Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

NN 20/2009 (13.2.2009.), Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o uvjetima i načinu ostvarivanja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

441

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru (»Narodne novine« broj: 40/07.), ministar pravosuđa donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE S REGISTARSKIM SUDOM RADI UPISA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U SUDSKI REGISTAR

Članak 1.

U članku 1. Naputka o uvjetima i načinu ostvarenja elektroničke komunikacije s registarskim sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću (»Narodne novine« broj 109/07. i 62/08.), mijenjaju se stavci 2. i 3. i glase:

»Pilot projekt upisa osnivanja društva u sudski registar provest će se u sudskom registru Trgovačkog suda u Bjelovaru, Trgovačkog suda u Dubrovniku, Trgovačkog suda u Karlovcu, Trgovačkog suda u Osijeku, Trgovačkog suda u Pazinu, Trgovačkog suda u Rijeci, Trgovačkog suda u Sisku, Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, Trgovačkog suda u Splitu, Trgovačkog suda u Šibeniku, Trgovačkog suda u Varaždinu, Trgovačkog suda u Zadru i Trgovačkog suda u Zagrebu.

Pilot projekt trajat će do 31. prosinca 2009. godine.«

Članak 2.

U članku 2., točki 1. iza riječi »upis u« dodaje se riječ »sudski«.

U točki 2. iza riječi »elektronički sustav« briše se riječ »koji«.

Članak 3.

U članku 4. iza stavka 4. dodaje se stavak 5., koji glasi:

»Ako javni bilježnik ne može poslati prijavu elektroničkim putem zbog tehničkog kvara na sustavu ili komunikacijama, dužan je odmah o tome obavijestiti nadležni HITRO.HR ured koji će javnom bilježniku dati tehničku uputu«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 4.

U članku 5. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Ako je sudskom registru nadležnog suda onemogućen postupak provedbe osnivanja društva u skladu s ovim Naputkom, nadležni registarski sud dužan je odmah o tome obavijestiti Visoki trgovački sud Republike Hrvatske.«

Članak 5.

Naslov iznad članka 6. mijenja se i glasi:

»Dostava dokumentacije o upisu«.

U članku 6. stavku 1. iza riječi »dostaviti«, riječi »izvornik te prijave i priloge« zamjenjuju se riječima »prijavu i priloge«.

U članku 6. stavku 2. iza riječi »dostaviti«, riječi »izvornike prijave i priloga« zamjenjuju se riječima »prijavu i priloge«.

Članak 6.

U članku 7. stavku 1. riječi unutar zagrade »(»Narodne novine« broj: 10/95., 101/96., 62/98., 123/02. i 94/05.)«, zamjenjuju se riječima »(»Narodne novine« broj: 134/07.)«.

Članak 7.

Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 740-13/08-01/2

Urbroj: 514-04-01-03/1-08/14

Zagreb, 19. prosinca 2008.

Ministar pravosuđa
dr. sc. Ivan Šimonović, v. r.