Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje kalifornijske štitaste uši - Quadraspidiotus perniciosus Comst.

NN 17/2009 (6.2.2009.), Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanje kalifornijske štitaste uši - Quadraspidiotus perniciosus Comst.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I
RURALNOG RAZVOJA

350

Na temelju članka 16. stavka 5. i članka 50. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE KALIFORNIJSKE ŠTITASTE UŠI – Quadraspidiotus perniciosus Comst.[1]

Sadržaj Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju minimalne mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje kalifornijske štitaste uši – Quadraspidiotus perniciosus Comst.

Značenje izraza

Članak 2.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

– bilje je živo bilje i njegovi živi dijelovi isključujući plodove i sjeme;

zaraženo bilje i plodovi su bilje i plodovi na kojima je pronađena jedna ili više živih jedinki kalifornijske štitaste uši;

biljkama domaćinima smatra se bilje sljedećih rodova: Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Euonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L. i Vitis L.;

– rasadnici su nasadi u kojima se uzgaja bilje namijenjeno presađivanju, umnažanju ili premještanju kao pojedinačne ukorijenjene biljke.

Sumnja na zarazu

Članak 3.

(1) Ako posjednik bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta ili bilo koja druga osoba uoči simptome zaraze ili posumnja na pojavu kalifornijske štitaste uši, obvezan je o tome odmah izvijestiti fitosanitarnog ili šumarskog inspektora (u daljnjem tekstu: nadležni inspektor), koji o tome izvješćuje nadležnu upravu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

(2) U slučaju sumnje na zarazu nadležni inspektor uzima uzorak i šalje ga na determinaciju u Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu Republike Hrvatske.

Određivanje granica

Članak 4.

Kad se determinacijom iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika potvrdi zaraza kalifornijskom štitastom uši, nadležni će inspektor odrediti granice zaraženog područja i sigurnosnog područja dovoljno velikog da se osigura zaštita okolnih površina.

Zaraženo i sigurnosno područje

Članak 5.

U zaraženim i sigurnosnim područjima posjednici biljaka domaćina obvezni su provoditi odgovarajuće mjere radi suzbijanja i sprječavanja širenja kalifornijske štitaste uši.

Mjere u zaraženom području

Članak 6.

U zaraženom području:

a) posjednici bilja obvezni su uništiti sve zaraženo bilje u rasadnicima,

b) sve ostalo zaraženo bilje ili ono za koje se sumnja da je zaraženo, posjednici bilja obvezni su tretirati kako bi se osiguralo premještanje nezaraženog bilja i njegovih svježih plodova,

c) sve ukorijenjene biljke domaćine i dijelove tih biljaka namijenjene razmnožavanju i proizvedene unutar toga područja dopušteno je presađivati unutar zaraženog područja ili iznositi iz tog područja samo ako nisu zaraženi i ako su bili tretirani tako da su uništene sve jedinke kalifornijske štitaste uši.

Nadzor u sigurnosnom području

Članak 7.

U sigurnosnim područjima nadležna inspekcija obavlja službeni nadzor biljaka domaćina najmanje jedanput godišnje radi otkrivanja moguće zaraze kalifornijskom štitastom uši.

Postupanje sa zaraženim biljem i plodovima

Članak 8.

(1) Kada se u partiji bilja koje nije ukorijenjeno u tlu ili partiji svježih plodova pronađe zaraza, zaraženo bilje i plodovi moraju se uništiti, a preostalo bilje i plodovi iz te partije moraju se tretirati ili preraditi na način da se u potpunosti uništi zaraza kalifornijskom štitastom uši.

(2) Stavak 1. ovog članka ne primjenjuje se na slabo zaražene partije svježih plodova.

Ukidanje mjera

Članak 9.

Ministarstvo će ukinuti mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje kalifornijske štitaste uši samo ako se utvrdi da više nije prisutna.

Zabrana posjedovanja

Članak 10.

Zabranjuje se posjedovanje kalifornijske štitaste uši.

Iznimke

Članak 11.

(1) Ministarstvo može dopustiti:

a) iznimke od mjera propisanih u člancima 5., 6., 8. stavku 1. i članku 10. ovog Pravilnika za znanstvene, fitosanitarne i pokusne svrhe, te za potrebe selekcije;

b) iznimno od odredbi iz članka 6. podstavka b) i članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika, hitnu preradu zaraženih svježih plodova;

c) iznimno od odredbi iz članka 6. podstavka b) i članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika, premještanje zaraženih svježih plodova unutar zaraženog područja.

(2) Ministarstvo će dopustiti iznimke iz stavka 1. ovoga članka samo ako se provodi odgovarajući nadzor kojim se osigurava da te iznimke nemaju nepovoljan utjecaj na suzbijanje kalifornijske štitaste uši i ne dovode u opasnost od njezina širenja.

Druge mjere

Članak 12.

Radi suzbijanja i sprječavanja širenja kalifornijske štitaste uši ministar može narediti dodatne ili strože mjere kad je to potrebno.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/11

Urbroj: 525-02/09-1

Zagreb, 27. siječnja 2009.

Ministar
poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Direktive Vijeća 2006/91/EZ od 7. studenog 2006. o suzbijanju kalifornijske štitaste uši