Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 18/2009 (11.2.2009.), Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE

403

Na osnovi članka 87. stavka 1. točke 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08.) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 1. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine donijelo je

STATUT

HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom se uređuje:

1. naziv i sjedište Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod)

2. pravni položaj, zastupanje i predstavljanje

3. djelatnost Zavoda

4. ustrojstvo Zavoda i naziv, sjedište i poslovi njegovih ustrojstvenih jedinica

5. pečat Zavoda

6. tijela Zavoda i djelokrug njihova rada

7. imovina Zavoda

8. financiranje i financijsko poslovanje Zavoda

9. opći akti Zavoda

10. javnost rada Zavoda

11. tajnost podataka

12. druga pitanja značajna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Zavoda.

Članak 2.

Zavod je osnovan Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150/08. – u daljnjem tekstu Zakon).

Članak 3.

Zavod je javna ustanova na koju se primjenjuju propisi o ustanovama, ako Zakonom nije drukčije određeno.

Zavod ima svojstvo pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornošću utvrđenim Zakonom i ovim Statutom.

Zavod organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom, te poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06. i 150/08.).

U rješavanju o pravima i obvezama iz obveznog zdravstvenog osiguranja i dopunskog zdravstvenog osiguranja Zavod ima javne ovlasti.

II. NAZIV I SJEDIŠTE ZAVODA

Članak 4.

Zavod obavlja djelatnost utvrđenu Zakonom, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE«.

Naziv Zavoda mora se istaknuti na zgradi u kojoj je njegovo sjedište, odnosno u kojoj obavlja djelatnost radi koje je osnovan.

Članak 5.

Sjedište Zavoda je u Zagrebu, na adresi Margaretska ulica broj 3.

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE ZAVODA

Članak 6.

Zavod je javna ustanova koja se upisuje u sudski registar.

Zavod se upisuje i u drugu evidenciju ustanova, ako je to utvrđeno zakonom ili drugim propisom.

Članak 7.

Zavod posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost pod uvjetima i na način određen Zakonom, drugim propisom, ovim Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Članak 8.

Zavod predstavlja i zastupa ravnatelj, a u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, uz ograničenja utvrđena ovim Statutom.

IV. DJELATNOST ZAVODA

Članak 9.

Djelatnost Zavoda je provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenog Zakonom.

U provedbi obveznog zdravstvenog osiguranja Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

2. obavlja poslove u svezi s ostvarivanjem prava i obveza osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja, pruža im potrebnu stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa, te se brine o zakonitom ostvarivanju tih prava

3. provodi prvostupanjski i drugostupanjski upravni postupak u rješavanju o pravima i obvezama osiguranih osoba iz obveznog zdravstvenog osiguranja

4. planira novčana sredstva za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

5. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo mrežu javne zdravstvene službe sukladno posebnom zakonu

6. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

7. predlaže ministru nadležnom za zdravstvo opseg prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

8. obavlja poslove ugovaranja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja s zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima uključenim u mrežu javne zdravstvene službe, te isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala

9. utvrđuje cijenu zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo

10. plaća usluge ugovornim subjektima Zavoda za ugovorenu i izvršenu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim osobama

11. provodi nadzor nad ispunjavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa sklopljenim ugovorom

12. plaća osiguranim osobama novčane naknade iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom, drugim propisima i općim aktima Zavoda

13. plaća osiguranim osobama troškove zdravstvene zaštite korištene u inozemstvu u skladu s općim aktom Zavoda

14. plaća troškove inozemnim zdravstvenim ustanovama za izvršenu zdravstvenu zaštitu osiguranim osobama koje su rješenjem Zavoda upućene na liječenje u inozemstvo u skladu s općim aktom Zavoda

15. utvrđuje način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu na teret sredstava Zavoda u slučajevima kada osigurane osobe ne mogu ostvariti zdravstvenu zaštitu kod ugovornih subjekata Zavoda u roku propisanom općim aktom Zavoda

16. osigurava provedbu međunarodnih ugovora u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje koje provodi Zavod

17. daje ministru nadležnom za zdravstvo mišljenje o osnivanju i odobrenju rada zdravstvenih ustanova i odobrenju rada zdravstvenih radnika u privatnoj praksi radi uključenja u mrežu javne zdravstvene službe

18. utvrđuje osnovice, način obračuna i plaćanja, visinu, te obveznike obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, ako Zakonom ili posebnim zakonom nije drukčije propisano

19. utvrđuje osnovicu i stopu te način obračuna i uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu po privatnom poslu ako posebnim zakonom nije drukčije propisano

20. obavlja poslove kontrole poslovnih knjiga, financijske dokumentacije i drugih evidencija obveznika uplate doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja točnosti podataka i činjenica o kojima ovisi ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

21. vodi evidencije u svrhu osiguravanja podataka za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja te obavlja nadzor nad ostvarivanjem prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

22. uređuje ostala pitanja vezana uz ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja

23. obavlja i druge poslove na koje ga obvezuje zakon.

Članak 10.

Pored djelatnosti iz članka 9. ovog Statuta Zavod provodi i dopunsko zdravstveno osiguranje za pokriće sudjelovanja osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja iz članka 16. stavka 3. i 4. i članka 17. stavka 5. Zakona u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj 85/06. i 150/08.).

U provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja Zavod obavlja sljedeće poslove:

1. planira novčana sredstva dopunskog zdravstvenog osiguranja

2. utvrđuje vrstu i cijenu police

3. obavlja poslove ugovaranja dopunskog zdravstvenog osiguranja

4. plaća iznos sudjelovanja za pruženu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja ugovornim subjektima Zavoda za osiguranike dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod

5. vodi evidencije u svrhu osiguravanja podataka za provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja, te obavlja nadzor nad uplatom premija

6. vodi postupke za prisilnu naplatu premija.

V. USTROJSTVO ZAVODA

Članak 11.

Radi djelotvornog, ekonomičnog i svrhovitog obavljanja djelatnosti Zavoda iz članka 9. i 10. ovog Statuta, te dostupnosti ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i dopunskog zdravstvenog osiguranja svim osiguranim osobama, Zavod obavlja stručne, pravne, financijske, administrativne i druge poslove u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

– središnjoj ustrojstvenoj jedinici

– područnim ustrojstvenim jedinicama.

Ustrojstvene jedinice Zavoda obavljaju poslove iz djelatnosti Zavoda pod nazivom Zavoda i svojim nazivom, pri čemu moraju navesti sjedište Zavoda i svoje sjedište s punom adresom sjedišta.

Članak 12.

Naziv središnje ustrojstvene jedinice Zavoda je »Direkcija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje«, sa sjedištem u Zagrebu, na adresi Margaretska ulica broj 3.

Nazivi područnih ustrojstvenih jedinica Zavoda jesu:

1. Područni ured Bjelovar, sa sjedištem u Bjelovaru, za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

2. Područni ured Čakovec, sa sjedištem u Čakovcu, za područje Međimurske županije

3. Područni ured Dubrovnik, sa sjedištem u Dubrovniku, za područje Dubrovačko-neretvanske županije

4. Područni ured Gospić, sa sjedištem u Gospiću, za područje Ličko-senjske županije

5. Područni ured Karlovac, sa sjedištem u Karlovcu, za područje Karlovačke županije

6. Područni ured Koprivnica, sa sjedištem u Koprivnici, za područje Koprivničko-križevačke županije

7. Područni ured Krapina, sa sjedištem u Krapini, za područje Krapinsko-zagorske županije

8. Područni ured Osijek, sa sjedištem u Osijeku, za područje Osječko-baranjske županije

9. Područni ured Pazin, sa sjedištem u Pazinu, za područje Istarske županije

10. Područni ured Požega, sa sjedištem u Požegi, za područje Požeško-slavonske županije

11. Područni ured Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, za područje Primorsko-goranske županije

12. Područni ured Sisak, sa sjedištem u Sisku, za područje Sisačko-moslavačke županije

13. Područni ured Slavonski Brod, sa sjedištem u Slavonskom Brodu, za područje Brodsko-posavske županije

14. Područni ured Split, sa sjedištem u Splitu, za područje Splitsko-dalmatinske županije

15. Područni ured Šibenik, sa sjedištem u Šibeniku, za područje Šibensko-kninske županije

16. Područni ured Varaždin, sa sjedištem u Varaždinu, za područje Varaždinske županije

17. Područni ured Vinkovci, sa sjedištem u Vinkovcima, za područje Vukovarsko-srijemske županije

18. Područni ured Virovitica, sa sjedištem u Virovitici, za područje Virovitičko-podravske županije

19. Područni ured Zadar, sa sjedištem u Zadru, za područje Zadarske županije

20. Područni ured Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, za područje Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Radi dostupnosti osiguranih osoba u ostvarivanju prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod osnivaju se ispostave područnih ureda Zavoda.

Ispostave područnih ureda Zavoda osnivaju se općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Članak 13.

Općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda utvrđuju se, u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, unutarnje ustrojstvene jedinice Direkcije Zavoda i unutarnje ustrojstvene jedinice područnih ureda Zavoda, njihov naziv i djelokrug rada, kao i naziv i broj ispostava područnih ureda Zavoda i djelokrug njihovog rada, te odgovornost u vezi s upravljanjem i radom područnih ureda Zavoda i njihovih ispostava, radna mjesta, okvirni broj potrebnih radnika, opći i posebni uvjeti za obavljanje poslova iz djelatnosti Zavoda, kao i druga pitanja značajna za obavljanje poslova u Zavodu.

Članak 14.

U Direkciji Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi u provedbi obveznog zdravstvenog osiguranja:

1. koordinacija i nadzor u primjeni Zakona, drugih propisa, Statuta i drugih općih akata Zavoda, te međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja

2. provedba politike razvoja i unapređenja obveznog zdravstvenog osiguranja predlaganjem ministru nadležnom za zdravstvo poduzimanja potrebnih mjera i iniciranjem donošenja odgovarajućih propisa

3. utvrđivanje standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, načina provođenja zdravstvene zaštite u okviru utvrđenog standarda, te planiranje potrebnih sredstava za njihovo provođenje

4. sudjelovanje u izradi plana i programa mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

5. sudjelovanje u međudržavnim pregovorima i pregovorima s inozemnim nositeljima socijalnog osiguranja u vezi sa zaključenjem novih i provedbom postojećih međudržavnih ugovora u dijelu koji se odnosi na obvezno zdravstveno osiguranje koje provodi Zavod

6. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja prema ugovorima o socijalnom osiguranju s drugim državama, uključujući i obračun troškova zdravstvene zaštite inozemnih nositelja

7. pružanje međunarodne pravne pomoći u provedbi međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju

8. izrada prijedloga općih akata za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja, te drugih općih akata Zavoda

9. provođenje postupaka natječaja, izbora, priprema ugovora i sklapanje ugovora sa provoditeljima zdravstvene zaštite, kao i provođenje drugih pravnih poslova u vezi s provedbom ugovorene zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

10. provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza provoditelja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala

11. planiranje prihoda, te planiranje raspodjele sredstava za izdatke prema utvrđenom standardu prava na zdravstvenu zaštitu i prava na novčane naknade iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao i planiranje izdataka za poslovanje i upravljanje Zavodom

12. provođenje postupka natječaja, izbora i priprema ugovora i drugih pravnih poslova vezanih uz administraciju i upravljanje Zavodom

13. poslovi u vezi financijskog poslovanja Zavoda za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

14. provođenje platnog prometa putem državne riznice

15. izrada zakonom propisanih izvješća i drugih izvješća o poslovanju Zavoda potrebnih za donošenje poslovnih odluka

16. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja

17. utvrđivanje prava na ortopedska i druga pomagala, te lijekove u skladu s općim aktima Zavoda

18. rješavanje u prvom i drugom stupnju o pravu na upućivanja na liječenje osiguranih osoba u inozemstvo

19. rješavanje u drugom stupnju o pravima i obvezama iz obveznog zdravstvenog osiguranja

20. priprema sjednica Upravnog vijeća Zavoda i davanje službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja

21. upravljanje imovinom Zavoda, te provođenje imovinsko pravnih poslova u svezi s imovinom Zavoda

22. sklapanje i praćenje provođenja ugovora vezanih uz stjecanje, otuđenje ili opterećenje nekretnina i druge imovine vezane uz administraciju i upravljanje Zavodom

23. zastupanje Zavoda pred nadležnim sudovima

24. izrada i održavanje informatičkih programa za djelatnosti Zavoda

25. održavanje informatičke i druge opreme

26. administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda

27. drugi poslovi u skladu s obvezama utvrđenim zakonom.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka u Direkciji Zavoda obavljaju se i sljedeći poslovi u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja:

1. koordinacija i nadzor u primjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i općih akata Zavoda u dijelu koji se odnosni na provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja

2. izrada prijedloga općih akata za provedbu dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod

3. planiranje prihoda, te planiranje sredstava za izdatke osnovom sklopljenih ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

4. sudjelovanje u postupcima javne nabave za provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja

5. davanje službenih priopćenja sredstvima javnog priopćavanja u dijelu koji se odnosi na dopunsko zdravstveno osiguranje

6. poslovi u vezi financijskog poslovanja dopunskog zdravstvenog osiguranja

7. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz dopunsko zdravstveno osiguranje

8. rješavanje u drugom stupnju o pravima i obvezama iz dopunskog zdravstvenog osiguranja

9. zastupanje Zavoda pred nadležnim sudovima

10. drugi poslovi u skladu s obvezama utvrđenim zakonom.

U Direkciji Zavoda, pored poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se i drugi poslovi za provođenje kojih je nadležna prema posebnom zakonu.

Članak 15.

U područnim uredima Zavoda obavljaju se sljedeći poslovi u provedbi obveznog zdravstvenog osiguranja:

1. utvrđivanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje (provođenje prijava na obvezno zdravstveno osiguranje, odjava sa obveznog zdravstvenog osiguranja, te promjena u obveznom zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje statusa osigurane osobe i izdavanje iskaznice zdravstveno osigurane osobe)

2. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja (zaprimanje i rješavanje zahtjeva osiguranih osobi u svezi ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, obračun i isplata naknada plaća, odnosno povrat isplaćene naknade plaće za vrijeme bolovanja, obračun i isplata naknade plaće za vrijeme rodiljnog dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, obračun i isplata naknade troškova prijevoza i dr.)

3. zaprimanje, kontrola i evidencija računa za izvršene ugovorene zdravstvene usluge, lijekove izdane na recept i izdana ugovorena ortopedska i druga pomagala

4. zaprimanje, kontrola i evidencija dokumenata za novčane naknade

5. provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda sa sjedištem na području ustrojstvene jedinice Zavoda

6. utvrđivanje prava, obračun i evidencija naknade plaće, novčanih naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primitci od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja i naknade troškova prijevoza u svezi s korištenjem prava na zdravstvenu zaštitu

7. utvrđivanje prava na ortopedska i druga pomagala, te evidentiranje realiziranih ortopedskih i drugih pomagala

8. utvrđivanje prava na lijekove u skladu s općim aktima Zavoda

9. sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima za provođenje zdravstvene zaštite u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i za opskrbu osiguranih osoba lijekovima na recept

10. rješavanje u prvom stupnju o pravima iz obveznog zdravstvenog osiguranja

11. provođenje nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza zdravstvenih ustanova, odnosno privatnih zdravstvenih radnika, te isporučitelja ortopedskih i drugih pomagala

12. provođenje nadzora nad ostvarivanjem prava osiguranika na bolovanje

13. provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja po međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju s drugim državama, uključujući i obračun troškova zdravstvene zaštite inozemnih nositelja

14. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz obvezno zdravstveno osiguranje, te administraciju i upravljanje na razini područnog ureda

15. pravni poslovi obveznog zdravstvenog osiguranja, imovinsko-pravni poslovi, poslovi regresnog postupka, poslovi zastupanja u sporovima iz ugovornih odnosa i drugo

16. administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

Pored poslova iz stavka 1. ovog članka u područnim uredima Zavoda obavljaju se i sljedeći poslovi u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja:

1. provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja (zaprimanje ponuda za sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, sklapanje ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju, izdavanje iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja)

2. provođenje postupka utvrđivanja ispunjenja uvjeta za ostvarivanje prava na plaćanje premije za dopunsko zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna

3. zaprimanje, kontrola i evidencija računa za podmirenje sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite ugovornih subjekata Zavoda

4. rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama iz dopunskog zdravstvenog osiguranja

5. knjigovodstveni poslovi i statistički poslovi vezani uz dopunsko zdravstveno osiguranje

6. pravni poslovi dopunskog zdravstvenog osiguranja, poslovi vezani uz naplatu premija dopunskog zdravstvenog osiguranja, poslovi zastupanja u sporovima pred nadležnim sudovima i drugo

7. administrativno-tehnički poslovi i drugi poslovi utvrđeni općim aktom o unutarnjem ustrojstvu Zavoda.

U područnim uredima Zavoda, pored poslova iz stavka 1. i 2. ovog članka obavljaju se i drugi poslovi za provođenje kojih su nadležni prema posebnom zakonu.

VI. PEČAT ZAVODA

Članak 16.

Na javnim ispravama koje izdaje rješavajući upravne stvari na temelju javnih ovlasti utvrđenih zakonom, Zavod upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske i nazivom i sjedištem Zavoda, odnosno nazivom i sjedištem njegovog područnog ureda.

Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 38 mm.

U gornjem polukrugu urezane su riječi: »REPUBLIKA HRVATSKA«.

U sredini pečata urezan je grb Republike Hrvatske.

U donjem polukrugu pečata, ispod grba Republike Hrvatske urezane su riječi: »ZAGREB«, odnosno naziv mjesta sjedišta područnog ureda Zavoda, »DIREKCIJA«, odnosno »PODRUČNI URED«, te: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE«.

Svaki pečat ima svoj broj koji se nalazi iznad grba Republike Hrvatske.

Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan posebnim zakonom.

Članak 17.

Na svim drugim aktima, koje Zavod ne donosi na temelju javnih ovlasti, Zavod upotrebljava pečat bez grba Republike Hrvatske.

Pečat bez grba Republike Hrvatske okruglog je oblika, promjera 30 mm.

U krugu pečata urezane su riječi: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE«, u sredini pečata urezana je riječ: »DIREKCIJA«, a ispod toga riječ: »ZAGREB«.

U krugu pečata koji koriste područni uredi Zavoda urezane su riječi: »HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE«, ispod toga riječi: »PODRUČNI URED«, a u sredini pečata urezan je naziv mjesta sjedišta područnog ureda Zavoda.

Svaki pečat ima svoj broj koji se nalazi ispod riječi: »ZAGREB«, odnosno ispod naziva mjesta sjedišta područnog ureda Zavoda.

U uredskom poslovanju Zavod upotrebljava štambilj pravokutnog oblika, bez grba Republike Hrvatske, koji sadrži naziv i sjedište Direkcije, odnosno područnog ureda Zavoda.

Odlukom ravnatelja Zavoda utvrđuje se način upotrebe i broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

VII. TIJELA ZAVODA

Članak 18.

Tijela Zavoda su: Upravno vijeće, ravnatelj i Stručno vijeće.

1. Upravno vijeće Zavoda

Članak 19.

Zavodom upravlja Upravno vijeće Zavoda.

Upravno vijeće Zavoda ima 9 članova, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo i to:

a) 2 predstavnika osiguranih osoba Zavoda

b) 2 predstavnika davatelja zdravstvenih usluga – zdravstvena radnika

c) 3 predstavnika Gospodarsko-socijalnog vijeća

d) 1 predstavnik ministarstva nadležnog za zdravstvo

e) 1 predstavnik Zavoda

Upravno vijeće Zavoda za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 20.

Mandat članova Upravnog vijeća Zavoda traje četiri godine i teče od dana imenovanja.

Članu Upravnog vijeća Zavoda prestaje mandat i prije isteka roka od četiri godine u slučaju:

1. smrti

2. razrješenja

3. ostavke

4. ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost

5. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci

6. gubitka statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

7. neispunjavanja dužnosti člana

8. zasnivanja radnog odnosa u društvu za osiguranje koje provodi zdravstvena osiguranja u skladu sa Zakonom o osiguranju

9. zasnivanjem radnog odnosa u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu.

Prijedlog za razrješenje člana Upravnog vijeća Zavoda može podnijeti najmanje 1/3 od ukupnog broja članova Upravnog vijeća Zavoda i ministar nadležan za zdravstvo.

Novoimenovanom članu Upravnog vijeća Zavoda mandat traje do isteka mandata člana Upravnog vijeća Zavoda umjesto kojeg je imenovan.

Članak 21.

Upravno vijeće Zavoda ima predsjednika i zamjenika.

Predsjednika i zamjenika predsjednika bira i razrješava Upravno vijeće Zavoda između svojih članova većinom glasova prisutnih članova na vrijeme od 4 godine.

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Zavoda vrši se javnim glasovanjem, osim ako Upravno vijeće Zavoda ne odluči drukčije.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Zavoda zamjenjuje predsjednika u svim njegovim pravima i dužnostima kada je predsjednik odsutan, odnosno spriječen u obavljanju svoje dužnosti predsjednika.

U slučaju odsutnosti i predsjednika i zamjenika predsjednika sjednicom Upravnog vijeća Zavoda predsjedava njezin najstariji član.

Članak 22.

Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda obavlja sljedeće poslove:

1. predstavlja Upravno vijeće Zavoda

2. saziva i rukovodi sjednicom Upravnog vijeća Zavoda

3. potpisuje opće akte koje donosi Upravno vijeće Zavoda

4. obavlja i druge poslove u skladu s odredbama poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 23.

Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda saziva sjednice Upravnog vijeća Zavoda prema potrebi.

Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda obvezan je sazvati sjednicu Upravnog vijeća Zavoda ako to zatraže:

1. Vlada Republike Hrvatske

2. ministar nadležan za zdravstvo

3. ravnatelj Zavoda

4. najmanje tri člana Upravnog vijeća Zavoda.

Način rada, odlučivanja i obavješćivanja javnosti o radu Upravnog vijeća Zavoda pobliže se uređuje njegovim poslovnikom.

Članak 24.

Upravno vijeće Zavoda obavlja sljedeće poslove:

1. donosi statut i druge opće akte Zavoda

2. donosi poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda

3. donosi financijski plan i završni račun Zavoda

4. nadzire izvršenje financijskog plana Zavoda

5. usvaja izvješće o financijskom poslovanju Zavoda iz članka 91. stavka 2. Zakona

6. donosi mjere za uravnoteženje prihoda i rashoda kada je u poslovanju Zavoda u tromjesečnom razdoblju iskazan višak rashoda nad prihodima

7. donosi izvješća o godišnjem radu i poslovanju Zavoda

8. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Zavoda

9. određuje visinu mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Zavoda i njegovih radnih tijela

10. imenuje članove povjerenstva za provođenje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Zavoda

11. daje upute, preporuke, smjernice za rad i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju Zavoda i Stručnom vijeću Zavoda

12. odlučuje o davanju prethodne suglasnosti ravnatelju Zavoda za stjecanje, opterećenje ili otuđenje imovine u slučajevima utvrđenim ovim Statutom

13. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, drugim propisom, ovim Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Članak 25.

Upravno vijeće Zavoda obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama.

Upravno vijeće Zavoda pravovaljano donosi odluke ako je sjednici nazočna većina od ukupnog broja članova.

Upravno vijeće Zavoda donosi odluke natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova.

Na sjednicama Upravnog vijeća Zavoda obvezno moraju biti nazočni, bez prava odlučivanja, ravnatelj, zamjenik ravnatelja i pomoćnici ravnatelja Zavoda.

Iznimno, ovisno o utvrđenom dnevnom redu, pored osoba iz stavka 4. ovog članka, na poziv predsjednika Upravnog vijeća Zavoda, a po prethodnom dogovoru sa ravnateljem Zavoda, na sjednici mogu prisustvovati i druge osobe kada za to postoji opravdani interes tih osoba i Zavoda.

Predsjednik Upravnog vijeća Zavoda ima pravo zabraniti prisustvovanje, te udaljiti sa sjednice sve osobe koje nemaju službeni poziv za prisustvovanje sjednici.

Članak 26.

Upravno vijeće Zavoda donosi sljedeće opće akte za provedbu obveznog zdravstvenog osiguranja:

1. o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

2. o uvjetima i načinu stjecanja statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

3. o načinu prijavljivanja i odjavljivanja osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju

4. o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe, kao i načinu njezina izdavanja

5. o utvrđivanju standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, te popisa vrsta i broja terapijskih i dijagnostičkih postupaka po osiguranoj osobi, kao i iznosu potrebnih sredstava za tu zdravstvenu zaštitu

6. o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja

7. o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite

8. o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala

9. o uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

10. o utvrđivanju osnovne i dopunske liste lijekova

11. o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept

12. o načinu ostvarivanja prava na naknadu plaće

13. o postupku i načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primitci od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za obvezna osiguranja

14. o uvjetima i načinu korištenja skupljeg javnog prijevoznog sredstva iz članka 52. stavka 2. Zakona

15. o osnovicama, načinu obračuna i plaćanja, visini, te obveznicima obračunavanja i plaćanja doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje, ako Zakonom ili posebnim zakonom nije drugačije određeno

16. o osnovici i stopi, te načinu obračuna i uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno

17. o uvjetima i načinu oslobađanja od plaćanja posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

18. o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima uključenih u mrežu javne zdravstvene službe, te cijenama zdravstvene zaštite u ukupnom iznosu za punu vrijednost prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

19. o načinu i mjestu vođenja, obliku, sadržaju i rokovima evidencije, te obveznicima vođenja evidencija

20. o sastavu, ovlastima i načinu rada liječničkih povjerenstava Zavoda

21. o načinu, postupku i sadržaju provođenja nadzora nad izvršavanjem ugovornih obveza provoditelja zdravstvene zaštite

22. o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom, drugim propisom ili općim aktom Zavoda.

Članak 27.

Za provedbu dopunskog zdravstvenog osiguranja Upravno vijeće Zavoda donosi sljedeće opće akte:

1. pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja

2. opće uvjete ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju

3. opći akt o sadržaju, obliku, izgledu i korištenju iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja

4. opći akt o vrsti police i opsegu prava iz dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod, te cijeni police

5. o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava osiguranih osoba na plaćanje premije za dopunsko zdravstveno osiguranje iz državnog proračuna

6. o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, drugim propisima ili općim aktom Zavoda.

Članak 28.

Upravno vijeće Zavoda donosi sljedeće opće akte u vezi s poslovanjem Zavoda:

1. Pravilnik o radu

2. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

3. Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad obavljanjem poslova iz djelatnosti Zavoda

4. Pravilnik o zaštiti od požara

5. Pravilnik o zaštiti na radu

6. Pravilnik o pravima i obvezama pripravnika

7. Pravilnik o obradi, čuvanju, zaštiti, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva

8. Pravilnik o tajnosti podataka te prava na pristup informacijama.

Upravno vijeće Zavoda donosi i druge opće akte u skladu s posebnim propisima.

Članak 29.

Članovi Upravnog vijeća Zavoda imaju pravo na mjesečnu naknadu za rad i pravo na naknadu putnih troškova, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Uvjete za stjecanje prava i visinu mjesečne naknade za rad članova Upravnog vijeća Zavoda i njegovih radnih tijela utvrđuje Upravno vijeće Zavoda.

Visina naknade za rad iz stavka 2. ovog članka ne može biti veća od 80% prosječne plaće radnika Zavoda iz prethodnog tromjesečja za predsjednika Upravnog vijeća Zavoda, odnosno 60% za člana Upravnog vijeća Zavoda, uvećane za iznos poreza i doprinosa.

Za sudjelovanje na sjednicama članovi Upravnog vijeća Zavoda imaju pravo na naknadu putnih troškova u skladu s Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Član Upravnog vijeća koji u kalendarskom mjesecu nije sudjelovao niti na jednoj sjednici Upravnog vijeća nema pravo na mjesečnu naknadu za rad iz stavka 1. ovog članka.

2. Ravnatelj Zavoda

Članak 30.

Radom Zavoda rukovodi ravnatelj koji predstavlja i zastupa Zavod, te je odgovoran za zakonitost rada Zavoda.

Ravnatelj Zavoda odgovoran je za svoj rad ministru nadležnom za zdravstvo i Vladi Republike Hrvatske.

Ravnatelj mora imati završen sveučilišni diplomski studij ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog smjera, te najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Članak 31.

Ravnatelj Zavoda imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima u skladu sa Zakonom o ustanovama.

Sadržaj javnog natječaja iz stavka 1. ovog članka, uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za ravnatelja Zavoda, rok za podnošenje ponuda, rok u kojem se mora donijeti odluka o imenovanju ravnatelja, te način i postupak prema kojem će povjerenstvo iz članka 24. točke 10. ovog Statuta predložiti kandidate za imenovanje ravnatelja Zavoda, utvrđuje posebnom odlukom Upravno vijeće Zavoda.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka sastoji se od 5 članova Upravnog vijeća Zavoda, s time da se odlukom o imenovanju povjerenstva imenuje i predsjednik povjerenstva.

Ravnatelja Zavoda imenuje i razrješuje Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstva.

Ravnatelj Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Članak 32.

Ravnatelj Zavoda odgovoran je za financijsko poslovanje Zavoda.

Ravnatelj Zavoda odgovoran je za uravnoteženost rashoda s prihodima Zavoda, te je obvezan Upravnom vijeću Zavoda, ministru nadležnom za zdravstvo i ministru nadležnom za financije dostavljati tromjesečno izvješće o financijskom poslovanju Zavoda.

Ravnatelj Zavoda obvezan je Upravnom vijeću Zavoda, ministru nadležnom za zdravstvo i Vladi Republike Hrvatske podnijeti godišnje izvješće o poslovanju Zavoda najkasnije do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu, a mjesečna izvješća o izvršenju ugovornih obveza ugovornih subjekata Zavoda do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 33.

Ravnatelj Zavoda je u radnom odnosu u Zavodu, te u okviru Zavoda ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drugačije propisano.

Međusobna prava i obveze ravnatelja Zavoda i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojeg u ime Zavoda potpisuje predsjednik Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 34.

Ravnatelj Zavoda organizira i vodi poslovanje Zavoda, predstavlja i zastupa Zavod, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda i zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim osobama s javnim ovlastima.

Članak 35.

U vođenju poslovanja Zavoda ravnatelj:

1. osigurava izvršenje odredaba Zakona, posebnih propisa, ovog Statuta, financijskog plana i programa rada Zavoda, te općih akata Zavoda

2. poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda

3. predlaže osnove poslovne politike Zavoda, financijski plan i program rada Zavoda

4. donosi odluke u vezi s poslovanjem Zavoda, osim onih o kojima odlučuje Upravno vijeće Zavoda

5. predlaže Upravnom vijeću Zavoda donošenje općih akata Zavoda

6. donosi sve opće akte osim onih za koje je prema ovome Statutu nadležno Upravno vijeće Zavoda

7. donosi Plan klasifikacijskih i brojčanih oznaka

8. imenuje i razrješava rukovoditelje područnih ureda Zavoda, odnosno voditelje ispostava područnih ureda Zavoda

9. određuje osobe ovlaštene za potpisivanje dokumentacije Zavoda

10. donosi drugostupanjska rješenja o pravima i obvezama iz obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja

11. sklapa ugovore o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa ugovornim subjektima Zavoda

12. sklapa ugovore o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje provodi Zavod

13. sklapa ugovore o radu s radnicima Zavoda i odlučuje o svim pravima i obvezama iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom

14. brine se o namjenskom trošenju sredstava Zavoda, djelotvornosti i zakonitosti u radu i poslovanju Zavoda

15. obvezno podnosi tromjesečna financijska izvješća Upravnom vijeću Zavoda, ministru nadležnom za zdravstvo i ministru nadležnom za financije

16. podnosi Upravnom vijeću Zavoda godišnje izvješće o poslovanju Zavoda

17. osigurava rad Upravnog vijeća Zavoda i njihovih radnih tijela, te provedbu njihovih odluka

18. brine se o javnosti rada Zavoda, informiranju javnosti o obavljanju djelatnosti Zavoda, te objavljivanju općih akata Zavoda

19. utvrđuje pročišćene tekstove općih akata Zavoda

20. obavlja druge poslove na temelju zakona, ovog Statuta i drugih općih akata Zavoda

21. odlučuje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti Upravnog vijeća Zavoda

22. odgovoran je za zakonitost rada Zavoda, te daje upute i smjernice za rad Zavoda.

Članak 36.

Ravnatelj Zavoda u pravnim poslovima o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine, odnosno kod sklapanja drugog pravnog posla samostalno raspolaže imovinom Zavoda u vrijednost do 300.000,00 kuna.

Pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine, odnosno sklapanju drugog posla u vrijednosti do 5.000.000,00 kuna ravnatelj Zavoda može poduzimati samo uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Zavoda pod uvjetom da su u pitanju pravni poslovi za koje su sredstva planirana u financijskom planu Zavoda.

Za pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine i druge imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija je vrijednost veća od 5.000.000,00 kuna potrebna je uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Zavoda i prethodna suglasnost Vlade Republike Hrvatske pod uvjetom da su u pitanju pravni poslovi za koje su sredstva planirana u financijskom planu Zavoda.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, ravnatelj Zavoda može poduzimati pravne poslove radi održavanja tekuće likvidnosti Zavoda do iznosa koji odobri ministar nadležan za financije.

Odredbe stavka 2. i 3. ovog članka ne primjenjuju se na pravne poslove vezane uz sklapanje ugovora sa provoditeljima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom i općim aktima Zavoda, kao i na poslove vezane uz izvršenja rješenja o pravima osiguranih osoba na liječenje u inozemstvu.

Ravnatelj Zavoda obvezan je izvijestiti Upravno vijeće Zavoda o svim isplatama izvršenim po rješenjima iz stavka 5. ovog članka, koje prelaze iznos utvrđen stavkom 1. ovog članka na prvoj idućoj sjednici Upravnog vijeća Zavoda.

Članak 37.

Ako ravnatelj Zavoda smatra da je Upravno vijeće Zavoda donijelo opći akt ili pojedinačni akt koji je protivan zakonu, drugom propisu ili ovom Statutu, obvezan je upozoriti na to Upravno vijeće Zavoda.

Ako Upravno vijeće Zavoda ne stavi izvan snage akt iz stavka 1. ovog članka, ravnatelj Zavoda obvezan je o tome izvijestiti ministra nadležnog za zdravstvo i Vladu Republike Hrvatske.

Članak 38.

Ravnatelj Zavoda može dati, u granicama svojih ovlasti utvrđenih zakonom i ovim Statutom, punomoć drugoj osobi da zastupa Zavod u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, te u pravnom prometu, kao i za obavljanje pojedinih poslova iz svojega djelokruga, sukladno zakonu i općem aktu Zavoda.

Pojedina svoja ovlaštenja ravnatelj Zavoda može pisano prenijeti na pojedine radnike Zavoda.

Članak 39.

Ravnatelj Zavoda organizira i rukovodi obavljanjem poslova iz nadležnosti Direkcije Zavoda, te usmjerava i koordinira rad svih ustrojstvenih jedinica Zavoda, osiguravajući jedinstvo njegove stručne službe.

U organiziranju i vođenju rada Zavoda ravnatelj je ovlašten davati naloge, upute i smjernice za rad svom zamjeniku, pomoćnicima i rukovoditeljima područnih ureda Zavoda.

Radi razmatranja i rješavanja određenih pitanja u radu Zavoda, ravnatelj može osnivati radna tijela.

Odlukom o osnivanju radnog tijela ravnatelj Zavoda utvrđuje sadržaj rada radnog tijela i njegov sastav.

Ravnatelj Zavoda osniva radna tijela i na zahtjev Upravnog vijeća Zavoda.

Na sastav radnih tijela iz stavka 5. ovog članka suglasnost daje Upravno vijeće Zavoda.

Članak 40.

Ravnatelj Zavoda može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Prijedlog za razrješenje ravnatelja Zavoda prije isteka vremena na koje je imenovan Vladi Republike Hrvatske može podnijeti najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća Zavoda i ministar nadležan za zdravstvo.

Članak 41.

Upravno vijeće Zavoda je dužno predložiti ministru nadležnom za zdravstvo i Vladi Republike Hrvatske razrješenje ravnatelja i prije isteka mandata na koji je izabran ako:

1. ravnatelj to osobno zahtijeva

2. nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

3. je u poslovanju Zavoda u šestomjesečnom razdoblju iskazan višak rashoda nad prihodima

4. svojim nesavjesnim ili nezakonitim radom prouzroči Zavodu veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Zavoda

5. u svojem radu krši propise i opće akte Zavoda, neopravdano ne izvršava odluke Upravnog vijeća Zavoda, odnosno postupa protivno njima.

Upravno vijeće Zavoda mora prije donošenja odluke o prijedlogu za razrješenje obavijestiti ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

Članak 42.

Ravnatelj Zavoda ima zamjenika i pomoćnike.

2.1. Zamjenik ravnatelja

Članak 43.

Ravnatelja Zavoda u slučaju njegove nenazočnosti sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje zamjenik ravnatelja Zavoda.

Članak 44.

Zamjenik ravnatelja Zavoda mora imati završen sveučilišni diplomski studij ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Zamjenik ravnatelja Zavoda imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u javnim glasilima u skladu sa Zakonom o ustanovama.

Zamjenika ravnatelja imenuje i razrješuje Vlade Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo.

Zamjenik ravnatelja Zavoda imenuje se na vrijeme od četiri godine.

U pogledu postupka imenovanja zamjenika ravnatelja Zavoda, radnog odnosa, međusobnih prava i obveza zamjenika ravnatelja Zavoda i Zavoda primjenjuju se odredbe ovog Statuta koje se odnose na ravnatelja Zavoda.

Članak 45.

Zamjenik ravnatelja Zavoda može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan.

Prijedlog za razrješenje zamjenika ravnatelja prije isteka vremena na koje je imenovan Vladi Republike Hrvatske može podnijeti, ministar nadležan za zdravstvo, najmanje jedna trećina članova Upravnog vijeća zavoda i ravnatelj Zavoda.

Članak 46.

Upravno vijeće Zavoda je dužno predložiti ministru nadležnom za zdravstvo i Vladi Republike Hrvatske razrješenje zamjenika ravnatelja Zavoda i prije isteka mandata na koji je imenovan zbog razloga iz članka 41. ovog Statuta.

Upravno vijeće Zavoda mora prije donošenja odluke o prijedlogu za razrješenje obavijestiti zamjenika ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

2.2. Pomoćnici ravnatelja

Članak 47.

Ravnatelj Zavoda ima 6 pomoćnika i to:

1. za pravne poslove

2. za zdravstvenu zaštitu

3. za ekonomske poslove

4. za nadzor i kontrolu

5. za informatičku tehnologiju

6. za dopunsko zdravstveno osiguranje.

Pomoćnike ravnatelja Zavoda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ravnatelja Zavoda.

Pomoćnici odgovaraju za svoj rad ravnatelju Zavoda i Vladi Republike Hrvatske.

Članak 48.

Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za pravne poslove može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravnog smjera, pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za zdravstvenu zaštitu može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij zdravstvenog smjera, pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za ekonomske poslove može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ekonomskog smjera, pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za nadzor i kontrolu može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili drugog društvenog smjera, pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Pomoćnikom ravnatelja za informatičku tehnologiju može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij matematičkog ili drugog tehničkog smjera s usmjerenjem informatike, pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Pomoćnikom ravnatelja Zavoda za dopunsko zdravstveno osiguranje može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij pravnog, ekonomskog zdravstvenog ili drugog društvenog smjera, pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.

Članak 49.

Pomoćnik ravnatelja je u radnom odnosu u Zavodu, u kojem ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa, ako zakonom nije drugačije određeno.

Međusobna prava i obveze pomoćnika ravnatelja Zavoda i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.

Članak 50.

Pomoćnik ravnatelja Zavoda organizira, kontrolira i vodi poslove službi kojima rukovodi i pruža stručnu pomoć ravnatelju Zavoda u obavljanju poslova iz njegova djelokruga.

U vođenju poslova iz stavka 1. ovog članka pomoćnik ravnatelja Zavoda ovlašten je davati naloge i upute za rad iz svoga djelokruga rukovoditeljima područnih ureda Zavoda, rukovoditeljima službi u Direkciji Zavoda i drugim radnicima Zavoda kojima je neposredno nadređen i koji organizaciono pripadaju djelokrugu poslova za koje je on odgovoran, te nadležnim tijelima Zavoda predlagati organizaciju rada i uvjete za razvoj djelatnosti Zavoda.

Članak 51.

Ravnatelj Zavoda je dužan predložiti Vladi Republike Hrvatske razrješenje pomoćnika ravnatelja ako:

1. pomoćnik ravnatelja to osobno zahtijeva

2. nastane neki od razloga koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

3. svojim nesavjesnim ili nezakonitim radom prouzroči Zavodu veću štetu, zanemaruje ili nemarno obavlja svoju dužnost tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Zavoda

4. u svojem radu krši propise i opće akte Zavoda, neopravdano ne izvršava odluke ravnatelja i Upravnog vijeća Zavoda, odnosno postupa protivno njima.

Ravnatelj Zavoda mora prije donošenja odluke o prijedlogu za razrješenje obavijestiti pomoćnika ravnatelja o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

3. Stručno vijeće Zavoda

Članak 52.

Stručno vijeće Zavoda je savjetodavno tijelo ravnatelja Zavoda.

Stručno vijeće Zavoda sačinjavaju ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja Zavoda i pomoćnici ravnatelja Zavoda.

Stručno vijeće Zavoda može raditi i u proširenom sastavu, kada su sjednici prisutni rukovoditelji područnih ureda Zavoda.

Stručno vijeće Zavoda raspravlja o stručnim pitanjima rada Zavoda, daje ravnatelju Zavoda prijedloge stručnih rješenja iz područja organizacije rada i obavljanja djelatnosti Zavoda, te utvrđuje prijedloge općih akata Zavoda.

Stručnom vijeću Zavoda predsjedava ravnatelj Zavoda.

4. Rukovoditelji područnih ureda Zavoda

Članak 53.

U područnom uredu Zavoda obavljanje poslova organizira i vodi rukovoditelj područnog ureda Zavoda u sklopu prava i dužnosti područnog ureda Zavoda.

Rukovoditelj područnog ureda Zavoda u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, sa svim ovlastima i odgovornostima u obavljanju njegovih poslova, zamjenjuje osoba koju on ovlasti.

Članak 54.

Rukovoditelja područnog ureda Zavoda imenuje i razrješuje ravnatelj Zavoda.

Međusobna prava i obveze rukovoditelja područnog ureda Zavoda i Zavoda uređuju se ugovorom o radu, kojega u ime Zavoda sklapa ravnatelj Zavoda.

Ravnatelj Zavoda je dužan razriješiti rukovoditelja područnog ureda Zavoda iz razloga utvrđenih člankom 51. ovog Statuta.

Ravnatelj Zavoda mora prije donošenja odluke o razrješenju obavijestiti rukovoditelja područnog ureda Zavoda o razlozima za razrješenje i dati mu mogućnost da se o njima pisano izjasni.

Članak 55.

Za rukovoditelja područnog ureda Zavoda može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen sveučilišni diplomski studij pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili drugog društvenog smjera

– pet godina radnog iskustva u struci i tri godine radnog iskustva na poslovima upravljanja.

VIII. IMOVINA ZAVODA

Članak 56.

Zavod je nositelj prava vlasništva na imovini koju čine:

a) nekretnine (poslovne i druge zgrade, poslovni prostori, stanovi, zemljišta i dr.)

b) pokretnine (sredstva rada, inventar i dr.)

c) dionice, udjeli i vrijednosni papiri

d) novčana sredstva i potraživanja

e) ostala imovina.

Članak 57.

Ravnatelj Zavoda ima pravo u ime i za račun Zavoda u pravnom prometu sklapati ugovore i obavljati druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Zavoda kojima se uređuju pitanja imovine i poslovanja Zavoda.

IX. FINANCIRANJE I FINANCIJSKO POSLOVANJE ZAVODA

Članak 58.

Sredstva za financiranje poslovanja Zavoda osiguravaju se u skladu s odredbama Zakona, drugih propisa, ovog Statuta i općih akata Zavoda.

Članak 59.

Sredstva potrebna za proračunsku godinu i njihov raspored utvrđuje se državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planom Zavoda.

Plan prihoda i plan izdataka za provođenje obveznog zdravstvenog osiguranja i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje u skladu s posebnim zakonom provodi Zavod, za svaku proračunsku godinu utvrđuje se državnim proračunom Republike Hrvatske.

Članak 60.

Financijski plan proračuna za Zavod, uravnoteženje i preraspodjelu unutar proračunske godine, u skladu sa propisima o državnom proračunu, predlaže se na osnovi odluka Upravnog vijeća Zavoda donesenih u skladu s člankom 24. točkom 3. i 6. ovog Statuta.

Članak 61.

Zavod vodi poslovne knjige na način da osigurava praćenje primitaka-prihoda po izvorima za poslovni fond obveznog zdravstvenog osiguranja i poslovni fond dopunskog zdravstvenog osiguranja koji provodi Zavod, te utvrđenih programa i aktivnosti u državnom proračunu za svaku proračunsku godinu.

Članak 62.

Zavod financijsko poslovanje obveznog zdravstvenog osiguranja i dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod obavlja putem računa državnog proračuna.

Članak 63.

Za poslovni fond Zavoda za prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, poslovni fond dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod, kao i za pričuvu, Zavod je obvezan voditi poslovne knjige i evidencije sukladno posebnom zakonu.

Raspolaganje sredstvima fondova i pričuve iz stavka 1. ovog članka uređuje se općim aktom Zavoda kojeg donosi Upravno vijeće Zavoda.

Članak 64.

Ako Vlada Republike Hrvatske na osnovi dostavljenih godišnjih izvješća o poslovanju Zavoda iz članka 101. Zakona utvrdi da su gubici Zavoda u provođenju obveznog zdravstvenog osiguranja nastali zbog objektivnih okolnosti, u skladu s člankom 102. Zakona, sanacija gubitaka se pokriva iz državnog proračuna.

X. OPĆI AKTI

Članak 65.

Opći akti Zavoda jesu: Statut, pravilnici, odluke i poslovnici, kojima se uređuju pojedina pitanja u vezi s djelatnošću Zavoda.

Članak 66.

Osnovni opći akt Zavoda je Statut.

Statut donosi Upravno vijeće Zavoda.

Suglasnost na doneseni Statut Zavoda daje Vlada Republike Hrvatske potvrđivanjem Statuta.

Nakon što ga potvrdi Vlada Republike Hrvatske, Statut Zavoda objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Na izvornike Statuta Zavoda i općih akata Zavoda za provedbu Zakona i Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju stavlja se pečat Zavoda s grbom Republike Hrvatske.

Članak 67.

Osim općih akata propisanih člankom 26., 27. i 28. ovog Statuta, u Zavodu se donose i opći akti o pitanjima utvrđenim zakonom i drugim propisom.

Članak 68.

Postupak donošenja općeg akta Zavoda pokreće se prijedlogom općeg akta.

Pravo predlaganja općih akata Zavoda imaju članovi Upravnog vijeća Zavoda, ravnatelj Zavoda, zamjenik ravnatelja Zavoda i Stručno vijeće Zavoda.

Članak 69.

Statut Zavoda i drugi opći akti Zavoda kojima se uređuju prava i obveze osiguranih osoba Zavoda iz obveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno osiguranika dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi Zavod objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Statut Zavoda i drugi opći akti Zavoda mogu stupiti na snagu najranije na dan objave u »Narodnim novinama«.

Članak 70.

Drugi opći akti Zavoda objavljuju se na oglasnim pločama u sjedištima svih ustrojstvenih jedinica Zavoda i stupaju na snagu najranije na dan objave na oglasnoj ploči u Direkciji Zavoda.

XI. JAVNOST RADA ZAVODA

Članak 71.

Rad Zavoda je javan.

Javnost rada Zavoda osigurava se dostupnošću informacija o radu Zavoda sredstvima javnog priopćavanja.

Zavod će uskratiti davanje obavijesti, odnosno uvid u dokumentaciju sredstvima javnog priopćavanja ako su u njoj sadržani tajni podaci utvrđeni zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktom Zavoda.

Članak 72.

Obavijesti o radu i poslovanju Zavoda sredstvima javnog priopćavanja mogu davati samo ravnatelj Zavoda i osobe koje on za to ovlasti.

Članak 73.

Ravnatelj Zavoda je obvezan osim izvješća iz članka 32. stavka 2. i 3. ovog Statuta i tijekom godine dostavljati izvješća o poslovanju Zavoda na zahtjev ministra nadležnog za zdravstvo.

Osigurane osobe Zavoda izvješćuju se o radu Zavoda objavom podataka i informacija u javnim glasilima ili na drugi odgovarajući način.

XII. TAJNOST PODATAKA

Članak 74.

Tajni podaci u poslovanju Zavoda smatraju se:

1. podaci koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom Zavoda utvrđeni kao poslovna tajna

2. podaci o osiguranim osobama Zavoda u obveznom zdravstvenom osiguranju, odnosno podaci o osiguranicima u dopunskom zdravstvenom osiguranju koje provodi Zavod čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo uzrokovati štetu osiguranim osobama, odnosno osiguranicima i Zavodu,u skladu s općim aktom Zavoda

3. podaci o poslovanju Zavoda čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo uzrokovati štetu Zavodu

4. planovi i mjere fizičko-tehničke zaštite objekata i imovine

5. podaci koje u skladu s općim aktom Zavoda proglasi poslovnom tajnom ravnatelj Zavoda, a čije bi objavljivanje radi njihove prirode i značenja bilo protivno interesima osiguranih osoba, Zavoda, odnosno državnih i javnih tijela te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 75.

Zavod kao tajnu čuva i podatke:

1. koje je kao poslovnu tajnu saznao od državnih tijela i drugih fizičkih i pravnih osoba

2. koji se odnose na poslove koji se obavljaju s Ministarstvom obrane, Ministarstvom unutarnjih poslova ili s Vladom Republike Hrvatske, ako su označeni kao tajni podaci

3. koji sadrže ponude na natječaj, javno nadmetanje ili dražbu, a do objave rezultata natječaja, javnog nadmetanja, odnosno dražbe

4. koji su zakonom, drugim propisom ili općim aktom Zavoda doneseni na osnovi zakona utvrđeni kao tajni podaci od posebnog značenja.

Članak 76.

Podaci o zdravstvenom stanju, osobnom ili obiteljskom životu osiguranih osoba Zavoda i drugih osoba koje saznaju radnici Zavoda u obavljanju svojih poslova ili koje saznaju članovi Upravnog vijeća i drugih tijela Zavoda, a čije bi neovlašteno iznošenje moglo štetiti interesu osobe na koju se podatak odnosi ili članovima njezine obitelji, smatraju se poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom smatraju se i podaci o osiguranim osobama Zavoda pohranjeni u informatičkom sustavu Zavoda i drugi podaci utvrđeni općim aktom Zavoda.

Članak 77.

Podatke koji se smatraju tajnom na uvid trećim osobama smije dati ravnatelj Zavoda i osoba koju ravnatelj Zavoda za to ovlasti pisanom punomoći, pod uvjetima utvrđenim zakonom i općim aktom Zavoda.

Povreda dužnosti čuvanja tajne predstavlja težu povredu radne obveze i osnovu za naknadu eventualno pretrpljene štete.

O zaštiti tajnosti podataka brine se ravnatelj Zavoda.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 78.

Zavod će svoje ustrojstvo uskladiti s odredbama Zakona i ovog Statuta u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 79.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Zavoda imenovan Rješenjem Vlade Republike Hrvatske o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (klasa: 080-02/09-01/02; urbroj: 50304/2-09-01 od 8. siječnja 2009. godine), zamjenik i pomoćnici direktora Zavoda imenovani na osnovi odredbi Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 16/02., 24/02. i 58/03.), nastavljaju obavljati poslove do imenovanja ravnatelja i zamjenika, odnosno pomoćnika ravnatelja Zavoda prema odredbama Zakona i ovog Statuta.

Članak 80.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine« broj 16/02., 24/02. i 58/03.)

Članak 81.

Ovaj Statut, nakon dobivanja suglasnosti od strane Vlade Republike Hrvatske, objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 025-04/09-01/16

Urbroj: 338-01-01-09-1

Zagreb, 27. siječnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
Dražen Jurković, dr. med., v. r.