Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

NN 20/2009 (13.2.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

443

Na temelju članka 41. stavka 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, broj 67/08) ministar mora, prometa i infrastrukture u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova i ministrom znanosti, obrazovanja i športa, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI AUTOBUSI KOJIMA SE ORGANIZIRANO
PREVOZE DJECA

Članak 1.

U članku 1. stavku (3) Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca (»Narodne novine« br. 100/08) brojka »14.« zamjenjuje se brojkom »18.«.

Članak 2.

U članku 2. iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»– sva sjedala moraju imati naslon za glavu,«

Dosadašnji podstavci 8. 9. i 10. postaju novi podstavci 9., 10. i 11.

Dosadašnji podstavci 8., 9. i 10. koji postaju novi podstavci 9., 10. i 11. mijenjaju se i glase:

»– sigurnosni pojas mora biti ugrađen na svim sjedalima,

– na svim sjedalima moraju biti nasloni za ruke,

– ako u autobusu postoje mjesta za stajanje, ne smiju se koristiti.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-05/21

Urbroj: 530-07-09-02

Zagreb, 21. siječnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.