Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

NN 15/2009 (4.2.2009.), Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
I SOCIJALNE SKRBI

327

Na temelju članka 61. stavka 2. a u vezi s člankom 23. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« br. 68/03), ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA I SPECIJALISTA MEDICINE RADA U PRIVATNOJ PRAKSI ZA UTVRĐIVANJE OPĆE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ČUVARA I OPĆE I POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZAŠTITARA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara (»Narodne novine« br. 159/03, 179/03, 95/04, 179/04, 113/05, 130/05, 05/06, 45/06, 78/06, 98/06, 113/06, 45/07, 77/07, 116/07, 126/07 i 133/07, 15/08, 29/08, 45/08, 90/08 i 135/08) u točki II. iza rednog broja 73. dodaju se redni brojevi koji glase:

»74. Specijalistička ordinacija medicine rada Anton Štimac, dr. med., spec. medicine rada, Delnice, Šetalište I. G. Kovačića 1;

75. Specijalistička ordinacija medicine rada Marina Moharić-
-Pranjić dr. med., spec. medicine rada, Čakovec, Ivana Gorana Kovačića 1e;

76. Privatna specijalistička ordinacija medicine rada Dubravka Imbriovčan, dr. med., spec. medicine rada, Koprivnica, Ledinska 3«.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-500-01/03-06/1
Urbroj: 534-05-1-1/3-09-35
Zagreb, 22. siječnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.