Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

NN 17/2009 (6.2.2009.), Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

356

Na osnovi odredbe članka 17. stavka 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 150/08.) i članka 19. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine donijelo je

PRAVILNIK

O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se način propisivanja i izdavanja lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova), koji se u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) propisuju na recept u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se i način propisivanja i izdavanja lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu – Dopunska lista lijekova), koje osigurana osoba ima pravo ostvariti u okviru prava na zdravstvenu zaštitu na način kako je to utvrđeno stavkom 1. ovog članka.

Članak 2.

Lijekovi iz članka 1. ovog Pravilnika osiguranim osobama propisuju se, izdaju i naplaćuju na način utvrđen Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon), Zakonom o lijekovima, Pravilnikom o načinu razvrstavanja lijekova, te propisivanju i izdavanju lijekova, ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda.

Članak 3.

Lijekove na recept propisuju izabrani doktori medicine, odnosno stomatologije primarne zdravstvene zaštite koji sa Zavodom imaju sklopljen ugovor o provođenju zdravstvene zaštite.

Lijekove na recept Zavoda iznimno imaju pravo propisivati doktori hitne medicinske pomoći.

Članak 4.

Lijekovi utvrđeni Dopunskom listom lijekova mogu se osiguranoj osobi propisati na recept uz njezin pristanak pri čemu osigurana osoba mora biti upoznata o svojoj obvezi sudjelovanja u cijeni lijeka u iznosu utvrđenom u Dopunskoj listi lijekova.

II. RECEPT

Članak 5.

Tiskanica recepta za propisivanje lijekova s Osnovne liste lijekova, čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Pravilnik, veličine je 21 cm × 14,5 cm (format A-5), tiskana je na bijelom papiru sa sadržajem otisnutim u plavoj boji (tiskanica 1).

Tiskanica recepta za propisivanje lijekova s Dopunske liste lijekova, čiji je oblik i sadržaj otisnut uz ovaj Pravilnik, veličine je 21 cm × 14,5 cm (format A-5), tiskana je na bijelom papiru sa sadržajem otisnutim u crvenoj boji (tiskanica 2.).

Tiskanice iz stavka 1. i 2. sastavni su dio ovog Pravilnika.

III. PROPISIVANJE LIJEKOVA

Članak 6.

Na tiskanice recepata (u daljnjem tekstu: recept) iz članka 5. stavka 1. i 2. ovog Pravilnika propisuju se lijekovi utvrđeni Osnovnom listom lijekova, odnosno Dopunskom listom lijekova.

Recept iz stavka 1. može se koristiti i kao ponovljivi recept, koji se u tom slučaju označuje oznakom »repetatur« ili »ponoviti«.

Podaci u receptu iz stavka 1. ovog članka moraju se ispunjavati čitljivo, tintom ili kemijskom olovkom plave ili crne boje, odnosno računalnim ispisom.

Podaci s iskaznice zdravstveno osigurane osobe na recept se unose pretiskom s iskaznice, odnosno upisom na način propisan stavkom 2. ovog članka.

Članak 7.

Na recept se propisuje samo jedan lijek i oblik lijeka za jednu osobu s potpunom uputom o doziranju i načinu uporabe lijeka.

Recept iz stavka 1. ovog članka vrijedi 15 dana od dana propisivanja lijeka, osim u slučaju propisivanja antibiotika kada recept vrijedi 3 dana od dana propisivanja, odnosno propisivanja lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari kada recept vrijedi 5 dana od dana propisivanja.

Članak 8.

Kada se zbog prirode bolesti osigurane osobe lijek mora hitno izdati, doktor koji je propisao lijek obvezan je označiti recept jednom od sljedećih oznaka: »cito«, »statim« ili »periculum in mora«.

Članak 9.

Doktor u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na recept može propisati samo one lijekove koji su u Osnovnoj listi lijekova i Dopunskoj listi lijekova označeni slovima »R« i »RS«.

Za lijekove koji su u listama lijekova iz stavka 1. ovog članka označeni slovima »RS«, kao i za druge lijekove koji se propisuju na prijedlog doktora specijalista, doktor koji je propisao lijek obvezno upisuje u za to predviđenu rubriku na tiskanici recepta šifru doktora specijalista koji je lijek preporučio.

Članak 10.

U slučaju kućnog liječenja i zdravstvene njege u kući osigurane osobe, doktor primarne zdravstvene zaštite može na jedan recept propisati zavojni materijal najviše za potrebe liječenja do 7 dana u sljedećoj količini:

ATK šifra

Zavojni materijal

Količina

V20AA01 911

sterilna gaza

1x1/4 m

V20AA01 912

sterilna gaza

1x1/2 m

V20AA01 913

sterilna gaza

1x1 m

V20AB02 911

komprese

10x (8 x 5) cm

V20AC03 911

zavoj kaliko utkani

1x (8 cm x 5 m)

V20AC03 912

zavoj kaliko utkani

1x (12 cm x 5 m)

V20AD04 911

mikropore

1x (1,25 cm x 9,1 m)

V20AD04 912

mikropore

1x (2,5 cm x 9,1m)

V20AD04 913

mikropore

1x (5 cm x 9,1 m)

V20AE05 911

staničevina

1 x 1 kg

V20AF06 911

vata

1 x 50 g

Doktor primarne zdravstvene zaštite može osiguranoj osobi na recept propisati dijetetske pripravke, namirnice bez glutena ili namirnice za enteralnu primjenu za potrebe liječenja do 30 dana.

Članak 11.

Ako se propisuje gotovi lijek, koji se u uporabi nalazi u raznim oblicima, veličinama, odnosno jačinama doktor, koji je propisao lijek, na receptu mora označiti oblik, jačinu i veličinu pakiranja i dozu lijeka. Broj pakiranja lijeka označava se rimskim brojem i latinskim nazivom broja.

Pri propisivanju magistralnog lijeka doktor, koji je propisao lijek, ispisuje njegove sastojke i količinu u gramima (g) arapskim brojevima, a rimskim brojevima i riječima označava broj kapsula, kapi i slično.

Kada doktor koji je propisao lijek propiše lijek na recept iznad maksimalno dopuštene doze, obvezan je to označiti uskličnikom (!) i potpisom.

Članak 12.

Na jedan recept može se propisati lijek u količini koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju i prirodi bolesti osigurane osobe, a najviše u količini dostatnoj za liječenje kroz 30 dana, s time da se na jedan recept može propisati najviše do dva pakiranja lijeka.

Iznimno za lijekove koji se na Osnovnoj listi lijekova nalaze prema ATK šifri u podskupini L04-Lijekovi sa supresivnim djelovanjem na imuni sustav mogu se propisati najviše u količini dostatnoj za liječenje kroz 30 dana, s time da se na jedan recept može propisati više od 2 pakiranja lijeka.

Iznimno se, u slučaju trajnog liječenje bolesnika s kroničnom bolešću, na jedan recept može se odjednom propisati jedno najveće pakiranje lijeka u količini koja je dostatna za liječenje osigurane osobe najduže 90 dana.

U slučaju trajnog liječenja bolesnika s kroničnom bolešću, izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite ima pravo osiguranoj osobi na jedan ponovljivi recept propisati lijek za liječenje do najviše 180 dana, ako prema procjeni izabranog doktora propisivanje lijeka u toj količini odgovara objektivnom zdravstvenom stanju bolesnika i prirodi bolesti osigurane osobe i koje neće dovesti do ugrožavanja njezinoga zdravlja, a uz uvjet da je zdravstveno stanje osigurane osobe prethodno bilo stabilno s istom terapijskom dozom s tim lijekom najmanje tri (3) mjeseca, osim za lijekove koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari.

Prilikom propisivanja lijeka iz stavka 4. ovog članka, izabrani doktor na tiskanici recepta obvezno naznačuje oznaku »repetatur« ili »ponoviti« ako želi da se propisani lijek na recept ponovno izda, uz obvezu naznake broja ponavljanja (brojem i riječima). Recept vrijedi za prvo izdavanje lijeka, te za onoliki broj puta ponavljanja izdavanja lijeka koliko je naznačeno na receptu.

Ako izabrani doktor pored oznake »repetatur« ili »ponoviti« ne navede broj ponavljanja, izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput.

Lijekove iz stavka 4. ovog članka osigurana osoba ostvaruje u istoj ljekarni.

U slučaju pružanja hitne medicinske pomoći, na jedan recept propisuje se lijek u količini dostatnoj za liječenje najviše do 3 dana, odnosno jedno najmanje originalno pakiranje lijeka koje zadovoljava naznačeni rok, uz obvezno označavanje oznakama iz članka 8. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Lijekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne tvari propisuju se samo ako su prijeko potrebni i ako su u uporabi na osnovi Zakona o lijekovima.

Doktor koji je propisao lijek može na recept propisati najviše:

ATK šifra

Nezaštićeno ime

Količina

N02AA01

morfin

6,0 g

N02AA03

hidromorfon

0,45 g

N02AA05

oksikodon

1,12 g

N02AB03

fentanil

0,084 g

N02AD01

pentazocin

5,0 g

N02AE01

N07BC01

buprenorfin

0,32 g

N03AA01

metilfenobarbiton

10,0 g

N03AA02

fenobarbiton

2,0 g

N04AA01

triheksifenidil

0,5 g

N05BC01

meprobamat

8,0 g

N07BC02

metadon

0,2 g

R05DA04

kodein fosfat

0,3 g

Recept kojim se propisuje lijek koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari izdaje se u dva primjerka s oznakom »kopija« na drugom primjerku i naznakom rednog broja evidencijske knjige o izdanom receptu.

Doktor koji je propisao lijek obvezan je voditi posebnu knjigu evidencija o opojnim drogama i psihotropnim tvarima propisanim na recepte.

Članak 14.

Doktor, koji je propisao lijek uz dijagnozu u zdravstveni karton osigurane osobe, povijest bolesti ili dnevnik bolesnika (ambulantni dnevnik) bilježi propisani lijek s naznakom naziva i količine lijeka, kao i propisanu dnevnu dozu.

Doktor koji je osiguranoj osobi na njezin zahtjev propisao lijek s Dopunske liste lijekova obvezan je uz podatke iz stavka 1. ovog članka upisati i podatak da je lijek propisao na zahtjev osigurane osobe.

IV. IZDAVANJE LIJEKOVA

Članak 15.

Ljekarnik ima pravo izdati na recept iz članka 5. ovog Pravilnika samo onaj lijek koji je propisan na receptu i pod uvjetom da je propisan u skladu s odredbama Zakona, Zakona o lijekovima, Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova, te propisivanju i izdavanju lijekova, ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda.

Ako ljekarna nema propisanog lijeka, obvezna ga je na zahtjev osigurane osobe pribaviti najkasnije u roku od 3 dana ili njegovo izdavanje osiguranoj osobi osigurati u drugoj ljekarni.

Iznimno od stavka 1. i 2. ovog članka, ako ljekarna nema propisani lijek zbog njegove nestašice na tržištu Republike Hrvatske, ljekarnik ima pravo, bez prethodnog dogovora s doktorom koji je lijek propisao, izdati osiguranoj osobi istovrsni lijek iste ili niže cijene s iste liste lijekova, a pod uvjetom da doktor koji je lijek propisao nije na recept naznačio da se lijek ne zamjenjuje, te da se osigurana osoba suglasila sa zamjenom lijeka.

Zamjenu lijeka u slučaju iz stavka 3. ovog članka ljekarnik je obvezan naznačiti na recept.

Ako na receptu nije drukčije propisano, na recept se može izdati najviše jedno originalno pakiranje lijeka najmanje jačine.

Članak 16.

Ljekarnik ne smije izdati lijek na recept iz članka 5. ovog Pravilnika u sljedećim slučajevima:

a) ako recept nije ispunjen svim propisanim podacima

b) ako je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 dana

c) ako je od dana propisivanja antibiotika proteklo više od 3 dana

d) ako je od dana propisivanja lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari proteklo više od 5 dana

e) ako je na recept propisan lijek iznad dopuštene maksimalne doze, a doktor koji je propisao lijek nije stavio oznaku propisanu člankom 11. stavkom 3. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Lijek propisan na recept s oznakom hitnosti ljekarnik mora odmah izdati.

U vrijeme noćnog dežurstva, ljekarnik je obvezan izdati lijek na osnovi recepta koji nosi oznaku hitnosti iz članka 8. ovog Pravilnika.

Članak 18.

Nakon izdavanja lijeka ljekarnik je obvezan na recept upisati datum izdavanja lijeka, šifru ljekarnika, ovjeriti ga pečatom ljekarne i svojim potpisom.

Članak 19.

Osiguranoj osobi koja nije osigurana u dopunskom zdravstvenom osiguranju u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ljekarnik je obvezan prilikom izdavanja lijeka na recept naplatiti iznos sudjelovanja u visini 0,45% od proračunske osnovice po receptu.

Osiguranoj osobi iz stavka 1. ovog članka kojoj je na recept propisan lijek s Dopunske liste lijekova, ljekarnik je prilikom izdavanja lijeka obvezan pored iznosa iz stavka 1. ovog članka naplatiti i sudjelovanje u cijeni lijeka u iznosu propisanom Dopunskom listom lijekova.

Za lijek iz stavka 2. ovog članka ljekarna može ispostaviti račun Zavodu samo do visine cijene koja tereti sredstva obveznog zdravstvenog osiguranja kako je to utvrđeno u Dopunskoj listi lijekova.

Za osiguranu osobu koja je osigurana u dopunskom zdravstvenom osiguranju kod Zavoda, odnosno osiguravatelja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju iznos sudjelovanja podmirit će Zavod, odnosno osiguravatelj.

Članak 20.

Ako je ljekarna izdala lijek na recept propisan suprotno odredbama Zakona, Zakona o lijekovima, Pravilnika o načinu razvrstavanja lijekova te propisivanju i izdavanju lijekova, ovog Pravilnika, odnosno drugih općih akata Zavoda, Zavod ima pravo odbiti zahtjev za plaćanje tako izdanog lijeka.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Danom primjene ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept (»Narodne novine« broj 120/06., 40/07., 112/07. i 134/07.), osim tiskanica recepata iz članka 5., koje se uz tiskanice recepata iz članka 5. ovog Pravilnika primjenjuju zaključno do datuma koji će posebnom odlukom utvrditi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaest dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 19. u dijelu koji se odnosi na dopunsko zdravstveno osiguranje za pokriće sudjelovanja u cijeni lijekova utvrđenih Dopunske liste lijekova koje stupaju na snagu danom stupanja na snagu općeg akta Zavoda o vrsti i cijeni police za pokriće toga rizika.

Klasa: 025-04-09-01/17

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 27. siječnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.