Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

NN 8/2009 (19.1.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

189

Na temelju članka 139. stavak 3. Zakona o sudovima (»Narodne novine« br. 150/05, 16/07 i 113/08), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

Članak 1.

U Pravilniku o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 88/08) u članku 2. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radio na poslovima u struci i to:

– najmanje 5 godina – ako je završio preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski sveučilišni studij i specijalistički diplomski stručni studij odnosno stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij;

– najmanje 8 godina – ako je završio odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij i

– najmanje 10 godina – ako je završio odgovarajuću srednju školu.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»Sposobnost kandidata za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka utvrđuje se na temelju izvješća o provedenoj stručnoj obuci kod stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke pod čijim je nadzorom kandidat dužan obaviti najmanje pet vještačenja, izraditi nalaz i mišljenje.«

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. riječ: »tumača« zamjenjuje se s riječju: »vještaka«.

Članak 3.

U članku 5. stavak 6. riječ: »odbaciti« zamjenjuje se s riječju: »odbiti«.

Članak 4.

U članku 11. stavak 3. riječi: »stavak 2.« zamjenjuje se s riječi: »stavak 1.«.

Članak 5.

U članku 16. stavak 2. riječ: »tumača« zamjenjuje se s riječju: »vještaka«.

Članak 6.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 3. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.«

Klasa: 710-06/07-01/19
Urbroj: 514-03-01-08-19
Zagreb, 22. prosinca 2008.

Ministar
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.