Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore

NN 18/2009 (11.2.2009.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I
MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

390

Na temelju članka 56. stavka 3. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 85/08. i 110/08.) ministar za obitelj, uz mišljenje v. d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA O KORISNICIMA PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore propisane Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(1) Elektronički očevidnik iz članka 1. ovoga Pravilnika vodi se u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod).

(2) Elektronički očevidnik predstavlja skup podataka o korisnicima prava i pravima na rodiljne i roditeljske potpore evidentiranim u informatičkom sustavu Zavoda (u daljnjem tekstu: ZOROH) na osnovi Zakonom i drugim važećim propisima propisanih prijava na obvezno zdravstveno osiguranje, izvješća o bolovanju, rješenja o priznatim pravima na rodiljne i roditeljske potpore, te pisanih obavijesti poslodavaca o priznatim pravima iz Zakona čije korištenje neposredno osiguravaju.

Članak 3.

Podatci o korisnicima i pravima iz Zakona, koja se prema članku 2. stavku 2. ovoga Pravilnika osiguravaju neposredno putem poslodavca korisnika prava, u elektronički se očevidnik unose s tiskanice propisane ovim Pravilnikom.

II. SADRŽAJ ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA

Članak 4.

(1) Elektronički očevidnik sadrži podatke o korisnicima prava i pravima na rodiljne i roditeljske potpore, a u zavisnosti o djetetu za koje se pravo ostvaruje, te podatke o poslodavcima korisnika prava, obveznicima obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje.

(2) Elektronički očevidnik sadrži sljedeće podatke o:

A. Djetetu za koje se pravo ostvaruje

1. osobni identifikacijski broj

2. matični broj građana

3. datum rođenja (dan, mjesec i godina rođenja)

4. mjesto i država rođenja

5. spol

6. prezime i ime

7. adresa stanovanja (mjesto, ulica i broj)

B. Korisniku prava

1. osobni identifikacijski broj

2. matični broj građana

3. datum rođenja (dan, mjesec i godina rođenja)

4. spol

5. registarski broj poslodavca – pravne ili fizičke osobe, obveznika obračunavanja i plaćanja doprinosa

6. matični broj poslovnog subjekta

7. matični broj građana – poslodavca fizičke osobe, obveznika plaćanja doprinosa

8. adresa stanovanja (mjesto, ulica i broj)

C. Pravima na rodiljne i roditeljske potpore

1. Rodiljni dopust

1.1. Obvezni rodiljni dopust

1.2. Rodiljni dopust od 43. dana do 6. mjeseca života djeteta

1.3. Produženi rodiljni dopust radi prerano rođenog djeteta

1.4. Rad s polovicom punog radnog vremena najduže do navršenih 9. mjeseca života djeteta

2. Roditeljski dopust

1.1. Roditeljski dopust od 6 mjeseci (180 dana)

1.2. Roditeljski dopust od 30 mjeseci (900 dana)

1.3. Produženi roditeljski dopust od 60 dana

1.4. Rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta pod 2.1. od 360 dana

1.5. Rad s polovicom punog radnog vremena umjesto roditeljskog dopusta pod 2.2. od 1800 dana

3. Rad u skraćenom radnom vremenu radi pojačane njege djeteta do 3. godine djetetova života

4. Dopust za slučaj smrti djeteta

5. Stanka za dojenje djeteta

6. Trudnički dopust

7. Dojenački dopust

8. Mirovanje radnog odnosa do 3. godine života djeteta

9. Dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju do 8. godine života djeteta

1.1. Rad u skraćenom radnom vremenu do navršene 8. godine života djeteta

1.2. Rad u skraćenom radnom vremenu od 8. do navršene 18. godine života djeteta

1.3. Rad u skraćenom radnom vremenu nakon navršene 18. godine života djeteta

10. Rodiljna pošteda od rada do navršenog 6. mjeseca života djeteta

11. Roditeljska pošteda od rada

1.1. Roditeljska pošteda od rada od 6 mjeseci (180 dana)

1.2. Roditeljska pošteda od rada od 30 mjeseci (900 dana)

11.2.1. Roditeljska pošteda od rada ostvarena kao roditeljski dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu

1.3. Pošteda od rada za slučaj smrti djeteta

12. Rodiljna briga o djetetu do navršenog 6. mjeseca života djeteta

13. Roditeljska briga o djetetu

13.1. Roditeljska briga o djetetu od 6. mjeseca do navršene 1. godine života djeteta

13.2. Roditeljska briga o djetetu od 6. mjeseca do navršene 3. godine života djeteta

13.2.1. Roditeljska briga o djetetu ostvarena kao roditeljski dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu

13.3. Briga za slučaj smrti djeteta

14. Posvojiteljski dopust

14.1. Posvojiteljski dopust za posvojenika mlađeg od 3 godine

14.2. Posvojiteljski dopust za posvojenika od 3. do navršene 5. godine života

14.3. Posvojiteljski dopust za posvojenika od 5. do navršene 18. godine života

14.4. Rad posvojitelja s polovicom punog radnog vremena

14.5. Posvojiteljsko-roditeljski dopust za posvojenika do 3. godine života

14.6. Posvojiteljsko-roditeljski dopust za posvojenika od 3. do navršene 8. godine života

15. Posvojiteljska pošteda od rada

15.1. Posvojiteljska pošteda od rada za posvojenika do 3. godine života

15.2. Posvojiteljska pošteda od rada za posvojenika od 3. do navršene 5. godine života

15.3. Posvojiteljska pošteda od rada za posvojenika od 5. do navršene 8. godine života

15.4. Posvojiteljska pošteda od rada za posvojenika od 8. do navršene 18. godine života

15.5. Posvojiteljska pošteda od rada ostvarena kao roditeljski dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu

16. Posvojiteljska briga

16.1. Posvojiteljska briga za posvojenika do 3. godine života

16.2. Posvojiteljska briga za posvojenika od 3. do navršene 5. godine života

16.3. Posvojiteljska briga za posvojenika od 5. do navršene 8. godine života

16.4. Posvojiteljska briga za posvojenika od 8. do navršene 18. godine života

16.5. Posvojiteljska briga za posvojenika ostvarena kao roditeljski dopust ili rad u skraćenom radnom vremenu

17. Novčane naknade i pomoći

17.1. Naknada plaće za prava iz točke C. podtočke 1. do 5., podtočke 9., podtočke 11.2.1., podtočke 13.2.1., podtočke 14., podtočke 15.5. i podtočke 16.5. ovoga stavka.

17.2. Novčana naknada za prava iz točke C. podtočke 10. i 11., osim podtočke 11.2.1., podtočke 12. i 13., osim podtočke 13.2.1., podtočke 15., osim podtočke 15.5. ovoga stavka.

17.3. Novčana pomoć za prava iz točke C. podtočke 12. i 13., osim podtočke 13.2.1., podtočke 16., osim podtočke 16.5. ovoga stavka

17.4. Jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete

D. Poslodavcu, pravnoj ili fizičkoj osobi, korisnika prava – obvezniku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje:

1. registarski broj poslodavca

2. matični broj poslovnog subjekta

3. matični broj građana – poslodavca – fizičke osobe

4. osobni identifikacijski broj poslodavca – fizičke osobe

Članak 5.

(1) Poslodavac je dužan za zaposlenika – korisnika prava iz članka 20. (trudnički i dojenački dopust) i 21. (mirovanje radnog odnosa do navršene treće godine djetetova života) Zakona mjesno nadležnom područnom uredu Zavoda, na tiskanici iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika, dojaviti početak korištenja propisanog prava.

(2) Poslodavac je dužan uz tiskanicu iz stavka 1. ovoga članka priložiti primjerak rješenja ili odluke o priznatom pravu.

(3) Poslodavac je dužan tiskanicu s popratnom dokumentacijom iz stavka 1. i 2. ovoga članka dostaviti u roku od 15 dana od dana početka korištenja priznatog prava.

III. NAČIN VOĐENJA ELEKTRONIČKOG OČEVIDNIKA

Članak 6.

Elektronički očevidnik iz članka 2. ovoga Pravilnika vodi se prema jedinstvenim metodološkim načelima i kodeksu šifara ustanovljenim za vođenje podataka u ZOROH-u Zavoda.

Način vođenja elektroničkog očevidnika temelji se na poveznici svih podataka o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore s podatcima o djetetu za koje se ta prava ostvaruju.

Članak 7.

Podatci u elektroničkom očevidniku vode se na način koji osigurava zaštitu osobnih podataka korisnika prava na rodiljne i roditeljske potpore i koji Zavodu omogućava da te podatke može dostaviti ili staviti na raspolaganje pravnim subjektima iz članka 56. stavka 2. Zakona.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-02/08-0002/17

Urbroj: 519-06/4-1-09-BR-35

Zagreb, 29. siječnja 2009.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

(naziv ili štambilj poslodavca)

(registarski broj poslodavca)

(matični broj poslovnog subjekta) (prijamni štambilj Zavoda)

(matični broj građana-poslodavca)

(osobni identifikacijski broj ili porezni broj

poslodavca)

OBAVIJEST

Obavještava se Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Područni ured _____________________ da je zaposlenik/ica _____________________ rođena ________________ , MBG ili osobni identifikacijski broj ________________ , temeljem Rješenja/Odluke klasa: ________________ , urbroj: _________________, od _______________ u korištenju prava na ________________________________________ * od __________20____ do __________ 20___ godine.

Ova obavijest daje se pod materijalnom i kaznenom odgovornošću.

Klasa: ________________________

Urbroj: _______________________

_______________________20___ . M.P. ____________

(ime, prezime i potpis
ovlaštene osobe)

* Upisati jedno od prava prema članku 20. i 22. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 85/08 i 110/08): a) trudnički dopust, b) dojenački dopust, c) mirovanje radnog odnosa.

Napomena: Članak 3. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore.