Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

NN 18/2009 (11.2.2009.), Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

396

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03), članka 15. stavka 1. podstavka 5., članka 72. stavka 1. podstavka 4. i stavka 3. Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 193/03 i 73/04), a sukladno Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša (»Narodne novine« broj 154/08), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2008. godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, donio je

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU DODJELJIVANJA SREDSTAVA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, TE KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA ZA DODJELJIVANJE SREDSTAVA FONDA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond), način dodjeljivanja sredstava, te kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda.

Članak 2.

Korisnici sredstava Fonda mogu biti pravne i fizičke osobe i to:

– jedinice područne (regionalne) samouprave i jedinice lokalne samouprave,

– trgovačka društva i druge pravne osobe,

– obrtnici,

– fizičke osobe (kućanstva).

Članak 3.

Sredstva Fonda mogu se koristiti za financiranje zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Sredstva Fonda mogu se koristiti za namjene utvrđene sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koje se organiziraju i provode na području Republike Hrvatske, kad ih organiziraju i financiraju međunarodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge strane pravne osobe.

Članak 4.

Sredstvima Fonda prvenstveno se financiraju projekti, programi i slične aktivnosti sukladno nacionalnoj strategiji u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Programom rada i Financijskim planom Fonda za svaku tekuću godinu utvrđuju se izvori i namjene financijskih sredstava.

Članak 5.

Godišnjim i četverogodišnjim programom rada Fonda utvrđuju se područja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti sukladno članku 19. stavku 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u okviru kojih će Fond financirati projekte, programe i slične aktivnosti.

Upravni odbor Fonda u okviru utvrđenih područja za svaku financijsku godinu utvrđuje prioritete za dodjelu sredstava u skladu s nacionalnim strategijama i drugim dokumentima koji utvrđuju prioritete u područjima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Na temelju prioriteta utvrđenih sukladno stavku 2. ovoga članka Fond raspisuje natječaje za dodjelu sredstava i određuje pojedine projekte, programe i slične aktivnosti za koje se raspisuje natječaj.

Fond neće raspisati natječaj za korištenje sredstava Fonda prema utvrđenim prioritetima sukladno stavku 2. i 3. ovoga članka ako su se stekli uvjeti (radi korištenja sredstava Europske unije ili drugih fondova u kojima je neophodno nacionalno sufinanciranje) za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje Fonda u realizaciji projekata, programa i sličnih aktivnosti propisani Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i općim aktima Fonda.

Članak 6.

Na temelju godišnjeg i četverogodišnjeg programa rada, Fond kao davatelj državne potpore u obvezi je izraditi pojedinačne programe državnih potpora za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji će sadržavati:

a) naziv programa,

b) pravni temelj za donošenje programa,

c) kategoriju državne potpore,

d) mjere predviđene programom,

e) opravdane troškove i intenzitet državne potpore,

f) korisnike državnih potpora,

g) instrument državne potpore,

h) izvor sredstava i

i) razdoblje trajanja programa.

Pojedinačne programe državnih potpora Fond je dužan dostaviti Agenciji na odobrenje u roku od 30 dana od dana donošenja godišnjeg odnosno četverogodišnjeg programa rada.

Članak 7.

Prilikom donošenja odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu sredstava Fonda utvrđuju se ciljane skupine projekata, programa i sličnih aktivnosti te korisnika sredstava u okviru prioriteta utvrđenih sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

Ciljane skupine projekata, programa i sličnih aktivnosti te korisnika sredstava u okviru prioriteta utvrđuju se posebno za zaštitu okoliša a posebno za energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije imajući u vidu područja ulaganja, te vrste projekata, programa i sličnih aktivnosti u koja se ulažu sredstva Fonda.

Natječajem za dodjelu sredstava Fonda pobliže se utvrđuju projekti, programi i slične aktivnosti za koje se dodjeljuju sredstva, mogući korisnici tih sredstava, te kriteriji i mjerila po kojim će se ta sredstva dodjeljivati.

II. UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KORISNICI SREDSTAVA FONDA

Članak 8.

Sredstva Fonda mogu ostvariti korisnici ako:

– imaju sjedište na području Republike Hrvatske,

– ulažu vlastita sredstva u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije,

– prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata, programa i sličnih aktivnosti za koje se odobravaju sredstva Fonda propisane općim aktima Fonda,

– podnesu zahtjev za korištenje sredstava Fonda sukladno objavljenom natječaju,

– sklope ugovor s Fondom o zajedničkom ulaganju u projekt, program i sličnu aktivnost za koje se odobravaju sredstva Fonda,

– udovoljavaju i druge uvjete utvrđene natječajem.

Članak 9.

Pod vlastitim udjelom korisnika sredstava Fonda razumijevaju se:

– novčana sredstva korisnika,

– osnovna sredstva pribavljena radi realizacije ulaganja koje financira Fond,

– kreditna sredstva drugih financijskih institucija namijenjena ulaganju,

– ulog drugih pravnih i fizičkih osoba vezan za ulaganje.

III. NAČIN DODJELE SREDSTAVA FONDA

Članak 10.

Sredstva Fonda dodjeljuju se korisnicima sredstava radi financiranja projekata, programa i sličnih aktivnosti utvrđenih sukladno članku 3., 4. i 5. ovoga Pravilnika, putem:

– beskamatnih zajmova,

– subvencija,

– financijskih pomoći

– i donacija.

Članak 11.

Zajmove, subvencije i donacije Fond u pravilu dodjeljuje trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, obrtnicima i fizičkim osobama.

Financijske pomoći Fond u pravilu dodjeljuje jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave.

Zajmove subvencije, financijske pomoći i donacije Fond može davati trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, obrtnicima i fizičkim osobama na temelju programa rada i financijskog plana Fonda za tekuću godinu odnosno na temelju odluke Upravnog odbora.

Članak 12.

Fond može sredstva dodjeljivati izravno ili putem financijske institucije.

Članak 13.

Radi ulaganja u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama, te obrtnicima i fizičkim osobama Fond u pravilu daje zajmove.

Kod davanja zajmova Fond provodi postupak procjene izvedivosti ulaganja, odnosno utvrđivanja financijske, gospodarske, tehničke i kadrovske sposobnosti korisnika sredstava zajma, te očekivanih pozitivnih učinaka sredstava koja se namjeravaju ulagati u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

U postupku procjene izvedivosti ulaganja u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, odnosno procjene financijske i gospodarske sposobnosti korisnika sredstava, Fond surađuje s Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj.

Upravni odbor Fonda može donijeti odluku o suradnji i s drugim financijskim institucijama radi provjere izvedivosti ulaganja, odnosno procjene financijske i gospodarske sposobnosti korisnika sredstava.

Radi osiguranja povrata zajmova Fond utvrđuje u uvjetima natječaja minimalne zahtjeve s potrebnim instrumentima osiguranja sredstava, a konkretni instrumenti osiguranja plasmana sredstva Fonda utvrđuju se ugovorom o zajmu za svaki pojedini projekt, program ili sličnu aktivnost u koju se ulažu sredstva Fonda.

Sredstva zajma Fonda ne mogu se odobriti dok korisnik sredstava ne osigura ugovorene instrumente osiguranja plaćanja.

Članak 14.

Fond može subvencionirati ulaganja u zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i korištenja obnovljivih izvora energije.

Subvencije se mogu davati na kamate, na ulaganja i za zatvaranje financijske konstrukcije ulaganja u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Korisnici subvencija mogu biti pravne i fizičke osobe koje ulažu sredstva u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za koje financijska institucija ili Fond utvrdi da su financijski održivi.

Fond kod davanja subvencija na odgovarajući način provodi postupak procjene izvedivosti ulaganja, odnosno utvrđivanja financijske, gospodarske, tehničke i kadrovske sposobnosti korisnika sredstava Fonda, te očekivanih pozitivnih učinaka sredstava koja se namjeravaju ulagati u okoliš i energetsku učinkovitost.

Odlukom Upravnog odbora utvrđuje se način davanja i iznos subvencije.

Sredstva dodijeljena subvencijom su bespovratna.

Članak 15.

Fond može subvencionirati kamatu komercijalnog kredita djelomično ili u cijelosti.

Fond može obavljati isplatu subvencije kamate jednokratno za ukupan iznos i za cijelo vrijeme trajanja kredita i sukcesivno u skladu s ugovorenim dospijećima kamata iz ugovora o kreditu čija se kamata subvencionira.

Korisnici subvencionirane kamate mogu biti pravne i fizičke osobe koje ulažu sredstva u projekte, programe i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, za koje financijska institucija ili Fond utvrdi da su financijski održivi uz subvencioniranje kamatne stope.

O načinu dodjele subvencije kamata iz stavka 1. i 2. ovog članka odlučuje Upravni odbor.

Članak 16.

Kod subvencioniranja kamata Fond prihvaća instrumente osiguranja kredita kao i poslovna banka koja je odobrila kredit ako Upravni odbor drugačije ne odredi.

Minimalne zahtjeve za potrebnim instrumentima osiguranja kredita Fond propisuje natječajem, a konkretni instrumenti osiguranja plasmana sredstava Fonda utvrđuju se ugovorom o subvenciji za svaki pojedini projekt, program i sličnu aktivnost za koju Fond odobri subvenciju.

Članak 17.

Financijske pomoći Fond daje bespovratno u skladu s namjenama utvrđenim programom rada ili natječajem.

Programom rada ili natječajem utvrđuje se maksimalni iznos pomoći po pojedinom projektu, programu ili sličnoj aktivnosti u koje Fond ulaže sredstva.

Članak 18.

Fond daje sredstva donacija pod uvjetima i na način utvrđenim programom rada Fonda ili natječajem.

Fond sredstva donacija daje iz prihoda ostvarenih iz izvora propisanih zakonom, a može ih davati i iz inozemnih prihoda ako je posebnim ugovorom s inozemnom financijskom institucijom koja osigurava sredstva ugovoreno dodjeljivanje sredstava putem donacije.

Članak 19.

Kod davanja zajmova, subvencija, financijskih pomoći i donacija Fond ima aktivnu ulogu u procjeni izvedivosti ulaganja sredstava i očekivanih pozitivnih učinaka na okoliš i energetsku učinkovitost.

Fond neće dati zajam, subvenciju, financijsku pomoć i donaciju ako utvrdi da je sporna izvedivost ulaganja sredstava koja se namjeravaju uložiti te da se ne mogu očekivati pozitivni učinci na okoliš i energetsku učinkovitost.

Fond neće dodjeljivati državne potpore za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poduzetnicima u teškoćama sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje sadržanih u Smjernicama Zajednice za državne potpore za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama.

Članak 20.

Fond neće pustiti odobreni zajam, subvenciju ili financijsku pomoć u tečaj, odnosno doznačiti donaciju korisniku koji nema ispunjene sve uvjete koji mu omogućuju uredno i namjensko korištenje odobrenih sredstava.

Fond će odobrena sredstva stavljati na raspolaganje korisniku prema fazama ulaganja i ispostavljenim situacijama.

Fond može doznačiti korisniku sredstva i prema stvarnoj realizaciji ulaganja ako je tako određeno ugovorom.

Članak 21.

U slučaju da je neka obročna obveza po zajmu dospjela a nije plaćena, Fond će upotrijebiti onaj instrument osiguranja od kojeg se očekuje najbrža naplata dospjele obveze.

Ako Fond ocijeni da su razlozi neispunjavanja obveza opravdani može ugovoriti drugačije uvjete otplate zajma te sklopiti dodatak ugovoru.

Članak 22.

Sredstva Fonda bez obzira radi li se o izravnom ili neizravnom financiranju imaju namjenski karakter.

U ugovoru o dodjeli sredstava mora se navesti pravo kontrole namjenskog korištenja sredstava Fonda.

Za slučaj nenamjenskog korištenja sredstava korisnik je dužan iznos nenamjenski utrošenih sredstava vratiti Fondu zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom tekućom od dana primitka sredstava pa do dana povratka na račun Fonda i nadoknaditi nanesenu štetu Fondu sukladno odredbi članka 20. stavka 6. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te odgovarajućim odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Članak 23.

Sredstva Fonda moraju biti korištena sukladno njihovoj namjeni i u rokovima korištenja kako je to utvrđeno natječajem ili ugovorom.

U slučaju dodjeljivanja sredstava po obrocima odnosno situacijama, korisnik sredstava dužan je dokumentirati namjensko korištenje za svaki obrok odnosno situaciju posebno, kao i za cijeli iznos korištenih sredstava Fonda.

Članak 24.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, jedinice lokalne samouprave, fizičke osobe (kućanstva), neprofitne organizacije i javne ustanove mogu ostvariti sredstva Fonda:

– do 80% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na područjima od posebne državne skrbi,

– do 60% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja ako se nalaze na otocima i u brdsko-planinskim područjima, te ako su im financijske mogućnosti ograničene (prihod po glavi stanovnika manji od 65% prosjeka RH i dr.),

– do 40% zaokružene financijske konstrukcije ulaganja na ostalim područjima.

Ako se radi o projektima, programima i sličnim aktivnostima u koja se ulažu sredstva Fonda na području Republike Hrvatske koje organiziraju i financiraju međunarodne organizacije, financijske institucije i tijela te druge pravne osobe, sudjelovanje sredstava Fonda utvrđuje se ugovorom u visini koju svojom odlukom utvrdi Upravni odbor Fonda.

Članak 25.

Trgovačka društva, obrtnici koji obavljaju gospodarsku djelatnost i druge pravne osobe mogu ostvariti sredstva Fonda za programe i projekte propisane člankom 19. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, odnosno za programe i projekte utvrđene srednjoročnim i godišnjim programom rada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prema prioritetima utvrđenim nacionalnim strategijama u području zaštite okoliša i nacionalnim strategijama i programima iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Zaštita okoliša označava svaku djelatnost oblikovanu kako bi se otklonila ili spriječila šteta fizičkoj okolini ili prirodnim bogatstvima kroz korisnikovu djelatnost, kako bi se smanjio rizik nastanka takve štete ili kako bi se uvelo učinkovitije korištenje prirodnih bogatstava, uključujući mjere štednje energije i korištenje obnovljivih izvora energije.

Mjera štednje energije označava svaku akciju koja omogućuje poduzetnicima da smanje količinu energije koju koriste posebno u svom proizvodnom ciklusu.

Standard Zajednice označava:

a) obvezni standard Zajednice koji uspostavlja razine koje pojedinačni poduzetnici trebaju postići u smislu zaštite okoliša, a slijedom toga, standardi ili ciljevi postavljeni na razini Zajednice koji su obvezujući za države članice ali ne i za pojedine poduzetnike ne smatraju se »standardima Zajednice« ili

b) obvezu prema Direktivi 2008/1/EZ, korištenja najboljih dostupnih tehnologija.

Članak 26.

Opravdani troškovi moraju biti ograničeni samo na dodatne troškove investicije usmjerene na izvršenje mjera za zaštitu okoliša.

Materijalna imovina označava, za potrebe izračuna opravdanih troškova, ulaganja u zemljište koja su nužno potrebna kako bi se zadovoljili ciljevi zaštite okoliša, ulaganja u građevine, postrojenja i opremu s namjerom smanjenja ili otklanjanja onečišćenja i neugodnosti, te ulaganja za prilagodbu proizvodnih metoda u svrhu zaštite okoliša.

Nematerijalna imovina označava, za potrebe izračuna opravdanih troškova, troškove transfera tehnologije kroz stjecanje dozvola za poslovanje ili patentiranog ili nepatentiranog znanja gdje su zadovoljena sljedeća mjerila:

1. nematerijalna imovina u pitanju mora se voditi kao imovina koja se amortizira,

2. mora biti kupljena po tržišnim uvjetima, od poduzetnika nad kojim kupac nema neposredni ili posredni utjecaj,

3. mora se uključiti u imovinu poduzetnika i ostati u nastanu korisnika potpore te biti tamo korištena u razdoblju od najmanje pet godina. Ovaj uvjet se ne primjenjuje ako je ta nematerijalna imovina tehnološki zastarjela. Ako se takva imovina proda tijekom pet godina, prihod od prodaje mora se odbiti od opravdanih troškova i cijeli iznos ili dio iznosa potpore mora se nadoknaditi.

Intenzitet državne potpore i opravdani troškovi za svaku pojedinu mjeru utvrdit će se Programom državnih potpora Fonda na način kako je to utvrđeno Odlukom o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša.

Članak 27.

Ako sredstva Fonda ne premašuju 200.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti na bazi srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke, odnosno 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti na bazi srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke za poduzetnike koji obavljaju djelatnost cestovnog prometa tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, ista se smatraju potporom male vrijednosti.

Fond kao davatelj potpore male vrijednosti dužan je:

– izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti,

– izvijestiti Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja o svakoj dodijeljenoj potpori male vrijednosti, u roku 15 dana od dana dodjele,

– voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima potpore i

– čuvati podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.

Korisnik potpore male vrijednosti dužan je Fondu kao davatelju potpore dostaviti pisanu izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je primio tijekom prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada je poduzetniku dano zakonsko pravo na potporu.

Ukoliko se sredstva Fonda isplaćuju u više obroka, ista se uz primjenu referentne kamatne stope diskontiraju na vrijednost u trenutku dodjele sredstava.

Za dodjeljivanje potpora male vrijednosti Fond će donijeti poseban Program.

Članak 28.

Gornje granice iznosa potpora postavljene u Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša primjenjuju se bez obzira na to financira li se podrška za projekt obuhvaćen potporom u cijelosti iz državnih izvora ili je djelomično financira Zajednica.

Potpore odobrene prema Odluci iz stavka 1. ovog članka ne mogu se zbrajati s drugim državnim potporama u smislu članka 87. stavka 1. Ugovora o EZ-u ili s drugim oblicima financiranja od strane Zajednice ako takvo preklapanje proizvede intenzitet potpore viši od onog postavljenog u Odluci. Međutim, ako je trošak koji je opravdan kod potpora za zaštitu okoliša opravdan u cijelosti ili djelomično i kod potpora za druge svrhe, na zajednički dio primjenjuje se najpovoljnija gornja granica potpore prema primjenjivim pravilima.

Potpore za zaštitu okoliša ne smiju se zbrajati s de minimis potporama u pogledu istih opravdanih troškova ako bi takvo zbrajanje dovelo do intenziteta potpore višeg od onog postavljenog u Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za zaštitu okoliša.

Članak 29.

Sredstva Fonda za zbrinjavanje onečišćenih lokacija namijenjena su stvaranju pojedinačnih poticaja kao protuteže učincima negativnih vanjskih utjecaja, u slučaju kad nije moguće pronaći onečišćivača i naplatiti mu troškove štete za okoliš koju je prouzrokovao. U takvim slučajevima, državne potpore mogu biti opravdane ako su troškovi zbrinjavanja veći od posljedičnog porasta vrijednosti te lokacije.

Članak 30.

Potpore za premještanje poduzetnika mogu biti opravdane ako se premještanje provodi iz razloga zaštite okoliša. Kako bi se osiguralo da se potpore ne dodjeljuju za premještanje iz drugih razloga, potrebna je upravna ili sudska odluka nadležnog tijela javne vlasti, a opravdani troškovi moraju uzeti u obzir sve prednosti koje poduzetnik može ostvariti zbog premještanja.

Članak 31.

Korisnici sredstava Fonda dužni su sufinancirati programe, projekte i slične aktivnosti u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u okviru omjera navedenih u članku 24. ovoga Pravilnika, te pružiti dokaze o izvedivosti i mogućnosti financijskog praćenja ulaganja.

Dokazi u smislu stavka 1. ovoga članka utvrđuju se natječajem.

Članak 32.

Fond prati izvođenje projekta, programa i sličnih aktivnosti sukladno zaključenom ugovoru bez obzira da li su sredstva dodijeljena kao zajam, subvencija, financijska pomoć ili donacija.

Ugovori o dodjeli sredstava Fonda moraju pored uobičajenih odredbi sadržavati odredbe o načinu kontrole izvođenja projekata, programa i sličnih aktivnosti, o načinu i učestalosti obavješćivanja Fonda te o mjerama zbog neispunjavanja ugovornih obveza, a posebno o mjerama zbog nenamjenskog korištenja sredstava Fonda.

Članak 33.

Fond ima pravo uvida u svu dokumentaciju vezanu uz procjenu izvedivosti ulaganja i očekivanih učinaka na okoliš, odnosno energetsku učinkovitost, te sudjeluje u nadzoru izvođenja zahvata i namjenskog korištenja sredstava koja je dodijelio.

Članak 34.

Fond prati i kontrolira namjensko korištenje sredstava na temelju izvješća i pribavljene dokumentacije koju je dužan izraditi korisnik sredstava, i koja mora imati količinske i financijske pokazatelje potrebne za kvalitetno praćenje ulaganja sredstava Fonda.

Korisnik sredstava dužan je dostaviti Fondu izvješća:

– u svako vrijeme na zahtjev Fonda i u rokovima utvrđenim ugovorom,

– završno izvješće najkasnije 15 dana po dovršetku ulaganja,

– godišnja izvješća o postignutim učincima ulaganja na zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, i to u razdoblju od 5 godina po završetku ulaganja.

Članak 35.

Korisnik sredstava dužan je bez odgađanja izvijestiti Fond o:

– svim mogućim odstupanjima od ugovorenog ulaganja,

– o svakoj situaciji koja sprječava ili odugovlači tijek radova, odnosno ostvarivanje ulaganja te o mjerama za otklanjanje uzroka,

– statusnim i drugim bitnim organizacijskim i kadrovskim promjenama koje mogu utjecati na tijek ulaganja,

– promjeni zakonskog zastupnika,

– o drugim pitanjima utvrđenim ugovorom.

Članak 36.

Fond može otkazati ili odložiti plaćanje ugovorenih sredstava korisniku, te zahtijevati vraćanje sredstava ako korisnik:

– dodijeljena sredstva dijelom ili u cijelosti troši nenamjenski,

– nije dao Fondu kod dobivanja njegovih sredstava, odnosno pri sklapanju ugovora istinite ili točne podatke,

– ne postiže očekivane učinke ulaganja, ili ne poštuje odredbe ugovora ili općih akata Fonda ako se ugovor poziva na njegove odredbe,

– nepravilno koristi sredstava Fonda i odstupa od preuzetih ugovorenih obveza,

– ne podmiruje ugovorene obveze, odnosno ne prati ulaganja na način kako je to utvrđeno ugovorom,

– prestane s redovnim poslovanjem ili postane financijski nesposoban da prati daljnji tijek ulaganja,

– svojim poslovanjem prouzrokuje uvođenje stečajnog, likvidacijskog, ovršnog odnosno drugog postupka koji onemogućava ostvarivanje ugovorenog ulaganja.

U slučaju manjeg odstupanja korisnika sredstava Fonda od ugovorenih obveza na prijedlog direktora Upravni odbor može odlučiti da se ugovor preispita i dopunama ugovora omogući nastavak ulaganja ako se takvom dopunom osigurava ostvarivanje ciljeva projekta, programa ili druge ugovorene aktivnosti u području zaštite okoliša i energetskoj učinkovitost, ili pak osigurava javni interes u zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.

IV. KRITERIJI I MJERILA ZA OCJENJIVANJE ZAHTJEVA

Članak 37.

Zahtjevi za dodjelu sredstava Fonda ocjenjuju se prema kriterijima i mjerilima propisanim ovim Pravilnikom i natječajem.

Kriteriji i mjerila za ocjenu izvedivosti ulaganja, odnosno utvrđivanja financijske, gospodarske, tehničke i kadrovske sposobnosti te očekivanih pozitivnih učinaka sredstava koja se namjeravaju uložiti određeni u natječajnoj dokumentaciji moraju biti u skladu s ovim Pravilnikom.

Kod davanja zajmova, subvencija, financijskih pomoći i donacija relevantan je stupanj izvedivosti ulaganja te sposobnost korisnika sredstava prema kriterijima propisanim stavkom 2. ovoga članka.

Za svaki pojedini natječaj Upravni odbor Fonda može utvrditi pobliže kriterije i mjerila pod uvjetom da ti kriteriji i mjerila nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 38.

Osnovni kriteriji i mjerila za ocjenjivanje zahtjeva i određivanja prednosti pri dodjeli sredstava Fonda su:

dokazi o pripremljenosti projekta programa ili sličnih aktivnosti za koje je raspisan natječaj (pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije) odnosno stupanj spremnosti za početak radova (posjedovanje idejnog rješenja, idejnog projekta, glavnog projekta, studije utjecaja na okoliš, stručne podloge za lokacijsku dozvolu, lokacijske dozvole, izvedbenog projekta i građevinske dozvole)

do 10 bodova

dokazi o stupnju povoljnog utjecaja na okoliš i energetsku učinkovitost (održivi razvoj, očekivano poboljšanje kakvoće okoliša ili povećanje energetske učinkovitosti, cjelovit pristup investitora u rješavanju pojedinih pitanja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti, ispunjenje međunarodnih obveza, stupanj prioriteta iz nacionalnog programa zaštite okoliša, te stupanj ispunjenja ciljeva nacionalnih energetskih programa energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora)

do 30 bodova

dokazi o kvaliteta ponuđenoga tehnološkog rješenja

do 20 bodova

dokazi o stupnju ugroženosti okoliša (zaštićena područja, zaštićene biljne, gljivlje i životinjske svojte, zaštićeni minerali i fosili, ekološki značajna područja, stupanj smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, postupanje na temelju rješenja inspekcije radi uklanjanja rizičnih točaka za okoliš i zdravlje ljudi)

do 30 bodova

dokazi o financijskoj sposobnosti (financijski izvještaji za proteklu godinu poslovanja, potvrda o bonitetu, potvrda o izmirenju obveza s osnove poreza i doprinosa, dokaz o osiguranju vlastitih sredstava) te dokazi o tehničkoj i kadrovskoj sposobnosti korisnika sredstava (popis alata, postrojenja i opreme koja je na raspolaganju korisniku sredstava i popis zaposlenika korisnika sredstava s obrazovnom i stručnom kvalifikacijom osoba odgovornih za provođenje programa)

do 10 bodova.

Članak 39.

Najveći broj bodova koji se može dodijeliti korisniku sredstava Fonda propisan člankom 38. ovoga Pravilnika iznosi 100 bodova.

Prednost pri dodjeli sredstava Fonda imaju korisnici sredstava s većim brojem ostvarenih bodova.

U slučaju da bilo koji od kriterija iz članka 38. ovoga Pravilnika nije ispunjen i po njemu je dodijeljeno nula (0) bodova, Fond će odbiti zahtjev ili zatražiti dopunu zahtjeva u kojoj se određuje i rok za dostavu dopune.

Zahtjev će se odbiti ako se u navedenom roku ne dopuni, a dopunjeni zahtjev ponovno se razmatra i ocjenjuje temeljem članka 38. ovoga Pravilnika.

Članak 40.

Na temelju ocjene zahtjeva prema kriterijima i mjerilima iz članka 38. ovoga Pravilnika i ostvarenom broju bodova zaprimljeni zahtjevi uvrštavaju se na listu prednosti s obzirom na broj ostvarenih bodova.

Odluku o utvrđivanju liste prednosti i dodjeli sredstava Fonda na temelju objavljenog natječaja donosi Upravni odbor.

Članak 41.

Na temelju odluke Upravnog odbora iz članka 40. ovog Pravilnika direktor Fonda s korisnikom sredstava sklapa ugovor o korištenju sredstava Fonda.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se iznosi odobrenih sredstava Fonda, dinamika njihove dodjele, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, način praćenja namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, te uređuju ostala međusobna prava i obveze korisnika sredstava i Fonda.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

Pozivi za javno prikupljanje ponuda radi korištenja sredstava Fonda objavljeni prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se s uvjetima propisanim u objavljenim pozivima.

Postupci započeti prema Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« br. 183/04) dovršit će se prema odredbama tog Pravilnika.

Članak 43.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda (»Narodne novine« broj 183/04).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 024-04/08-02/0002

Urbroj: 563-01-UD-08-17

Zagreb 19. prosinca 2008.

Predsjednik
Upravnog odbora
Davor Mrduljaš, dipl. iur., v. r.