Pravilnik o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu

NN 18/2009 (11.2.2009.), Pravilnik o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I
RURALNOG RAZVOJA

388

Na temelju članka 20. stavka 5. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/08) i članka 60. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POPRATNOJ DOKUMENTACIJI ZA SVJEŽE PROIZVODE RIBARSTVA I ŽIVE ŠKOLJKAŠE U UNUTARNJEM PROMETU

Poglavlje I.
OPĆE ODREDBE

Područje primjene

Članak 1.

1) Ovim se Pravilnikom, radi osiguranja sljedivosti proizvoda ribarstva i živih školjkaša, propisuje:

a) oblik i sadržaj Obrasca o podrijetlu proizvoda ribarstva koji prati pošiljku od iskrcaja s plovila ili uzgajališta;

b) oblik i sadržaj Obrasca o podrijetlu živih školjkaša koji prati pošiljku od mjesta izlova ili uzgajališta;

c) način i uvjeti izdavanja navedenih obrazaca, te rokovi njihova čuvanja.

2) Ovaj Pravilnik ne primjenjuje se na promet živom ribom i živim školjkašima u svrhu daljnjeg uzgoja.

3) Ovaj Pravilnik ne dovodi u pitanje provedbu odredaba posebnih propisa, koji se primjenjuju na pošiljke hrane životinjskog podrijetla u unutarnjem prometu.

Pojmovnik

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika, osim pojmova određenih Zakonom o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07 i 155/08), Zakonom o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07 i 155/08) i Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, broj 99/07), primjenjuju se i sljedeći pojmovi:

– Primarni proizvođač – pravna ili fizička osoba čija je poslovna djelatnost izlov i uzgoj proizvoda ribarstva i/ili živih školjkaša;

– Prvi kupac – fizička ili pravna osoba, koja obavlja djelatnost veleprodaje, maloprodaje, prerade i/ili skladištenja proizvoda ribarstva.

– Odredišni objekt – registrirani ili odobreni objekt koji se koristi za djelatnost veleprodaje, maloprodaje, prerade i/ili skladištenja proizvoda ribarstva.

Poglavlje II.
OBRASCI I EVIDENCIJE

Članak 3.

1) Pošiljke proizvoda ribarstva od iskrcaja s plovila ili uzgajališta do prvog odredišnog objekta mora pratiti Obrazac o podrijetlu proizvoda ribarstva iz članka 1. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika (Prilog I.).

2) Pošiljke živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa (u daljnjem tekstu: živih školjkaša) od mjesta izlova ili uzgajališta do otpremnog centra ili objekta za preradu mora pratiti Obrazac o podrijetlu živih školjkaša iz članka 1. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika. (Prilog II.).

Članak 4.

1) Obrasce iz članka 3. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Obrazac o podrijetlu) ispunjava i svojim potpisom ovjerava primarni proizvođač pri otpremi, pri čemu zadržava i čuva treći primjerak obrasca.

2) Prijevoznik registriran za prijevoz hrane prilikom preuzimanja pošiljke ovjerava potpisom i pečatom Obrazac o podrijetlu te ga čuva tijekom trajanja prijevoza uz odnosnu pošiljku, a nakon izvršene dostave, zadržava i čuva drugi primjerak obrasca.

3) Prvi kupac prilikom preuzimanja pošiljke potpisom i pečatom ovjerava i čuva dostavljeni Obrazac o podrijetlu.

4) Ukoliko prvi kupac nije ujedno i prvi odredišni objekt, dužan je prvom odredišnom objektu osigurati dokumentaciju o sljedivosti proizvoda na način da uz presliku Obrasca o podrijetlu mora biti dostavljen i dokument, koji sadrži najmanje slijedeće podatke: seriju i broj Obrasca o podrijetlu, isporučenu količinu, naziv i adresu isporučitelja.

5) Izdane Obrasce o podrijetlu i njihove preslike primarni proizvođač, prijevoznik, prvi kupac i prvi odredišni objekt moraju čuvati najmanje 24 mjeseca.

Članak 5.

1) Obrazac o podrijetlu ima vlastiti serijski broj.

2) Obrasci o podrijetlu uvezani su u blok od 50 listova s dvije kopije, s naznačenom serijom i brojevima obrasca.

Članak 6.

1) Obrasce o podrijetlu izdaje Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja – Uprava za veterinarstvo, a distribuiraju se putem veterinarskih ureda/ispostava Uprave za veterinarske inspekcije.

2) Obrasce o podrijetlu primarni proizvođač preuzima u veterinarskom uredu/ispostavi Uprave za veterinarske inspekcije.

3) O izdanim Obrascima o podrijetlu Uprava za veterinarske inspekcije – područni veterinarski uredi/ispostave vode posebnu evidenciju.

4) Dobavljač kopiju otpremnice o isporučenim količinama Obrazaca o podrijetlu područnim veterinarskim uredima/ispostavama dostavlja Upravi za veterinarstvo, koja vodi centralnu evidenciju.

Poglavlje III.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. ožujka 2009. godine.

Klasa: 011-02/09-01/16

Urbroj: 525-06-09-1

Zagreb, 29. siječnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

PRILOG I

PRILOG II