Odluka o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji

NN 15/2009 (4.2.2009.), Odluka o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

319

Na temelju članka 23. stavaka 1. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. siječnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA UNAPRJEĐENJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI

I.

Osniva se Povjerenstvo za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo je stručno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske sa zadaćom:

– predlaganja operativnih planova i drugih aktivnosti za provedbu Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji,

– davanja mišljenja Vladi Republike Hrvatske o prijedlozima zakona i drugim pitanjima koja utječu na unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji,

– sudjelovanja u koordinaciji provedbe i evaluacije Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji,

– trajnog praćenja ostvarivanja mjera Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji,

– usklađivanja rada državnih i ostalih tijela pri ostvarivanju aktivnosti u korist provedbe Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i unaprjeđenja zaštite od nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj.

III.

Povjerenstvo čine:

– potpredsjednik/ca Vlade Republike Hrvatske zadužen/a za područje vanjskih poslova, društvenih djelatnosti i ljudskih prava, predsjednik/ca Povjerenstva,

– predstavnik/ca Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,

– predstavnik/ca Ministarstva unutarnjih poslova,

– predstavnik/ca Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi,

– predstavnik/ca Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,

– predstavnik/ca Ministarstva pravosuđa,

– predstavnik/ca Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva,

– predstavnik/ca Ureda za ravnopravnost spolova,

– predstavnik/ca Ureda za ljudska prava,

– predstavnik/ca pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova,

– predstavnik/ca Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske,

– dva/dvije predstavnika/ce iz redova stručnjaka/kinja koji/koje se bave problematikom nasilja u obitelji,

– tri predstavnika/ce organizacija civilnoga društva koje rade na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u obitelji.

U stručni rad Povjerenstva mogu se, prema potrebi, uključiti i drugi stručnjaci, o čemu odlučuje Povjerenstvo.

IV.

Članove/ice Povjerenstva iz reda stručnjaka/kinja koji/koje se bave problematikom nasilja u obitelji, predstavnike/ce organizacija civilnoga društva koje rade na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u obitelji, te predstavnika/cu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti predlaže Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, a ostale predstavnike/ce imenuju resorna ministarstva, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za ljudska prava, pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova i Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske.

V.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

VI.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

VII.

Povjerenstvo podnosi izvješće o svome radu Vladi Republike Hrvatske, najmanje jednom godišnje.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/09-02/04
Urbroj: 5030104-09-1
Zagreb, 29. siječnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.