Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore

NN 18/2009 (11.2.2009.), Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja izvješća o ostvarivanju prava na rodiljne i roditeljske potpore

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I
MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

392

Na temelju članka 55. stavka 4. Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (»Narodne novine« broj 85/08. i 110/08.) ministar nadležan za obitelj, uz mišljenje v. d. ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU PODNOŠENJA IZVJEŠĆA O OSTVARIVANJU PRAVA NA RODILJNE I RODITELJSKE POTPORE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način podnošenja izvješća o provedbi Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (u daljnjem tekstu: Zakon), a na osnovi naturalnih i financijskih podataka o korisnicima i pravima korištenim u određenom vremenskom razdoblju.

Pod izvješćem iz stavka 1. ovoga Pravilnika podrazumijevaju se mjesečna izvješća i godišnje izvješće.

Članak 2.

Izvješća iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika obvezan je izraditi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) i dostaviti ih nadležnom ministarstvu za obitelj u roku propisanom člankom 55. stavkom 2. i 3. Zakona.

II. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA IZVJEŠĆA

Članak 3.

Godišnje izvješće iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika obuhvaća prikaz podataka o broju korisnika prava, broju i vrstama korištenih prava te o pojedinačnim i ukupnim utrošcima sredstava za ta prava za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja izvješća, a na osnovi pojedinačnih mjesečnih izvješća za tu godinu.

Članak 4.

Mjesečno izvješće iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika Zavod je obvezan izraditi sukladno podatcima iz elektroničkog očevidnika čiji je sadržaj i način vođenja propisan Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja elektroničkog očevidnika o korisnicima prava na rodiljne i roditeljske potpore.

Mjesečnim izvješćem iz stavka 1. ovoga članka podatci se iskazuju prema sljedećim obilježjima:

a) za korisnike prava:

– spol

– status osigurane osobe (osnova osiguranja)

b) za korištena prava

– broj slučajeva

– broj dana.

Članak 5.

Zavod je dužan osigurati izvješća, propisana ovim Pravilnikom, u pisanom i elektroničkom obliku.

Iznimno, a na osnovi pisanog zahtjeva ministra nadležnog za obitelj, Zavod će omogućiti neposredno raspolaganje podatcima iz elektroničkog očevidnika iz članka 4. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Nadležno ministarstvo za obitelj, iznimno od odredaba članka 2. ovoga Pravilnika, može od Zavoda zatražiti posebno izvješće u vezi ostvarivanja prava na rodiljne i roditeljske potpore.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 550-02/08-0002/17

Urbroj: 519-06/4-1-09-BR-34

Zagreb, 29. siječnja 2009.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur.
, v. r.