Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

NN 7/2009 (16.1.2009.), Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

176

Na temelju članka 1021. stavak 3., a u svezi članka 132. stavak 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA ODOBRENJE ODRŽAVANJA IZOBRAZBE POMORACA

I.

Ovom Naredbom utvrđuje se visina naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca.

Naknadu iz stavka 1. ove točke plaća pomorsko učilište ovlašteno za održavanje izobrazbe pomoraca za svaku kalendarsku godinu.

II.

Naknada se sastoji od stalnog i promjenjivog dijela.

Stalni dio naknade za prvu kalendarsku godinu rada plaća se prilikom izdavanja dopusnice, a za sve naredne godine plaća se najkasnije do 30. lipnja za tekuću kalendarsku godinu.

Promjenjivi dio naknade plaća se prije izdavanja obrazaca potvrdnica pomorskom učilištu.

III.

Visina stalnog dijela naknade utvrđena je u Dodatku I. koji je sastavni dio ove Naredbe i plaća se za svaki pojedini program izobrazbe.

Pomorsko učilište koje je ovlašteno održavati izobrazbu pomoraca na više lokacija, u sjedištu i područnim jedinicama, za drugu i svaku slijedeću lokaciju plaća polovicu iznosa naknade utvrđene u Dodatku I.

IV.

Promjenjivi dio naknade iznosi 10,00 kuna po obrascu potvrdnice.

V.

Za obrasce potvrdnica koje se koriste u obrazovnom procesu, pomorsko učilište ne plaća promjenjivi dio naknade iz točke IV. ove Naredbe.

Obrasci potvrdnica iz stavka 1. ne mogu se koristiti za programe izobrazbe izvan obrazovnog procesa.

VI.

Naknada iz točke I. ove Naredbe prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske.

VII.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za odobrenje održavanja izobrazbe pomoraca od 30. svibnja 2007. godine (Narodne novine 63/07).

Klasa: 400-01/08-03/330

Urbroj: 530-04-08-1

Zagreb, 31. prosinca 2008.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

Dodatak I.

Oznaka

Program izobrazbe

Naknada
(u kunama)

D2

Poseban program temeljne sigurnosti na brodu

6.000,00

D3

Zapovjednik broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u

1.000,00

D4

Član posade koji čini dio plovidbene straže

2.000,00

D5

Časnik odgovoran za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi

1.000,00

D6A

Korištenje radarskog uređaja

2.000,00

D6B

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – radna razina

3.000,00

D6C

Motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja – upravljačka razina

3.000,00

D7

Član posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici

2.000,00

D8

Časnik stroja odgovoran za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi

2.000,00

D9

Radiooperater s ograničenom ovlasti

3.000,00

D10

VHF DSC radiooperater

2.000,00

D11

Radiooperater s općom ovlasti

3.000,00

D12

Osposobljenost za upravljanje gašenjem požara

5.000,00

D13

Osnovna osposobljenost za rad na tankerima

4.000,00

D14

Osposobljenost za rad na tankerima za ulje

3.000,00

D15

Osposobljenost za rad na brodovima za ukapljene plinove

3.000,00

D16

Osposobljenost za rad na tankerima za kemikalije

3.000,00

D17

Osposobljenost za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom osim brze spasilačke brodice

4.000,00

D18

Osposobljenost za rukovanje brzom brodicom za spašavanje

1.000,00

D19

Osposobljenost za pružanje medicinske prve pomoći

4.000,00

D20

Osposobljenost za pružanje medicinske skrbi na brodu

3.000,00

D21-
D26

Mjere sigurnosti na putničkom brodu

4.000,00

Mjere sigurnosti na ro-ro putničkom brodu

4.000,00

D27

Osposobljenost za rad s opasnim teretima

2.000,00

D28

Član ispitnog povjerenstva

2.000,00

D29

Radioelektroničar II klase

2.000,00

D30

Osposobljenost za rad na brzom plovilu

2.000,00

D31

Osposobljenost za upravljanje brzim plovilom

3.000,00

D32

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda

4.000,00

D33

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu u društvu

2.000,00

D34

Časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu luke

3.000,00

D35

Zapovjednik ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u

1.000,00

D36

Zapovjednik ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi

1.000,00

D37

Časnik ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi

1.000,00

D38

Časnik stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW

1.000,00