ministarstvu financija dostavlja voditelj odgovarajućeg registra po službenoj dužnosti najkasnije 30 dana od nastale promjene.«.

Članak 17.

Neprofitne organizacije koje su se u matični registar upisale prije 1. siječnja 2009. godine Obrazac: RNO dostavljaju Ministarstvu financija najkasnije do 30. lipnja 2009. godine.

Članak 18.

Podatak o RNO broju u financijskim izvještajima popunjava se nakon dodjele broja iz Registra neprofitnih organizacija.

Članak 19.

U cijelom tekstu riječ: »zaposleni« u određenom padežu zamjenjuje se riječju: »radnici« u odgovarajućem padežu.

Članak 20.

Obrazac: BIL-NPF, Obrazac: PR-RAS-NPF i Računski plan mijenjaju se i sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 21.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine sastavljaju se na obrascima iz Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 10/2008).

Članak 22.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 401-01/09-01/01

Urbroj: 5030120-09-1

Zagreb, 8. siječnja 2009.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

RAČUNSKI PLAN

Razred/Skupina

Pod
skupina

Odjeljak

Naziv

0

Nefinancijska imovina

01

Neproizvedena dugotrajna imovina

011

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

0111

Zemljište

0112

Rudna bogatstva

0113

Ostala prirodna materijalna imovina

012

Nematerijalna imovina

0121

Patenti

0122

Koncesije

0123

Licence

0124

Ostala prava

0125

Goodwill

0126

Osnivački izdaci

0127

Izdaci za razvoj

0128

Ostala nematerijalna imovina

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

0191

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

02

Proizvedena dugotrajna imovina

021

Građevinski objekti

0211

Stambeni objekti

0212

Poslovni objekti

0213

Ostali građevinski objekti

022

Postrojenja i oprema

0221

Uredska oprema i namještaj

0222

Komunikacijska oprema

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

0226

Sportska i glazbena oprema

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

023

Prijevozna sredstva

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

0232

Ostala prijevozna sredstva

024

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

0241

Knjige u knjižnicama

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

025

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

0251

Višegodišnji nasadi

0252

Osnovno stado

026

Nematerijalna proizvedena imovina

0261

Ulaganja u računalne programe

0262

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

0263

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

029

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

0291

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

031

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

0311

Plemeniti metali i drago kamenje

0312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

04

Sitni inventar

041

Zalihe sitnog inventara

0411

Zalihe sitnog inventara

042

Sitni inventar u uporabi

0421

Sitni inventar u uporabi

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

0491

Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi

05

Nefinancijska imovina u pripremi

051

Građevinski objekti u pripremi

0511

Građevinski objekti u pripremi

052

Postrojenja i oprema u pripremi

0521

Postrojenja i oprema u pripremi

053

Prijevozna sredstva u pripremi

0531

Prijevozna sredstva u pripremi

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

0541

Višegodišnji nasadi u pripremi

0542

Osnovno stado u pripremi

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

0551

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

0561

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

06

Proizvedena kratkotrajna imovina

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti

0611

Zalihe za preraspodjelu drugima

0612

Zalihe materijala za redovne potrebe

0613

Zalihe rezervnih dijelova

0614

Zalihe materijala za posebne potrebe

062

Proizvodnja i proizvodi

0621

Proizvodnja u tijeku

0622

Gotovi proizvodi

063

Roba za daljnju prodaju

0631

Roba za daljnju prodaju

1

Financijska imovina

11

Novac u banci i blagajni

111

Novac u banci

1111

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

1112

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

1113

Prijelazni račun

112

Izdvojena novčana sredstva

1121

Izdvojena novčana sredstva

113

Novac u blagajni

1131

Glavna blagajna

114

Vrijednosnice u blagajni

1141

Vrijednosnice u blagajni

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo

121

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama

1211

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

1212

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

122

Jamčevni polozi

1221

Jamčevni polozi

123

Potraživanja od radnika

1231

Potraživanja od radnika

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

1241

Potraživanja za više plaćene poreze

1242

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

1243

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

1244

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

1245

Potraživanja za više plaćene doprinose

129

Ostala potraživanja

1291

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

1292

Potraživanja za naknade štete

1293

Potraživanja za predujmove

1294

Ostala nespomenuta potraživanja

13

Zajmovi

131

Zajmovi građanima i kućanstvima

1311

Zajmovi građanima i kućanstvima

132

Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost

1321

Zajmovi pravnim osobama koje obavljaju poduzetničku djelatnost

133

Zajmovi ostalim subjektima

1331

Zajmovi ostalim subjektima

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

1391

Ispravak vrijednosti danih zajmova

14

Vrijednosni papiri

141

Čekovi

1411

Čekovi – tuzemni

1412

Čekovi – inozemni

142

Komercijalni i blagajnički zapisi

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

143

Mjenice

1431

Mjenice – tuzemne

1432

Mjenice – inozemne

144

Obveznice

1441

Obveznice – tuzemne

1442

Obveznice – inozemne

145

Opcije i drugi financijski derivati

1451

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

1452

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

146

Ostali vrijednosni papiri

1461

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

1462

Ostali inozemni vrijednosni papiri

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

1491

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

15

Dionice i udjeli u glavnici

151

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija

1511

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

1512

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

152

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava

1521

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

1522

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

1591

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

16

Potraživanja za prihode

161

Potraživanja od kupaca

1611

Potraživanja od kupaca

162

Potraživanja za članarine i članske doprinose

1621

Članarine i članski doprinosi

163

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

1631

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

164

Potraživanja za prihode od imovine

1641

Potraživanja za prihode od financijske imovine

1642

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

165

Ostala nespomenuta potraživanja

1651

Ostala nespomenuta potraživanja

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

1691

Ispravak vrijednosti potraživanja

19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

191

Rashodi budućih razdoblja

1911

Rashodi budućih razdoblja

192

Nedospjela naplata prihoda

1921

Nedospjela naplata prihoda

2

Obveze

24

Obveze za rashode

241

Obveze za radnike

2411

Obveze za plaće – neto

2412

Obveze za naknade plaća – neto

2413

Obveze za plaće u naravi – neto

2414

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

2415

Obveze za doprinose iz plaća

2416

Obveze za doprinose na plaće

2417

Ostale obveze za radnike

242

Obveze za materijalne rashode

2421

Naknade troškova radnicima

2422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

2423

Naknade volonterima

2424

Nakanade ostalim osobama izvan radnog odnosa

2425

Obveze prema dobavljačima u zemlji

2426

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

2429

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

244

Obveze za financijske rashode

2441

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

2442

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

2443

Obveze za ostale financijske rashode

245

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

2451

Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći

246

Obveze za kazne i naknade šteta

2461

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

249

Ostale obveze

2491

Obveze za poreze

2492

Obveze za porez na dodanu vrijednost

2493

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

25

Obveze za vrijednosne papire

251

Obveze za čekove

2511

Obveze za čekove – tuzemne

2512

Obveze za čekove – inozemne

252

Obveze za mjenice

2521

Obveze za mjenice – tuzemne

2522

Obveze za mjenice – inozemne

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

2591

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

26

Obveze za kredite i zajmove

261

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora

2611

Obveze za kredite u zemlji

2612

Obveze za kredite iz inozemstva

262

Obveze za robne i ostale zajmove

2621

Obveze za zajmove u zemlji

2622

Obveze za zajmove iz inozemstva

269

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

2691

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)

291

Odgođeno plaćanje rashoda

2911

Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

2921

Unaprijed plaćeni prihodi

2922

Odgođeno priznavanje prihoda

3

Prihodi

31

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

311

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

3111

Prihodi od prodaje roba

3112

Prihodi od pružanja usluga

32

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

321

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

3211

Članarine

3212

Članski doprinosi

33

Prihodi po posebnim propisima

331

Prihodi po posebnim propisima

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

34

Prihodi od imovine

341

Prihodi od financijske imovine

3411

Prihodi od kamata za dane zajmove

3412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

3414

Prihodi od zateznih kamata

3415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

3416

Prihodi od dividendi

3417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

3418

Ostali prihodi od financijske imovine

342

Prihodi od nefinancijske imovine

3421

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

3422

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

35

Prihodi od donacija

351

Prihodi od donacija iz proračuna

3511

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

3512

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

352

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

3521

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

353

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

3531

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

354

Prihodi od građana i kućanstava

3541

Prihodi od građana i kućanstava

355

Ostali prihodi od donacija

3551

Ostali prihodi od donacija

36

Ostali prihodi

361

Prihodi od naknade štete i refundacija

3611

Prihodi od naknade šteta

3612

Prihodi od refundacija

362

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

3621

Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

363

Ostali nespomenuti prihodi

3631

Otpis obveza

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

3633

Ostali nespomenuti prihodi

39

Raspored prihoda

391

Raspored prihoda

3911

Raspored prihoda

4

Rashodi

41

Rashodi za radnike

411

Plaće

4111

Plaće za redovan rad

4112

Plaće u naravi

4113

Plaće za prekovremeni rad

4114

Plaće za posebne uvjete rada

412

Ostali rashodi za radnike

4121

Ostali rashodi za radnike

413

Doprinosi na plaće

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

4132

Doprinosi za zapošljavanje

42

Materijalni rashodi

421

Naknade troškova radnicima

4211

Službena putovanja

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

4213

Stručno usavršavanje radnika

422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

4221

Naknade za obavljanje aktivnosti

4222

Naknade troškova službenih putovanja

4223

Naknade ostalih troškova

4224

Ostale naknade

423

Naknade volonterima

4231

Naknade za obavljanje djelatnosti

4232

Naknade troškova službenih putovanja

4233

Naknade ostalih troškova

4234

Ostale naknade

424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

4242

Naknade troškova službenih putovanja

4243

Naknade ostalih troškova

4244

Ostale naknade

425

Rashodi za usluge

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

4253

Usluge promidžbe i informiranja

4254

Komunalne usluge

4255

Zakupnine i najamnine

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

4257

Intelektualne i osobne usluge

4258

Računalne usluge

4259

Ostale usluge

426

Rashodi za materijal i energiju

4261

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

4262

Materijal i sirovine

4263

Energija

4264

Sitni inventar i auto gume

429

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

4291

Premije osiguranja

4292

Reprezentacija

4293

Članarine

4294

Kotizacije

4295

Ostali nespomenuti materijani rashodi

43

Rashodi amortizacije

431

Amortizacija

4311

Amortizacija

44

Financijski rashodi

441

Kamate za izdane vrijednosne papire

4411

Kamate za izdane mjenice

442

Kamate za primljene kredite i zajmove

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

4422

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

443

Ostali financijski rashodi

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

4433

Zatezne kamate

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

45

Donacije

451

Tekuće donacije

4511

Tekuće donacije

4512

Stipendije

452

Kapitalne donacije

4521

Kapitalne donacije

46

Ostali rashodi

461

Kazne, penali i naknade štete

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

4612

Penali, ležarine i drugo

4613

Naknade šteta radnicima

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

462

Ostali nespomenuti rashodi

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

4622

Otpisana potraživanja

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

4624

Ostali nespomenuti rashodi

49

Raspored rashoda

491

Raspored rashoda

4911

Raspored rashoda

5

Vlastiti izvori

51

Vlastiti izvori

511

Vlastiti izvori

5111

Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja

512

Revalorizacijska rezerva

5121

Revalorizacijska rezerva

52

Rezultat poslovanja

521

Utvrđivanje rezultata poslovanja

5211

Obračun prihoda i rashoda

522

Višak/manjak prihoda

5221

Višak prihoda

5222

Manjak prihoda

6

Izvanbilančni zapisi

61

Izvanbilančni zapisi – aktiva

611

Tuđa materijalna imovina

6111

Tuđa materijalna imovina

612

Prava

6121

Prava

613

Vrijednosni papiri

6131

Vrijednosni papiri

614

Ostali izvanbilančni zapisi – aktiva

6141

Ostali izvanbilančni zapisi

62

Izvanbilančni zapisi – pasiva

621

Obveze za tuđu materijalnu imovinu

6211

Obveze za tuđu materijalnu imovinu

622

Obveze za prava

6221

Obveze za prava

623

Obveze za primljene vrijednosne papire

6231

Obveze za primljene vrijednosne papire

624

Ostali izvanbilančni zapisi – pasiva

6241

Ostali izvanbilančni zapisi

Obrazac: BIL-NPF

BILANCA
na 31. prosinca ____________

NAZIV OBVEZNIKA:

RAČUN:

POŠTANSKI BROJ:

RNO BROJ:

MJESTO:

MATIČNI BROJ:

ADRESA:

OIB:

ŠIFRA ŽUPANIJE:

ŠIFRA DJELATNOSTI:

ŠIFRA OPĆINE:

OZNAKA RAZDOBLJA:

u kunama (bez lp.)

Račun iz
rač. plana

OPIS

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Index
(5/4)

1

2

3

4

5

6

IMOVINA

IMOVINA (AOP 002+074)

001

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)

002

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)

003

011

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005+006+007)

004

0111

Zemljište

005

0112

Rudna bogatstva

006

0113

Ostala prirodna materijalna imovina

007

012

Nematerijalna imovina (AOP 009+010+011+012+013+014+015+016)

008

0121

Patenti

009

0122

Koncesije

010

0123

Licence

011

0124

Ostala prava

012

0125

Goodwill

013

0126

Osnivački izdaci

014

0127

Izdaci za razvoj

015

0128

Ostala nematerijalna imovina

016

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

017

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)

018

021

Građevinski objekti (AOP 020+021+022)

019

0211

Stambeni objekti

020

0212

Poslovni objekti

021

0213

Ostali građevinski objekti

022

022

Postrojenja i oprema (AOP 024+025+026+027+028+029+030)

023

0221

Uredska oprema i namještaj

024

0222

Komunikacijska oprema

025

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

026

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

027

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

028

0226

Sportska i glazbena oprema

029

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

030

023

Prijevozna sredstva (AOP 032+033)

031

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

032

0232

Ostala prijevozna sredstva

033

024

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035+036+037+038)

034

0241

Knjige u knjižnicama

035

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

036

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

037

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

038

025

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)

039

0251

Višegodišnji nasadi

040

0252

Osnovno stado

041

026

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043+044+045)

042

0261

Ulaganja u računalne programe

043

0262

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

044

0263

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

045

029

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

046

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)

047

031

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)

048

0311

Plemeniti metali i drago kamenje

049

0312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

050

04

Sitni inventar (AOP 052+053-054)

051

041

Zalihe sitnog inventara

052

042

Sitni inventar u uporabi

053

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

054

05

Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063)

055

051

Građevinski objekti u pripremi

056

052

Postrojenja i oprema u pripremi

057

053

Prijevozna sredstva u pripremi

058

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)

059

0541

Višegodišnji nasadi u pripremi

060

0542

Osnovno stado u pripremi

061

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

062

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

063

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)

064

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+069)

065

0611

Zalihe za preraspodjelu drugima

066

0612

Zalihe materijala za redovne potrebe

067

0613

Zalihe rezervnih dijelova

068

0614

Zalihe materijala za posebne potrebe

069

062

Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)

070

0621

Proizvodnja u tijeku

071

0622

Gotovi proizvodi

072

063

Roba za daljnju prodaju

073

1

Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)

074

11

Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)

075

111

Novac u banci (AOP 077+078+079)

076

1111

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

077

1112

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

078

1113

Prijelazni račun

079

112

Izdvojena novčana sredstva

080

113

Novac u blagajni

081

114

Vrijednosnice u blagajni

082

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od radnika te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)

083

121

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)

084

1211

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

085

1212

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

086

122

Jamčevni polozi

087

123

Potraživanja od radnika

088

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094)

089

1241

Potraživanje za više plaćenje poreze

090

1242

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

091

1243

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

092

1244

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

093

1245

Potraživanja za više plaćene doprinose

094

129

Ostala potraživanja (AOP 096+097+098+099)

095

1291

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

096

1292

Potraživanja za naknade štete

097

1293

Potraživanja za predujmove

098

1294

Ostala nespomenuta potraživanja

099

13

Zajmovi (AOP 101+102+103-104)

100

131

Zajmovi građanima i kućanstvima

101

132

Zajmovi pravnim osobama koji obavljaju poduzetničku djelatnost

102

133

Zajmovi ostalim subjektima

103

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

104

14

Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)

105

141

Čekovi (AOP 107+108)

106

1411

Čekovi-tuzemni

107

1412

Čekovi-inozemni

108

142

Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)

109

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

110

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

111

143

Mjenice (AOP 113+114)

112

1431

Mjenice – tuzemne

113

1432

Mjenice – inozemne

114

144

Obveznice (AOP 116+117)

115

1441

Obveznice – tuzemne

116

1442

Obveznice – inozemne

117

145

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)

118

1451

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

119

1452

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

120

146

Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)

121

1461

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

122

1462

Ostali inozemni vrijednosni papiri

123

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

124

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)

125

151

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)

126

1511

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

127

1512

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

128

152

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)

129

1521

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

130

1522

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

131

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

132

16

Potraživanja za prihode (AOP 134+135+136+137+140-141)

133

161

Potraživanja od kupaca

134

162

Potraživanja za članarine i članske doprinose

135

163

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

136

164

Potraživanja za prihode od imovine (AOP 138+139)

137

1641

Potraživanja za prihode od financijske imovine

138

1642

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

139

165

Ostala nespomenuta potraživanja

140

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

141

19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 143+144)

142

191

Rashodi budućih razdoblja

143

192

Nedospjela naplata prihoda

144

OBVEZE I VLASTITI IZVORI

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 146+195)

145

2

Obveze (AOP 147+174+182+190)

146

24

Obveze za rashode (AOP 148+156+164+168+169+170)

147

241

Obveze za radnike (AOP 149+150+151+152+153+154+155)

148

2411

Obveze za plaće – neto

149

2412

Obveze za naknade plaća – neto

150

2413

Obveze za plaće u naravi – neto

151

2414

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

152

2415

Obveze za doprinose iz plaća

153

2416

Obveze za doprinose na plaće

154

2417

Ostale obveze za radnike

155

242

Obveze za materijalne rashode (AOP 157+158+159+160+161+162+163 )

156

2421

Naknade troškova radnicima

157

2422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično

158

2423

Naknade volonterima

159

2424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

160

2425

Obveze prema dobavljačima u zemlji

161

2426

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

162

2429

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

163

244

Obveze za financijske rashode (AOP 165+166+167)

164

2441

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

165

2442

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

166

2443

Obveze za ostale financijske rashode

167

245

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

168

246

Obveze za kazne i naknade šteta

169

249

Ostale obveze (AOP 171+172+173)

170

2491

Obveze za poreze

171

2492

Obveze za porez na dodanu vrijednost

172

2493

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

173

25

Obveze za vrijednosne papire (AOP 175+178-181)

174

251

Obveze za čekove (AOP 176+177)

175

2511

Obveze za čekove – tuzemne

176

2512

Obveze za čekove – inozemne

177

252

Obveze za mjenice (AOP 179+180)

178

2521

Obveze za mjenice – tuzemne

179

2522

Obveze za mjenice – inozemne

180

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

181

26

Obveze za kredite i zajmove (AOP 183+186-189)

182

261

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora (AOP 184+185)

183

2611

Obveze za kredite u zemlji

184

2612

Obveze za kredite iz inozemstva

185

262

Obveze za robne i ostale zajmove (AOP 187+188)

186

2621

Obveze za zajmove u zemlji

187

2622

Obveze za zajmove iz inozemstva

188

269

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

189

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 191+192)

190

291

Odgođeno plaćanje rashoda

191

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja (AOP 193+194)

192

2921

Unaprijed plaćeni prihodi

193

2922

Odgođeno priznavanje prihoda

194

5

Vlastiti izvori (AOP 196+199-200)

195

51

Vlastiti izvori (AOP 197+198)

196

511

Vlastiti izvori

197

512

Revalorizacijska rezerva

198

5221

Višak prihoda

199

5222

Manjak prihoda

200

IZVANBILANČNI ZAPISI

61

Izvanbilančni zapisi – aktiva

201

62

Izvanbilančni zapisi – pasiva

202

Mjesto:_________________Datum: _______________

Osoba za kontaktiranje:

Zakonski predstavnik
(potpis):
__________________________

Telfon:

Zakonski predstavnik:

Pečat primitka

Datum primitka

Kontrolirao

1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavlja upisuje se statistička oznaka županije i općine

2) U redak »ŠIFRA DJELATNOSTI« upisuje se četvernoznamenskasta šifra djelatnosti prema NKD-u 2007 koja je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine

3) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM

4) Obveznici kojima do dana predaje izvještaja nije dodijeljen OIB (Osobni identifikacijski broj) redak »OIB« ne popunjavaju

Obrazac: PR-RAS-NPF

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
za razdoblje od do

NAZIV OBVEZNIKA:

RAČUN:

POŠTANSKI BROJ:

RNO BROJ:

MJESTO:

MATIČNI BROJ:

ADRESA:

OIB:

ŠIFRA ŽUPANIJE:

ŠIFRA DJELATNOSTI:

ŠIFRA OPĆINE:

OZNAKA RAZDOBLJA:

u kunama (bez lp.)

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Ostvareno prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Index
(5/4 * 100)

1

2

3

4

5

6

PRIHODI

3

PRIHODI (AOP 002+005+008+011+024+032)

001

31

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (AOP 003+004)

002

3111

Prihodi od prodaje roba

003

3112

Prihodi od pružanja usluga

004

32

Prihodi od članarina i članskih doprinosa (AOP 006+007)

005

3211

Članarine

006

3212

Članski doprinosi

007

33

Prihodi po posebnim propisima (AOP 009+010)

008

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

009

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

010

34

Prihodi od imovine (AOP 012+021)

011

341

Prihodi od financijske imovine (AOP 013+014+015+016+017+018+019+020)

012

3411

Prihodi od kamata za dane zajmove

013

3412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

014

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

015

3414

Prihodi od zateznih kamata

016

3415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

017

3416

Prihodi od dividendi

018

3417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

019

3418

Ostali prihodi od financijske imovine

020

342

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 022+023)

021

3421

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

022

3422

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

023

35

Prihodi od donacija (AOP 025+028+029+030+031)

024

351

Prihodi od donacija iz proračuna (AOP 026+027)

025

3511

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

026

3512

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

027

352

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

028

353

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

029

354

Prihodi od građana i kućanstava

030

355

Ostali prihodi od donacija

031

36

Ostali prihodi (AOP 033+036+037)

032

361

Prihodi od naknade štete i refundacija (AOP 034+035)

033

3611

Prihodi od naknade šteta

034

3612

Prihod od refundacija

035

362

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

036

363

Ostali nespomenuti prihodi (AOP 038+039+040)

037

3631

Otpis obveza

038

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

039

3633

Ostali nespomenuti prihodi

040

RASHODI

4

RASHODI (AOP 042+052+093+094+105+110)

041

41

Rashodi za radnike (AOP 043+048+049)

042

411

Plaće (AOP 044+045+046+047)

043

4111

Plaće za redovan rad

044

4112

Plaće u naravi

045

4113

Plaće za prekovremeni rad

046

4114

Plaće za posebne uvjete rada

047

412

Ostali rashodi za radnike

048

413

Doprinosi na plaće (AOP 050+051)

049

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

050

4132

Doprinosi za zapošljavanje

051

42

Materijalni rashodi (AOP 053+057+062+067+072+082+087)

052

421

Naknade troškova radnicima (AOP 054+055+056)

053

4211

Službena putovanja

054

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

055

4213

Stručno usavršavanje radnika

056

422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično (AOP 058+059+060+061)

057

4221

Naknade za obavljanje aktivnosti

058

4222

Naknade troškova službenih putovanja

059

4223

Naknade ostalih troškova

060

4224

Ostale naknade

061

423

Naknade volonterima (AOP 063+064+065+066)

062

4231

Naknade za obavljanje djelatnosti

063

4232

Naknade troškova službenih putovanja

064

4233

Naknade ostalih troškova

065

4234

Ostale naknade

066

424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa (AOP 068+069+070+071)

067

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

068

4242

Naknade troškova službenih putovanja

069

4243

Naknade ostalih troškova

070

4244

Ostale naknade

071

425

Rashodi za usluge (AOP 073+074+075+076+077+078+079+080+081)

072

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

073

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

074

4253

Usluge promidžbe i informiranja

075

4254

Komunalne usluge

076

4255

Zakupnine i najamnine

077

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

078

4257

Intelektualne i osobne usluge

079

4258

Računalne usluge

080

4259

Ostale usluge

081

426

Rashodi za materijal i energiju (AOP 083+084+085+086)

082

4261

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

083

4262

Materijal i sirovine

084

4263

Energija

085

4264

Sitan inventar i auto gume

086

429

Ostali nespomenuti materijalni rashodi (AOP 088+089+090+091+092)

087

4291

Premije osiguranja

088

4292

Reprezentacija

089

4293

Članarine

090

4294

Kotizacije

091

4295

Ostali nespomenuti materijalni rashodi

092

43

Rashodi amortizacije

093

44

Financijski rashodi (AOP 095+096+100)

094

441

Kamate za izdane vrijednosne papire

095

442

Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 097+098+099)

096

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

097

4422

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

098

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

099

443

Ostali financijski rashodi (AOP 101+102+103+104)

100

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

101

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

102

4433

Zatezne kamate

103

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

104

45

Donacije (AOP 106+109)

105

451

Tekuće donacije (AOP 107+108)

106

4511

Tekuće donacije

107

4512

Stipendije

108

452

Kapitalne donacije

109

46

Ostali rashodi (AOP 111+116)

110

461

Kazne, penali i naknade štete (AOP 112+113+114+115)

111

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

112

4612

Penali, ležarine i drugo

113

4613

Naknade šteta radnicima

114

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

115

462

Ostali nespomenuti rashodi (AOP 117+118+119+120)

116

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

117

4622

Otpisana potraživanja

118

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

119

4624

Ostali nespomenuti rashodi

120

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

121

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

122

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 122-121)

123

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 121-122)

124

UKUPNI RASHODI (AOP 041-123 ili 041+124)

125

VIŠAK PRIHODA (AOP 001-125)

126

MANJAK PRIHODA (AOP 125-001)

127

5221

Višak prihoda – preneseni

128

5222

Manjak prihoda – preneseni

129

Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 126+128-127-129)

130

Manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 127+129-126-128)

131

DODATNI PODACI

AOP

Ostvareno prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

INDEKS (5/4*100)

11

Stanje novčanih sredstava na početku godine

132

11-dugovno

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

133

11-potražno

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

134

11

Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja (AOP 132+133-134)

135

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

136

Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

137

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU

AOP

Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine

Ostvarena vrijednost u istom razdoblju tekuće godine

INDEKS (5/4*100)

051

Građevinski objekti u pripremi

138

052

Postrojenja i oprema u pripremi

139

053

Prijevozna sredstva u pripremi

140

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

141

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

142

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

143

Račun iz rač. plana

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

INDEKS (5/4*100)

Stanje zaliha

144

Kontrolni zbroj (AOP 136 do 144)

145

Mjesto:_________________Datum: _______________

Osoba za kontaktiranje:

Zakonski predstavnik
(potpis):
__________________________

Telefon:

Zakonski predstavnik:

Pečat primitka

Datum primitka

Kontrolirao

1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavlja upisuje se statistička oznaka županije i općine

2) U redak »ŠIFRA DJELATNOSTI« upisuje se četvernoznamenskasta šifra djelatnosti prema NKD-u 2007 koja je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine

3) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-M

4) Obveznici kojima do dana predaje izvještaja nije dodijeljen OIB (Osobni identifikacijski broj) redak "OIB" ne popunjavaju

Obrazac: S-PR-RAS-NPF

SKRAĆENI RAČUN PRIHODA I RASHODA
za razdoblje od do

NAZIV OBVEZNIKA:

RAČUN:

POŠTANSKI BROJ:

RNO BROJ:

MJESTO:

MATIČNI BROJ:

ADRESA:

OIB:

ŠIFRA ŽUPANIJE:

ŠIFRA DJELATNOSTI:

ŠIFRA OPĆINE:

OZNAKA RAZDOBLJA:

u kunama (bez lp.)

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Ostvareno
prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Index
(5/4 * 100)

1

2

3

4

5

6

3

PRIHODI
(AOP 002+003+004+005+006+007)

001

31

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

002

32

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

003

33

Prihodi po posebnim propisima

004

34

Prihodi od imovine

005

35

Prihodi od donacija

006

36

Ostali prihodi

007

4

RASHODI
(AOP 009+010+011+012+013+014)

008

41

Rashodi za radnike

009

42

Materijalni rashodi

010

43

Rashodi amortizacije

011

44

Financijski rashodi

012

45

Donacije

013

46

Ostali rashodi

014

Račun iz rač. plana

DODATNI PODACI

AOP

Ostvaren
prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Index
(5/4 * 100)

Prosječan broj radnika na osnovi stanja krajem izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

015

Prosječan broj radnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

016

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

017

411

Plaće

018

412

Ostali rashodi za radnike

019

413

Doprinosi na plaće

020

4211

Službena putovanja

021

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

022

4213

Stručno usavršavanje radnika

023

422

Naknade članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstavima i slično

024

423

Naknade volonterima

025

424

Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa

026

4241

Naknade za obavljanje aktivnosti

027

425

Rashodi za usluge

028

4257

Intelektualne i osobne usluge

029

426

Rashodi za materijal i energiju

030

4291

Premije osiguranja

031

4292

Reprezentacija

032

4293

Članarine

033

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

034

4512

Stipendije

035

452

Kapitalne donacije

036

4623

Rashodi za ostala porezna davanja

037

Kontrolni zbroj (AOP 015 do 037)

038

VRIJEDNOST OSTVARENIH INVESTICIJA U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU

AOP

Ostvarena vrijednost u istom razdoblju prethodne godine

Ostvarena vrijednost u istom razdoblju tekuće godine

Index
(5/4 * 100)

051

Građevinski objekti u pripremi

039

052

Postrojenja i oprema u pripremi

040

053

Prijevozna sredstva u pripremi

041

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

042

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

043

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

044

Račun iz rač. plana

AOP

Stanje 01.siječnja

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

Indeks (5/4*100)

Stanje zaliha

045

Kontrolni zbroj (AOP 039 do 045)

046

Mjesto:_________________Datum: _______________

Osoba za kontaktiranje:

Zakonski predstavnik
(potpis):
__________________________

Telefon:

Zakonski predstavnik:

Pečat primitka

Datum primitka

Kontrolirao

1) U retke »ŠIFRA ŽUPANIJE« i »ŠIFRA OPĆINE« iz zaglavlja upisuje se statistička oznaka županije i općine

2) U redak »ŠIFRA DJELATNOSTI« upisuje se četvernoznamenskasta šifra djelatnosti prema NKD-u 2007 koja je u primjeni od 1. siječnja 2008. godine

3) U redak »OZNAKA RAZDOBLJA« iz zaglavlja upisuje se godina i mjesec kojim završava razdoblje za koje se obrazac predaje u formatu GGGG-MM

4) Obveznici kojima do dana predaje izvještaja nije dodijeljen OIB (Osobni identifikacijski broj) redak »OIB« ne popunjavaju

Obrazac: RNO

01.

Redni broj iz Registra

 

02.

Datum upisa u Registar

03.

Datum brisanja iz Registra

 

04.

Datum zadnje promjene

Redne brojeve 01.-04. popunjava Ministarstvo financija

REGISTAR
neprofitnih organizacija

PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

05.

Naziv neprofitne organizacije

 

06.

Skraćeni naziv neprofitne organizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

07.

Osobni identifikacijski broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 

09.

Pravno ustrojbeni oblik

 

10.

Broj organizacijskih dijelova

 

 

 

11.

Naziv matičnog registra

 

12.

Broj iz matičnog registra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Adresa sjedišta

 

14.

Poštanski broj

 

 

 

 

 

15.

Mjesto/država

 

16.

Šifra djelatnosti

 

 

 

 

17.

Račun

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Statistička oznaka grada/općine

 

 

 

19.

Osoba za kontakt

 

20.

Statistička oznaka županije

 

 

21.

Telefon

 

22.

Faks

 

23.

e-mail

 

24.

Web-stranica

 

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

25.

Ime i prezime

 

26.

Ime i prezime

 

Identifikacijska isprava

 

Identifikacijska isprava

 

Broj isprave

 

Broj isprave

 

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

27.

Obveza predaje financijskih izvještaja

DA

 

NE

 

28.

Prihodi zadnje 3 godine <100.000

DA

 

NE

 

29.

Imovina zadnje 3 godine<100.000

DA

 

NE

 

30.

Jednostavno knjigovodstvo

DA

 

NE

 

Mjesto i datum M.P Potpis ovlaštene osobe

Obrazac: RNO-P

01.

Redni broj iz Registra

Popunjava
Ministarstvo financija

PROMJENE
u Registru neprofitnih organizacija

Rbr.

Pozicija iz Obrasca: RNO

STARI
PODATAK

NOVI
PODATAK

PODACI O NEPROFITNOJ ORGANIZACIJI

05.

Naziv neprofitne organizacije

06.

Skraćeni naziv neprofitne organizacije

10.

Broj organizacijskih dijelova

13.

Adresa sjedišta

14.

Poštanski broj

15.

Mjesto/država

16.

Šifra djelatnosti

17.

Račun

18.

Statistička oznaka grada/općine

19.

Osoba za kontakt

20.

Statistička oznaka županije

21.

Telefon

22.

Faks

23.

e-mail

24.

Web stranica

PODACI O OSOBAMA OVLAŠTENIM ZA ZASTUPANJE

25.

Ime i prezime

Identifikacijska isprava

Broj isprave

26.

Ime i prezime

Identifikacijska isprava

Broj isprave

PODACI ZA BAZU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

27.

Obveza predaje financijskih izvještaja

28.

Prihodi zadnje 3 godine < 100.000 kn

29.

Imovina zadnje 3 godine < 100.000 kn

30.

Jednostavno knjigovodstvo

Mjesto i datum M.P. Potpis ovlaštene osobe

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO

Podaci pod rednim brojevima od 01. do 04. popunjava Ministarstvo financija, a redne brojeve od 05. do 30. obvezno ispunjava neprofitna organizacija.

1. Redni broj 01. – Redni broj iz Registra

Redni broj iz Registra neprofitnih organizacija dodjeljuje Ministarstvo financija pri unosu podataka iz Obrasca: RNO u Registar neprofitnih organizacija. Sastoji se od tekućeg broja upisa po redoslijedu te jednoznamenkastoga kontrolnog broja. Taj je redni broj nepromjenjiv i neponovljiv.

2. Redni broj 02. – Datum upisa u Registar

Dodjeljuje se pri unosu podataka u Registar neprofitnih organizacija u obliku DDMMGG.

3. Redni broj 03. – Datum brisanja iz Registra

Upisuje se datum brisanja neprofitne organizacije iz Registra neprofitnih organizacija u obliku DDMMGG.

4. Redni broj 04. – Datum zadnje promjene

Dodjeljuje se pri unosu podataka iz Obrasca: RNO-P u obliku DDMMGG.

5. Redni broj 05. – Naziv neprofitne organizacije

Upisuje se točan naziv neprofitne organizacije iz akta o osnivanju.

6. Redni broj 06. – Skraćeni naziv neprofitne organizacije

Ako u aktu osnivanja postoji skraćeni naziv upisuje se skraćeni naziv. Ako nema podatka o istom upisuje se (-).

7. Redni broj 07. – Osobni identifikacijski broj

Upisuje se osobni identifikacijski broj kojeg je neprofitnoj organizaciji sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, br. 60/08) dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava. Upisuje se najviše jedanaest (11) znamenaka od kojih je posljednja znamenka kontrolni broj. Ako neprofitna organizacija predaje Obrazac: RNO prije dodjele osobnog identifikacijskog broja u polje upisuje (-).

8. Redni broj 08. –Matični broj

Upisuje se matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u/NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku. Upisuje se najviše osam (8) znamenaka od kojih je posljednja znamenka kontrolni broj utvrđen po »Modelu 11«.

9. Redni broj 09. – Pravno ustrojbeni oblik

Upisuje se jedan od pravno ustrojbenih oblika neprofitne organizacije iz akta o osnivanju; udruga, savez, strana udruga, zaklada, fondacija, ustanova, politička stranka, komora, sindikat, vjerska zajednica i ostalo.

10. Redni broj 10. – Broj organizacijskih dijelova

Upisuje se ukupan broj organizacijskih dijelova (podružnica, ogranaka, i sl.) koje u svom sastavu ima neprofitna organizacija.

11. Redni broj 11. – Naziv matičnog registra

Upisuje se naziv registra u Republici Hrvatskoj u koji se neprofitna organizacija upisala prilikom osnivanja.

12. Redni broj 12. – Broj iz matičnog registra

Upisuje se broj ili oznaka pod kojim se vodi neprofitna organizacija u matičnom registru navedenim pod rednim brojem 11.

13. Redni broj 13. – Adresa sjedišta

Upisuje se adresa sjedišta neprofitne organizacije; ulica i broj. Duži naziv ulice upisuje se razumljivom kraticom.

14. Redni broj 14. – Poštanski broj

Upisuje se poštanski broj sjedišta neprofitne organizacije iz popisa poštanskih brojeva (pet znamenaka).

15. Redni broj 15. – Mjesto/država

Upisuje se naziv grada/općine prema sjedištu neprofitne organizacije i država sjedišta.

16. Redni broj 16. – Šifra djelatnosti

Upisuje se četveroznamenkasta oznaka podrazreda djelatnosti iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u/NKD-u 2007. Državnog zavoda za statistiku.

17. Redni broj 17. – Račun

Upisuje se račun za redovno poslovanje neprofitne organizacije. Račun se sastoji od dva dijela koja su međusobno odijeljena crticom (-). Prvi je dio vodeći broj banke, a drugi je dio broj računa u banci.

18. Redni broj 18. – Statistička oznaka grada/općine

Dodjeljuje se prema nazivu grada/općine.

19. Redni broj 19. – Osoba za kontakt

Upisuje se ime i prezime osobe određene za davanje informacija potrebnih u svezi s točnim i ažurnim podacima iz Registra neprofitnih organizacija.

20. Redni broj 20. – Statistička oznaka županije

Dodjeljuje se prema nazivu grada/općine.

21. Redni broj 21. – Telefon

Upisuje se telefonski broj osobe određene za davanje informacija potrebnih u svezi s točnim i ažurnim podacima iz Registra neprofitnih organizacija.

22. Redni broj 22. – Faks

Upisuje se broj faksa osobe određene za davanje informacija potrebnih u svezi s točnim i ažurnim podacima iz Registra neprofitnih organizacija.

23. Redni broj 23. – E-mail

Upisuje se e-mail osobe određene za davanje informacija potrebnih u svezi s točnim i ažurnim podacima iz Registra neprofitnih organizacija.

24. Redni broj 24. – Web-stranica

Ako neprofitna organizacija ima svoju web-stranicu upisuje se adresa web-stranice.

25. Redni broj 25. i 26. – Ime i prezime; identifikacijske isprava; broj isprave

Upisuje se ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje neprofitne organizacije, najviše dvije osobe; vrsta identifikacijske isprave osobe ovlaštene za zastupanje neprofitne organizacije (kod osoba za zastupanje stranih udruga identifikacijska isprava je putovnica); broj gore navedene identifikacijske isprave (kod osoba za zastupanje stranih udruga obvezno se navodi broj putovnice).

27. Redni broj 27. – Obveza predaje financijskih izvještaja

Ako neprofitna organizacija ne zadovoljava uvjete propisane člankom 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija stavlja oznaku »X« iza riječi »DA«, u suprotnom stavlja oznaku »X« iza riječi »NE«.

28. Redni broj – 28. Prihodi zadnje tri godine < 100.000 kuna

Ako je godišnji prihod neprofitne organizacije uzastopno u prethodne tri godine manji od 100.000,00 kuna na razini godine stavlja se oznaka »X« iza riječi »DA«, u suprotnom stavlja se oznaka »X« iza riječi »NE«.

29. Redni broj – 29. Imovina zadnje tri godine < 100.000 kuna

Ako je vrijednost imovine neprofitne organizacije iskazana u bilanci uzastopno u prethodne tri godine manja od 100.000,00 kuna na razini godine stavlja se oznaka »X« iza riječi »DA«, u suprotnom stavlja se oznaka »X« iza riječi »NE«.

30. Redni broj 30. – Jednostavno knjigovodstvo

Ako neprofitna organizacija donese odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva sukladno uvjetima propisanim člankom 71. Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija stavlja oznaku »X« iza riječi »DA«, u suprotnom stavlja oznaku »X« iza riječi »NE«. Neprofitna organizacija ne može staviti oznaku »X« iza riječi DA u rednom broju 30. Jednostavno knjigovodstvo, ako istovremeno nema oznaku »X« iza riječi »DA« u rednom broju 28. Prihodi zadnje tri godine < 100.000 kuna i iza riječi »DA« u rednom broju 29. Imovina zadnje tri godine < 100.000 kuna.

Upute za popunjavanje Obrasca: RNO-P

U stupcu »Pozicija iz Obrasca: RNO« upisani su podaci iz Obrasca: RNO koji se mogu mijenjati.

U stupac »STARI PODATAK« upisuje se do tada važeći podatak iz Registra neprofitnih organizacija.

U stupac »NOVI PODATAK« upisuje se promijenjeni podatak.